คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ วิสัยทัศน์ (Vision) “ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมทางการเกษตร ที่สร้างคุณค่าสู่สังคม และประเทศ” Mission : พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพทางการเกษตร คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการเกษตร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
09/12/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

📌เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ TCAS1 (Portfolio) ระดับชั้น ม.6 ทั่วประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับชั้น ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
GPAX 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป

ปฏิทินการรับสมัคร
********รับสมัคร 1 ธ.ค.63 – 17ม.ค.64********
- 23 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(1) และสถานที่สอบ
- 30 ม.ค.64 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
- 4 ก.พ.64 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์(1)
- 15 ก.พ.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (2) และสถานที่สอบ
- 20 ก.พ.64 สอบสัมภาษณ์(เริ่มเวลา 09.00 น.)
- 22 ก.พ.64 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (2)
- 22 ก.พ.64 ยืนยันสิทธิ์(ที่ Student.mytcas.com)
- 27 ก.พ.64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

สมัครเลย 👉 https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

ระเบียบการสมัคร 👉https://drive.google.com/file/d/1YCiZ-HDuF2gWKGR7txt-mMBxmzkgj7cF/view

#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#TCAS1 #TCASุ64 #Dek64

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
09/12/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

9.12.2020 | วิชาสหกิจศึกษา

📌 สาขาประมงจัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นสถานประกอบการของภาครัฐทั้งหมด 2 แห่งได้แก่

📍 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง มี นศ.ฝึกทั้งหมด 2 คน คือ
- นางสาวกิตติยา ลำเจียก
- นางสาวณัฐณิชา บุญรอด

📍 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง
มี นศ.ฝึกทั้งหมด 3 คน คือ
- นางสาวกนกอร อเนกวณิช
- นายศุภชัย คุ้มม่วง
- นายปัญญพนต์ กะลำพา

#fisheriesrmutt #rmutt 🌊🦭🐳🐟

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี
09/12/2020

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี

#ขอแสดงความยินดี กับนายขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี ที่ได้ #รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช 2562-2563 (ครั้งที่ 43 )ในวันที่ 23-24 มกราคม พุทธศักราช 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนายขุนศรี ทองย้อย ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหาร(CEO)กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ค่ะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09/12/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
09/12/2020

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

“การแข่งขันสะบัดแส้และคล้องโค”
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สาขาสัตวศาสตร์ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสะบัดแส้และคล้องโคประเภทนิสิต/นักศึกษาชายและหญิง ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ณ อาคารอารีน่า คาวบอยแลนด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โดยนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้
🥇 ชนะเลิศคล้องโคหญิง
❤️ นางสาวนภัสสร สุริวงษ์
นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ
นางสาวอัจจิมา นิลพันธ์
นางสาวประภาสิริ จำปาเกศ
🥈รองชนะเลิศอันดับหนึ่งสะบัดแส้หญิง
🧡นางสาวณัฐมล คันที
🥉รองชนะเลิศอันดับสองสะบัดแส้ชาย
💛นายกิตติภัทร ท่าวัง
#งานเกษตรกำแพงแสนปี2563
#สัตวศาสตร์
#ราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
09/12/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

🍤🦪🍣ปฏิบัติการในรายวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ ปลาส้ม และปลาแผ่น) ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 ควบคุมการสอนโดย ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ และอาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร🥳🐙🦑🐬🐳🦈🦀

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
09/12/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรรมในช่วงเทศกาลวันแห่งความสุข RMUTT Christmas Festival 2020
ในวันที่ 14 – 24 ธันวาคม 2563
ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมภายในงาน ตลาดนัดไร้เงินสด, การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์, การแข่งขัน e-Sport, ดนตรีในสวน, กิจกรรม Board Games และ หนังกลางแปลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.rmutt.ac.th/content/49265

มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะ

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
08/12/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

9.12.2020 | รายวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ของนศ.ชั้นปีที่ 3

ฝึกให้นักศึกษาแปรรูปผลผลิตจากสัตว์น้ำ ได้แก่
📌 ผลิตแหนมจากปลายี่สก
📌 ทำปลาแผ่นจากปลายี่สก
📌 ทำข้าวเกรียบจากเนื้อหอยแมลงภู่

สอนโดย
>> ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
>> อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร

#fisheriesrmutt #rmutt

คณะเทคโนโลยีการเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโล...
07/12/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-592-1955 ต่อ 2077
http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=82895

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
07/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#ทรงพระเจริญ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
07/12/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

❤️💝*กิจกรรมจิตอาสา*🏡⛺️⏰ FOOD CAMP 5👏
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 5 (FOOD CAMP # 5) ณ โรงเรียนบ้างบุ่งเข้ ต. หนองแสง อ. ปากพลี จ. นครนายก
ในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563🤼‍♀️🤼‍♂️🤽‍♀️
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่ายอาสาของเราชาว food ดังนี้
...🙏🙏ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่บริจาคทุนทรัพย์ในการออกค่ายครั้งนี้😍😀
...🙏🙏ขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าหลากหลายรุ่นที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของน้อง ทั้งอุดหนุนเสื้อ และบริจาคเงิน..🥰🥰
...🙏🙏ขอขอบคุณผู้บริหารที่อนุญาตให้เราชาว Food ได้มีกิจกรรมดีๆ และอนุเคราะห์รถหกล้อ 1 คัน..😘😘
...🙏🙏ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้อนุญาตให้เราออกค่าย และอนุเคราะห์รถบัสให้พวกเรา😇😀
..สุดท้ายคือเด็กๆ ทุกคน ทุกชั้นปี ที่ร่วมมือร่วมใจให้งานออกค่ายสำเร็จลุล่วงด้วยดี..
เจอกันใหม่ #FOODCAMP6🍊🍏🥬🌽🥨🧀🥓
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี #กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลธัญบุรี

Fisheries Farm-RMUTT
07/12/2020

Fisheries Farm-RMUTT

เรเนเก้ 250฿ (ราคา/ขวด)
ไฮโกรใบมน 250฿ (ราคา/ขวด)
หวีดจิ๋ว 100฿ (ราคา/กระปุก)
หญ้ากระดาษ 170฿ (ราคา/กระปุก)

จัดส่ง บ. ขนส่งเอกชน (55฿)
สั่งตั้งแต่ 5 ขวด,กระปุก จัดส่งฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
05/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
05/12/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

3.12.2020 | ทักษะวิชาชีพทางประมง 2

แบ่งกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ลงมือปฏิบัติดังนี้
📌 การจับสัตว์น้ำเพื่อประเมินอัตราการให้อาหาร
📌 การจัดการบ่อเลร้ยงสัตว์น้ำโดยการดูดตะกอน
📌 การทำความสะอาดพื้นที่รกร้างบริเวณหลังโรงเพาะใหม่

ควบคุมการปฏิบัติงานโดย
>> ผศ.สมิง จำปาศรี
>> ผศ.จิราพร กุลคำ
>> ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล
>> อาจารย์สงบ ศรีเมือง

#fisheriesrmutt #rmutt 🌊🦭🐳🐟💧

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
04/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ "พ่อของฉันดีที่สุด" และรางวัลการประกวดโครงการนวัตกรรมชิ้นงานการคัดแยกขยะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 4 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
03/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝากเป็นกำลังใจให้น้องต้อมและน้องเฟิร์ส ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประกวด FRESHY BOY AND GIRL 2020 มหาวิทยา...
02/12/2020

ฝากเป็นกำลังใจให้น้องต้อมและน้องเฟิร์ส ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประกวด FRESHY BOY AND GIRL 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยนะคะ💚🤍💛

#ความหวังของหมู่บ้าน
#ดาวเกือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#FreshyBoyAndGirl2020
#AGR #AGRI #RMUTT
#AGRI_RMUTT

นางสาวพิชามณชุ์ วรโชติไพศาล
นายจิรายุ จันทร์ป้อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 💚🤍💛รอบ TCAS1 PORTFOLIO (ม.6/กศน.)เปิดรับสมัครตั้...
01/12/2020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 💚🤍💛
รอบ TCAS1 PORTFOLIO (ม.6/กศน.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 17 มกราคม 2564
👉น้องๆสามารถสแกน QR CODE เพื่อสมัคร หรือสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/

🌿🍀🌳🍄🌸🌷🍏🍊🐣🐮🐷🐟🐠🦐🥪🌭🍰🍪🍶🍻
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#rmutt
#agrrmutt
#TCAS64
#dek64

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
01/12/2020

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

FRESHY BOY AND GIRL 2020
คณะเทคโนโลยีโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

น้องต้อม - น้องเฟิร์ส

เป็นกำลังให้กับน้องด้วยนะครับ

Cr.Sumitanun Ponlakid
#ความหวังของหมู่บ้าน
#ดาวเดือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#AGR #AGRI #RMUTT
#AGR_RMUTT

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
01/12/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขั้นตอนการลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา นอกแผนการเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่ เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ชุดเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (WIFI-RMUTT)
อาคารที่เปิดจองออนไลน์
1.อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3.อาคารสำนักงานอธิการบดี
4.อาคาร ICT
5.อาคาร IWORK
6.อาคารเรียนรวมปฏิบัติการ 13 ชั้น
7.อาคารวิทยบริการ
ท่านใดไม่มีรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ติดต่อขอรหัสได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา อาคาร I-Work
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 2549 3074
ทำงานได้ดีที่สุดบน Chrome browser
ระบบจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/
...............................................
ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
👉[email protected] : www.ict.rmutt.ac.th/
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th
.......................................................
#SocialDistancing #ARITRMUTT #ARIT #DiscussionROOM
#DigitalLibrary #Library #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #ebook #RMUTTlLibrary #covid19

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 ...
25/11/2020
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2592 1955 ต่อ 2077
http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=82772

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา คือ ผู้ช่วย.....

