Clicky

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร คุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทำงาน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

เปิดเหมือนปกติ

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.6.📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ .🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546
28/04/2022

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.6
.
📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
.
🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546

ก.แรงงาน แถลงจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65” ณ กระทรวงแรงงานhttps://www.labour.go.th/index.php/63286-1-65
25/04/2022
ก.แรงงาน แถลงจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65” ณ กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน แถลงจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65” ณ กระทรวงแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/63286-1-65

รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 เผยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมรับข้อ....

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.5.📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ .🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546
25/04/2022

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.5
.
📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
.
🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.4.📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ .🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546
25/04/2022

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.4
.
📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
.
🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 38นายจ้างมีระเบียบที่จะชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนลูกจ้าง ต่อมาลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้า...
25/04/2022

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 38
นายจ้างมีระเบียบที่จะชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนลูกจ้าง ต่อมาลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้าง และในขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็ได้มีการเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากลูกจ้างโดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในช่วงที่ยังเป็นพนักงานของนายจ้างอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ลูกจ้างยังมีสิทธิที่นายจ้างจะจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนหรือไม่ ?
⚖ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ 39/2564
เมื่อนายจ้างมีระเบียบและข้อบังคับที่จะชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนพนักงานทุกคน โดยไม่มีการหักเงินเดือนพนักงาน จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีลักษณะเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อเงินได้ที่นายจ้างรับรองและนำส่งเพื่อคำนวณเป็นภาษีที่ลูกจ้างจะต้องเสียภาษีประจำปี เป็นเงินที่เกิดจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในระหว่างที่ลูกจ้างยังมีสถานะเป็นพนักงานของนายจ้างอยู่ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการอันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจากนายจ้าง นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมสรรพากรเรียกเก็บเพิ่มจากลูกจ้าง
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.3.📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ .🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546
20/04/2022

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.3
.
📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
.
🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.2.📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ .🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546
20/04/2022

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.2
.
📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
.
🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.1.📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ .🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546
19/04/2022

เจาะลึกการบังคับใช้แรงงาน EP.1
.
📣แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
.
🗣สแกน QR CODE หรือสายด่วน 1506 กด 3 หรือ1546

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 37ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ เนื่องจากลูกจ้างถูกตำรวจควบคุมตัวจากการที่ลูกจ้างไปเล่นพนันป...
18/04/2022

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 37
ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ เนื่องจากลูกจ้างถูกตำรวจควบคุมตัวจากการที่ลูกจ้างไปเล่นพนันปั่นแปะ จนเป็นเหตุทำให้ถูกนายจ้างเลิกจ้าง เนื่องจากละทิ้งหน้าที่จากการทำงาน สิ่งที่นายจ้างทำสมควรแล้วหรือไม่ ?
⚖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1978/2557
เหตุที่ลูกจ้างขาดงาน เนื่องจากลูกจ้างและเพื่อนร่วมงาน ถูกตำรวจจับกุมและควบคุมตัวข้อหาเล่นการพนันปั่นแปะ ตำรวจนัดไปที่ศาลธัญบุรีเพื่อชำระค่าปรับ นายจ้างมิได้ลงโทษเพื่อนร่วมงาน เพราะเพื่อนร่วมงานโทรศัพท์ไปลางานแล้ว แสดงว่านายจ้างมิได้ถือเอาเหตุขาดงานแต่ถือเอาการแจ้งการลางานตามที่กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นสาระสำคัญ การที่ลูกจ้างหยุดงาน สืบเนื่องจากลูกจ้างถูกตำรวจจับและควบคุมตัวจึงไม่ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร เมื่อนายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 36ลูกจ้างลางานไปสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ โดยไม่ได้ทำบันทึกแจ้งขออนุญาตกับนายจ้าง แต่กลับใ...
18/04/2022

