Clicky

กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช

กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจของหน่?

เปิดเหมือนปกติ

“โครงการสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา...
07/12/2022

“โครงการสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ทรงมีพระดำริให้ดำเนินภารกิจด้านการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดภัย
และการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน
ควบคู่ไปกับภารกิจหลักของมูลนิธิฯ
ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
สามารถเตรียมความพร้อม และรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเกิดอุทกภัยซ้ำซ้อน โดยเน้นการเชื่อมโยง สนับสนุน
ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน ร่วมเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวอย่างของโลก ในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ คือ ระบบตรวจวัดอากาศ ปริมาณน้ำฝน
และส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน
และระดับน้ำ โดยส่งสัญญาณข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ เจ้าหน้าที่จะประมวลผลปริมาณน้ำ
หากระดับน้ำสูงใกล้อันตราย จะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนไปยังเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และอพยพประชาชน
ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ผลที่ได้รับ ป้องกันอุทกภัยได้ทันท่วงที
และลดระดับความรุนแรงของการสูญเสีย
ซึ่งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ได้มีการติดตั้ง ในพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติ
ในพื้นที่ภาคเหนือมีการติดตั้ง จำนวน 80 สถานี ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย และ อุทัยธานี
โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ในพื้นที่
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

https://youtu.be/EjAob6PNkGA

#เพื่อนพึ่งพา
#องค์ภา

โครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา -------------...
07/12/2022

โครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
-----------------------------------
“โครงการร้อยใจรักษ์” ดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบคลุมพื้นที่ 37,119 ไร่ 4 หมู่บ้าน และ 20 หย่อมบ้าน โดย 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ บ้านหัวเมืองงาม และบ้านเมืองงามใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 1,067 ครัวเรือน 4,297 คน ซึ่งพื้นที่ตำบลท่าตอน เป็นพื้นที่เปราะบาง และมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นที่รู้จักว่ามีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดข้ามแดนอย่างรุนแรง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่นี้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ และได้ถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วในปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นว่าควรนำการพัฒนาเข้ามา เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชา ชนต้องพึ่งพายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป จึงเกิดเป็น “โครงการร้อยใจรักษ์” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกันทำงาน เพื่อความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและสังคม
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง ด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริตและหลากหลาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระยะสั้น และวางรากฐานสู่รายได้ที่มั่นคงในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปค้ายาเสพติดของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด พัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
ผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบน้ำอุปโภค-บริโภคและระบบน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ โดยได้วิจัยและทดลองทำการเกษตรประณีต ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณ ในด้านปศุสัตว์ได้ส่งเสริมพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพให้กับชาวบ้าน ที่ต้องการเลี้ยงสัตว์ผ่านกองทุนปศุสัตว์ ให้บริการรักษาและติดตามสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร
อีกทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ให้กับผู้ที่ขาด แคลนทุนทรัพย์ การส่งเสริมอาชีพในด้านหัตถกรรม ได้จัดอบรมการใช้จักรเย็บผ้าแก่กลุ่มแม่บ้านที่ทำหัตถกรรม เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตงานหัตถกรรม ในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น ได้สร้างและดำเนินการตลาดชุมชนโครงการร้อยใจรักษ์ ให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในพื้นที่ ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์ นอกจากนี้ โครงการฯได้จัดกิจกรรม “อาสาทำดี” ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการบำบัด ฟื้นฟู มีงานทำ มีศักดิ์ศรีและได้รับการยอมรับจากสังคมอีกครั้ง

#เพื่อนพึ่งพา
#องค์ภา

โครงการกำลังใจ**********************ความเป็นมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ...
07/12/2022

โครงการกำลังใจ
**********************
ความเป็นมา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย เนื่องด้วยทรงดำริว่า ทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น กระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่าย ในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง แต่กระนั้นในบางครั้ง กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่เป็นจำเลย กลับมิได้รับโอกาสเท่าที่ควร ในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวม ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควร ทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจ จะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาส และเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิด ซ้ำซ้อน และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วย
เป้าหมาย
โครงการกำลังใจ มีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นการเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ทางราชการได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด และช่วยส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ทางราชการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม นอกจากการให้กำลังใจและให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว โครงการฯ ยังมีเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำลังใจ และให้โอกาสแก่บุคคลที่แม้จะก้าวพลาด แต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม

#เพื่อนพึ่งพา
#องค์ภา

#ทรงพระเจริญ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ...
07/12/2022

#ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็น #วันชาติ และ #ว...
05/12/2022