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
25/11/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ประกาศ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
~~~~~~~~~~~~~~~

1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อไปกรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อรับทราบ ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
2.นักศึกษาที่มีรายชื่อกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ได้เรียน นศท. หรือเรียนแต่ไม่จบชั้นปีที่ 3 หากมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยกำหนดให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนจองคิวในระบบ ผ่านทาง www.sdmilitary.rmutt.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 3) หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การผ่อนผันฯ
3.นักศึกษาที่มีรายชื่อกลุ่มที่ 2 จบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ลงชื่อพร้อมสแกน QR Code เพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย เป็นภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว" รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ข้างๆ มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” และพระราชทานพรปีใหม่ ความว่า

"ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต
มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย
ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา
มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี
ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง"

สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔

ภาพ : สำนักข่าวไทย

24/11/2020
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

✨วันนี้แอดเอาโครงการดีๆ ของสาขาฯ มาฝากจ้า✨
🤞โครงการ ค่ายจิตอาสา #FOODCAMPครั้งที่5
.
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือบุคคลที่สนใจ ร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน
👉ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก วันที่ 4-6 ธันวาคม 2563
.
🙏ร่วมด้วยช่วยบริจาค เพื่อเป็นทุนในการออกค่ายของน้องๆ ได้ที่👇
เลขที่บัญชี 3834245155
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
นางสาวจิราพร สัญจรดง
.
#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
24/11/2020

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

“การสอบสมรรถนะสัตว์ปีก”
24 พฤศจิกายน 2563 สาขาสัตวศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะสัตว์ปีก (ไก่ไข่) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. การจับบังคับสัตว์ปีก
2. การให้อาหารสัตว์ปีกระยะต่างๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พัฒนาคุณภาพ'หน่อไม้ดอง'ปราจีนบุรี
#เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
http://www.pr.rmutt.ac.th/news/25776

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
23/11/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และศิษย์เก่า ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18/11/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธค.63 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยฯ
#อย่าลืมมาตรวจกันนร้าได้กิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยนะจ๊ะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18/11/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โควตา Portfolio (ปวช./ปวส.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
18/11/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

18.11.2020 | ประชุมอาจารย์สาขาประมง

สาขาประมงจัดการประชุมสาขาและหลักสูตร ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละรายวิชา และชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ

#fisheriesrmutt #rmutt

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
18/11/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 2
นำเสนอผลงานออกแบบสวนสำหรับร้านอาหาร และร้านกาแฟ

ในรายวิชาแนวคิดและการนำเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์

โดยอาจารย์ผู้สอน

🧑🏻‍🏫ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
🧑🏼‍🏫อาจารย์ดนุพล มากผ่อง
🧑🏻‍🏫อาจารย์ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง

แจ้งให้ทราบ รถบัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง6-เมืองเอก) หยุดให้บริการ 14 วัน ระหว่างวันที่ 16-29 พฤศจิกายน ...
16/11/2020

แจ้งให้ทราบ รถบัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง6-เมืองเอก) หยุดให้บริการ 14 วัน ระหว่างวันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 🚌🚌🚫

ที่อยู่

เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์
Rangsit
12130

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาการจัดการศึกษา (Philosophy) “ นวัตกรรมเกษตรสร้างชาติ ” ปณิธาน (Determination) “ มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-25921955

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Mission : พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพทางการเกษตร คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการเกษตร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rangsit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการโน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการนี้ขึ้นมาในราคาพิเศษ ซึ่งโครงการนี้สำหรับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ซึ่ง "ในการผ่อนชำระ ผ่านบัตรเครดิต 0%" ระยะเวลา 10 เดือน โดยโครงการนี้ มี 15 รุ่นให้เลือก ตามลิงค์
รับสมัครงานด่วน จบสาขาประมง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเลี้ยงปลาทับทิม เป็นฟาร์มปลาขนาดใหญ่ เลี้ยงปลาทับทิมส่ง บริษัท CP. ค่ะ ค่ณสมบัติมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทับทิม 2-3 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ต่อรองได้ วุฒิไม่ได้จำกัด ปวส. ตรี ได้ค่ะ ฟาร์มทับทิมสยาม อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี ติดต่อได้ที่ คุณวันเพ็ญ ( กบ ) โทร.0899198684 ค่ะ
ห้องพักรายวัน-รายเดือนที่ถูกที่สุด คลอง4 ลำลูกกา ปทุมธานี รายวัน 250 - 400 บาท/คืน รายเดือนเริ่มต้นที่ 1800บาท/เดือน เท่านั้น มีชุดเครื่องนอนพร้อม ห้องพักรายวัน-รายเดือนที่ถูกที่สุด คลอง4 รังสิต-ลำลูกกา จะจ่ายค่าห้องพัก แพงทำไม สถานที่ใกล้เคียง 1ตลาดเอซี 2ตลาดกลางลาดสวาย 3โรงเรียนแย้มสะอาด 4.วัดกลางคลอง4 #มาทำงาน #มาเยี่ยมญาติ #มาหาคนรัก #รับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น #มางานแต่งงานบวช #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญ ห้องพักราคาถูกที่นี่ คุณธนัชชา 0814488471 ติดต่อได้ตั้งแต่ 13:00-23:00 น. ทุกวัน คุณจันจิรา 062-6327096 คุณปุ๊ก 064-0310311 หรือ [https://line.me/ti/p/bZRKs20Q-J]แอดไลน์มาได้เลย ยินดีบริการทันที ยินดีตอนรับค่ะ [https://www.google.co.th/]…/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9038c…