สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร Ratchaburi Provincial Agricultural Extension Office. Department of Agricultural Extension. Ministry of Agriculture and Cooperatives. (ก) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (ข) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ (ค) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดเหมือนปกติ

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.25641. “สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุ...
15/01/2021

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
1. “สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่บ้านโป่ง”
นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการผลิต ,เกษตรอำเภอบ้านโป่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564 เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ไม่สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้ โดยการประชุมในครั้งนี้มีนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 4 ,ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ,ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบ้านโป่ง และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารตลาดปลาสวยงามฟิชวิลเลจ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
2. “สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เมืองราชบุรี”
นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการผลิต ,เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564 ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเกาะพลับพลา เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ไม่สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้ โดยการประชุมในครั้งนี้มีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี ,นางสาว กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 ,ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ,ผู้นำส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3. “ประชุมบูรณาการร่วม กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี”
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดราชบุรี ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ,สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ในการนี้ นายสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4. "มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตรวจสอบสารพิษตกค้างสินค้าเกษตร ตลาดกาดวิถีธรรมชาติ"
เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรและตรวจสอบสารพิษตกค้างของสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายภายในบริเวณตลาดวิถีธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้า โดยมีนายโชคดี ตั้งจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวนันทิกา จูเมฆา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ ณ ตลาดกาดวิถีธรรมชาติ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
5. “วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group”
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group ในกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
6. “เกษตรจอมบึง ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า งบประมาณปี 2564"
นายเอกธาดา จีนหลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง ร่วมกับวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด ให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า ตำบลปากช่อง พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขาปิ่นทอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้รับการอบรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
7. “เกษตรบางแพดำเนินการจัดอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”
นายเสนีย์ ตรุยานนท์ เกษตรอำเภอบางแพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ดำเนินการจัดอบรม ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศพก. เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
8. “เกษตรบ้านโป่ง จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร”
นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรมพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
9. "สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง ถ่ายทอดความรู้สมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง"
นางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนายขวัญชัย หมื่นจร ประธานแปลงใหญ่มะม่วงตำบลแก้มอ้น ถ่ายทอดความรู้เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด (ครั้งที่ 1) ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเบิกไพร ตำบลจอมบึง ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงฯ หมู่ 11 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
10. "เกษตรโพธาราม จัดอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร"
นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนางสาวภรณ์ทิพย์ สุจจิตร์จูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
11. "เกษตรโพธาราม ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขาชะงุ้ม"
นางเครือวัลย์ สมหวังพรเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามการเก็บผลผลิตข้าวโพดหวานจากโครงการสาธิตการปลูกพืชไร่ในดินตื้นปานกลาง ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12. “เกษตรเมืองราชบุรี เยี่ยมเยียนเครือข่าย ศพก.อำเภอเมืองราชบุรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่”
นายธนากร กมลจรัสวัฒนา และนางสาวนัททรียา จิตบำรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน และเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี
13. “เกษตรบ้านโป่ง จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร อาสาสมัครเกษตร”
นางสาวอมรรัตน์ ช้างฉาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร อาสาสมัครเกษตร ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
14. "เกษตรโพธาราม และผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมจัดทำแปลงผักก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง"
นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม และผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอโพธาราม ปรับพื้นที่ปลูกพืชและปลูกพืชเพื่อซักซ้อมก่อนลงแปลงในพื้นที่จริง ณ แปลงเกษตร สำนักงานอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

“วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group” วันที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา...
15/01/2021

“วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group” วันที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group ในกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

"มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตรวจสอบสารพิษตกค้างสินค้าเกษตร ตลาดกาดวิถีธรรมชาติ"วันที่ 15 มกราคม 2564   เจ้าหน้าที่ศ...
15/01/2021

"มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตรวจสอบสารพิษตกค้างสินค้าเกษตร ตลาดกาดวิถีธรรมชาติ"
วันที่ 15 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรและตรวจสอบสารพิษตกค้างของสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายภายในบริเวณตลาดวิถีธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้า โดยมีนายโชคดี ตั้งจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวนันทิกา จูเมฆา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ ณ ตลาดกาดวิถีธรรมชาติ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

“สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เมืองราชบุรี”วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.25...
15/01/2021

“สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เมืองราชบุรี”
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการผลิต ,เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564 ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเกาะพลับพลา เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ไม่สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้ โดยการประชุมในครั้งนี้มีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี ,นางสาว กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 ,ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ,ผู้นำส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่

ถนน อุดมศิริ
Ratchaburi
70000

บอกวินมอไซด์ว่า มาเกษตรจังหวัด Said to motorcycle taxi " Ka - Set - Chang - Wat"

ข้อมูลทั่วไป

(ก) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (ข) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ (ค) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6632315405

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กล้วยหน้าธัญพืช กล้วยที่มีเฉพาะที่ราชบุรี!!🎉 🍘 กล้วยหน้าธัญพืช อร่อยเด็ดสมชื่อ ต้องลอง! ติดต่อสั่งซื้อ: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 ราคาเพียง 35.- พิเศษ 3 ถุง 100.- จ้าา 🚗บริการส่ง Kerry express 70.- (หมายเหตุ: 1 กล่องสามารถใส่ได้ 12 ถุง) 💪คุณประโยชน์ ---------------------------------- กล้วยหักมุก เนื้อเหลือง ชิ้นบางกรอบ ฉาบชิ้นด้วยน้ำปรุงสมุนไพรรสหวานเค็มเผ็ดกำลังดี โรยหน้าด้วยธัญพืชนานาชนิด งาดำ-งาขาวและถั่วเขียวซีก นำไปอบจนกรอบ เคี้ยวเพลิน ที่สำคัญมีรสชาติที่ดี หอมมัน แปลกใหม่ อร่อยลงตัว สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือน -------------------------------------------------- คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ข้าวตังราชบุรี #ของฝากราชบุรี #ของดีบ้านโป่ง#คนละครึ่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
🎉ดูชัดๆ กระเช้า OTOP 2564 สวยทุกมุมมอง... มีบริการส่ง Kerry express..🚗 1 ชุด 70.-,2 ชุด 100.- (ชุดถัดไปชุดละ 50.-) ติดต่อสั่งซื้อ: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 -------------------------------------------------- ♥♥...ราคาไม่สำคัญเท่าความคิดถึงที่มีให้...♥♥ -------------------------------------------------- คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
🎉ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่อุดหนุนกระเช้า OTOP ขอขอบคุณ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด มา ณ ที่นี้. ที่ให้การสนับสนุนสินค้าชุมชนตำบลลาดบัวขาว ด้วยดีเสมอมา... เราสัญญาจะผลิตสินค้าคุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ... เพื่อความยั่งยืนของชุมชนตำบลลาดบัวขาวของเรา...💖 ติดต่อสอบถาม: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 -------------------------------------------------- ♥♥...ราคาไม่สำคัญเท่าความคิดถึงที่มีให้...♥♥ -------------------------------------------------- คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
🎉กระเช้าปีใหม่ เพียง 180.- เท่านั้น ติดต่อสั่งซื้อ: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 ----------------------------------------- มีบริการส่ง Kerry express..🚗 1 ชุด 70.- 2 ชุด 100.- ชุดถัดไปชุดละ 50.- -------------------------------------------------- ♥♥...ราคาไม่สำคัญเท่าความคิดถึงที่มีให้...♥♥ -------------------------------------------------- คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
🎉กระเช้าสวยๆ ระดับพรีเมี่ยม งดงาม... ขอขอบคุณลูกค้า...ที่ให้ตอบรับอย่างล้นหลาม... ที่ให้การตอบรับกระเช้าปีใหม่ 2564!! ✅ กระเช้าปีใหม่ เพียง 180.- เท่านั้น สั่งซื้อได้ที่ คุณเอ๋ 📱086-381-1736 👉🏻 ราคาไม่สำคัญเท่าความคิดถึงที่มีให้...♥♥ คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
🥳จากกระแสการตอบรับอย่างล้นหลาม... ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน...🎶 ที่ให้การตอบรับกระเช้าปีใหม่...ขนาดนี้!!! ✅ กระเช้าปีใหม่ เพียง 180.- เท่านั้น สั่งซื้อได้ที่ คุณเอ๋ 📱086-381-1736 👉🏻 ราคาไม่สำคัญเท่าความคิดถึงที่มีให้...♥♥ คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 1) รุ่นที่ 1/63 ณ ค่ายพระรามหก กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สวัสดีครับขอเชิญท่านที่เคยใช้เน็ตประชารัฐ/หรืออยู่ในหมู่บ้านที่มีเน็ตประชารัฐร่วมตอบภายใน 31 ก.ค. 63 ครับ https://bbsurvey.info
Do It From Home โอ่ง อ่าง กระถ่าง แตก สู้ Covid - 19
มาเที่ยว ชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์ มหกรรมจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน#กาชาดราชรี 27-31 มีนาคม 2562 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เกษตรมีเวลามากขึ้น ทำงานเบาขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ด้วย สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) #Smart Farm เปลี่ยนฟาร์มธรรมดาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ https://www.facebook.com/968507276621355/videos/240956066804397/