งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเท

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเท การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะครูนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
(40)

เปิดเหมือนปกติ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ...
12/01/2021

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น
วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ออกไปก่อน และจะแจ้งวันสัมภาษณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ทราบอีกครั้ง

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ...
12/01/2021

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น
วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ออกไปก่อน และจะแจ้งวันสัมภาษณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ทราบอีกครั้ง

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ...
12/01/2021

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น
วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ออกไปก่อน และจะแจ้งวันสัมภาษณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ทราบอีกครั้ง

08/01/2021
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเรื่อง รับสมัครครูพิเศษสอนหมวดภาษาไทย และ หมวดคณิตศาสตร์
05/01/2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่อง รับสมัครครูพิเศษสอนหมวดภาษาไทย และ หมวดคณิตศาสตร์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยฯ ขอหยุดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บ...
03/01/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
วิทยาลัยฯ ขอหยุดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2564

หากมีข้อมูล ข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ วิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์นี้ ต่อไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
03/01/2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ 2 )

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
02/01/2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ 2 )
และขอหยุดจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564
หากมีข้อมูล ข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ วิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์นี้ ต่อไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
25/12/2020

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
23/12/2020

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เรื่องรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
21/12/2020

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่องรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประมวลภาพการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีcredit ภาพ : อาจาร...
21/12/2020

ประมวลภาพการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
credit ภาพ : อาจารย์โสพล บุญศรีสวัสดิ์

ทางวิทยาลัยขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
21/12/2020

ทางวิทยาลัยขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
21/12/2020

ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล และการ...
19/12/2020

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล และการแข่งขันกีฬา

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563ภาพบรรยากาศการประกวดเชียร์ลีดเ...
19/12/2020

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพบรรยากาศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดและพิธีเป...
19/12/2020

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2563 แจ้งความประสงค์พร้อมทั้งส่งหลักฐานได้ที่งานกิจ...
19/12/2020

นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ในปีการศึกษา 2563 แจ้งความประสงค์พร้อมทั้งส่งหลักฐาน
ได้ที่งานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภายในเดือนธันวาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032-337228 ต่อ 141

10/12/2020
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดราชบุรี ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดเสื้อผ้าให้แก่คณะทูตานุทูต กงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ ให้กับเอกอัครราชทูตประเทศไอร์แลนด์ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ที่อยู่ในประเทศไทย ร่วมเดินแบบเป็นนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ ในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 เป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563

"เปิดบ้าน เทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2563" RTC OPEN HOUSE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดโครงการ OPEN HOUSE เพื่อให้นักเรีย...
09/12/2020

"เปิดบ้าน เทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2563"
RTC OPEN HOUSE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จัดโครงการ OPEN HOUSE เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อ ได้เรียนรู้สาขาวิชาต่างๆ
และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อ
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
08/12/2020

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 การประชุมกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมนายท...
07/12/2020

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 การประชุมกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคน...
07/12/2020

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
และร่วมต้อนรับ ครูวชิรวุธ หมอทรัพย์ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ
ณ ห้องโสตศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

05/12/2020

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563
วิทยาลัยฯ เปิดเรียนตามปกติครับ

ขอเรียนเชิญคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
03/12/2020

ขอเรียนเชิญคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ ความเสี่ยงโรคเอดส์และโร...
02/12/2020

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์
ความเสี่ยงโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทวารวดี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 / 2563ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิค...
30/11/2020

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564🎉จำหน่ายใบสมัคร ณ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเท...
23/11/2020

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564🎉

จำหน่ายใบสมัคร ณ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
23/11/2020

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 แล...
19/11/2020

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเรื่อง กำหนดการตรวจสุขภาพ ระดับ ปวช.1-3 , ปวส.1-2 และ ป.ตรี ปี1และปี2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
18/11/2020

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่อง กำหนดการตรวจสุขภาพ
ระดับ ปวช.1-3 , ปวส.1-2 และ ป.ตรี ปี1และปี2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

12/11/2020
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : Office of The Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
ประชาสัมพันธ์สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบอย่างทั่วถึง
โดยสามารถดาวน์โหลด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th
หัวข้อ “สื่อประชาสัมพันธ์/สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น”

รอง ลธ.กกต.พบปะสร้างสัมพันธ์สื่อมวลชน “หนังสือพิมพ์เดลินิวส์”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ภาพบรรยากาศการประชุม การอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทค...
12/11/2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ภาพบรรยากาศการประชุม การอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563พิธีมอบทุนการศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนโดย บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำ...
10/11/2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
พิธีมอบทุนการศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
โดย บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร...
10/11/2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน
และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานการบัญชี
และระดับปวส.1 สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สาขาเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี และนักเรียนระดับ ปวช.3 ฝึกงานกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ที่อยู่

433 ถนนศรีสุริยวงศ์
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632338544