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 36
ลูกจ้างลางานไปสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ โดยไม่ได้ทำบันทึกแจ้งขออนุญาตกับนายจ้าง แต่กลับใช้สิทธิลาป่วย ลากิจเพื่อไปสอบคัดเลือก การที่ลูกจ้างอ้างเหตุผลในการลาป่วย ลากิจไม่ตรงตามธุระที่ลูกจ้างไปกระทำ ถือว่าลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือไม่ ?
⚖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8483/2559
การที่ลูกจ้างลางานไปสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการโดยไม่ทำบันทึกแจ้งขออนุญาตนายจ้าง และใช้สิทธิลาป่วย ลากิจไปโดยอ้างเหตุไม่ตรงกับธุระที่ลูกจ้างไปกระทำ เป็นเรื่องที่ลูกจ้างต้องการใช้สิทธิลาไปทำธุระส่วนตัวมากกว่าคิดจะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ประกอบกับขณะนั้นลูกจ้างไม่อาจคาดหมายว่าจะสอบคัดเลือกได้หรือไม่ เช่นนี้ ไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างจงใจหรือเจตนาโดยประสงค์ให้นายจ้างได้รับความเสียหาย แม้ลูกจ้างจะมีความผิดอยู่บ้างในเรื่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรื่องบันทึกขออนุญาตไปสอบบรรจุข้าราชการ และแจ้งเหตุลาป่วย ลากิจไม่ตรงความจริง แต่การกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดร้ายแรง นายจ้างอาจลงโทษได้แต่ยังไม่สมควรที่จะเลิกจ้าง เมื่อนายจ้างมีคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

กสร.ห่วงใยความปลอดภัยลูกจ้างเรือประมง แนะนายจ้างปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ในการทำงานภาคประมงhttp://rayong.labo...
18/04/2022

กสร.ห่วงใยความปลอดภัยลูกจ้างเรือประมง แนะนายจ้างปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ในการทำงานภาคประมง

http://rayong.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/1935

📕 คู่มือการเตรียมตัวของลูกจ้างในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565อ่านเพิ่มเติมที่ http://rayong.labour.go.th/2015-12-03-...
08/04/2022

📕 คู่มือการเตรียมตัวของลูกจ้างในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
อ่านเพิ่มเติมที่ http://rayong.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/1922

07/04/2022

รมว.เฮ้งห่วงลูกจ้างเหมาค่าแรง จ.ระยอง สั่งกสร. ตรวจสอบหากพบมีการเลิกจ้างให้ช่วยเหลือทันที
https://www.labour.go.th/index.php/63170-2022-04-06-05-12-14
------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: @DLPW

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 35ลูกจ้างอยู่ในระหว่างทดลองงาน ถูกนายจ้างเลิกจ้างกลางคั่น โดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานท...
05/04/2022

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 35
ลูกจ้างอยู่ในระหว่างทดลองงาน ถูกนายจ้างเลิกจ้างกลางคั่น โดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทดลองงานภายในกลางเดือนหน้า การที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างแบบนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ ?
⚖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7575/2559
นายจ้างจ้างลูกจ้างเข้าทำงานโดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการทดลองงานว่าภายในระยะเวลาการทดลองงานสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายทราบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากพ้นระยะเวลาการทดลองงานแล้วจะมีการทำสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต่อไป และในหัวข้อการแจ้งล่วงหน้ายังกำหนดต่อไปว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองงานแล้ว 90 วัน ลูกจ้างจะมีฐานะเป็นพนักงานประจำของนายจ้าง และหากเลิกสัญญาจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ข้อตกลงดังกล่าวย่อมหมายถึงลูกจ้างหรือนายจ้างต่างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ในเวลาใดๆ ในระหว่างทดลองงานก็ได้ และหากครบกำหนดระยะเวลาทดลองงานหรือลูกจ้างผ่านทดลองงาน นายจ้างก็จะจ้างลูกจ้างต่อไป หากไม่ผ่านทดลองงาน นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้ซึ่งไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อใด สัญญาจ้างดังกล่าว จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 วรรคสอง นายจ้างจึงต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใดเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป เมื่อนายจ้างมีหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม ให้มีผลเลิกจ้างลูกจ้างในวันที่ 11 พฤศจิกายน จึงเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 34ข้อตกลงระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างระบุไว้ว่า “หากลูกจ้างตั้งครรภ์ให้ถือว่าลู...
29/03/2022