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็น #วันชาติ และ #วันพ่อแห่งชาติ

ดุจเสโทรินหยาดชาติเปี่ยมสุข
รอยบาทบุก ทุกธานินทร์ ถิ่นสถาน
“ภูมิพล” ภูมิแผ่นดิน ดุจตำนาน
องค์ภูบาลขวัญทวยราษฎร์องอาจไกร
ทศพิศราชธรรมนำหลักชาติ
อภิวาทบำรุงศาสน์สมสมัย
ธ ปกเกล้าเป็นมิ่งเมืองผองชนไทย
ภูวนัยเปล่งบุญญาอาบธานี
เพี้ยงโพธิ์ทองเหล่าพ้องไทยได้พึ่งพัก
น้อมนำหลักเริ่มโครงการทุกฐานที่
ปวงข้าไท้ตามรอยบาทเป็นชาติพลี
น้อมรำลึก จอมจักรี “ภูมิพล”

ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่และข้าราชการกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

💉💂🏼‍♂️🇹🇭  ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาพ...
02/12/2022

💉💂🏼‍♂️🇹🇭 ทหารส่งมอบโลหิต ต่อลมชีวิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ ✌💗🏥

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติเเละวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 3,600 cc ทั้งนี้ โลหิตที่ได้รับสามารถนำไปเป็นโลหิตสำรองให้ผู้ป่วย และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตในปัจจุบันได้

#ทำดีเพื่อพ่อ
#วันพ่อ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post
02/12/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post
02/12/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post
16/11/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post

💂ประชาชนเดือดร้อน ทหารพร้อมเข้าช่วยเหลือ🇹🇭กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัด รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิ...
29/10/2022

💂ประชาชนเดือดร้อน ทหารพร้อมเข้าช่วยเหลือ🇹🇭

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัด รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สนับสนุนเติมน้ำให้กับ โรงผลิตน้ำประปา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 เที่ยว จำนวนปริมาณ 12,000 ลิตร เนื่องจากน้ำประปาเทศบาลชำรุดไม่สามรถจ่ายน้ำให้กับ โรงผลิตน้ำประปาฯ ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนดังกล่าวต่อไป

#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#กองทัพภาคที่3
#กองบัญชาการช่วยรบที่3
#กองพันทหารขนส่งที่23

#วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระ...
23/10/2022

#วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

#รัชกาลที่5
#วันปิยมหาราช
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
#กองทัพบก
#กองพันทหารขนส่งที่23

112 ปี พระปิยมหาราชแห่งแผ่นดินไทย...พระปิยมหาราช หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ใ...
23/10/2022

112 ปี พระปิยมหาราชแห่งแผ่นดินไทย...

พระปิยมหาราช หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระราชวงศ์ เสนาบดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้ประชุมตกลงพร้อมใจกันถวายพระราชสมบัติแก่รัชทายาท คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ซึ่งขณะนั้นพระชนมายุ 16 พรรษา มีสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นเวลา 5 ปี ครั้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2416 ได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชกรณียกิจที่สำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ การเลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยอุตสาหะที่จะทำให้ทาสหมดไปจากประเทศไทย ทรงใช้ระยะเวลายาวนานถึง 30 ปี ในการปลดปล่อยทาส

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญๆ ได้แก่ด้านการไปรษณีย์โทรเลข เพราะทรงเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการสื่อสารเป็นอย่างมาก ด้านการปกครอง ทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปกครอง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆ ในครั้งแรกกำหนดขึ้นมา 6 กรม ต่อมาในปีพุทธศักราช.2435 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวง มี 10 กระทรวงด้วยกัน

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อคนไทยและประเทศชาติเป็นล้นพ้น

การที่พระองค์ทรงพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ทรงแก้ปัญหาได้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประโยชน์ยิ่งนั้น เป็นเพราะพระองค์โปรดที่จะศึกษาให้เข้าพระราชหฤทัยอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน และเป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์โปรดการเสด็จประพาสต้นเป็นอันมาก ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทราบความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร เพื่อจะทรงนำข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์จริงมาแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง

อีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในทุกสาขาวิชา และทรงนำวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศตะวันตกมาพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จนพสกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช” อันหมายถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของประชาชน

**23 ตุลา วันปิยมหาราช**น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ปวงชนชาวไทยถวายสมัญญานาม "พระปิยมหาราช"อันหมายถึง"พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อั...
23/10/2022

**23 ตุลา วันปิยมหาราช**

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงชนชาวไทยถวายสมัญญานาม "พระปิยมหาราช"อันหมายถึง"พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย"

#รัชกาลที่5
#วันปิยมหาราช
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

13/10/2022

๑๓ ตุลา น้อมรำลึกถึงคำสอนพ่อ เพื่อพสกนิกรไทย 🙏🏻

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💛สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

https://youtu.be/YJy2tdK6IJA

#รัชกาลที่ ๙
#๑๓ตุลาคม

13 ตุลาคม 2565 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย...สิบสามตุลาคมปีห้าเก้าสุดโศกเศร้า เสียขวัญ พลันใจหายสิ้นร่มแก้ว แห่งแผ่นดิน ปิ่น...
13/10/2022

13 ตุลาคม 2565 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

...สิบสามตุลาคมปีห้าเก้า
สุดโศกเศร้า เสียขวัญ พลันใจหาย
สิ้นร่มแก้ว แห่งแผ่นดิน ปิ่นวางวาย
ผ่านพ้นวัน ยังมิคลาย ความโศกา

...สู่สวรรคาลัยแล้ว องค์ภูมี
ขวัญจักรี ศรีไผท สมสง่า
ธ สถิต นิจนิรันดร์ ขวัญประชา
ยิ่งเทวา ปกเกล้า สยามินทร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกองทัพบก

#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

💂 🇹🇭ขวัญ/กำลังใจ เรามีให้กันและกัน ❤️👨‍👩‍👧‍👦       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 พลตรี  กิตติพงษ์ เเจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกอ...
12/10/2022

💂 🇹🇭ขวัญ/กำลังใจ เรามีให้กันและกัน ❤️👨‍👩‍👧‍👦

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 พลตรี กิตติพงษ์ เเจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุชาดา เเจ่มสุวรรณ ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบกสาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละ คุณ ณทิพรดา ปะภูสะโร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนมอบเงินสงเคราะห์ , สิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่บุตรเเรกเกิด , บุตรที่มีความสามารถพิเศษฯ และบุตรที่ต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำนวน 5 ราย ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับกำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

12/10/2022

💂🇹🇭กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565💛🌳🏫

💂🌱 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 0900 น. พันเอกสุริยัน ประพิตรไพรศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบท...
12/10/2022

💂🌱 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 0900 น. พันเอกสุริยัน ประพิตรไพรศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนฯ (กองพันประจำอำเภอ) พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายอัมพร ฉันทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน คณะอาจารย์ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน 🌴💂👬

๙ ความรู้สึกของผู้นำทั่วโลก❤️ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์  #คิดถึงคนบนฟ้า#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ#คำสอนของพ่อ
12/10/2022

๙ ความรู้สึกของผู้นำทั่วโลก
❤️ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

💂กองทัพบก ร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน🇹🇭เมื่อวันที่ 07 ต.ค.65 เวลา 1130 น. พันเอกสุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่...
07/10/2022

💂กองทัพบก ร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน🇹🇭

เมื่อวันที่ 07 ต.ค.65 เวลา 1130 น. พันเอกสุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่บูรณาการการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ บริเวณริมแม่น้ำยม (สายหลัก) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ หมู่ 1 และหมู่ 12 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำจากโครงการบางระกำโมเดล และมีการเร่งระบายน้ำจากตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง🚣⛲

#💂กองทัพบก ร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน🇹🇭#เมื่อวันที่ 5 ต.ค.65 เวลา 0930 ชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการ...
05/10/2022

#💂กองทัพบก ร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน🇹🇭#

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.65 เวลา 0930 ชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงชลประทานสุโขทัย และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการบรรจุกระสอบทราย ทำแนวป้องกันน้ำ บริเวณริมแม่น้ำยม (สายเก่า) เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต และทำแนวป้องกันน้ำที่จะเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไกรกลาง และ หมู่ที่ 9 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#ทหารของประชาชน
#กองทัพภาคที่3
#กองบัญชาการช่วยรบที่3
#กองพันทหารขนส่งที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3

กองทัพบกเปิดรับสมัคร " ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ "โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566ผ่...
05/10/2022

กองทัพบกเปิดรับสมัคร
" ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ "
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
ผ่านเว็บไซต์ https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/ และที่หน่วยทหารไกล้บ้าน
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มกราคม 2566
====================================
โดยสามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://nah.rta.mi.th/nah-app/cdbt/
หรือติดต่อสอบถาม กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เบอร์ 0-2223-3259 (ในวันและเวลาราชการ)

🇹🇭💂
04/10/2022

🇹🇭💂

105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง...
28/09/2022

105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

กว่าจะเป็นธงไตรรงค์ 🇹🇭
เพราะอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน

เรามาดูวิวัฒนาการของธงชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันครับ

เริ่มต้นด้วย
• ธงพื้นแดงเกลี้ยง ไม่มีที่มาแน่นอน ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ประเทศไทยใช้ธงสีแดงมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่มีใครทราบข้อมูลแน่นอน สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับธงพื้นแดงเกลี้ยง ไว้ในเชิงอรรถของหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่าพบหลักฐานในหนังสือจดหมายเหตุทูตไทยที่ลังกาทวีป เมื่อคราวพระอุบาลีออกไปให้อุปสมบทแก่ชาวสิงหล ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศ ว่าใช้ธงพื้นแดงสีเดียว

• ธงวงจักรสีขาวบนพื้นแดง เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 1 ใช้สำหรับเรือหลวงเท่านั้น
ธงวงจักรสีขาวบนพื้นแดง
รัชกาลที่ 1 ทรงกำหนดให้เพิ่มรูปวงจักรสีขาว อันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ลงไว้กลางธงผ้าพื้นแดง สำหรับประดับเรือหลวง เพื่อแสดงความแตกต่างจากเรือราษฎรชาวสยามทั่วไปที่ใช้ธงแดงเกลี้ยง

• ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 2 ใช้สำหรับเรือหลวงเท่านั้น
ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง
ในช่วงรัชกาลที่ 2 แผ่นดินสยามได้ช้างเผือกเข้ามาถึง 3 ช้าง ได้แก่ พระยาเศวตกุญชร พระยาเศวตไอยรา และพระยาเศวตคชลักษณ์ ซึ่งในประเพณีไทยถือว่าเป็นพระเกียรติยศอย่างสูง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างสีขาวไว้ในวงจักรสีขาว กลางธงสีแดง ใช้สำหรับเรือหลวง ส่วนเรือราษฎรยังคงใช้ธงแดงเกลี้ยงเช่นเดิม

• ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 3 ใช้สำหรับเรือสินค้าของราษฎรทั่วไป
ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง
เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 6 เป็นธงสำหรับเรือสินค้าของราษฎรทั่วไป

• ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นธงสำหรับหน่วยงานราชการ
ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น
เริ่มใช้เป็นธงชาติเมื่อ พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริว่า เมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นแต่ไกล จะมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการเท่าไร และรูปช้างที่อยู่กลางธงยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129 มาตรา 4 ข้อ 19 กำหนดให้ธงชาติเป็นพื้นสีแดง ตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหน้าหันเข้าเสาธง สำหรับเป็นธงราชการ

• ธงแดงขาวห้าริ้ว เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นธงสำหรับประชาชน
ธงแดงขาวห้าริ้ว
เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2459 ถือเป็นต้นแบบธงไตรรงค์ ใช้เป็นธงค้าขายสำหรับประชาชน

• ธงไตรรงค์ เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2460 - ปัจจุบัน
ธงไตรรงค์
ประกาศใช้เป็นธงชาติ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ธงชาติสยามถูกเปลี่ยนรูปแบบ เนื่องมาจากการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยกำหนดให้มีสามสี (Tricolor) คือ แดง ขาว และน้ำเงินแก่ ตามลักษณะธงชาติของประเทศผู้นำฝ่ายพันธมิตร

#ธงชาติไทย
#วันพระราชาทานธงชาติไทย


ที่มา: หนังสือคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=xzd_vb1tIIo

🎬#ฝากประชาสัมพันธ์ ถึงน้องๆ ที่สนใจ สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 25...
31/08/2022

🎬#ฝากประชาสัมพันธ์ ถึงน้องๆ ที่สนใจ สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สามารถ สมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 29 ส.ค.65 ถึง 29ม.ค.66 ผ่านทาง โทรศัพท์ smart phone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยผู้ที่มีคุณสมบัติคือ ชายไทย ที่มีอายุ 18 - 20 ปี บริบูรณ์ และ อายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ สำหรับ คนอายุ 22 - 29 ปี บริบูรณ์จะต้องเป็นคนที่เคยผ่านการตรวจเลือกฯ ในระบบปกติมาแล้ว โดยจับได้ สลากดำ หรือ ถูกกำหนดให้เป็นบุคคลประเภท ที่ 2, 3(ครั้งที่ 3),4 โดยเฉพาะคน ที่ถูกกำหนดให้เป็นคน จำพวก 2, 3(ครั้งที่ 3) และ 4 ให้ไปตรวจร่างกายที่ รพ.ทหาร ได้ทั่วประเทศ ให้แพทย์ ลงความเห็นรับรองว่า รักษาหายเป็นปกติแล้ว ซึ่งไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร น้องๆ สามารถนำหลักฐานใบรับรองแพทย์ มาประกอบการสมัครได้ และสำหรับ น้องคนไหน ไม่เข้าใจในการรับสมัครฯ สามารถไป #ติดต่อสมัคร และคัดเลือกฯ ได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน รายละเอียดสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ rcm66.rta.mi.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน 🔊🔊 #รั้วกองทัพบกยินดีต้อนรับครับ🎖
🔊สมัครได้ที่ rcm66.rta.mi.th
🔊 หรือ เดินทางไปที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่าน
👍 #สมัครได้ทั่วประเทศ คร้าบ….
💐 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีใกล้บ้านท่านก็ได้คร้าบ 💕

🔻ทบ.เดินหน้า “ทหารออนไลน์” มุ่งลดจำนวนการเรียกเกณฑ์ ระบุปี ๒๕๖๖ เพิ่มยอดรับสมัคร และเลือกประจำการได้ถึง ๕๑๐ หน่วยทหารทั่...
31/08/2022

🔻ทบ.เดินหน้า “ทหารออนไลน์” มุ่งลดจำนวนการเรียกเกณฑ์ ระบุปี ๒๕๖๖ เพิ่มยอดรับสมัคร และเลือกประจำการได้ถึง ๕๑๐ หน่วยทหารทั่วประเทศ สนใจสมัครที่ rcm66.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง ม.ค.๖๖

ตามที่กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ ๑๘ - ๒๐ ปี และ ๒๒ - ๒๙ ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์”ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ สำหรับปี ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพอากาศ และกองทัพบก เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้น

สำหรับในส่วนของกองทัพบก ในปีนี้ยังคงเดินหน้า “ทหารออนไลน์” โดยกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน ๒๘,๖๔๒ นาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมขยายห้วงเวลารับสมัครนานถึง ๕ เดือน ระหว่าง ๒๙ ส.ค. ๖๕ - ๒๙ ม.ค.๖๖ โดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ ๑๘-๒๐ ปี (เกิดปี ๒๕๔๖ -๒๕๔๘) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและอายุ ๒๒-๒๙ ปี (เกิดปี ๒๕๓๗-๒๕๔๔) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ และขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล, ภาคการเกษตร ธุรกิจ , ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ตั้งใจอยากเป็นทหาร สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าประจำการในผลัดที่ ๑/๖๖ (๑ พ.ค.๖๖) ก่อนดำเนินการการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วง เม.ย.๖๖

โดยในปีนี้ยังได้เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๔๖ เซนติเมตรขึ้นไป และเพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้ ๕๑๐ หน่วยทั่วประเทศ และยังสามารถเลือกประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ๒ หน่วย และกองทัพอากาศอีก ๑ หน่วย

การสมัครเป็นทหารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์ ๒๔ ชม. ทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน เมื่อยื่นสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน ๒ ขั้นตอนคือ ๑) การตรวจหลักฐาน วัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ได้ตลอดห้วงการรับสมัคร และขั้นตอนที่ ๒) การตรวจโรคทางการแพทย์ ณ ๓๕ มณฑลทหารบก

สำหรับสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา หากประจำการครบ ๒ ปีมีสิทธิสมัครสอบในโควตาของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถึงร้อยละ ๘๐ ของยอดรับแต่ละปี หรือประมาณ ๒,๐๐๐ นายต่อปี และคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๑๕ ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ อาทิ ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน รักษาพยาบาลฟรี ส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น ๑ ระดับ ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจ ได้ลาพักเสาร์-อาทิตย์ ถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกาย อุดมการณ์ และการต่อยอดสู่ทหารอาชีพ

กองทัพบกมีความมุ่งหวังที่จะค้นหาผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยปัจจุบันหน่วยทหาร หน่วยงานสัสดี กองกำลังป้องกันชายแดน รวมถึงทหารกองประจำการได้ร่วมกันเชิญชวนและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการี กองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยทหารทั่วประเทศ

................................. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่อยู่

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6655224286

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
x

Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลตำบลยะหริ่ง  อ.ยะหริ่ง  RTP Cyber Village สภ.ศรีวิชัย 애차 PDPC Thailand สภ.พนัสนิคม ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองผ สวท.พะเยา FM 95.25 MHz สล็อตวอลเล็ท บาคาร่าวัววัว โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพ ภาษามลายู ม.อ.ปัตตานี - Malay Language Progr องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง Femfi 44 สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น ไปรษณีย์ไทย บางปะกง202 - พิมพาว