Clicky

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อม...
25/03/2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและนางศรันญา บัวแพ นักจัดการงานทั่วไป ตรวจเยี่ยมบริบทโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำกับติดตามการปรับปรุงอาคารสถานที่ และวางแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ มีบริบทดี เอื้อต่อการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการและสอดคล้องกับนโยบาย 3ดี4สร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1...
24/03/2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ...
24/03/2023

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อำเภอศรีมโหสถ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เข...
23/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประธานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยมี นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เข...
23/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 2 บ้านเรียน

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต...
22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์กับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั่งได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดอรัญไพรศรีที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพ 76

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 มอ...
22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือความปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ...
22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมายให้ นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 8/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวางแผนนโยบายและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ...
22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมายให้ นางดวงเดือน แก้วปุมและนายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบ...
21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ นำผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเครือข่ายทั้งสิ้น 10 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิ่งเนียริ่งอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 โรงเรียนบ้านเนินหอม โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดอินทาราม(พิชัญวิทยาคาร)และโรงเรียนหัวซาวิทยา ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ซึ่งเป็นศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ...
21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ สพป. ปราจีนบุรี หนึ่ง

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบห...
20/03/2023

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ วัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม - 137 หายจากโรงงานในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายธีร์ ภวังค์นันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปาจีนบุรี นครนายก และคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้รายงานความคืบหน้าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมทราบ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี ...
18/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2565 เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post
17/03/2023

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post

17/03/2023
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม เขตคุณภาพประจันตคาม 1

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.      นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจ...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว” เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร...
16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกเขื่อน โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน โรงเรียนวัดขิงกระชาย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอนและได้ชี้แนะข้อราชการและนโนบายการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู พร้อมทั่งได้เน้นย้ำให้ครูติดตามนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยให้แจ้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทางเขตพื้นที่ทราบเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย ...
16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม เขตคุณภาพประจันตคาม 3

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุ...
16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมศูนย์ความปลอดภัย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับกลุ่มกฏหมายและคดี กลุ่มนโยบายและแผนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี อ.ศรีมหาโพธิ ที่ประสบอัคคีภัย เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันอันตรายและการจัดการเศษซากอาคาร การเฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน ณ โรงเรียนอรัญไพรศรี อำเภอศรีมหาโพธิ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 ...
16/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเนินสูง

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร...
15/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมายให้ นางโสภา คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี” ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต...
15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมด้วย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 และนางสาวพิมพ์ลดา แสวงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อเสนอนโยบายการดำเนินงานและพิจารณาข้อราชการ โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต...
15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดหัวไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน และให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี...
14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาขจองเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meetings และประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ก.ต.ป.น.ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน (ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป) ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบท ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมด้ว...
13/03/2023

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินไม้หอม โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอนและได้ชี้แนะข้อราชการและนโนบายการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู พร้อมทั่งได้เน้นย้ำให้ครูติดตามนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยให้แจ้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทางเขตพื้นที่ทราบเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี ...
13/03/2023

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม นายยงยทุธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR และสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบดังกล่าว โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้...
11/03/2023

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับฟังแนวทางการขยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมศานิตย์นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1...
11/03/2023

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR เน้นการสื่อสาร CLT ด้วยรูปแบบ Active Learning โดยมี ดร. วันชัย จึงวิบูรณ์สถิตย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

สามารถดาวน์โหลดรูปได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/11QQL6FDOKAYKBDeJMp4D6EHSJgxXnkwL?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วม...
10/03/2023

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อนุญาตให้นางสุพรรณี...
10/03/2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อนุญาตให้นางสุพรรณี สุวรรณคุณ นักทรัพยากรบุคคล และนางศรันญา บัวแพ นักจัดการงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติราชการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย นายประมวล บุญทีฆ์ ประธานกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายเสรี ขามประไพ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิสูตร เจริญวงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นา...
10/03/2023

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนางสาวน้ำทิพย์ วชรภูมิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

10/03/2023

ขอต้อนรับแฟนตัวยงคนใหม่ 💎 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุข

Rattana Khongphom, Rung Prachin, สุชาติ วีระสวัสดิ์, อ.จาตุรนต์ บุบผา, นินตะยา ตันตะโยธิน, ขนิษฐา กรัตพงษ์, Jum Sineenart Jarernjit, Jamjuree Saywaew

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร...
10/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งแสดงถึงคุณภาพการบริหารงานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร...
09/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นา...
09/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต...
08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายดำเนินกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต...
08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1 (1 เม.ย 2566) ณ ห้องประชุมศรีมโหสภ

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ...
08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธาน “การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 8/2566” เพื่อชี้แจงข้อราชการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวางแผนการนโยบายและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่อยู่

Prachin Buri
25000

เบอร์โทรศัพท์

+6637211362

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Prachin Buri

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Prachin Buri (แสดงผลทั้งหมด)

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้ RTP Cyber Village สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai ชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพู ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล กศน.ตำบลหนองบัวบาน งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา สถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง วนอุทยานพนมสวาย - Phanom Sawai Forest Park ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรั MOTS PATTANI กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุส