ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 1.ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานรวมทั้งการจัดการน วัตรกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้าน สุขภาพของประชาชน 3.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน 4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบบริหารสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
(14)

เปิดเหมือนปกติ

31/12/2020
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ส่งมอบสิ่งสนับสนุน-วัสดุอุปกรณ...
30/12/2020

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ส่งมอบสิ่งสนับสนุน-วัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ นางวิญญา สอยเหลือง ประธานชมรม อสม.จังหวัดราชบุรี

ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  มอบหมายให้กลึ่มสุขภาพภาคประชาช...
30/12/2020

วันที่ 28 ธันวาคม 2563
นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 มอบหมายให้กลึ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พร้อมมอบสิ่งสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานของ อสม. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ อสม.จังหวัดสมุทรสงคราม

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลง...
30/12/2020

ระหว่างวันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานกักกันในกิจการกอลฟ์ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)

ณ สานามกอลฟ์สว่างรีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ จังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม, สนามกอล์ฟไมด้ากอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี, สนามกอล์ฟ บูลสตาร์กอล์ฟคอร์ส จังหวัดกาญจนบุรี, Evergreen Hills Golf Club & Resort จังหวัดกาญจนบุรี, สนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 27 - 28 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานทำศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดโกรกกรากใน...
30/12/2020

ระหว่างวันที่ 27 - 28 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานทำศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดโกรกกรากในภารกิจ"ศูนย์ห่วงใยสาคร”รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ณ วัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 25 - 26 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานทำศูนย์ห่วงใยคนสาครรองรับผู้ป่ว...
30/12/2020

ระหว่างวันที่ 25 - 26 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานทำศูนย์ห่วงใยคนสาครรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เข้าป...
30/12/2020

ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานส่งเสริมทดสอบ/บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลด้านเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข

ณ โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานดังนี้
- บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ก่อนทดสอบ
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์แผนกฉุกเฉิน

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ประชุ...
30/12/2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ประชุมด่วนเพื่อสนับสนุนงานทำโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ณ ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายภารกิจให้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพล...
30/12/2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2563
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายภารกิจให้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้สุขศึกษา เรื่องการปฏิบัติตนของ อสม. ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย/การล้างมือ 7 ขั้นตอน/การเว้นระยะห่าง/กินร้อน/ใช้ช้อนส่วนตัว เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน จำนวน 60 เครื่องให้แก่ประธานชมรม อสม. จ.สมุทรสาคร เพื่อให้ อสม. ทั้ง 3 อำเภอ (เมือง,บ้านแพ้ว,กระทุ่มแบน) ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะกรรมการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้ดำเนินการปร...
22/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะกรรมการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ครั้งที่ 2/2564

ณ ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี

ท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาสอบราคาได้ที่
>> www.hss05.com/HireEbidding.html

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบสิ่งส...
22/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน(ปรอทวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน 800 ชิ้น) เพื่อใช้สำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID19 ให้แก่ อสม. จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสาวรัชต์ญาณ์ เกตุแก้ว ประธาน อสม. จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับมอบสิ่งสนับสนุนดังกล่าวฯ

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 17- 18 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เดินทางเข้าร่วมการอบรมเ...
22/12/2020

ระหว่างวันที่ 17- 18 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการปฏิบัติงานด้านควบคุมภายในให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมีผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้ นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สน...
21/12/2020

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้ นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และส่งมอบสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. จังหวัดสมุทรสาคร ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนางสาวรัชต์ญาณ์ เกตุแก้ว ประธาน อสม. จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว

ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บ...
21/12/2020

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ประชุมด่วน ติดตามสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง ได้จัดการประกวดการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุ...
17/12/2020

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง ได้จัดการประกวดการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 4, 5, 6 และภาคกลาง ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวแสดงความยินดีกับอสม.ดีเด่น ผู้ร่วมงาน โดยนายศรีสุกล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ที่ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงาน
และมีการออกกำลังกายเพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาพ ในช่วงก่อนการคิดเลือกฯ ทั้ง 2 วัน

ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น เดินทาง...
17/12/2020

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น เดินทางเข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 4, 5, 6 และภาคกลาง ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ รูปแบบการคัดเลือก และบทบาทของคณะกรรมการและเลขาฯ ในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นฯ

ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบ...
17/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ณ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ทีม 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เ...
17/12/2020

ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ทีม 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานส่งเสริมทดสอบ/บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลด้านเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การดำเนินงานดังนี้
- บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ก่อนทดสอบ
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์แผนกฉุกเฉิน

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่สำรว...
17/12/2020

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ และออกแบบระบบระบายอากาศของกลุ่มงานทันตกรรม

ณ โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 13 แห่ง

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ทีม 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เ...
17/12/2020

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ทีม 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานส่งเสริมทดสอบ/บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลด้านเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข

ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การดำเนินงานดังนี้
- บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ก่อนทดสอบ
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์แผนกฉุกเฉิน

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ประกอบกับ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นพื้นที่ติด...
09/12/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ประกอบกับ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำคู่มือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม. (นักรบเสื้อเทา ออกเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม.

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้อัพโหลดคู่มือเป็นไฟล์ดิจิตอล ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ตามลิงค์ด้านล่าง
http://www.hss05.com/pdf/คู่มือ%20อสม.%20COVID_19.pdf

ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจ...
07/12/2020

ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล และสิ่งแวดล้อม

ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ทีม 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เ...
07/12/2020

ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ทีม 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานส่งเสริมทดสอบ/บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลด้านเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข

ณ โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การดำเนินงานดังนี้
- บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ก่อนทดสอบ
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- ทดสอบเครื่องมือแพทย์แผนกฉุกเฉิน

ที่อยู่

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Ratchaburi
70000

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032-337258

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด