Clicky

ทนายลัญชกร ยอดดอกไม้

ทนายลัญชกร ยอดดอกไม้ รับปรึกษาปัญหากฎหมายและร่างสัญญาท?

เปิดเหมือนปกติ

13/02/2022

การทำสัญญาจำนองอำพรางการซื้อขายและส่งมอบที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการห้ามโอน ตาม ป.ที่ดิน นั้น เป็นนิติกรรมอำพราง สัญญาจำนองย่อมตกเป็นโมฆะไม่อาจฟ้องบังคับไถ่ถอนจำนองได้ ส่วนการซื้อขายที่ดินก็มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามโดยชัดแจ้งอันตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ซื้อและรับมอบย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองเพราะอยู่ในกำหนดห้ามโอน แต่เมื่อพ้นเวลานั้นแล้ว ผู้ซื้อและทายาทยังคงครอบครองทำประโยชน์ตลอดจนชำระภาษีบำรุงท้องที่เรื่อยมา โดยผู้ขายหรือทายาทมิได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย เห็นได้ว่าเป็นการสละการครอบครองให้ผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อย่อมได้สิทธิครอบครองที่ดินนั้นโดยไม่จำต้องจดทะเบียนการได้มา

⚖️คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8887/2563
ย. ตกลงขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้พันเอก พ. เมื่อปี 2519 ต่อมาปี 2520 เมื่อมีการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท แต่เนื่องจากติดข้อกำหนดที่ห้ามมิให้ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นภายใน 10 ปี ตามมาตรา 58 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน ย. และพันเอก พ. จึงทำสัญญาจำนองโดยไม่มีการกู้ยืมเงินจริง แต่ทำเพื่ออำพรางสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทที่ยังไม่อาจโอนสิทธิในที่ดินได้เพราะมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปี ตาม ป.ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ สัญญาจำนองจึงเป็นนิติกรรมอำพราง ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 เมื่อสัญญาจำนองเป็นโมฆะ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องบังคับไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทจากจำเลยได้การทำสัญญาการซื้อขายที่ดินพิพาทจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมาย เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมาย จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 ดังนั้น การที่ ย. ทำสัญญาการซื้อขายและมอบให้พันเอก พ. ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท พันเอก พ. ก็หาได้สิทธิครอบครองตามกฎหมายไม่เพราะอยู่ในกำหนดห้ามโอนตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นระยะเวลาห้ามโอนคือวันที่ 24 สิงหาคม 2530 พันเอก พ. และทายาทครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2559 โดยไม่ปรากฏว่า ย. หรือทายาทเข้าไปยุ่งเกี่ยวในที่ดินพิพาทในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ย. หรือทายาทได้สละการครอบครองที่พิพาทให้แก่พันเอก พ. แล้ว ย่อมถือว่าพันเอก พ. ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยเจตนายึดถือเพื่อตนต่อแต่นั้นมา พันเอก พ. ย่อมได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ.มาตรา 1367 โดยไม่จำต้องจดทะเบียนการได้มา/.

12/02/2022

การชักชวนผู้เยาว์ไปที่อื่นซึ่งอยู่ไม่ไกลกันแม้จะขออนุญาตจากมารดาหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อมีการประทุษร้ายทางเพศต่อผู้เยาว์ ถือเป็นการพาและแยกเด็กไปจากความปกครองดูแล อันเป็นการพรากแล้ว ทั้งการพรากกับการประทุษร้ายทางเพศ เป็นเจตนาต่างหากจากกัน จึงเป็นความผิดสองกรรมต่างกัน

⚖️คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8572/2563
จำเลยชักชวนผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งอาศัยอยู่กับผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาออกจากห้องเช่าของผู้เสียหายที่ 1 ไปเล่นโทรศัพท์ในห้องเช่าของจำเลยซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน ไม่ว่าจะขออนุญาตผู้เสียหายที่ 1 หรือไม่ เมื่อผู้เสียหายที่ 2 ถูกจำเลยพาไปพยายามกระทำชำเรา ถือได้ว่าเป็นการพาและแยกเด็กไปจากความปกครองดูแล และล่วงละเมิดอำนาจปกครองของผู้เสียหายที่ 1 อันเป็นความหมายของคำว่า “พราก” แล้ว จึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสามจำเลยมีเจตนาพรากผู้เสียหายที่ 2 ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 1 เพื่อการอนาจาร เป็นเจตนาที่กระทำต่อผู้เสียหายที่ 1 มารดาของผู้เสียหายที่ 2 ส่วนที่จำเลยเจตนากระทำอนาจารและพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 เป็นเจตนาต่างหากจากเจตนาพรากผู้เสียหายที่ 2 ไป มิใช่กระทำโดยมีเจตนาเดียวกัน จึงเป็นความผิดสองกรรมต่างกัน/.

