สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 421 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจ...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน การรักษา การควบคุม และป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม โดยมีนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ร่วมให้ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว
ขอบคุณภาพข่าวโดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และนางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคในสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และนายโกศล กลิ่นมาลี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่รระบาดติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในเวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานการปฏิบัติงานในสถานการณ์ติดเชื้อฯ ดังกล่าว รวมทั้งได้ให้คำแนะนะ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์ระจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น...
23/12/2020

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์ระจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในบริเวณดังกล่าว โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในรูปแบบ Cohort Ward สำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย และให้การรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคทั่วไป หากพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จะนำส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ลงพื้นที่ดูแลด้านสุขภาพจิต และขอความร่วมมือให้มีการรักษามาตรการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอีกด้วย

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอ...
22/12/2020

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 4/2563 เขตสุขภาพที่ 5 โดยมี นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) เขตสุขภาพที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อกำกับติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 5

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ...
22/12/2020

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 3/2564 เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีผู้ปฏิบัติการตามผังบัญชาการเหตุการณ์ระบบ ICS เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับติดตามต่อสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเม...
20/12/2020

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 แถลงข่าวความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 แถลงการณ์ว่า เขตสุขภาพที่ 5 ได้ตั้ง EOC ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด และมีการระดมบุคลากรจาก 8 จังหวัดมาสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาครในการตรวจคัดกรองเชิงรุก ตั้งเป้าหมาย 10,000 ราย ใน 7 ชุมชน ภายใน 3 วัน โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 7 คัน นอกจากนี้ ได้สำรองเตียงพร้อมรับผู้ป่วย 1,083 เตียง ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โดยมีกรมการแพทย์เป็นศูนย์บริหารจัดการเตียง ร่วมกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการจะจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในหอพัก พร้อมจัดหน่วยปฐมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลใกล้ชิด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม แจกหน้ากากอนามัย หากมีอาการป่วยจะส่งต่อรับการรักษาในโรงพยาบาลตามระบบ และมีสถานกักกันโรค (Local Quarantine) รับได้ 600 คน และประสานหน่วยงานอื่น ๆ เตรียมสถานที่เพิ่ม มีหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ป้องกัน และยารักษาโรค ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน อาคาร 5 ชั...
20/12/2020

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์ หารือมาตรการการดำเนินงานในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อลดความตระหนกของประชาชน ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และสามารถนำข้อสั่งการไปปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

20/12/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด19 เวลา 15.00 น.
แถลงข่าวประเด็น :
-แถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 และมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรค กรณีจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น7 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร อำเภอเมือง จัง...
19/12/2020

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น7 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค กองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งลงตรวจพื้นที่สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อกำกับติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 5
ขอบคุณรูปภาพจาก : โรงพยาบาลสมุทรสาคร

18/12/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด19
แถลงข่าวประเด็น :
-แถลงสสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศและต่างประเทศ
-แถลงสถานการณ์ความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศ

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
18/12/2020

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

17/12/2020
Live NBT2HD

Live NBT2HD

🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
( 17 ธันวาคม 2563 )
🔺เวลา 11:50 - 12:30 น.

💥แถลงผลการประชุม ศบค. และสถานการณ์COVID-19 ในประเทศและทั่วโลก

📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล

👉🏻กดช่อง 2 NBT2HD
👉🏻Facebook : Live NBT2HD
#NBT2HD
#MCOTHD
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
17/12/2020

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นา...
10/12/2020

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะทํางานบริหารด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การขับเคลื่อนงานด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 5 ผู้บริหาร คณะทำงาน CFO เขตสุขภาพที่ 5 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จัง...
08/12/2020

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนฯ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
08/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย
-----------------------------
เป็นคนไทย 🇹🇭 11 ราย สัญชาติบัลแกเรีย 🇧🇬 1 ราย
สวิส 🇨🇭 1 ราย เดนมาร์ก 🇩🇰 1 ราย
เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇲🇲 เมียนมา 6 ราย , 🇹🇷 ตุรกี 1 ราย
🇧🇬 บัลแกเรีย 1 ราย , 🇲🇦 โมร็อกโก 1 ราย
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 2 ราย , 🇬🇧 สหราชอาณาจักร 1 ราย
🇩🇰 เดนมาร์ก 1 ราย , 🇧🇭 บาห์เรน 1 ราย
เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(Local Quarantine , State Quarantine ,
Alternative State Quarantine ,
Alternative Hospital Quarantine)
-----------------------------
เป็นคนไทย 🇹🇭 1 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ
เข้าประเทศตามเส้นทางธรรมชาติ จาก 🇲🇲 เมียนมา
เข้ารับการรักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในประเทศ เป็นคนไทย 🇹🇭 4 ราย
ปฏิบัติงานที่ Alternative State Quarantine และ รพ.เอกชน
เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน กรุงเทพมหานคร

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
08/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,126 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,874 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาย...
04/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติในเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และคณะผู้จัดการโครงการ (Project Manager : PM) ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทย ปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลั...
03/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวชายแดนติดประเทศไทยและประเทศเมียนมา เขตสุขภาพที่ 5 โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อให้การติดตามควบคุมกำกับมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน (ใหม่) อำเภอสามพราน จัง...
02/12/2020

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน (ใหม่) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประธาน MCH Board เขตสุขภาพที่ 5 และคณะกรรมการอำนวยการอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิ...
27/11/2020

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ผู้บริหารของจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.ณ ห้...
27/11/2020

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็งบำบัด และรังสีวินิจฉัย โ...
16/11/2020

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็งบำบัด และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาเครือข่าย Service Plan เขตสุขภาพที่ 5 โดยมี ผู้แทนผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่าย Service Plan ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่าย Service plan รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพในแต่ละระดับ ในเขตสุขภาพที่ 5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อ...
12/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางจารุภา จำนงศั...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 5 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 1) โดยมี ดร.วัลทณี นาคศรีสังข์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวคิด แนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ ...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง แพทย์หญิงพัชราภรณ์ วิริยเวชกุล และคณะทำงาน CFO เขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯ ดังกล่าว โดยมี แพทย์หญิงนวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 และการดำเนินงานงบลงทุนปี 2564 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง และคณะทำงาน CFO เขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯ ดังกล่าว โดยมี ทันตแพทย์หญิงจิราภรณ์ เจริญวิริยะภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ

ที่อยู่

อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 เลขที่ 421 ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ratchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

😱 ตาเคี้ยงเตือนภัย เหตุเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมมีพี่สะใภ้ป่วย มีหลานสาวป่วยอีก เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคมอาการคล้ายครึ่งกันโดยนายแพทย์ยังไม่พบสาเหตุ จนมาเมื่อได้รับคำแนะนำจากหมอที่มีความรู้ส่วนตัวส่งข้อมูลเรื่องใครเลือดออก " ชิคุนกุนยา " มาให้ดูอาการตรงกันทุกประการขณะนี้ ในสมุทรสาคร มีผู้ป่วยที่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ป่วยประมาณ 100 กว่าคนในช่วงระยะก่อน เดือนธันวาคมมานี้ ซึ่งหลานสาวได้เจาะเลือดไปเข้าตรวททางห้องแล็ป ผมยังไม่รู้ผลเหือด แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่งานควบคุ้มโรคติดต่อทางโรงพยาบาลได้ ส่งข้อมูลมาให้น่าจะยืนยันได้ว่าเป็นโรคนี้ครับ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 @แต้ว แจ้งว่า โรคที่เป็นอยู่ มีอาการเข้าได้กับโรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีอาการสำคัญคือ มีไข้ ปวดข้อต่างๆตามร่างกายและมีผื่นแดง การรักษาจะรักษาตามอาการ ที่เป็นค่ะ เช่นกินยาลดไข้ ทายาแก้คัน แต่ที่สำคัญโรคนี้อาการปวดข้อจะมีอาการอยู่เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนค่ะ โรคนี้ไม่ทำให้เสียชีวิตเหมือนไข้เลือดออก แต่จะทำให้ปวดข้อเป็นหลักค่ะ ไข้เลือดออก มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบางคนปวดกระดูกด้วย และมีผื่น ที่สำคัญคือเกร็ดเลือดต่ำ ทำให้เลือดออก ส่วนไข้ปวดข้อยุงลาย อาการคือ ไข้ ปวดข้อ และมีผื่นเหมือนกัน แต่ไม่มีผลต่อเกร็ดเลือด ที่สำคัญคือถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วไปกินยาแก้ปวดข้อกระดูก อาจมีผลต่อการรักษาไข้เลือดออกทำให้อาการรุนแรงได้ค่ะ @แต้ว ผมนาย ชาญชัย กุลพงษ์ เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน อยู่ชุมชน นรสิงห์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รายงานข่าว ๒๔ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๑ หวังว่าผมคงได้รับคำตอบครับขอเร่งด่วนหน่อยก็ดี