หน่วยฝึกที่6 ช.11 พัน.602

หน่วยฝึกที่6 ช.11 พัน.602 เราฝึกบุลคลพลเรือน ให้เป็นทหารที่ SMART

เปิดเหมือนปกติ

07/05/2019

รายชื่อทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62
รายชื่อทหารใหม่ ช.11 พัน.602
1. พลฯ ชนะศักดิ์ คุ้มประวัติ
2. พลฯ ฉัตรชัย สังวาลย์เพ็ชร
3. พลฯ จิรายุ พลายแก้ว
4. พลฯ พงษ์พิชิต ดีชา
5. พลฯ สุรัตน์ นิ่มนวล
6. พลฯ กฤษดา ฤทธิ์รัตนา
7. พลฯ ทวีชัย แซ่เล้า
8. พลฯ ปฏิพัทธ์ กอบจิตติ
9. พลฯ ปภัสกร สมบูรณ์
10. พลฯ อำนาจ เอกสมญา
11. พลฯ สุรเดช เทนสิทธิ์
12. พลฯ อาทิตย์ ฉวยคอนบุรี
13. พลฯ วัชรัตน์ เชื้อประดิษฐิ์
14. พลฯ อนุวัฒน์ เกษมสุข
15. พลฯ ศุภโชค แสงใส
16. พลฯ พงศ์ภัค นันดี
17. พลฯ ศตวรรษ มั่งมี
18. พลฯ อภิสิทธิ์ สาวหาด
19. พลฯ จิรวัฒน์ ทองสุขา
20. พลฯ สัญชนน บุญช่วย
21. พลฯ กษิดิศ รักษ์คบ
22. พลฯ ศราวุฒิ พัวพัน
23. พลฯ ดนุพล รังสี
24. พลฯ สรวิชญ์ มณีชัย
25. พลฯ สมชาย พันธะไชย
26. พลฯ นวพัฒน์ ฟื้นตน
27. พลฯ จุฑารุจ เข็มแดง
28. พลฯ กรวิชญ์ จันทร์หงษ์
29. พลฯ ทักษิณ ศรีจันทร์
30. พลฯ กนกชัย ดีอ่อน
31. พลฯ วรวัฒน์ เมืองคุด
32. พลฯ นัทวุฒิ พิมพ์ดี
33. พลฯ อดิศร ย่องย่างดำ
34. พลฯ กิตติกรณ์ หงษ์กิจ
35. พลฯ กิตตินันท์ อิ่มสมบูรณ์
36. พลฯ พงษธร อักษรศรี
37. พลฯ จิรภาส อวยชัย
38. พลฯ ปรีดา พันธ์พงษ์วงศ์
39. พลฯ ภัทรกุล เนยเอี่ยม
40. พลฯ จตุพร ศรีผกา
41. พลฯ เมธา จารย์แก้ว
42. พลฯ ประพัฒน์ แก้วใส
43. พลฯ ยุทฐะนา วิชัยชนะ
44. พลฯ ไชยวัฒน์ เอี่ยมสำอาง
45. พลฯ เอกชัย ชาวนา
46. พลฯ ปิยทัศน์ สวนบุตร์
47. พลฯ กฤษฎา สวัสดิ์กิจ
48. พลฯ สหรัฐ หมูขาว
49. พลฯ ธาดา พ่วงแจ่ม
50. พลฯ อมรเทพ พ่วงถ้ำ
51. พลฯ กิตติ พุมมา
52. พลฯ ธวัชชัย คล้ายโพธิ์ทอง
53. พลฯ ธนพล แก้วพรม
54. พลฯ สาทิศ แดโดย
55. พลฯ จิรายุทธ นุ่มพญา
56. พลฯ ชญานนท์ สุฉันทบุตร
57. พลฯ วัชรพล มั่งมี
58. พลฯ วันชนะ กองอินทร์
59. พลฯ จารุกร ดนัยวรานนท์
60. พลฯ ณัฐพงศ์ พ่วงปาน
61. พลฯ ธเนศ จึงสวัสดิ์
62. พลฯ ศิวกร สุขเกษม
63. พลฯ สิราวุฒิ ไชยรัตนสิทธิ์
64. พลฯ ทวีศักดิ์ จึงจรรโลง
65. พลฯ ทศพล เกษศิริ
66. พลฯ ฐิติพัฒน์ กรรณิการ์
67 พลฯ ธันวา ระโหฐาน
68. พลฯ ภานุเดช สีม่วงงาม
69. พลฯ ทอมมี่ เวสท์แบร์ก
70. พลฯ อภิสิทธิ์ สว่างตา
71. พลฯ กิตติศักดิ์ ปุกกลาง
72. พลฯ อรรณพ ศิริทะราช
73. พลฯ วิชชากร สวัสดี

รายชื่อทหารใหม่ ช.ร้อย.18
1. พลฯ ปรีชา นามรัง
2. พลฯ นักรบ เจริญสังข์
3. พลฯ ดนัย บุษผาสิงห์
4. พลฯ ณัฐวุฒิ ทองอ่อน
5. พลฯ บุณวัชร อรุณเลิศ
6. พลฯ ธินกรน์ ไกรกล
7. พลฯ สิริวัฑฒ์ หม้อทรัพย์
8. พลฯ อนุชา อยู่ดี
9. พลฯ สงกรานต์ ริ้วสุวรรณสกุล
10. พลฯ ปาพจน์ เชียงหลู
11. พลฯ อนุวัฒน์ เที่ยงคาม
12. พลฯ กิตติทัศน์ โชคลาภ
13. พลฯ มนทัช อนันเต่า
14. พลฯ ชนาธิป บัวอุไร
15. พลฯ สุริยา ดาวผ่อง
16. พลฯ นัชทวัฒน์ พิกุลองค์เจริญ
17. พลฯ ทศพล น้อยศิริมงคล
18. พลฯ นพพร นพคุณ
19. พลฯ จิรวัฒน์ รุ่งวิทยา
20. พลฯ กฤษณะ รัตนพร
21. พลฯ วรฉัตร แสงสุริยา
22. พลฯ ชานนท์ ศรีเรือง
23. พลฯ อภิสิทธิ์ สุวรรณทัพ
24. พลฯ ภาณุวัฒน์ สุทธสินธุ์
25. พลฯ อัษฎาวุธ วงศ์สิงห์
26. พลฯ สวิทย์ กุตุโต
27. พลฯ ปิ่นพงศ์ ช่างเกวียน
28. พลฯ ราเชนทร์ สุขกะ
29. พลฯ วุฒิชัย โครตศรีวงค์
30. พลฯ สถาพร สาหล้า

รายชื่อทหารใหม่ พัน.ช.กช.
1. พลฯ นที ดาราเย็น
2. พลฯ ธนภูมิ วงศ์ใหญ่
3. พลฯ หลักชัย ศรีละพุท
4. พลฯ สรวิชญ์ วาสนาบุญดี
5. พลฯ ปัญญา สุขรี
6. พลฯ เกียรติศักดิ์ หมอทรัพย์
7. พลฯ จีรพัฒน์ สวัสดี
8. พลฯ ธนายุทธ สระทองหน
9. พลฯ มนตรี อุบลสา
10. พลฯ ชาญวิทย์ อินทร์ภิรมย์
11. พลฯ ภาคิน อินทะไชย
12. พลฯ ระพีพัฒน์ ทองคำ
13. พลฯ มานพ อุนโล
14. พลฯ บดินทร์ วงศ์กิ่ง
15. พลฯ วันเฉลิม ชัยอินทร์

รายชื่อทหารใหม่ พัน.บร.กบร.กช.
1. พลฯ ผดุงศักดิ์ แซ่โค้ว
2. พลฯ รพีพัฒน์ ค้ำชู
3. พลฯ พรชัย พัชนี
4. พลฯ นนทวัฒน์ เชยยิ้ม
5. พลฯ นิภัทร์ ฉายพุดซา
6. พลฯ ภานุพงษ์ อุตะมะ
7. พลฯ ธรวันต์ นิลรอด
8. พลฯ เจษฎา อ่วมกระโทก
9. พลฯ ศุภณัฐ ทรัพย์เพิ่ม
10. พลฯ เกียรติภูมิ จงเกษม
11. พลฯ อนุชา จี๊ดชู
12. พลฯ อัฐสราวุธ ตั้งมั่น
13. พลฯ วิษณุ โชติรัญชน์
14. พลฯ ธเนศ กรรณแก้ว
15. พลฯ สุภัทร ปิ่นเปีย
16. พลฯ กิตติชัย ตู้นิ่ม
17. พลฯ ธันวา ด้วงคำ
18. พลฯ มาโนช ถมยา
19. พลฯ สิทธกร แก้วเขียว
20. พลฯ สุจินดา เทียมใบ
21. พลฯ ภัทรภณ ทับทิมแดง
22. พลฯ ธรรมรัตน์ อุดมพัฒนวิชาน
23. พลฯ เสริมสุข พุ่มพวง
24. พลฯ วันชนะ ญาติดุสดี
25. พลฯ พิเชษฐ์ ทองก้อน
26. พลฯ ณัฐกิตติ์ กองสิน
27. พลฯ พรรษวุฒิ ท้วมทอง
28. พลฯ พชร ปรางงาม
29. พลฯ วีรภัทร สังวาลเพรช
30. พลฯ จิรายุ แสนราช

