โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห

โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห โรงเรียนวัดปากบ่อ ตั้งอยู่เลขที่ 292 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
(15)

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งกำหนดการรับเงินค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวันของเดือนมิถุนายน ในวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 และขั้นตอนปฏิบัติในการรับเงินค่...
09/07/2021

แจ้งกำหนดการรับเงินค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวันของเดือนมิถุนายน ในวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 และขั้นตอนปฏิบัติในการรับเงินค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนชั้นอนุบาล
09/07/2021

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนชั้นอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนชั้นอนุบาล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมออนไลน์ คณะครูโรงเรียนวัดปากบ่อ
09/07/2021

ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมออนไลน์ คณะครูโรงเรียนวัดปากบ่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมออนไลน์ คณะครูโรงเรียนวัดปากบ่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมครูต่างชาติ เพื่อ ทำความเข้าใจ ปรับปรุงและนำไปพ...
08/07/2021

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมครูต่างชาติ เพื่อ ทำความเข้าใจ ปรับปรุงและนำไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนค่ะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมครูต่างชาติ เพื่อ ทำความเข้าใจ ปรับปรุงและนำไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนค่ะ

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ เข้ารับการอบรม หลักสูตรบรรณารั...
08/07/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ เข้ารับการอบรม หลักสูตรบรรณารักษ์เพื่อการเรียนรู้ในยุค New Normal จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ เข้ารับการอบรม หลักสูตรบรรณารักษ์เพื่อการเรียนรู้ในยุค New Normal จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

การจัดเตรียมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้เหมาะสมและน่าเข้าใช้ เมื่อสามารถเปิดเรียนตามปกติ ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกคนมากค่ะ
07/07/2021

การจัดเตรียมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้เหมาะสมและน่าเข้าใช้ เมื่อสามารถเปิดเรียนตามปกติ ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกคนมากค่ะ

การจัดเตรียมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้เหมาะสมและน่าเข้าใช้ เมื่อสามารถเปิดเรียนตามปกติ ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกคนมากค่ะ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนวัดปากบ่อ เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง
07/07/2021

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนวัดปากบ่อ เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนวัดปากบ่อ เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนชั้นอนุบาลเข้ารับการอบรมจากสำนักการ...
07/07/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนชั้นอนุบาลเข้ารับการอบรมจากสำนักการศึกษา

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนชั้นอนุบาลเข้ารับการอบรมจากสำนักการศึกษา

โรงเรียนวัดปากบ่อ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อก้าวทันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบคุณผู้ปก...
06/07/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อก้าวทันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือค่ะ

โรงเรียนวัดปากบ่อ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อก้าวทันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือค่ะ

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 เข้าเยื่ยมชมแปลงเกษตรเพื่อการเรียน...
06/07/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 เข้าเยื่ยมชมแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมออนไลน์(Zoom) มอบหมาย ครูและพนักงานสถานที่ เข้าปรับปรุง ทาสีเรือนพยาบาล...
05/07/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมออนไลน์(Zoom) มอบหมาย ครูและพนักงานสถานที่ เข้าปรับปรุง ทาสีเรือนพยาบาล และชั้นหนังสือเพื่อจัดตกแต่งเข้ามุมในห้องสมุด

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมออนไลน์(Zoom) มอบหมาย ครูและพนักงานสถานที่ เข้าปรับปรุง ทาสีเรือนพยาบาล และชั้นหนังสือเพื่อจัดตกแต่งเข้ามุมในห้องสมุด

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสร...
05/07/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค นำไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

โรงเรียนวัดปากบ่อ โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อแจ้งแนวปฏิบัต...
04/07/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนวัดปากบ่อ โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอขอบคุณ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ เ...
03/07/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอขอบคุณ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ เป็นวันที่ 2
นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครู ดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนวัดปากบ่อ ขอขอบคุณ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ เป็นวันที่ 2
นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครู ดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง มอบหมาย คณะครูจัดการเรียนการสอน ห้องเรีย...
02/07/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ
สำนักงานเขตสวนหลวง มอบหมาย คณะครูจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน สองภาษา (EP) วิชาภาษาจีน ควบคู่กับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติ

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ
สำนักงานเขตสวนหลวง มอบหมาย คณะครูจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน สองภาษา (EP) วิชาภาษาจีน ควบคู่กับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติ

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวน ขอขอบคุณ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายรั...
02/07/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวน ขอขอบคุณ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ และผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายคณะครูแจก หนังสือแบบเรียน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวน ขอขอบคุณ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ และผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายคณะครูแจก หนังสือแบบเรียน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับห้องเรียนสองภาษา(EP) วิชาภาษาจีน และ วิชาภาษาอั...
01/07/2021

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับห้องเรียนสองภาษา(EP) วิชาภาษาจีน และ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับห้องเรียนสองภาษา(EP) วิชาภาษาจีน และ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และครูหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เ...
01/07/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และครูหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เพื่อรับฟัง
นโยบายจากกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และครูหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เพื่อรับฟัง
นโยบายจากกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายคณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น และมีการตรวจประเมินผลงานของ...
30/06/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายคณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น และมีการตรวจประเมินผลงานของนักเรียนทุกคน

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายคณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น และมีการตรวจประเมินผลงานของนักเรียนทุกคน

30 มิ.ย 64โรงเรียนวัดปากบ่อ มอบอาหารเสริม(นม) และหนังสือแบบเรียน นักเรียนชั้นป.2 และป.3 พร้อมพนักงานสถานที่ปรับปรุงทาสีภ...
30/06/2021

30 มิ.ย 64โรงเรียนวัดปากบ่อ มอบอาหารเสริม(นม) และหนังสือแบบเรียน นักเรียนชั้นป.2 และป.3 พร้อมพนักงานสถานที่ปรับปรุงทาสีภายในเรือนพยาบาล

30 มิ.ย 64โรงเรียนวัดปากบ่อ มอบอาหารเสริม(นม) และหนังสือแบบเรียน นักเรียนชั้นป.2 และป.3 พร้อมพนักงานสถานที่ปรับปรุงทาสีภายในเรือนพยาบาล

29 มิ.ย 64โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน อาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนอนุบาล ป.1และการศึกษาพิเศษ
29/06/2021

29 มิ.ย 64โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน อาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนอนุบาล ป.1และการศึกษาพิเศษ

29 มิ.ย 64โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน อาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนอนุบาล ป.1และการศึกษาพิเศษ

28 มิ.ย 64 นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดประชุมครูและบุคลากร ออนไลน์ เพื่อแจ้ง มาตรการ การยกระดับความ...
28/06/2021

28 มิ.ย 64 นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดประชุมครูและบุคลากร ออนไลน์ เพื่อแจ้ง มาตรการ การยกระดับความเข้มของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของครูและบุคลากร ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

28 มิ.ย 64 นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดประชุมครูและบุคลากร ออนไลน์ เพื่อแจ้ง มาตรการ การยกระดับความเข้มของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของครูและบุคลากร ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ด่วน !!! เปลี่ยนแปลงวันในการแจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน และอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ใ...
28/06/2021

ด่วน !!! เปลี่ยนแปลงวันในการแจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน และอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในราชกิจจานุเบกษา

ด่วน !!! เปลี่ยนแปลงวันในการแจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน และอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในราชกิจจานุเบกษา

26 มิ.ย 64 นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากร เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โร...
26/06/2021

26 มิ.ย 64 นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากร เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนวัดปากบ่อ
ขอขอบคุณ กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานเขตสวนหลวง ที่ได้จัดสรรวัคซีนให้ค่ะ

26 มิ.ย 64 นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากร เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนวัดปากบ่อ
ขอขอบคุณ กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานเขตสวนหลวง ที่ได้จัดสรรวัคซีนให้ค่ะ

25/06/2021
24/06/2021
23 มิถุนายน โรงเรียนวัดปากบ่อ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สายชั้น ป.3,ป.4และป.5 พร้อมแจกหนังสือแบบเรียนให้...
23/06/2021

23 มิถุนายน โรงเรียนวัดปากบ่อ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สายชั้น ป.3,ป.4และป.5 พร้อมแจกหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนป.6และม.1

23 มิถุนายน โรงเรียนวัดปากบ่อ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สายชั้น ป.3,ป.4และป.5 พร้อมแจกหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนป.6และม.1

22/06/2021
นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมครูหัวหน้างาน4 ฝ่ายและครูหัวหน้าสายชั้น พร้อมมอบหมายแจกหนังสือแบบเรียนน...
22/06/2021

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมครูหัวหน้างาน4 ฝ่ายและครูหัวหน้าสายชั้น พร้อมมอบหมายแจกหนังสือแบบเรียนนักเรียน ป.3,ป.4,ป.5 และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สายป.6และม.1

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ พนักงานสถานที่ ขนย้ายหนังสือและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบ้านหนังสือชุมชน(เดิม)เพื่อเตรียมปรั...
21/06/2021

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ พนักงานสถานที่
ขนย้ายหนังสือและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบ้านหนังสือชุมชน(เดิม)เพื่อเตรียมปรับปรุงให้เป็นเรือนพยาบาล ของโรงเรียนวัดปากบ่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ พนักงานสถานที่
ขนย้ายหนังสือและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบ้านหนังสือชุมชน(เดิม)เพื่อเตรียมปรับปรุงให้เป็นเรือนพยาบาล ของโรงเรียนวัดปากบ่อ

โรงเรียนวัดปากบ่อ โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(EP)ออนไลน์ ผ่...
21/06/2021

โรงเรียนวัดปากบ่อ โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(EP)ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ มอบหมายคณะครูแจกหนังสือแบบเรียนอาหารเสริม(นม) นักเรียนอนุบาลถึง ป.2และการศึกษาพิเศษ เพิ่มเติม พร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านคอมพิวเตอร์ ของ สายชั้นม. 2 และม. 3

โรงเรียนวัดปากบ่อ โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(EP)ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ มอบหมายคณะครูแจกหนังสือแบบเรียนอาหารเสริม(นม) นักเรียนอนุบาลถึง ป.2และการศึกษาพิเศษ เพิ่มเติม พร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านคอมพิวเตอร์ ของ สายชั้นม. 2 และม. 3

ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา ไทย-อังกฤษ (EP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
18/06/2021

ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา ไทย-อังกฤษ (EP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา ไทย-อังกฤษ (EP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ประชาสัมพันธ์การแจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน และอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม
18/06/2021

ประชาสัมพันธ์การแจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน และอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การแจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน และอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม

18/06/2021
17 มิ.ย โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการแจกอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียน นักเรียนชั้น ม.2และม.3
17/06/2021

17 มิ.ย โรงเรียนวัดปากบ่อ ดำเนินการแจกอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียน นักเรียนชั้น ม.2และม.3

ที่อยู่

อ่อนนุช 35
Phra Khanong
10250

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดปากบ่อตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2476 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนประชาบาล แรกเริ่มการเรียนการสอนต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดปากบ่อเป็นสถานที่ทำการ จนกระทั่งปี พ.ศ.2494 จึงได้สร้างอาคารเรียนเป็นหลังแรก และใช้เรียนตั้งแต่บัดนั้น ปัจจุบันอาคารเรียนหลังดังกล่าวถูกรื้อถอนไปแล้ว และได้สร้างอาคารขึ้นแทนอีกหลายหลัง รัฐบาลได้โอนโรงเรียนประชาบาลให้ไปสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2508 ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลวัดปากบ่อ จึงไปอยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ และจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลวัดปากบ่อ อักษรย่อ ท.ป.บ. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดปากบ่อ หลังจากที่เทศบาลกรุงเทพ ได้ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ "กรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ปัจจุบันโรงเรียนวัดปากบ่อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 17:00
พุธ 07:30 - 17:00
พฤหัสบดี 07:30 - 17:00
ศุกร์ 07:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023212684

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