สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนจะมาเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.52 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง กำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สาเหตุเนื่องจากที่ผ่านมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ และในรอบสองโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 5 ดังนั้นสถานศึกษาเหล่านี้จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากลตลอดจนเพื่อให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบศูนย์ประสานงานฯจะทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานการจัดการมัธยมศึกษา จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา รวมทั้งเชื่อมประสานความร่วมมือการจัดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมีอัตรากำลังคนแห่งละประมาณ 30 คน โดยเกลี่ยมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง 41 ศูนย์ จะมีอัตรากำลังประมาณ 1,230 คน โดยจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งหลังจากที่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างไรก็ตามหลังจากแยกตั้งเขตมัธยมศึกษาแล้ว จะต้องมีการติดตามเรื่องคุณภาพว่าดีขึ้นหรือไม่ โดยจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของผู้เรียนในกลุ่มวิชาหลัก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2554 มีโรงเรียนยอดนิยมเพิ่มขึ้น และมีหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 7 ประกอบด้วย โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีจนกระทั่ง วันที่ 14 สิงหาคม 2553 กฎหมายมีผลบังคับใช้ จึงมีประกาศแต่งตั้งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จนถึงปัจจุบัน
(17)

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 ...
25/12/2020
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการเข้มรับมือโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการเข้มรับมือโควิด-19
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7998

กลุ่มอำนวยการ

วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ .....

25/12/2020
OBEC Channel

ประชุมทางไกล "การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19"

https://www.facebook.com/obectvonline/videos/182386710244776/?sfnsn=mo

ประชุมทางไกล "การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19"

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส...
27/11/2020
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานใน

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
http://news.sesao8.go.th/view.php?id=954

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดอ่าน 362 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-18 14:57:54

15/09/2020
12/08/2020
12/08/2020
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก...
29/06/2020

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 ร่วมด้วยศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7122

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก...
29/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปเป็นวิทยากรในโครงการ เสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนว สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2563 ณ ธารามันตรา รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7121

ประกาศสมัครสอบ
29/06/2020

ประกาศสมัครสอบ

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผ...
24/06/2020

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7115

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
24/06/2020

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมให้การต้อนรับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในนามประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรค โควิด-19 จังหวัดราชบุรี และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนคราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7113

วันนี้ ( 23 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
23/06/2020

วันนี้ ( 23 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณจัดสรรตรงจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7107

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
22/06/2020

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7101

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
19/06/2020

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7098

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
19/06/2020

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการรับชมการประชุมชี้แจงแนวแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7097

วันนี้ ( 18 มิถุนายน 2563) เวลา 8.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้...
18/06/2020

วันนี้ ( 18 มิถุนายน 2563) เวลา 8.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7089

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
17/06/2020

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับนักเรียนข้ามแดนมาเรียน เข้าฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7074

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
17/06/2020

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7073

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้...
17/06/2020

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประกาศมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7072

วันนี้วันสุดท้าย
16/06/2020

วันนี้วันสุดท้าย

วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้...
16/06/2020

วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7069

ข่าวประชาสัมพันธ์: การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?...
14/06/2020
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์:
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7066

โรงเรียนบ้านคาวิทยา

เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 6 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-14 21:27:25

ข่าวประชาสัมพันธ์: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 http://news.sesao8.go.th/story...
14/06/2020
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

ข่าวประชาสัมพันธ์:
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7065

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 18 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-14 15:35:00

13/06/2020
วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันแรกในการยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธย...
12/06/2020

วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันแรกในการยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2563 สามารถยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7063

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 วันนี้เป็นวันแรก ในการยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่ก...
12/06/2020

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 วันนี้เป็นวันแรก ในการยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2563 สามารถยื่นความจำนงได้ที่ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7062

11/06/2020
แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8https://snspm8school...
11/06/2020

แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
https://snspm8school2563.wixsite.com/sn008

