กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเ

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเ กองวิชาการและแผนงาน ได้เป็นชื่อเป็น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล

เปิดเหมือนปกติ

17/01/2022

สะดวกที่ไหน Walk in ที่นั่น
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
วัคซีนหลักที่ให้บริการ ✅ AstraZeneca ✅ Pfizer
งดให้บริการวัคซีน Moderna

#แผนกผู้ป่วยนอก รพ.พล
ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
งดให้บริการวันที่ 20, 27, 31 ม.ค. 65 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

#เทศบาลเมืองเมืองพล
ให้บริการวันที่ 20, 27, 31 มกราคม 2565 เวลา 8.00-15.00 น.

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. เทศบาลเมืองเมืองพล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเท...
17/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. เทศบาลเมืองเมืองพล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำโดย
นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
การประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภท
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

03/01/2022

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

Universal Prevention
การป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล

หลักปฏิบัติ Universal Prevention

สำหรับ Universal Prevention มีหลักปฏิบัติด้วยกัน 10 ข้อ ดังนี้

1.ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น
2.เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
3.ในทุกสถานที่สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
4.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
5.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
6.ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
7.ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9.เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุกสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสํารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10.หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

#พลชนะ
#เราจะรอดไปด้วยกัน
#รับผิดชอบต่อสังคม

30/12/2021
28/12/2021

#วันที่28ธ.ค.64 ตรวจATK ตลาดสดจำนวน 130 คน ไม่พบเชื้อโควิด สัปดาห์ที่สามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
#ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพลปลอดภัยโควิด19 ด้วยความห่วงใยจากนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

28/12/2021

# ด้วยรักและห่วงใย
"Omicron" โควิดสายพันธุ์ใหม่
สามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ Delta ถึง 2 เท่า
กลับบ้านปีใหม่ ขอให้ทุกท่านสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตนเอง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและครอบครัวนะคะ

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's post
24/12/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's post

23/12/2021

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ภายในวัดมิ่งเมืองพลาราม โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล  ครั้งที่ 1...
09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล
ครั้งที่ 1/2565 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(1) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) ครั้งที่7/2564
(2) แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2565
(3) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เสนอเพื่อทราบ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. 2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) งบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาเทศบาลเมืองเมื...
09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's post
09/12/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's post

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
08/12/2021

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
03/12/2021

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
02/12/2021

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

01/12/2021

จากการตรวจหาเขื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ปรากฎว่าพบผู้ติดเชื้อที่ได้มาใช้บริการออกกำลังกายที่ลานเซิร์ฟ สเก็ต ของเทศบาลเมืองเมืองพล ทางเทศบาลเมืองเมืองพล จึงขอประชาสัมพันธ์การงดใช้สนามกีฬาเซิร์ฟ สเก็ต ทั้ง 2 สนาม ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธ.ค. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยมาใช้บริการที่สนามตั้งแต่วันที่ 25, พ.ย. 64 เป็นต้นมา สามารถติดต่อขอรับการตรวจ ATK. ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล ในวันและเวลาราชการ

Photos from โรงพยาบาลพล's post
28/11/2021

Photos from โรงพยาบาลพล's post

28/11/2021

อัพเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
พบคลัสเตอร์ใหม่ในอำเภอพลที่ตลาดสดเมืองพล อาคาร 5 และปิดตลาดสด
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 64- วันที่ 1 ธันวาคม2564

มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 ในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล

1.ผู้ค้าและประชาชนสวมแมส100%
2.ทุกร้านจัดหาเจลแอลกอฮอล้างมือไว้ใช้และบริการลูกค้า
3.เว้นระยะระหว่างผู้ค้าด้วยกันเองและเว้นระยะกับลูกค้า
4.ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โควิด19 และแนวทางป้องกันไปยังครอบครัวผู้ใกล้ชิด
5.ทางขึ้นตลาดอาคาร5 กรรมการมีผู้ค้าจัดหาแมสไว้จำหน่ายพร้อมเจลไว้บริการประชาชน
6.ทางเทศบาลเมืองเมืองพลได้ออกตรวจคัดกรองและATK วันที่28 พ.ย. 64
7.ห้ามแชร์ข่าวการติดเชื้อรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสาธารณสุข
8.ให้ทุกคนทำความสะอาดแผงค้าฆ่าเชื้อโรคทุกแผง
9.กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองพล ออกทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในตลาด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการนะคะ

#เราจะผ่านการระบาดไปด้วยกันนะคะ

28/11/2021

ประกาศด่วนจากเทศบาลเมืองเมืองพลจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด19ในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวนมาก กระจายไปทุกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 จึงขอปิดตลาดสดเพื่อล้างทำความสะอาดสดและฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.2564 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

27/11/2021

แจ้งปรับเปลี่ยน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตร Pfizer+Pfizer วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.30 น.
เฉพาะผู้อยู่ในเขตอำเภอพลเท่านั้น จำนวน 1,700 คนแรก
จำนวน 1,000 dose สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , หญิงตั้งครรภ์ และเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี
จำนวน 700 dose สำหรับประชาชนทั่วไป
โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อจองฉีดวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลพล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองพล
หรือติดต่อได้ทางกล่องข้อความ Facebook เพจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล
และ เพจ โรงพยาบาลพล โดยถ่ายบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรติดต่อผู้ฉีดวัคซีน

26/11/2021

รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพล
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

🔴 ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ +4 ราย
▪️ ภูมิลำเนาในเขต อ.พล จำนวน 4 ราย
- ในเขคเทศบาลฯ 2 ราย
- ต.โจดหนองแก 1 ราย
- ต.โนนข่า 1 ราย
▪️ ภูมิลำเนา อ.พล เดินทางมากจาก พท.เสี่ยง จำนวน 0 ราย
▪️ ภูมิลำเนานอกเขต อ.พล จำนวน 0 ราย
▪️ ภูมิลำเนาต่างจังหวัด จำนวน 0 ราย
🔴 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำพลวันนี้ +0 ราย

🟠 กำลังรักษาตัวที่
▪️ Cohort Ward จำนวน 19 ราย
▪️ รพ.สนาม ต.เมืองพล จำนวน 0 ราย
▪️ รพ.สนามเรือนจำพล จำนวน 0 ราย

🟢 รักษาหายวันนี้ +255 ราย
⚫️ เสียชีวิตวันนี้ +0 ราย
---------------------------------------------------------
ขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
#สวมหน้ากากอนามัย #หมั่นล้างมือ
#เว้นระยะห่าง1เมตร #ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
#สแกนไทยชนะ
---------------------------------------------------------
📣 โรงพยาบาลพล ประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.พล จ.ขอนแก่น
📞 สายด่วนโควิด-19 รพ.พล โทร. 085-464-5029

26/11/2021
เนื่องจาก มีประชาชนลงทะเบียนของฉีดวัคซีนpfizer เป็นจำนวนมาก  เพื่อความสะดวกและครบถ้วนในการบริการฉีดวัคซีน จึงขอเลื่อนการ...
26/11/2021

เนื่องจาก มีประชาชนลงทะเบียนของฉีดวัคซีนpfizer เป็นจำนวนมาก
เพื่อความสะดวกและครบถ้วนในการบริการฉีดวัคซีน จึงขอเลื่อนการฉัดวัคซีนในวันที่29/11/64ออกไปก่อน
(+)ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดวันฉีดวัคซีนอีกครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30-15.00 น ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล
เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก เฉพาะผู้มีภูมิลำเนาในอำเภอพล
พร้อมสูตรฉีดวัคซีนโควิด -19 สูตรพิเศษ Pfizer+Pfizer เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างประมาณ 4 สัปดาห์
รับจำนวนจำกัด 1,000 คนแรก เท่านั้น
#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

25/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30-15.00 น ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล
เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก เฉพาะผู้มีภูมิลำเนาในอำเภอพล
พร้อมสูตรฉีดวัคซีนโควิด -19 สูตรพิเศษ Pfizer+Pfizer เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างประมาณ 4 สัปดาห์
รับจำนวนจำกัด 1,000 คนแรก เท่านั้น
#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

23/11/2021

ประกาศ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล
ลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 2 เดือนแรก #ไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
#ระยะเวลาตั๋วรับจำนำ 4 เดือน ผ่อนผันให้ 30 วัน
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4341-4689

18/11/2021

“วัคซีนนักเรียน”

📣 ประกาศแจ้ง นัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

สำหรับนักเรียน หรือผู้มีอายุ 12-17 ปี เท่านั้น
ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

ขอให้มารับวัคซีนเข็ม 2 ให้ตรงกับวันนัดตามตาราง

📍 ให้บริการที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน เทศบาลเมืองเมืองพล
เวลา 7.00-17.00 น.

***โปรนำบัตตรประชาชนมาด้วย

✅ วัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน
หรือผู้มีอายุ 12-17 ปี เท่านั้น
❌ ยังไม่ให้บริการสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

#ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ #พลชนะ

17/11/2021
17/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
กำหนดบริเวณจัดสถานที่ในการลอยกระทง ปี 2564
เทศบาลเมืองเมืองพลจัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด
ภายในบริเวณจัดกิจกรรม ณ บึงละเลิงหวาย
- จัดแสดงกระทงใหญ่ เพื่อบูชาขอขมาพระแม่คงคา
- จัดบริเวณจุด Check – in /ถ่ายภาพ
- จัดท่าน้ำ เพื่อให้ประชาชนและครอบครัวลอยกระทง
- จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก (อปพร.) และปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด – 19 (อสม.)

16/11/2021
DGA เดินหน้าโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล 2565

เทศบาลเมืองเมืองพล ได้รับโล่รางวัล ในโครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA 👨‍💻 เร่งผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีโอกาสพิจารณาโครงการที่ส่ง 46 ผลงาน จาก 45 อปท. เข้าประกวดทั่วประเทศ

Booster เข็ม 3และเข็ม 1 สูตรใหม่ AZ+AZ หรือ AZ+PZ
15/11/2021

Booster เข็ม 3และเข็ม 1 สูตรใหม่ AZ+AZ หรือ AZ+PZ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30-15.00 น ให้บริการที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล
เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Booster เข็ม 3 และเข็ม1 AstraZeneca
1. Booster เข็ม 3 AstraZeneca สำหรับผู้ได้รับ วัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม
2. AstraZeneca เข็ม 1 สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ( AZ-AZ หรือ AZ-PZ)
#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมืองพลคัพ
15/11/2021

เมืองพลคัพ

14/11/2021

📢 15 พฤศจิกายน 2564
เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรใหม่ AZ+PZ

1. แอสตร้าเซเนก้า เข็ม 1 + ไฟเซอร์ เข็ม 2
สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ไฟเซอร์ เข็ม 1 + ไฟเซอร์ เข็ม 2
สำหรับนักเรียน หรือผู้มีอายุ 12-17 ปี

ให้บริการที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30-15.00 น.

#พลชนะ #ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

10/11/2021

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล เพิ่มสูตร ฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 07.00 -15.30 น.
สำหรับประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สูตรที่1 เข็มที่ 1 AstraZeneca เข็มที่ 2 Pfizer
สูตรที่2 เข็มที่ 1 AstraZeneca เข็มที่ 2 AstraZeneca
Walk in นำบัตรประชาชนมาติดต่อ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล

07/11/2021

อัพเดทสถาณการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
พบคลัสเตอร์ ศูนย์โตโยต้าสาขาพล สุ่มตรวจ ATK พนักงานจำนวน 55 ราย พบผล+17 ราย รอผล RT- PCR พนักงานทั้งหมดที่ตรวจพบได้คัดแยกอยู่ที่ศูนย์พักคอยวัดมิ่ง

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทางศูนย์โตโยต้าสาขาพล จึงขอหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่จุดสัมผัสตั้งแต่วันที่ 6พ.ย 2564-วันที่ 12 พ.ย 2564 และเปิดทำการในวันที่ 13 พ.ย 2564

ขอให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
Universal Prevention
การป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล

หลักปฏิบัติ Universal Prevention

สำหรับ Universal Prevention มีหลักปฏิบัติด้วยกัน 10 ข้อ ดังนี้

1.ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น
2.เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
3.ในทุกสถานที่สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
4.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
5.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
6.ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
7.ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9.เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุกสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสํารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10.หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

# เราจะรอดไปด้วยกันค่ะ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล เพื...
04/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อพิจารณาดำเนินการให้คะแนนการติดตามและประเมิน ยุทธศาสตร์และโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เทศบาลประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หลังจากที่โครงการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลปรากฏว่า การประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองพล ร้อยละ 98

27/10/2021

#โครงการ พลชนะ"Covid free setting"

ที่อยู่

324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์
Phon
40120

ข้อมูลทั่วไป

กองวิชาการและแผนงาน (Technical Service and Planning Division) ข้อมูลทั่วไป : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกร งานธุรการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643415091

เว็บไซต์

http://www.muangphon.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการพัฒนาบึงละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล กองช่างเทศบาลเมืองพล
📢📢ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล เทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล
หมอป๊อบ ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.พล2563