มีทั้ง ทุกข์ มีทั้ง สุข ปนกันไปมีแต่ ใจ เท่านั้น ที่จะพาผ่านไปได้
29/11/2018

มีทั้ง ทุกข์ มีทั้ง สุข ปนกันไป
มีแต่ ใจ เท่านั้น ที่จะพาผ่านไปได้

ความอดทน เป็นประตู สู่ความสำเร็จ
13/11/2018

ความอดทน เป็นประตู สู่ความสำเร็จ

11/11/2018

รายชื่อทหารใหม่ ผลัด 2/61 อย่างเป็นทางการครับ
1พลฯศิวกร พระโยธา
2พลฯพิทักษ์ ใช้โหมด
3พลฯอภิวัฒ์ มีประเสริฐ
4พลฯธนพล แก้ววิเศษ
5พลฯอรรถพล วงศ์ชารี
6พลฯณัฏฐกิตติ์ ศรีสาย
7พลฯธนาธรณ์ แซ่โก
8พลฯวิทวัส กุ้ยบำรุง
9พลฯยุคนธร จำเนียรดำรงการ
10พลฯนฤภพ โคตรุชัย
11พลฯก้าวไกล กองทอง
12พลฯกฤษดา กูดเพตรา
13พลฯชัยวัฒน์ พัดโพธิ์ศรี
14พลฯดำรงค์ วงค์บุตร
15พลฯวรากร นะสีโต
16พลฯราเมศวร์ ปานเดย์
17พลฯวรวุฒิ โฆษณา
18พลฯระพีพัฒน์ ยำจิตหมั่น
19พลฯอนุชา โคตสมบัติ
20พลฯอาคม พินิจมนตรี
21พลฯชวกร ซุยกระเดื่อง
22พลฯพวงทอง โจ
23พลฯนันทวัฒน์ จินดาอร่าม
24พลฯวสิน ประดั่ง
25พลฯรัชพล บุญชัยแสน
26พลฯมนัส คงสวัสดิ์
27พลฯบรรพต อาจดวงดี
28พลฯอนุรักษ์ ทัศนิยม
29พลฯวิกร สารบุตร
30พลฯสุพจน์ ขำงาม
31พลฯนที พยุง
32พลฯรณชัย มองเพชร
33พลฯกิตติคุณ บุญช่วย
34พลฯจิรันตน์ เสโครต
35พลฯฉัตรมงคล ชายืนยง
36พลฯรัฐพงษ์ แก้วสีโส
37พลฯสมชาย บุญเลิศ
38พลฯจักรกริช จันทร์นาค
39พลฯรัตนพล ยิ้มพลาย
40พลฯไชยเชษฐ์ หมอดี
41พลฯจิรพงศ์ ผงแสนสี
42พลฯธนากร มะณีแสง
43พลฯจัตุรภุช อาญาเมือง
44พลฯธนายงค์ หงษ์ศรี
45พลฯนรินทร์ สุนทร
46พลฯวิชัย ญาณประเสริฐ
47พลฯฤทธิพล ปารีพันธ์
48พลฯพงศธร เนตรสว่าง
49พลฯชุตินันท์ สีบุษผา
50พลฯบอล คล้ายอินทร์
51พลฯอาทิตย์ ประดิษฐ์ผล
52พลฯณรงค์ฤทธิ์ ห้อยทับปัญญากุล
53พลฯณัฐพล บุญพริ้ง
54พลฯเทอดศักดิ์ เลิศศักดิ์ศรีสกุล
55พลฯทวีศักดิ์ เหล่าดิ้ม
56พลฯมู ไอโซ
57พลฯกิตติพงษ์ บัวสุวรรณ์
58พลฯนพเก้า เสริมวิเศษ
59พลฯโสพล คุ้มเงิน
60พลฯอภิชัย รองศักดิ์
61พลฯคมกฤช พรมรัก
62พลฯศรชัย มั่นคง
63พลฯชัยวัฒน์ แซ่ตั้น
64พลฯวุฒิกร พันพิบูล
65พลฯอภิเชษฐ์ ทองสวัสดิ์
66พลฯณัฐวุฒิ แสงกล้า
67พลฯธวัชชัย ถมคำ
68พลฯพรเทพ ฮั้วบางยาง
69พลฯสราวุฒิ ทาวูเร
70พลฯภาดา ใจบุญ
71พลฯนันทวุฒิ เหล่าถาวร
72พลฯสมหวัง บุญเลิศ
73พลฯกิตติศักดิ์ คุ้งลึงค์
74พลฯวรายุทธ ภิรมย์รักษ์
75พลฯกฤษฎา เหลาคำควร
76พลฯพรเจริญ จี่ลี่
77พลฯธีรศักดิ์ อะหร่า
78พลฯพลากร มิเถาวัลย์
79พลฯป้าง เจริญรักษา
80พลฯนฤชัย แฝงอิน
81พลฯธนกร อ่วมประทุม
82พลฯเลอศักดิ์ ศรีเสวตร์
83พลฯกอบชัย ย่อมเที่ยงแท้
84พลฯอาปอ เชาเซอร์
85พลฯดำรงค์ คงเพิ่ม
86พลฯพันฤทธิ์ แก้วเพชร
87พลฯพีระศักดิ์ บุญเจริญสุข
88พลฯวุฒิพงษ์ อึ้งเซ้ง
89พลฯปิยวัชร สอนสุภาพ
90พลฯธนายุทธ เชื้อแก้ว
91พลฯกนกพล คุ้งลึงค์
92พลฯกฤษณะ ทรัพย์ศรี
93พลฯสมประสงค์ สวนฉ่ำ
94พลฯพันกาญจน์ สุวรรณา
95พลฯอโนชา คำเขียว
96พลฯวิเชียร ภูผาผิว
97พลฯทศพล สุ่ยลา
98พลฯอัคพล อุ่นคำ
99พลฯระวิช สาระรัตน์
100พลฯภาณุพงษ์ รามพันธ์
101พลฯภัทรเดช กิติกรธำรงกุล
102พลฯธีระวุฒิ อินทร์ประเสริฐ
103พลฯวรวุฒิ แสงกระจ่าง
104พลฯคุณานนต์ มีนคร

ตั้งใจ มุ่งมั่นและใส่ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ!
11/11/2018

ตั้งใจ มุ่งมั่นและใส่ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ!

สำหรับ ผู้ปกครอง ทหารใหม่ น่ะครับ ทางหน่วยฝึกของเราได้ ขยายช่องทางการติดต่อ ในทางไลน์กลุ่ม "ครอบครัวหน่วยฝึกที่ 6 " สามา...
10/11/2018

สำหรับ ผู้ปกครอง ทหารใหม่ น่ะครับ ทางหน่วยฝึกของเราได้ ขยายช่องทางการติดต่อ ในทางไลน์กลุ่ม "ครอบครัวหน่วยฝึกที่ 6 " สามารถติดตาม ลูกของท่านได้ ทั้งสองช่องทางเลยน่ะครับ

“久练久熟,熟能生巧” ทักษะความชำนาญมาจากการฝึกฝนวันนี้เป็นการฝึกครูทหารใหม่ ทหารใหม่จะดีได้นั้นครูก็ต้องดีก่อน ฉะนั้นครูจึงต้องฝึ...
26/09/2018

“久练久熟,熟能生巧”
ทักษะความชำนาญมาจากการฝึกฝน
วันนี้เป็นการฝึกครูทหารใหม่ ทหารใหม่จะดีได้นั้นครูก็ต้องดีก่อน ฉะนั้นครูจึงต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญการ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดบรรยายพิเศษในเรื่องการสมัครเข้ามารับราชการทหา...
11/06/2018

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดบรรยายพิเศษในเรื่องการสมัครเข้ามารับราชการทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 โดยเชิญวิทยากร คือ ร.ท.เสริมศักดิ์ โด่งดัง และ จ.ส.อ.พิชิต หอมขจร อดีตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/47 มาเป็นผู้บรรยาย ณ หน่วยฝึกที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้ทำการประเมิณการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ...
08/06/2018