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
11/06/2020

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7060

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้...
11/06/2020

วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7059

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นความจำนงและพิจารณาจัดหาที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8http://news.sesao8.go.t...
11/06/2020

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นความจำนงและพิจารณาจัดหาที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7058

วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู...
10/06/2020

วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผอ.กลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conferenceณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7057

เว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 สพม.8https://snspm8school2563.w...
10/06/2020

เว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 สพม.8
https://snspm8school2563.wixsite.com/sn003

วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2563) เวลา นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยก...
08/06/2020

วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2563) เวลา นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Wix ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
http://news.sesao8.go.th/story.php?id=7051

📍 คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขกับกระท...
07/06/2020

📍 คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่
ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย
สำหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย

โหลดได้ที่
https://multimedia.anamai.moph.go.th/…/educational-manual…/…

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ

📍 คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่
ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย
สำหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย

โหลดได้ที่
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/educational-manual-covid19/?fbclid=IwAR3uIF8fHaZT6deEO-YU3RTyhzOkCVXB4GXM56YmGqGzaMyDbMQa7_uSoEo

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ที่อยู่

At 421. School, Royal Free Riga Support Victims. Building 6., 6. Road Scout District City. District, City Of Ratchaburi.
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032-321433-4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตสอบถามครับ สพม.8 จะประกาศอัตรารับย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2564 วันที่เท่าไรครับ ขอบคุณครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ครูราชบุรีและละแวกใกล้เคียงค่าาาา https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3269808709801311/
ขออนุญาตขอใช้พื้นที่นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี ใบสมัครออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช.- ปวส. สาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ คลิกสมัครได้เลย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-u74CJjDUA91X2DcQYFs0Ij_akF1dLhp9zKMkZWbyz4Sp2g/viewform?usp=sf_link ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน ๗๐ หมู่ ๒ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๐๓๔-๕๔๐-๔๒๘ ๐๘๑-๒๙๙-๐๗๙๓
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ครับ เปิดระบบแล้วครับ https://bit.ly/3fsXLkW ⚜️สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ⚜️ขอเชิญชวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจ ร่วมทดสอบความรู้ เพื่อศึกษาเเละพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ "ลูกเสือสามัญ" โดยผู้ที่มีคะเเนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร🎓 จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรจำนวน 10,000 ท่านเท่านั้น ระบบเปิด 24 ชม. 🚨หากพบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อผ่านช่องทาง LINE official iT Rajadhivas SC 🔰 ID : @407qdqfo(มี@ด้วย) เวลาทำการ 08.00 - 21.00 น.