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 34
ข้อตกลงระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างระบุไว้ว่า “หากลูกจ้างตั้งครรภ์ให้ถือว่าลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง” ข้อตกลงดังกล่าวสามารถใช้ได้จริงหรือไม่
⚖ คำพิพากษาฎีกาที่ 1394/2549
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน พระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 43 บัญญัติว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเพศหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
ข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่เริ่มสัญญาหากลูกจ้างตั้งครรภ์ให้ถือว่าลูกจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างซึ่งสัญญาได้ระบุว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและยอมรับว่าการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะเป็นการเฉพาะ ทั้งเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ มีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานบนเครื่องขณะทำการบินได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนด และไม่ถูกจำกัดทางเวชศาสตร์การบิน ซึ่งจะต้องได้รับการศึกษาอบรม การทดสอบและการตรวจร่างกายตามระยะเวลาที่นายจ้างกำหนด พนักงานต้อนรับบนเครื่องจึงจำเป็นต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมจะเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก ของการปฏิบัติงาน การตั้งครรภ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช่วงเวลาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ” ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นข้อหนึ่งของสัญญาจ้าง ที่กำหนดว่า เมื่อลูกจ้างได้กระทำการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับคำสั่งต่างๆ ที่กล่าวไว้ กรณีร้ายแรงให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง และข้อตกลงที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มสัญญา หากลูกจ้างตั้งครรภ์ให้ถือว่าลูกจ้างบอกเลิกสัญญานั้น มีข้อความต่อไปอีกด้วยว่า โดยให้สัญญาสิ้นสุดตั้งแต่วันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งวินิจฉัยหรือเมื่อเห็นได้ชัดว่า ลูกจ้างตั้งครรภ์ จึงเห็นได้ว่าข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างเพราะลูกจ้างมีครรภ์ อันขัดต่อ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 43 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างหยุดงานในเทศกาลวันสงกรานต์ อ่านเพิ่มเ...
25/03/2022

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างหยุดงานในเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม http://rayong.labour.go.th/2015-12-03-04-55-54/2015-12-03-04-56-40/1904

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ออกหน่วยเคลื่อนที่ เปิดคลินิก...
25/03/2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ออกหน่วยเคลื่อนที่ เปิดคลินิกแรงงาน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ด้านกฎหมายแรงงาน การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ภายในงานตลาดวิถีไทย ประจำปี 2565

25/03/2022

ก.แรงงาน ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุงานก่อสร้าง โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”
https://www.labour.go.th/index.php/62956-2022-03-24-08-23-48
------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: @DLPW

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 33ลูกจ้างพิมพ์ข้อความต่อว่าเสียดสีนายจ้างผ่านแอปพลิเคชัน โดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ถือว่าการกร...
22/03/2022

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 33
ลูกจ้างพิมพ์ข้อความต่อว่าเสียดสีนายจ้างผ่านแอปพลิเคชัน โดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ถือว่าการกระทำของลูกจ้างดังกล่าว มีความผิดมีสิทธิถูกเลิกจ้างหรือไม่ ?
⚖ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1327/2564
การที่ลูกจ้างพิมพ์ข้อความลงในแอปพลิเคชันในลักษณะตอบโต้กัน แม้เป็นการแสดงความคิดเห็น แต่ก็เป็นการต่อว่าเสียดสีถึงนายจ้าง โดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและแสดงถึงความไม่เคารพเกรงผู้เป็นนายจ้าง อันเป็นพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไม่เคารพยำเกรงต่อนายจ้าง และเป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นขาดความเคารพ และเชื่อถือต่อนายจ้าง แม้จะเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับที่มิใช่กรณีร้ายแรง แต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตที่ลูกจ้างที่ดีพึงกระทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ที่อยู่

21150
Rayong
21150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 3869 4117-9

เว็บไซต์

http://rayong.labour.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามคับ คือบริษัทได้ประกาศโบนัสแล้วพนักงานไม่พอใจตอนเช้าผู้บริหารเดินมาในโรงงานพนักงานจึงสอบถามเรื่องโบนัสและเรื่องสวัสดิการต่างๆซึ่งผมเป็นลีดเดอร์และเป็นตัวแทนสอบถามโดยมีหัวข้อในการสอบถามก็ไม่ได้เกี่ยวกับโบนัสโดยตรง แล้วตอนเย็นพนักงานส่วนมากไม่ทำโอที ส่วนผมทำโอทำตามหน้าที่ ประมาณ 2 วันผู้จัดการได้เรียกเข้าไปพบและให้หยุดงานโดยอ้างว่าเป็นหัวหน้างานไม่เหมาะสมที่จะพูดก็เลยให้ผมหยุดให้หยุดงานแต่ไม่ใช่พักงานครับ มีผมเป็นหัวหน้างานและมีพนักงานอีก 5-6 คน แต่บริษัทยังคงให้สวัสดิการต่างๆคงเดิมเช่นค่าจ้างไม่เสียเบี้ยขยัน เลยอยากสอบถามครับถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าบริษัทบอกเลิกจ้าง และผมจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง
อยากทราบว่านายจ้างให้ออกจากงานกระทันหันจนตั้งตัวไม่ได้เลยต้องทำอย่างไร
สวัสดีค่ะ หนูมาขอคำปรึกษา เรื่อง การ จ่ายค่าจ้าง 75% ค่ะ (โทรหานิติกรแล้วไม่รับสายค่ะ) หนูเป็นพนักงานรับค่าจ้างรายเดือน 1. ในวันหยุด ที่เป็นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ รวมถึงวันทำงานที่ที่นายจ้างสั่งหยุด ทั้งหมดนี้บริษัทจ่ายให้ 75% ต่อวันทั้งหมด 2. นายจ้างบอกว่าเขาแจ้งไปที่แรงงานจังหวัดแล้ว แรงงานจังหวัดอนุญาตให้โรงงานจ่ายค่าจ้าง 75 % ตามนี้ได้ 3. มีพนักงานหลายคนรวมถึงตัวหนู ต้องไปทำงานตามปกติที่ปฏิทินการทำงานกำหนดไว้ตั้งแต่แรก เพราะมีงานให้ทำทุกวัน หยุดตามปฏิทินเดิมคือแค่วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันอาทิตย์ และวันเสาร์ที่กำหนดให้เป็นเสาร์หยุดเท่านั้น .....แต่บริษัทกลับนำวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันอาทิตย์ และวันเสาร์ที่เป็นเสาร์หยุดของพนักงาน มาจ่ายให้แค่ 75% รวมถึงหักเบี้ยขยันออกทั้งหมด โดยที่เราไม่ได้ขาดลามาสาย มาทำงานครบตามที่ปฏิทินทำงานออกตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว 4. ในกรณีนี้นายจ้างสามารถหักค่าแรงให้วันหยุดและเบี้ยขยันเราออกทั้งหมดได้จริงหรือคะ 5. ที่สำคัญคือตอนนี้โรงงานกลับมามีการทำงานตามปกติ ไม่มีการหยุดในวันทำงานแล้ว แต่นายจ้างกลับไม่ยอมจ่ายค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันอาทิตย์ และวันเสาร์หยุด คืนให้แก่พนักงาน 6. และบอกว่าจะคืนให้ต่อเมื่อได้ออเดอร์ตามเป้าที่ทางนายจ้างกำหนดขึ้นมาเองเท่านั้น หนูสงสัยว่าแบบนี้มันถูกต้องจริงหรือ?????? และบริษัทฯประกาศอะไรออกมาก็ไม่มีการเรียกกรรมการลูกจ้างหรือกรรมการสหภาพเข้าคุยกันก่อน ไม่มีบันทึกการตกลงใดๆทั้งสิ้นด้วยค่ะ ขอความกรุณาตอบหน่อยนะคะ หนูข้องใจมากไปจริงๆค่ะ ขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