05/12/2021
01/09/2021
วันรพี•๗ สิงหาคม ๒๕๖๔•
07/08/2021

วันรพี•๗ สิงหาคม ๒๕๖๔•

📚 สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำ "สารบัญ" แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 1-10  (ปกเขียว) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 👉🏻 https...
17/06/2021

📚 สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำ "สารบัญ" แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 1-10 (ปกเขียว) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 👉🏻 https://bit.ly/3zpTybv

📍ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลด แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 1 - 10 ได้ดังนี้
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 1 (พ.ศ. 2544 - 2552)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย1
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2 (พ.ศ. 2552- 2553)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย2
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3 (พ.ศ. 2553- 2554)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย3
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4 (พ.ศ. 2554- 2555)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย4
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 5 ภาค 1 ภาคทั่วไป (พ.ศ. 2555 - 2558)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย5ภาค1
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 5 ภาค 2 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง (พ.ศ. 2555 - 2558)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย5ภาค2
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 (พ.ศ. 2558 - 2559)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย6
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 (พ.ศ. 2559 - 2560)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย7
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 (พ.ศ. 2560 - 2561)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย8
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9 (พ.ศ. 2561 - 2562)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย9
🔹แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 10 (กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563)
คลิก http://bit.ly/แนวคำวินิจฉัย10

#ไม่มีจำหน่าย #แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง #ศาลปกครอง #สำนักงานศาลปกครอง

จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

📡สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355

01/06/2021
12/05/2021

📣 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ : 8293/2559
การใช้ถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถ หากไม่มีข้อห้ามตามกฎหมายเป็นอย่างอื่น เจ้าของที่ดินที่มีอาคารติดกับถนนสาธารณะ ก็อาจใช้ทางสาธารณะเป็นที่จอดรถของตนได้ แต่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักก่อน โดยต้องเว้นทางสำหรับรถยนต์ให้เข้าออกได้เป็นลำดับแรก แล้วเจ้าของอาคารทั้งสองฝั่งถนนรวมถึงบุคคลทั่วไปจึงจะมีสิทธิใช้ทางส่วนที่เหลือเป็นที่จอดรถบนหลักของความเสมอภาค โดยไม่จำต้องคำนึงว่าใครจะเป็นผู้มาใช้สิทธิจอดรถก่อนหลังกัน ประกอบกับกฎกระทรวงที่กำหนดให้แนวร่นอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรด้วย การที่จำเลยทั้งสี่ใช้พื้นที่ถนนสาธารณะซึ่งมีความกว้างเพียง 4 เมตร จอดรถของตนทั้งสี่คันในลักษณะหวงกันการใช้ประโยชน์ของผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ควรจะใช้แนวร่นอาคาร 1 เมตร ที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะดังกล่าวของตนประกอบการจอดรถด้วย แต่กลับใช้เป็นที่วางกระถางต้นไม้ ซึ่งมิใช่เหตุจำเป็นที่จะใช้แนวร่นอาคารเพื่อการนั้น ย่อมเป็นการกระทำที่เกินสิทธิของตนและคำนึงถึงประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงสิทธิในการใช้ทางสาธารณประโยชน์ของผู้อื่นที่มีอยู่ร่วมกัน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเกินควร ไม่สามารถใช้พื้นที่ถนนส่วนที่เหลือในการจอดรถของตนได้ จึงรับฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่ เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำละเมิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 และมาตรา 421 และถือว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิขอบังคับให้จำเลยทั้งสี่จอดรถในแนวร่นอาคารอันเป็นแดนกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสี่ได้

24/04/2021

⚖️ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทำตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทำหรือก่อให้ผู้อื่นกระทำสนับสนุนหรือ
รู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง..