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ratchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นี่หรอคับที่บอกว่า บวกคะแนนผิด เอาคะแนนที่ไหนมาบวกอ่ะคับถ้ามันไม่ใช่ความจริง มันจะกดผิดเยอะไปมั้งคับ เอาคะแนนที่ไหนมาคับตั้ง 14 คะแนน งานก็คบ สอบก็ได้คะแนนเยอะกว่า เหนื่อยน่ะคับทำดีไปไม่ได้อ่ะไรเลย
ร.ร หลายที่ในราชบุรีได้เปลี่ยนให้นักเรียนชายตัดรองทรงเเต่ทำไมเทคนิคยังตัดทรงนักเรียนหรอคะ ปวช.1 ก็เหมือน ม.ปลาย นะคะ ม.ปลายทุกที่ก็รองทรง และอีกอย่างทรงผมไม่มีผลต่อการเรียนนะคะควรปรับปรุงโรงเรียนได้แล้วคะ
เปิดรับรอบ 3 ไหมครับช่างยนต์ ยานยนต์ ทวิ ปวช ครับ
จะเปิดรอบ 3 ไหมครับสาขาช่างยนต์ หรือยานยนต์ ทวิภาคี ระดับ ปวช ลูกชายอยากเรียนมากไปสมัครรอบ2 แต่ไม่ได้ไปสอบเนื่องจากเด็กติดโควิดอยู่ที่ กทม เลยมาสอบไม่ได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ - หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี หลักสูตรปริญญาตรี -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วุฒิ วศ.บ ( วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ) หลักสูตร 4 ปี ภาคปรกติ เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วุฒิ วศ.บ ( วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ) หลักสูตร 4 ปี ภาคนอก เวลาเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ คุณสมบัติ -สำเร็จการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า -เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 -สายวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ปวช.สาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะจัดการเรียนการสอนในช่วงวัน อาทิตย์ คุณสมบัติ - ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า - คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อสอบถาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร : 0-3270-8619 โทรสาร : 0-3270-8662 https://www.facebook.com/mepbru/ email : [email protected]
ขอบคุณน้องๆๆช่างก่อสร้างรุ่น78มากๆนะคะ มาเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง แล้วมาช่วยขนของ ย้ายของด้วยค่ะ น่ารักมากๆๆค่ะ
ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านนวัตกรรม(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ปิดรับสมัครวันนี้แล้วค่ะ รับสมัครทุกสาขา ทั้งที่มีฝึกงานแล้ว หรือยังไม่มีที่ฝึกงานเราจะจับคู่กับบริษัทนวัตกรรม ให้น้องๆได้เรียนรู้การทำธุรกิจนวัตกรรมไปพร้อมกับพี่ ๆ เจ้าของธุรกิจตัวจริง ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่สนใจ หากมีคำถามติดต่อได้ที่เบอร์ในโปสเตอร์ค่ะ หรือ กรอกใบสมัครพร้อมรอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ได้เลยที่ bit.ly/founder2019 หมายเหตุ* มีโครงการฝึกงานนวัตกรรมด้าน Big Data, Robotic, Automation, Mobile Application, E-Commerce, การท่องเที่ยว เป็นต้น
รับสมัครนักการบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป หลายตำแหน่ง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อทางช่องแชทได้เลยคร่า
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง “เปิดรับสมัครนักศึกษา” ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท “อนาคตที่ดี” ..กำลังรอคุณอยู่.. ทำงานได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ เรียนในเมืองราชบุรี /มีงาน part time /รุ่นพี่น่ารัก สมัครเลยถึง....กรกฎาคม 2561 นี้ สมัคร online ได้ที่ : mcru.ac.th Call center : 083-017-9577
ไปตรวจสุขภาพไม่ทันต้องทำไงอ่าคับ
ฝากประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างค่ะ 😉 สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 😊 Tel. 094-6876262, 034-879540-3 ต่อ 601 หรือฝากเบอร์ไว้ เดี๋ยวโทรกลับ🌷🙏🙏 บริษัท เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงานด่วน (ทำงานที่สมุทรสาคร @ บางปลา) 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จำนวน 5 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม. 3 ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องจักรการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ** สามารถออกต่างจังหวัด (ภาคตะวันออก, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, กรุงเทพและปริมณฑล) และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรการ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษและใช้โปรแกรม Illustrator,Adobe Photoshop ได้ 3.เจ้าหน้าที่กราฟฟิค เพศชายหรือหญิง จำนวน 2 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขางานออกแบบ, นิเทศศิลป์, โฆษณาประชาสัมพันธ์, กราฟฟิคดีไซร์, หรืออกแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป(ทำงานที่บางปลา สมุทรสาคร) 4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 2 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการในงานจัดซื้อ 😉 สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล Tel. 094-6876262, 034-879540-3 ต่อ 601 หรือฝากเบอร์ไว้ เดี๋ยวโทรกลับ
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (สําหรับคุณวุฒิม.6) และรอบรับตรง (สําหรับคุณวุฒิปวช./ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #มหาวิทยาลัยที่หันหน้าออกทะเลในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์