Clicky

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั *สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุร หน่วยงานราชการ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ข้อมูลวัดในจังหวัดสระบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน ...
23/03/2023

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอป คอมเพล็กซ์ พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. จังหวัดสระบุรี จัดงานแถลงข่าวการจัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี...
22/03/2023

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. จังหวัดสระบุรี จัดงานแถลงข่าวการจัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวโดนฃยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานพิกุล วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี มีการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการและนิทรรศการ การแสดงโขนพระราชทาน จ...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี มีการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการและนิทรรศการ การแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้กำหนดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี จะมีขึ้นในวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ปีที่ ๒ โด...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ปีที่ ๒ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีคณะวิทยากรและพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ๕๐ รูป/คน ณ ศูนย์ศึกษาบาลีพระพุทธฉาย ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
15/03/2023

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๒ ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการ เจ้าอาวา...
15/03/2023

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๒ ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี) โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดย...
15/03/2023

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒ...
15/03/2023

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย นางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการพร้อมด้วยนายแสนยากร เหล่าอรรคะ นักวิชาการชำนาญการ และนายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวัดที่ขอรับงบบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีได้มีพิธีเปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ป...
13/03/2023

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองครบรอบพระชนมายุ ๘ รอบ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี (วัดศรีบุรีรตนาราม) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ดังกล่าวด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผ...
12/03/2023

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายผล ดำธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ สอนน้อย เจ้า...
10/03/2023

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ สอนน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่บริเวณทึ่ดินวัดหนองตาพรม (ร้าง) ตรวจสอบการรื้อต้นไม้ที่ปกคลุมพื้นที่ เพื่อนำรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดหนองตาพรม (ร้าง) ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายแสนยากร เหล่าอรรคะ นัก...
10/03/2023

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายแสนยากร เหล่าอรรคะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศิวัช ขื่นอุดม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ (สปก.) เพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ณ ที่พักสงฆ์ป่านะฤาชา ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีเวียนเทียน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่...
07/03/2023

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีเวียนเทียน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานสงฆ์ และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธฉาย (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าวด้วย

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีเวียนเทียน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่...
07/03/2023

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีเวียนเทียน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นานกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธแสงธรรม (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าวด้วย

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เน...
07/03/2023

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธฉาย (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าวด้วย

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เน...
07/03/2023

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธแสงธรรม (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงา...
03/03/2023

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม เพื่อวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม และแนะนำผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย ณ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี's post
03/03/2023

Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี's post

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี มีพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอด...
03/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี มีพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

01/03/2023

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

สกู๊ปข่าว : สนามข่าวท้องถิ่น

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิ...
28/02/2023

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย และในโอกาสนี้ได้แนะนำข้าราชการใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการบรรจุใหม่ ๓ ราย

ภาพ : ก้อนดิน หินแห่

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
28/02/2023

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าว

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี / ก้อนดิน หินแห่

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายผล ดำธรรม ...
27/02/2023

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการบริหารราชการของส่วนงานต่างๆ นี้

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้ชี้แจงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูภัทรศีลาภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลด...
26/02/2023

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูภัทรศีลาภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านครัว โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดบ้านครัว ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี และศาสนพิธีกร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่...
25/02/2023

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี และศาสนพิธีกร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆเป็นวิทยากร ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายแสนยากร เหล่าอรรคะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ท่...
24/02/2023

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ วัดโบสถ์แจ้ง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายศิวัช ชื่นอุดม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานสงฆ์...
23/02/2023

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมติดตามภารกิจการจัดงานโครงการเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณู...
22/02/2023

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ และเกียรติบัตร วัดต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน ๑๕ องค์กร ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมลงนาม ฯ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
(วัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดสระบุรีมีจำนวน ๒ วัด ได้แก่ วัดบ้านธาตุใต้ อำเภอแก่งคอย และวัดสูง อำเภอเสาไห้) ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุม ฯ และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการประชุมด้วย

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้ว...
17/02/2023

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาก่อนสอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดสระบุรี ณ ชั้น ๒ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพ...
17/02/2023

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในการประกอบพิธี ฯ ดังกล่าวด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อม...
16/02/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ก่อนสอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดสระบุรี ณ ชั้น ๒ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาห...
16/02/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี พระศรีปริยัติเวที เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในการประกอบพิธี ฯ ดังกล่าวด้วย

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข...
15/02/2023

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุ สามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ณ ชั้น ๒ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ภาพ : ก้อนดิน หินแห่

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระ...
15/02/2023

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานสงฆ์ และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในการประกอบพิธี ฯ ดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี/ ก้อนดิน หินแห่

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมาย...
13/02/2023

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๓ คน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  - เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โด...
13/02/2023

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
- เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินงานเชิงรุก จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงลบผ่านสื่อต่างๆ
ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศ...
12/02/2023

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงสำรวจพื้นที่และร่วมหารือเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ และเกียรติบัตร วัดต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และพิธีลงนาม (MOU) ข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะทำงาน
ณ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิฐสุตธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมเสนา อ...
07/02/2023

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิฐสุตธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมเสนา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดธรรมเสนา ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดสระบุรี ร่วมกับวัดพระพุทธฉาย มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลแ...
07/02/2023

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดสระบุรี ร่วมกับวัดพระพุทธฉาย มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม ฯ ดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  - เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นาง...
06/02/2023

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายแสนยากร เหล่าอรรคะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุ สามเณร ที่เข้าร่วมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๒ จังหวัดสระบุรี ณ วัดเขาพรหมสวรรค์ (ซอย ๖ ขวา) ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- เวลา ๑๒.๐๐ น.
ได้ติดตามคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระครูศรีวรกิจจารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าคณะอำเภอต่างๆ ไปตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว คณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต
Phra Phutthabat
18120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636340756

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phra Phutthabat บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ขอความกระจ่าง และความถูกต้อง ในเรื่องวัดหนองสรวง
สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิปข่าวโดยสรุป คือ "ที่ดินวัด คนเอาไปใช้หาผลประโยชน์
เจ้าอาวาสไปอยู่ใหม่ ตรวจสอบ ฝ่ายเสียผลประโยชน์ ร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดปลดเจ้าอาวาส ด้วยข้อหาหย่อนความสามารถ
ตั้งรักษาการใหม่ รักษาการเจ้าอาวาส สั่งให้อดีตเจ้าอาวาสออกจากวัด
ชาวบ้าน ไม่ยอม ออกมาช่วยอดีตเจ้าอาวาส"

https://youtu.be/X-JGv9D4zb4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ความกระจ่างด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
ฝากตรวจสอบ หน่อยครับ การให้พรแบบนี้ ทำให้โยมเข้าใจผิด ได้ว่าจะได้อานิสงส์ หลายประการตามที่ พระสวดออกมา เพราะอานิสงส์แห่งการให้ทาน เป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ แค่นั้น ส่วน ความสุข การหายจากโรค ขึ้นอยู่ที่กับ การกระทำ ทางกาย วาจา ใจ และกรรม ของบุคคลนั้น #ตลาดสุขุมาล สระบุรี ช่วงเวลา 7.00-7.40น.
อยากทราบว่ามีจัดบวชถวายในหลวงงานถวายพระเพลีงพระบรมศพทึวัดใหนบัาง
x

Phra Phutthabat บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สปสช.เขต 4 สระบุรี ตรอ.สระบุรีเซ็นเตอร์ Oak&Leo.NET อบต.หนองย่างเสือ วันรุ่นพากันรวย CNI Life Project สมาคม คนรักล้อเล็ก นอนอยู่บ้าน ช่างต้อย ระบบไฟฟ้ารถยนต์ KP Electric Supply การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2