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_000...
12/04/2021

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0001.PDF

⚖️ ราชกิจจานุเบกษาได้ออกข้อกำหนด ในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙)  🚫 ปิดสถานบริการหรือสถานที่...
10/04/2021

⚖️ ราชกิจจานุเบกษาได้ออกข้อกำหนด ในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙)  🚫 ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนี้
- สถานบริการ
- สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
- อาบ อบ นวด 
*  หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ในพื้นจังหวัดที่ปรากฎตามท้ายข้อกำหนดนี้

ลำดับที่ ๒๓.จังหวัดเพชรบุรี

08/03/2020

การบังคับคดีเอากับเงินเดือน💰ของลูกหนี้

📚เรื่องมีอยู่ว่า : ลูกหนี้📲เข้ามาขอรับคำปรึกษาว่าตนเองเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน..มีเงินเดือน ประมาณ 10,000 กว่าบาท .. และเจ้าหนี้ส่งหนังสือ📩มาถึงบริษัทที่ตนทำงานเพื่อขอให้หักเงินเดือนชำระหนี้.. และลูกหนี้คนดังกล่าวถูกฝ่ายบุคคล👨เรียกให้เข้าไปพบ

📣..จากกรณีดังกล่าวหากลูกหนี้ตกลงกับฝ่ายบุคคลยินยอมให้เจ้าหนี้หักเงินเดือนก็เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ ...

....แต่....

⚖️ ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 กล่าวคือ ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เจ้าหนี้จะอายัดเงินเดือน💰ของลูกหนี้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า⬇️ 20,000 บาท 🚫ไม่ได้..

📌 ขั้นตอนก็คือ : เจ้าหนี้จะต้องไปยื่นคำฟ้อง📑ต่อศาลเพื่อเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ 💵 ..และเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว...ต้องไปดำเนินการบังคับคดีเอากับเงินเดือนของลูกหนี้ตามขั้นตอนในการบังคับคดี...

.^. ดังนั้น เมื่อ👨ฝ่ายบุคคลของบริษัทได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว จะต้องทำหนังสือ📩แจ้งต่อ จพง.บังคับคดีว่า..เงินเดือน💰ของลูกหนี้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอายัดเงินเดือนได้.....จอบอ 😊

ป.ล. 🗂 ขั้นตอนดังกล่าวย่อมทำให้เจ้าหนี้มียุ่งยากและใช้เวลานาน .. เจ้าหนี้จึงเลือกใช้วิธีการส่งหนังสือ📩แจ้งไปยังบริษัทของลูกหนี้โดยตรงเพื่อให้อายัดเงินเดือน💰... ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง.. และเจ้าหนี้อาจจะมีความผิดตาม⚖️พระราชบัอื่นๆอีกด้วย ....จอบอ จริงๆล่ะ 😊😊

04/03/2020

⚖️ ฎีกา 4057/2562 :
กฎหมายบัญญัติความผิดฐานพรากผู้เยาว์โดยมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองอำนาจปกครองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ไม่ใช่ตัวผู้เยาว์ที่ถูกพราก ทั้งกฎหมายมิได้จำกัดคำว่า "พราก" ต้องกระทำโดยวิธีการอย่างใด
การที่ผู้เยาว์ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดาออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อนในที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ไม่ว่าจะขออนุญาตบิดาหรือไม่ก็ตาม เมื่อถูกจำเลยพาไปกระทำชำเรา ย่อมทำให้อำนาจปกครองดูแลของบิดาถูกตัดขาดพรากไปแล้วโดยปริยาย หาใช่ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามมาตรานี้จะต้องถึงขนาดเป็นการกระทำที่ต้องพาไปหรือแยกผู้เยาว์ออกไปจากความปกครองตั้งแต่ออกจากบ้านถึงจะทำให้ความปกครองถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระเทือนแล้วจึงเป็นความผิดแต่อย่างใด

------------------------------------

ฎีกายาว : "ความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม นี้ กฎหมายบัญญัติโดยมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองอำนาจของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลผู้เยาว์ อันไม่ใช่ตัวผู้เยาว์ที่ถูกพราก และปกป้องมิให้ผู้ใดมาก่อการรบกวนหรือกระทำการอันใด ๆ อันเป็นการกระทบกระทั่งต่ออำนาจปกครอง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย ผู้เยาว์แม้จะไปอยู่ที่แห่งใดหากบิดามารดา ผู้ดูแล หรือผู้ปกครองยังดูแลเอาใจใส่อยู่ ผู้เยาว์ย่อมอยู่ในอำนาจปกครองดูแลของบิดามารดา ผู้ดูแล หรือผู้ปกครองตลอดเวลาโดยไม่ขาดตอน ทั้งเป็นการลงโทษผู้ที่ละเมิดต่ออำนาจปกครองของผู้ดูแลผู้เยาว์ของบิดามารดา ผู้ดูแล หรือผู้ปกครอง นอกจากนี้กฎหมายมิได้จำกัดคำว่า "พราก" โดยวิธีการอย่างใดและไม่ว่าผู้เยาว์จะเป็นฝ่ายออกจากบ้านเองหรือโดยมีผู้ชักนำหรือไม่มีผู้ชักนำ หากมีผู้กระทำต่อผู้เยาว์ในทางเสื่อมเสียและเสียหายย่อมถือได้ว่าเป็นความผิด การที่ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งอาศัยอยู่กับผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อนในที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ไม่ว่าจะขออนุญาตผู้เสียหายที่ 2 หรือไม่ก็ตาม เมื่อถูกจำเลยพาไปกระทำชำเรา การกระทำของจำเลยดังกล่าวทำให้อำนาจปกครองดูแลของผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาย่อมถูกตัดขาดพรากไปแล้วโดยปริยาย หาใช่ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามมาตรานี้จะต้องถึงขนาดเป็นการกระทำที่ต้องพาไปหรือแยกผู้เยาว์ออกไปจากความปกครองตั้งแต่ออกจากบ้าน ถึงจะทำให้ความปกครองถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระเทือนแล้วจึงเป็นความผิด ดังนั้น เมื่อผู้เสียหายที่ 1 ออกจากบ้านแล้วถูกจำเลยกระทำลักษณะเสื่อมเสียเยี่ยงนี้ ถือได้ว่าเป็นการพาและแยกผู้เยาว์ไปจากความปกครองดูแล และล่วงละเมิดอำนาจปกครองของผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นบิดา อันเป็นความหมายของคำว่าพรากแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม".

🎉🎉 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ 🐁  ขออวยพรให้ว่องไวปราดเปรียวเช่นหนูทอง  ทำกิจการงานใดให้สนุก สำเร็จ เสร็จสมดังตั้งจิต  ให้ได้เงินท...
31/12/2019

🎉🎉 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ 🐁 ขออวยพรให้ว่องไวปราดเปรียวเช่นหนูทอง ทำกิจการงานใดให้สนุก สำเร็จ เสร็จสมดังตั้งจิต ให้ได้เงินทองมากมายสบายเหมือนใจคิด มีสุขสมปราถนาในปีหนูทอง🎊🎊

ลัญชกร

30/04/2019

⚖️คำพิพากษาฎีกาที่ 264/2555

จำเลยอุทิศที่ดินของตนให้สร้างทางพิพาทเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้การอุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะจะเป็นการอุทิศด้วยวาจา มิได้ทำเป็นหนังสือและมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 ก็ตาม แต่การอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นถนนสาธารณะเป็นการสละที่ดินให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) หาจำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์มาตรา 525 ไม่ การอุทิศด้วยวาจาก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และสภาพความเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้ใช้ แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมิได้ใช้ทางพิพาทตาม วัตถุประสงค์ที่จำเลยขอบริจาคเนื่องจากทางพิพาทน้ำท่วม แคบ ไม่สะดวกแก่การใช้ โดยไปใช้เส้นทางใหม่ แทนทางพิพาท และจำเลยได้กลับเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นถนนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แล้วนานเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ทำให้ทางพิพาทตกไปเป็นของจำเลยได้อีก เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์มาตรา 1306 บัญญัติห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ทางพิพาทยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ เมื่อจำเลยมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครอง ในที่ดินที่เป็นทางพิพาท จึงไม่มีสิทธิใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้ ปิดกั้นทางพิพาทซึ่งเป็นถนนสาธารณะอันเป็นสา ธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยห้ามมิให้ประชาชนสัญจรไปมาแล้วเข้ายึดถือครอบครอง ถนนดังกล่าว การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิวรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 386/.

