สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ
10 ม.9ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 17 มกราคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ใ...
18/01/2022

วันที่ 17 มกราคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK ในเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ

นที่ 7 มกราคม 2565 นายสามารถ ทับสาร กรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้มอบขนม น้ำดื่ม ให้กับสถานพินิ...
07/01/2022

นที่ 7 มกราคม 2565 นายสามารถ ทับสาร กรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้มอบขนม น้ำดื่ม ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวโสภิดา สังขดิถีและคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ เพื่อใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กประจำปี 2565 และรับมอบแอลกอฮอล์ขนาดพกพา จำนวน 5 แพ็ค เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 2019

นที่ 7 มกราคม 2565 นายสามารถ ทับสาร กรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้มอบขนม น้ำดื่ม ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวโสภิดา สังขดิถีและคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ เพื่อใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กประจำปี 2565 และรับมอบแอลกอฮอล์ขนาดพกพา จำนวน 5 แพ็ค เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 2019

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นายสมพร สาทิพจันทร...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “ รับมอบน้ำดื่มและกระเป๋า” จาก Gulf Power Generation โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชน และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “ รับมอบน้ำดื่มและกระเป๋า” จาก Gulf Power Generation โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชน และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวสุที อุ่นจิตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  นางสาวหทัยรัตน์ ปิติ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ...
06/01/2022

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวสุที อุ่นจิตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวหทัยรัตน์ ปิติ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวภาวิดา สร้อยทอง พนักงานประกอบอาหาร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี “รับมอบไส้กรอก” จากบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวปาริชาติ ผลกุศล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิ...
05/01/2022

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวปาริชาติ ผลกุศล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “ส่งมอบเงินสนับสนุนจากกรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี และได้มอบของรางวัลจากเครือข่าย” ในการสนับสนุนกิจกรรม วันปีใหม่และวันเด็ก ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวปาริชาติ ผลกุศล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “ส่งมอบเงินสนับสนุนจากกรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี และได้มอบของรางวัลจากเครือข่าย” ในการสนับสนุนกิจกรรม วันปีใหม่และวันเด็ก ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห...
05/01/2022

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “รับมอบเงินสดและน้ำผลไม้” จากบริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางแสงรวี นับเนตร หัวหน้าส่วนแก้ไขบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และนางสาวหทัยรัตน์ ปิติ หัวหน้าส่...
30/12/2021

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางแสงรวี นับเนตร หัวหน้าส่วนแก้ไขบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และนางสาวหทัยรัตน์ ปิติ หัวหน้าส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ “รับมอบเงินสด” จากนายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปซื้อของขวัญสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางแสงรวี นับเนตร หัวหน้าส่วนแก้ไขบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และนางสาวหทัยรัตน์ ปิติ หัวหน้าส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ “รับมอบเงินสด” จากนายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปซื้อของขวัญสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเครา...
30/12/2021

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “รับมอบของขวัญปีใหม่” จากกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพ อินเตอร์อิเลคตริค สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชน และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ...
30/12/2021

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี นายบุญเลิศ คงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี และนางฐาปนี นาคทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ นางทัสดา ยุติบรรณ์ พนักงานประกอบอาหาร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ณ บ้านเลขที่ 24/2 ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านได้รับความเสียหาย เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 15,100 บาท พร้อมนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์สายไฟ และเดินสายไฟภายในบ้านให้ใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายณัฏ...
24/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายณัฏฐ์นภนต์ วงษ์พานิช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดสระบุรี (กพยจ.สระบุรี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวสุที อุ่นจิตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวหทัยรัตน์ ปิติ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และน...
24/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวสุที อุ่นจิตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวหทัยรัตน์ ปิติ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ นิ่มสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพูดคุยกับ นางสาวกิตติยา สุปันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีแกนนำจิตอาสา 904 จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมปรึกษาและวางแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับและ...
24/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับและรับมอบสิ่งของ เช่น น้ำ ขนมและของขวัญ สำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จากมูลนิธิบ้านพระพร พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านพระพรได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาสกับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด TO BE NUMBER ON...
24/12/2021

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 19 นำทีมโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการ ฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้า และเยาวชนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของชมรมTO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจ คำแนะนำกับเยาวชนแกนนำของชมรมTO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จำ...
23/12/2021

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 9 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และ 2 และเยาวชนที่มีอายุเกิน 18 ปี จำนวน 1 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ที่ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ จังหวัดสระบุรี โดยโรงพยาบาลสระบุรีจัดจุดบริการฉีดวัคซีนให้แบบ Walk in

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุ...
20/12/2021

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 32/2564 เพื่อหารือมาตรการผ่อนปรนการเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เข้...
17/12/2021

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เด็กและเยาวชนรับตัวภายใน 60 วันแรก กิจกรรมประจำเดือน และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแขต 11 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” บริเวณ...
17/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” บริเวณปากทางเข้าสถานพินิจฯ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมพ...
17/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯ เป็นตัวแทนรับมอบ “เกียรติบัตรระดับคุณธรรมต้นแบบ” จากนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุ...
15/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ครั้งที่ 4/2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมส่วนอำนวยการและการจัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ เจ้าหน...
15/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ให้การต้อนรับคณะแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวสุที อุ่นจิตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เ...
14/12/2021

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวสุที อุ่นจิตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ “รับมอบฟางก้อนจำนวน 15 ก้อน” จากนางยุพิน สุทธิโรจน์ เจ้าของกิจการบ้านแม่ทุเรียนค้าฟาง เพื่อสำหรับใช้ในงานเกษตร และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของสถานพินิจฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเครา...
14/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ “รับมอบกระเบื้อง” จากกรรมการผู้จัดการบริษัท SCG เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับจัดทำหอนอน ห้องน้ำเพิ่มเติม ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อลดความเสี่ยงในการอยู่ร่วมกัน และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจค้นสิ่งผิดระเบียบ มีการตรวจค้นบริเว...
13/12/2021

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจค้นสิ่งผิดระเบียบ มีการตรวจค้นบริเวณภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนฯ หอนอน โรงอาหาร ห้องซักผ้า ห้องน้ำเด็กและเยาวชนชายด้านล่าง หน่วยหญิง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐0 น. – 1๔.๐0 น. ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดระเบียบในสถานที่ควบคุม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เวลา 09.00 น. – 1...
13/12/2021

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีได้จัด Big Cleaning day ประจำสัปดาห์ เวลา 09.00 น. – 10.30 น. เด็ก/เยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเ...
13/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “ โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี ” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี โดยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีการให้ความรู้ ฝึกทักษะชีวิต พัฒนาร่างกาย ปรับเปลี่ยนจิตใจ ตลอดจนฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ณ อาคารอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และข้าราชการ...
07/12/2021

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และข้าราชการได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่ม พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและ...
03/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ในสถานแรกรับฯและภายนอกอาคารสำนักงาน

วันที่ 2 ธ.ค.64 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนที่อายุเกินไม่เกิน 18 ปี จำนวน 5 ราย เ...
03/12/2021

วันที่ 2 ธ.ค.64 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนที่อายุเกินไม่เกิน 18 ปี จำนวน 5 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ที่ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ จังหวัดสระบุรี โดยโรงพยาบาลสระบุรีจัดจุดบริการฉีดวัคซีนให้บริการแบบ walk in

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมป...
02/12/2021

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีโดยมีนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิ...
02/12/2021

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีโดยมีนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในงาน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี” ประจำปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อสมทบเป็นรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน กิจการสาธารณประโยชน์และสนับสนุนการ สาธารณกุศลต่างๆ

ที่อยู่

Phu Khae
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036200303

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phu Khae

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดิฉันชื่อ นางสาวสมบูรณ์ ปานทะเล ชอบวิ่ง มีเสื้อ SIZE M ประมาณ 30 ตัว เหรียญรางวัลจากการวิ่งอีก ประมาณ 90 เหรียญ ถ้วยรางวัล อีก 4 ถ้วย อยากจะส่งต่อให้ กับหน่วยงาน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ หากมีการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬา) โปรดช่วยแนะนำ ช่องทางในการจัดส่งให้ด้วยค่ะ ใจจริงอยากไปมอบให้ถึงที่ แต่หน่วยงาน เปิด จ-ศ ตัวดิฉันเองก็ทำงาน จ-ศ เบอร์โทร. นะคะ 086-3836138 ขอบคุณค่ะ
คิดถึงนะเพือนๆทุกคน #แบงค์ลาย
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/