📣 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 88 อัตรา 💬กศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 88 อัตรา ดังนี้ 1. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 11 อัตรา 2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 10 อัตรา 3. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 21 อัตรา 4. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 9 อัตรา 5. สพม. เขต 8 จำนวน 37 อัตรา 🔆 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานครบถ้วนด้วยตนเองที่ เรือนกาญจนิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 - วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) **ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิการคัดเลือก 👉 ดูรายละเอียดได้ที่ >>
เรียนมีทุนการศึกษา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตอบโจทย์ 4.0 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อยากทราบว่าผลคะแนนประกาศแล้ว เปลี่ยนแปลงทีหลังได้หรือคับ เด็กๆตั้งใจฝึกซ้อมกันมา แต่เจอแบบนี้เด็กๆและผู้ปกครองเสียความรู้สึกมากๆถ้าแบบนี้วันหลังอย่าจัดดีกว่า
ฝากประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและครู (สังกัดสพฐ/เทศบาล) 📍อบรมการจัดทำผลงานวิชาการ คศ3 – คศ4 ♨️หลักสูตร 1 “เทคนิคการเขียนแผน นวัตกรรม สู่ครูชำนาญการพิเศษเชิงปฎิบัติการ” (คศ3) /// ค.3- ออกแบบสร้างสรรค์-สื่อนวัตกรรม-แผนการสอนที่สอดคล้องโดยเน้นที่กระบวนการสอน 📍อบรม 1 วัน 1300 บาท พร้อมเอกสาร อาหาร วุฒิบัตร ♨️หลักสูตร 2 “การจัดทำผลงานวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนา (R&D) สู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ” (คศ.4) ///ค 4-เริ่มต้นการทำผลงานวิจัย 2 ชิ้น เขียนอย่างไร ออกแบบ? วิชา? กี่แผน กี่ชั่วโมง 💢วิจัยชิ้นที่ 1 สร้าง MODEL โดยวิธีการ R&D สอนเขียน R1D1R2D 💢วิจัยชิ้นที่ 2 เขียนรายงานการใช้ 5 บท 📍อบรม 1 วัน 1700 บาท พร้อมเอกสาร อาหาร วุฒิบัตร ( ตอบทุกคำถาม) 📌เข้าใจต่อถูกต้อง +++อบรมเพียง 1 วัน ได้ชื่อเรื่องกลับบ้านต่อยอดได้แน่นอน ฟันธง!!!! พร้อมดูแลต่อเนื่อง พบกัน 10 ครั้ง จนส่งผลงาน ✍️(ดูแลโดย รศ.ดร.สมกูล ถาวรกิจ) ☎️สมัครอบรม...สำรอง 0854569589 0622426592 ลงทะเบียน 8.30-9.00 น. ขอบคุณค่ะ
กราบสวัสดี ท่าน ผอ.สพม.8 ที่เคารพ กระผม เจ้าบ้านเลขที่ 99 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 มีเรื่องเดือดร้อนรบกวนบารมีอยากให้ท่านช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนได้รับความทุกข์ทั้งกายและใจที่ ครูดนตรีไทยของโร งเรียนรัตนราษฏรบำรุง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตเล่นดนตรีและครื่องดนตรีไทยของทางราชการพร้อมเปิดเครื่องปรับอากาศที่อาคาร 4 ซึ่งจัดเป็นห้องดนตรีไทยสากลไม่เป็นเวลาส่งเสียงดังรบกวนบ้านเรือนประชาชนและเบียดเบียนเวลาพักผ่อนโดยที่ใช้วันหยุดทางราชการใช้ของหลวงผิดประเภทให้นักเรียนมาผิดเวลาส่งเสียงรบกวนคือใช้ของหลวงเหมือนส่วนตัวไม่มีกฎเกณที่เป็นระเบียบ เทียบกับมาตรบานของโรงเรียนแล้วผมเป็นประชาชนคิดว่าไม่น่าผ่านมาตรฐานที่ราชการกำหนดให้ควรปรับลดชั้นลงและปรับลดงบประมาณที่ได้รับเพราะใช้ผิดประเภทเปลืองภาษีประชาชนโดยใช้เครื่องปรับอากาศฟุ่มเฟื่อยมากเปิดตลอดเวลา ขนาด 25,000 บีทียู 4 เครื่อง 0830 ถึง 1730 ทุกวันราชการคิดดูค่าไฟฟ้าเป็นเงินต้องจ่ายให้ครูดนตรี1-2 คน ใช้แบบล้างภาษีเงินประชาชน ไม่เชื่อตรวจสอบได้บ้านผมอยู่ติดดกำแพงน้ำระบายแอร์กระเด็นลงหน้าบ้านทุกวันตะโครจับข้างกำแพงดำหมด ท่าน ผอ.ครับ ช่วยตรวจสอบให้ประชาชนด้วยครับ
ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำสนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดูได้ที่นี่ 👉 https://bit.ly/2AWjXAW
เว็บไซต์โรงเรียนฟรี https://www.facebook.com/groups/thaischool.website/
สำหรับผู้รับบทบาท HR & English Trainer/Teacher โอกาสสุดท้ายสำหรับปีนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสิทธิ์ใช้งาน:Training EOL Corporate System'40 "For English Education's Goals & HR's Missions" วันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัดถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง กทม.สอบถามโทร.02-1708725 ลงทะเบียนด่วนคลิก https://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=4674