30/04/2019

⚖️คำพิพากษาฎีกาที่ 94/2555

จำเลยที่ 1 ยอมให้ประชาชนใช้ทางพิพาทเป็นถนนซอยสัญจรมากกว่า 40 ปี และยอมรับสภาพของทางพิพาทว่าเป็นซอย อีกทั้งจำเลยที่ 1 ไม่เคยหวงกันการใช้ทางพิพาท จนมีความเข้าใจว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือได้ยกให้เป็นทางสาธารณะไปแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 ประสงค์จะก่อสร้างอาคารในที่ดิน จึงตรวจพบว่าจำเลยที่ 1 ยังมีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นเจ้าของทางพิพาท จึงได้เข้ามาหวงกันและแสดงความเป็นเจ้าของในภายหลัง จนได้มีการให้ชาวบ้านที่นำของมาขายที่ทางพิพาทข้างอาคารของจำเลยที่ 1 ทำบันทึกถ้อยคำยอมรับสิทธิของจำเลยที่ 1 เหนือที่ดินพิพาทในปี 2540 อันเป็นช่วงเวลาหลังจากได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่แล้ว การแสดงเจตนาหวงกันที่ดินของจำเลยที่ 1 เป็นเวลาหลังจากจำเลยที่ 1 ได้ยอมให้ประชาชนใช้ทางพิพาทโดยไม่มีการหวงกันจนจำเลยที่ 1 เข้าใจว่าได้ดำเนินการยกให้เป็นทางสาธารณะ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้มอบทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย การย้อนกลับมาหวงกันอ้างสิทธิเหนือทางพิพาทที่ได้กลายเป็นทางสาธารณะไปโดยปริยายแล้วไม่มีผลแต่อย่างใด ทางพิพาทจึงเป็นทางสาธารณะ/.

Photos from ทนายลัญชกร ยอดดอกไม้'s post
08/03/2019

Photos from ทนายลัญชกร ยอดดอกไม้'s post

13/01/2019
13/01/2019
13/01/2019
11/01/2019

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3493/2545

โจทก์และจำเลยทั้งสี่เป็นญาติพี่น้องกัน โจทก์ใช้ทางพิพาทตั้งแต่มีสภาพเป็นคันนา ต่อมาเมื่อมีการขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง ทางพิพาทก็เปลี่ยนสภาพมาใช้เป็นคันบ่อเมื่อถึงฤดูทำนาก็จะเดินบนคันนา แต่ถ้านอกฤดูทำนาก็อาจเดินลัดที่นาได้ จึงเป็นการไม่แน่นอนว่าจะเดินทางใดสุดแล้วแต่จะสะดวก โดยเฉพาะแต่ละคนสามารถเดินผ่านที่นาซึ่งกันและกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอันเป็นการสะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตที่แท้จริงของการอยู่ร่วมกันของคนชนบทว่าตามปกติแล้วจะใช้ที่ดินข้างเคียงเป็นทางผ่านได้ โดยการถือวิสาสะอาศัยความเกี่ยวพันในทางเครือญาติหรือความคุ้นเคยเป็นประการสำคัญซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในลักษณะปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แม้โจทก์จะใช้ทางพิพาทผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสี่มากว่า 10 ปี ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภารจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401

05/12/2018
08/11/2018

" ประมาทเลินเล่อมากกว่า "

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9866/2560 ( ประชุมใหญ่ )

...จำเลยที่ 1 จอดรถบนไหล่ทางในที่มืดในเวลากลางคืน มีบางส่วนของตัวรถพ่วงล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถโดยจำเลยที่ 1 ไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณที่ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ผู้ขับรถแล่นมาเห็นรถที่จอดอยู่ จึงเป็นการยากที่ผู้ขับรถแล่นมาในช่องเดินรถดังกล่าวจะมองเห็นและขับรถหลบหลีก หรือห้ามล้อรถไม่ให้ชนกับรถที่จอดอยู่ได้ทัน ส่วนผู้ตายแม้ได้ความว่าขับรถมาด้วยความเร็วสูงก็ตาม แต่หากจำเลยที่ 1 แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนที่ด้านหน้าและด้านหลังรถเพียงพอที่ผู้ตายอาจมองเห็นได้ ผู้ตายอาจชะลอความเร็วของรถได้ทัน และไม่ขับรถพุ่งชนรถพ่วงที่จอดอยู่ได้ จำเลยที่ 1 จึงมีส่วนประมาทเลินเล่อมากกว่าผู้ตาย/.

