กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

(1)
กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และสันทนาการ ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 9 มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก...
01/06/2020

กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และสันทนาการ ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 9 มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ✌🏻

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบเครื่องชั่งตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#               ...
29/05/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบเครื่องชั่งตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กองคลัง กองแผนงานและวิชาการ ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันเฉียงเหนือ ขอนแก่น และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น (อสชว) ร่วมตรวจสอบเครื่องชั่งตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองเมืองพล (ศปก.ทม.เมืองพล) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากส...
27/05/2020

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองเมืองพล (ศปก.ทม.เมืองพล) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น , อำเภอพล , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลและโรงพยาบาลพล ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า/สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๒ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสมัครและใช้ QR Code “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนผู้มารับบริการ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

​#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ✌🏻

เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมคณะทำงานจัดเตรียมเอกสารส่งผลงานเข้าร่วมประเมินโครงการเมืองสิ...
22/05/2020

เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมคณะทำงานจัดเตรียมเอกสารส่งผลงานเข้าร่วมประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และชี้แจงเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อจัดเตรียมเอกสารส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสำนักงานสีเ...
22/05/2020

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสำนักงานสีเขียวให้กับบุคลากรสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล ในหัวข้อ "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยวิทยาการจากสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล โดยมีท่านวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดพิธีการอบรม

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#                ...
13/05/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และเพื่อสุขลักษณะที่ดีของตลาดพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

📣📣📣 10 วิธีการเตรียมปรุงอาหาร เพื่อผู้ประสบภัย
12/05/2020

📣📣📣 10 วิธีการเตรียมปรุงอาหาร
เพื่อผู้ประสบภัย

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#                ...
06/05/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และเพื่อสุขลักษณะที่ดีของตลาดพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข้อปฏิบัติของร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
04/05/2020

ข้อปฏิบัติของร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อปฏิบัติของร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
04/05/2020

ข้อปฏิบัติของร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อปฏิบัติในการให้บริการของร้านแต่งผม เสริมสวย   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
04/05/2020

ข้อปฏิบัติในการให้บริการของร้านแต่งผม เสริมสวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📣📣📣ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล#เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพ...
01/05/2020

📣📣📣ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
#เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง#            ...
27/04/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง#

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายในพื้นที่เขตเทศบาลฯในจุดที่น้ำท่วมบ่อยครั้งเพื่อเตรียมการป้องกันช่วงพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 (ซอยเมืองพล1 และถนนเมืองพลติดทางรถไฟ)

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#                ...
22/04/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และเพื่อสุขลักษณะที่ดีของตลาดพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

#10 ข้อแนะนำ “ตลาดนัด”ป้องกันไวรัสโควิด-19 😷😷😷
20/04/2020

#10 ข้อแนะนำ “ตลาดนัด”
ป้องกันไวรัสโควิด-19 😷😷😷

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 19 เมษายน 2563
19/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 19 เมษายน 2563

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำและล้างถนนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ#      ...
16/04/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำและล้างถนนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ#

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายและล้างถนนในพื้นที่เขตเทศบาลฯตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 (ซอยเบทาโก)

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ekMvGt
15/04/2020

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ekMvGt

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#                ...
15/04/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และเพื่อสุขลักษณะที่ดีของตลาดพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด บ.ข.ส. เทศบาลเมืองเมืองพล และถนนโดยรอบ#         ...
15/04/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด บ.ข.ส. เทศบาลเมืองเมืองพล และถนนโดยรอบ#

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชน บ.ข.ส. มิ่งเมืองและสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินการล้างและทำความสะอาด บ.ข.ส. เทศบาลเมืองเมืองพลตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคภัยก่อนและหลังเทศกาลฯ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
04/04/2020

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่2 เมษายน 2563 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล
02/04/2020

วันที่2 เมษายน 2563 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ถังขยะในเขตเทศบาลฯ#                   ...
02/04/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ถังขยะในเขตเทศบาลฯ#

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังขยะในเขตเทศบาลฯตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วิธีการดำเนินการดังนี้ 1.ให้เจ้าหน้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ถังขยะก่อนการดำเนินการ
2.ให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะตกค้างก่อนล้างทำความสะอาดถังขยะ
3.ดำเนินการล้างถังขยะ

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#                ...
01/04/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และเพื่อสุขลักษณะที่ดีของตลาดพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

1 เมษายน 2563 งานสัตวแพทย์ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนพลประชากลางเมือง พลประชาพัฒนา จำนวน 175 ตัวขอบพระคุณน้...
01/04/2020

1 เมษายน 2563 งานสัตวแพทย์ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนพลประชากลางเมือง พลประชาพัฒนา จำนวน 175 ตัว

ขอบพระคุณน้ำใจจากร้านจึงบริการและร้าน512โฆษณาครับ

สถานการณ์ในประเทศไทย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(1 เมษยน 2563)สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viral...
01/04/2020

สถานการณ์ในประเทศไทย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(1 เมษยน 2563)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการส่งใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
31/03/2020

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการส่งใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่นวันที่ 31 มีนาคม 2563ผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้วทั้ง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
31/03/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้วทั้ง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

สถานการณ์ในประเทศไทย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(31 มีนาคม 2563)สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/vir...
31/03/2020

สถานการณ์ในประเทศไทย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(31 มีนาคม 2563)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

วันที่31 มีนาคม 2563 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนทุ่งรวงทอง และชุมชนพลปร...
31/03/2020

วันที่31 มีนาคม 2563 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนทุ่งรวงทอง และชุมชนพลประชานุกูล จำนวน 165 ตัว

วันที่ 30 มีนาคม 2563 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ชุมชนเมืองพลและชุมชนตลาดเก่...
30/03/2020

วันที่ 30 มีนาคม 2563 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ชุมชนเมืองพลและชุมชนตลาดเก่า จำนวน 219 ตัว.

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 ✅ สธ.เผยผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลับบ้าน 16 ร...
30/03/2020

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563

✅ สธ.เผยผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลับบ้าน 16 ราย พบรายใหม่ 136 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย แนะประชาชนหากจำเป็นต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง 😷 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ https://bit.ly/33X3qKk

สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลวันที่ 29 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
29/03/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สถานการณ์ในประเทศไทย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(29 มีนาคม 2563)สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/vir...
29/03/2020

สถานการณ์ในประเทศไทย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(29 มีนาคม 2563)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลวันที่ 28 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ#บ้านเราต้องรอด ✌🏻
28/03/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

#บ้านเราต้องรอด ✌🏻

ที่อยู่

เทศบาลเมืองเมืองพล กองสาธารณสุขฯ 324/1 ถนนเสริมสวาดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043414500

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่เป็นประจำ...จะดีมากครับ
ร้านต้นมะขาม ฝากส่งแบบตอบรับ อบรม ส อาหาร
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าปี2561ครับ. 1.สุนัขจรจัด 19-23 มีนาคม 2.สุนัขในวัดต่างๆ2-6 เมษายน 3.สุนัขมีเจ้าของ ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 17-27 เมษายน ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร043-414500 ครับ
ทีมสาสุขส่วนหนึ่งครับ