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้ทำการประเมิณการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สนามฝึก หน่วยฝึกที่ 6 โดยมี พันตรี อัครเดช พันธ์ฤทธิ์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ได้เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับทหารใหม่ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิส...
30/05/2018

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ได้เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับทหารใหม่ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของทหารใหม่ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติและปฎิบัติตนของทหารใหม่ ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร

ร้อยโท สิทธิเดช วัฒนธำรงค์ ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 6 ได้ทำการมอบธงประจำหน่วยฝึกที่ 6 ให้แก่ทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 เพื่อเป็นเครื่...
25/05/2018

ร้อยโท สิทธิเดช วัฒนธำรงค์ ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 6 ได้ทำการมอบธงประจำหน่วยฝึกที่ 6 ให้แก่ทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและให้ทหารใหม่รักใคร่กลมเกลียวกัน

ธงเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของหน่วยที่ยอดธง มีริบบิ้นธงชาติไทย แต่ละเส้นแสดงรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ และการยิงแข่งขันยิงปืนในแต่ละผลัด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร้อยโท สิทธิเดช วัฒนธำรงค์ ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 6 ได้พา พลทหารอนุวัติ แว่นแก้ว ไปเยี่ยมและมอบกระเช้า...
23/05/2018

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร้อยโท สิทธิเดช วัฒนธำรงค์ ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 6 ได้พา พลทหารอนุวัติ แว่นแก้ว ไปเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้ให้กับภรรยาและบุตรสาว น้องแตงไท ที่พึ่งคลอดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ทั้งนี้ทางหน่วยฝึกที่6 ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อมือใหม่และครอบครัวแว่นแก้ว ด้วยครับ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 หน่วยฝึกที่6 ได้เปิดให้มีการเยี่ยมญาติของทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 โดยมีญาติทหารใหม่เดินทางมาจากจังหวั...
20/05/2018

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 หน่วยฝึกที่6 ได้เปิดให้มีการเยี่ยมญาติของทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 โดยมีญาติทหารใหม่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ สกลนคร และจังหวัดขอนแก่น โดยมี พันเอก กำชัย กุศลทรามาส ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ให้การต้อนรับและเข้ามาพูดคุยกับญาติทหารใหม่ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การฝึกของทหารใหม่และรับฟังปัญหาของทหารใหม่ เพื่อให้ญาติได้รับรู้และเกิดความสบายใจในระหว่างที่ลูกหลานเข้ามาฝึก นอกจากนี้ทางหน่วยฝึกได้เตรียมพวงมาลัียให้แก่ทหารใหม่ทุกนายเข้าไปกราบบิดา มารดารและผู้มีพระคุณของทหารใหม่ทำให้ทหารใหม่ได้สำนึกถึงพระคุณของบิดา มารดาและครอบครัว ทั้งนี้ทางหน่วยฝึกยังได้จัดการแสดง บุคคลท่ามือเปล่า ของทหารใหม่ที่ได้ฝึกในช่วง 3 สัปดาห์แรก ให้ญาติทหารใหม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกหลานที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พันเอก กำชัย กุศลทรามาส ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้เป็นประธานในการเปิดกา...
17/05/2018

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พันเอก กำชัย กุศลทรามาส ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อทำการประดับเครื่องหมายนายพวก ให้กับ ครูทหารใหม่ และ ได้มอบธงให้กับหน่วยฝึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มการฝึก พร้อมกับการกล่าวให้โอวาท
และเข้าพูดคุยกับทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ ณ สนามกีฬา กรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 602 และในช่วงบ่าย พันเอก กำชัย กุศลทรามาส ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ให้การต้อนรับ พันเอก จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารช่าง และคณะตรวจเยี่ยม ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งได้ ตรวจความเรียบร้อยและให้คำแนะนำในการฝึกและการดูแลทหารใหม่ และเน้นย้ำนโยบายการฝึกเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยฝึกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในสัปดาห์ที่3 ของการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ได้ทำการเบิกปืน และฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกในท่าเฉียงอาวุธ ท่าพัก และท่าหัน
16/05/2018

ในสัปดาห์ที่3 ของการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ได้ทำการเบิกปืน และฝึกบุคคลท่าอาวุธ โดยฝึกในท่าเฉียงอาวุธ ท่าพัก และท่าหัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ในช่วงเช้าทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และทำการตรวจเลือด ส่วนในช่วงบ่ายได้ทำก...
11/05/2018

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ในช่วงเช้าทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และทำการตรวจเลือด ส่วนในช่วงบ่ายได้ทำการอบรมเรื่องโรคติดเชื้อ HIV กับโรคลมร้อน ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร

วันนี้ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ได้ฝึกในท่าเดินสวนสนาม และท่าซอยเท้าครับ
09/05/2018

วันนี้ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ได้ฝึกในท่าเดินสวนสนาม และท่าซอยเท้าครับ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้ทำการแนะนำตัวครูนายสิบ และผู้ช่วยคร...
07/05/2018

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้ทำการแนะนำตัวครูนายสิบ และผู้ช่วยครูทหารใหม่อย่างเป็นทางการให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 นอกจากนี้ยังได้แนะนำการปฏิบัติตัวต่อผู้ฝึก ครูนายสิบและผู้ช่วยครูภายในหน่วยฝึก
โดยในห้วงเช้าและเย็นของวันนี้ได้ทำการฝึกในท่ามือเปล่า และกายบริหารในช่วงเย็นครับ

ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 กับการฝึกในท่ามือเปล่า 💂
06/05/2018

ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 กับการฝึกในท่ามือเปล่า 💂

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 พันเอก กำชัย กุศลทรามาส ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้เข้าตรวจเยี่ยมทหา...
05/05/2018

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 พันเอก กำชัย กุศลทรามาส ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้เข้าตรวจเยี่ยมทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 อย่างไม่เป็นทางการ ณ หน่วยฝึกที่6 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 เพื่อให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ในการฝึก นอกจากนี้ยังกำชับในเรื่องความปลอดภัยในการฝึกให้มากที่สุด โดยมีหน่วยตรวจโรคจากโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษีมาทำการคัดกรองโรคของทหารใหม่ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากการฝึกทหารใหม่

ยินดีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 สู่หน่วยฝึกที่ 6 ในวันนี้ทางหน่วยฝึกที่ 6 ได้ทำการแจกของ ตรวจประวัติ ตัดผมและคัดกรองโรค...
01/05/2018

ยินดีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 สู่หน่วยฝึกที่ 6

ในวันนี้ทางหน่วยฝึกที่ 6 ได้ทำการแจกของ ตรวจประวัติ ตัดผมและคัดกรองโรคของทหารใหม่ครับ

แอบรอเธออยู่นะแจ๊ะ  แต่เธอม่ะรู้วบ้างเลย
29/01/2018

แอบรอเธออยู่นะแจ๊ะ แต่เธอม่ะรู้วบ้างเลย

หมายเรียกกำลังไปหาท่านที่บ้าน
แท็กเพื่อนที่มันโดนเมษายนปีนี้.....
/
/
สติ๊กเกอร์ชุดใหม่ "ดาบน้อย ณ เดนตาย"
http://line.me/S/sticker/1443660
.
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ทหารบก, ทหารพราน, ทหารอากาศ, นาวิกโยธิน, ตชด, รด และอื่นๆ
http://line.me/S/shop/sticker/author/65203

ครูพัด สอนบุคคลทำการรบคลานต่ำๆนะ  เดี๋ยวข้าศึกเห็น
18/12/2017

ครูพัด สอนบุคคลทำการรบ
คลานต่ำๆนะ เดี๋ยวข้าศึกเห็น

วิชาการพักแรม
18/12/2017

วิชาการพักแรม

ครูเอฟ สอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น
18/12/2017

ครูเอฟ สอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ครูนัดสอน วิชาแผนที่เข็มทิศเด็กๆตั้งใจเรียนมาก
18/12/2017

ครูนัดสอน วิชาแผนที่เข็มทิศ
เด็กๆตั้งใจเรียนมาก

หน่วยฝึกที่๖ ขอขอบคุณทหารใหม่ ผลัด๒/๖๐ ที่ได้บริจาคของให้หน่วยฝึก เพื่อตอบแทน และเป็นที่ระลึกให้กับรุ่นน้องต่อไป
14/12/2017

หน่วยฝึกที่๖ ขอขอบคุณทหารใหม่ ผลัด๒/๖๐ ที่ได้บริจาคของให้หน่วยฝึก เพื่อตอบแทน และเป็นที่ระลึกให้กับรุ่นน้องต่อไป

วันที่ 12ธ.ค. ทหารใหม่ได้ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธี
14/12/2017

วันที่ 12ธ.ค. ทหารใหม่ได้ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
โดยมีผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธี

ฝึกมาเยอะ  ผ่อนคลายกันบ้าง
10/12/2017

ฝึกมาเยอะ ผ่อนคลายกันบ้าง

ภาพที่เห็นเป็นเพียงการซักซ้อมหน่วยฝึกเรามีการซักซ้อมการส่งป่วยในกรณีทหารฝึกแล้วเป็นลม จนกระทั่งถึงโรคลมร้อน เพื่อความปลอ...
22/11/2017

ภาพที่เห็นเป็นเพียงการซักซ้อม

หน่วยฝึกเรามีการซักซ้อมการส่งป่วยในกรณีทหารฝึกแล้วเป็นลม จนกระทั่งถึงโรคลมร้อน เพื่อความปลอดภัยอย่างทั่วถึง จึงฝึกให้ทหารทุกนายสามารถปฏิบัติได้เอง

เน้นย้ำ ภาพที่เห็นเป็นเพียงการซักซ้อม ไม่ได้มีใครเป็นลมจริงแต่อย่างใด

เป็นทหาร  ต้องยิงปืนดี มิใช่ยิงปืนดัง
22/11/2017

เป็นทหาร ต้องยิงปืนดี มิใช่ยิงปืนดัง

ทหารใหม่  ได้รับธงหน่วยฝึกแล้วครับธงเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของหน่วยที่ยอดธง มีริบบิ้นธงชาติไทย แต่ละเส้นแสดงรางวัลชนะเ...
22/11/2017

ทหารใหม่ ได้รับธงหน่วยฝึกแล้วครับ
ธงเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของหน่วย
ที่ยอดธง มีริบบิ้นธงชาติไทย แต่ละเส้นแสดงรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ และการยิงแข่งขันยิงปืน ในแต่ละผลัด
หวังว่าทหารใหม่ ผลัด2/60จะมีรางวัลประดับยอดธงหน่วยฝึกบ้าง

บรรยากาศการเยี่ยมญาติครั้งแรกของทหารใหม่ ผลัด2/60
21/11/2017

บรรยากาศการเยี่ยมญาติครั้งแรกของทหารใหม่ ผลัด2/60

บรรยากาศการเยี่ยมญาติครั้งแรกของทหารใหม่ ผลัด2/60

เช้าวันเสาร์  กับการทดสอบร่างกายครั้งแรกของทหารใหม่
18/11/2017

เช้าวันเสาร์ กับการทดสอบร่างกายครั้งแรกของทหารใหม่

15/11/2017

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60นี้
หน่วยฝึกที่6 จะจัดให้มีการเยี่ยมญาติ ของทหารใหม่ ผลัด2/60
ผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่สามารถมาเยี่ยมได้ตั้งแต่เวลา 0900 - 1545 นะครับ
สำหรับใครที่อยู่ไกล ภาคอีสาน เกรงว่าจะกลับไม่ทัน กลับไม่สะดวก ที่ราชบุรีมีโรงแรมราคาไม่แพงแนะนำ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกคนครับ

ที่อยู่

หน่วยฝึกที่6 กองพันทหารช่างที่602 ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 13:30 - 15:45
จันทร์ 09:00 - 11:30
อังคาร 13:30 - 15:45
อังคาร 09:00 - 11:30
พุธ 13:30 - 15:45
พุธ 09:00 - 11:30
พฤหัสบดี 13:30 - 15:45
พฤหัสบดี 09:00 - 11:30
ศุกร์ 13:30 - 15:45
ศุกร์ 09:00 - 11:30
เสาร์ 13:30 - 15:45
เสาร์ 09:00 - 11:30
อาทิตย์ 13:30 - 15:45
อาทิตย์ 09:00 - 11:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยฝึกที่6 ช.11 พัน.602ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พ่อแฟนบอกแฟนอยู่602ค่ายบุรฉัตรอยากทราบว่ามีกี่หน่วยแล้วแฟนอยู่หน่วยไหนค่ะเป็นห่วงมากค่ะ
ขอรายชื่อ 2/62 ด้วยค่ะ. ขอบพระคุณค่ะ
สุดยอดเลยครับ
ึคิดถึงลูกชายมากพลฯวิทวัส นพรัตน์อยู่ค่ายนี้หรือเปล่าค่ะ
ลงข่าวทหารใหม่บ่อยๆน่ะค่ะ ญาติๆเป็นห่วง