03/11/2018

⚖️คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5660/2559 (ประชุมใหญ่)

บุตรที่เกิดนอกสมรสจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาในภายหลังได้ 3 ประการ คือ เมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรตาม ป.พ.พ.มาตรา 1547
ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบิดาตามกฎหมายของ พ. และมีสิทธิได้รับมรดกของ พ. มิใช่เป็นกรณีที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร
ทั้งการที่จะฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรตาม ป.พ.พ.มาตรา 1547 และมาตรา 1555 นั้น เป็นสิทธิของฝ่ายเด็กที่จะฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กล่าวคือ ในกรณีที่เด็กยังมีอายุไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทน หรือในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็ก มิใช่กรณีที่ให้สิทธิแก่บุคคลที่อ้างว่าเป็นบิดาของเด็กมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร
ทั้งผู้ร้องมิได้ร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ร้องจดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรเพื่อนำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1548
แต่กลับขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ร้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ พ. ซึ่งไม่อาจกระทำได้เพราะคำพิพากษาของศาลในกรณีเช่นนี้ไม่มีผลทำให้ผู้ร้องมีสถานะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ พ.
กรณีของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตาม ป.พ.พ.มาตรา 1547 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ร้องในอันที่จะนำเสนอคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ พ. ได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55 จึงชอบที่จะยกคำร้องขอ

30/10/2018

⚖️คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5119/2549

โจทก์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำเลย นายสน ตงเท่ง กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 193/32
ป.วิ.พ. มาตรา 271
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (5), 14

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษา
ให้เป็นบุคคลล้มละลาย
จำเลยทั้งสองไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา
ศาลล้มละลายกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า การที่โจทก์นำหนี้ตามคำพิพากษา
ของศาลที่ถึงที่สุดแล้วมาเป็นมูลฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย มิใช่เรื่องการบังคับ
คดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการบังคับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ แต่เป็น
กรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลายโดยอาศัยมูลหนี้ตามคำพิพากษาของศาล
จังหวัดนนทบุรีคดีหมายเลขแดงที่ 117/2538 ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องอันตั้งหลักฐานขึ้น
โดยคำพิพากษาที่ถึงที่สุด มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 193/32 ดังนั้น เมื่อศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษาดังกล่าวเมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2538 โดยคู่ความมิได้อุทธรณ์คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2538 การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2548 จึงอยู่ภายใต้กำหนดอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด โจทก์มี
สิทธินำหนี้ตามคำพิพากษานั้นมาฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลายได้ เมื่อปรากฏว่า
จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
และปรากฏว่าก่อนฟ้องคดีนี้จำเลยทั้งสองถูกยึดทรัพย์จำนองและนำออกขายทอด
ตลาดแล้วตามหมายบังคับคดี แต่ได้เงินไม่พอชำระหนี้ ทั้งปรากฏว่าจำเลยทั้งสอง
ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้อีก กรณีจึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (5) ว่าจำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัว
จำเลยทั้งสองมีหน้าที่นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว แต่จำเลยทั้งสองขาดนัด
พิจารณา ข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าจำเลยทั้งสองมี
หนี้สินล้นพ้นตัวตามฟ้อง ที่ศาลล้มละลายกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น
พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14 ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล
แทนโจทก์โดยหักจากกองทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง เฉพาะค่าทนายความให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดตามที่เห็นสมควร./

ที่อยู่

Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+66932695619

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายลัญชกร ยอดดอกไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทนายลัญชกร ยอดดอกไม้:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยินดีด้วยครับ อยากให้มีเพจนี้มาตั้งนานแล้ว ^___^
HBD ทนายปอ/หล่อเสมอ!!
ยินดีด้วยครับพี่ปอ
x

Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

วินัย พุ่มพวง กลุ่มรักหนองโส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 บ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท ปภ. เพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมือ สสจ.เพชรบุรี RTP Cyber Village ภ.จว.เพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือก