สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
Office of Rayong Election Commission

ภารกิจ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
รายละเอียด
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

แต่เดิมการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในการเลือกตั้งครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงปัญหาการซื้อขายเสียงที่มีอยู่ทั่วไป จึงแต่งตั้ง "คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" หรือที่รู้จักกันในชื่อ องค์กรกลาง เป็นหน่วยงานอิสระไม่มีผลประโยชน์ใดๆ กับการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และตรวจสอบการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างยุติธรรมในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ การเลือกตั้งประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเลือกสรรโดยวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งได้สมัยเดียวเป็นเวลา 7 ปี (ยกเว้นชุดแรก ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน ตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและ เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

กรรมการการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด และไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ข้อมูลทั่วไป
[เราทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลา]

เปิดเหมือนปกติ

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำ...
14/09/2021

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี บัตรนายก x ได้หมายเลขเดียว

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส
#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี บัตรนายก x ได้หมายเลขเดียว

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส
#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64เข้าคูหากากบาทเลือกตั้ง อบต.สมาชิกฯและนายกฯ#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่ง...
14/09/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64
เข้าคูหากากบาทเลือกตั้ง อบต.สมาชิกฯและนายกฯ
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64
เข้าคูหากากบาทเลือกตั้ง อบต.สมาชิกฯและนายกฯ
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์📢📢สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 78/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564แผนการจัดการเลือกตั้ง และ...
13/09/2021

#ประชาสัมพันธ์
📢📢สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 78/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต.

#ประชาสัมพันธ์
📢📢สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 78/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต.

#ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือปร...
09/09/2021

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือปร...
09/09/2021

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
02/04/2021

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

⁉️ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิทางเน็ตได้แล้วนะ ‼️ จะได้ไม่เสียสิทธิ⁉️เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยคว...
01/04/2021

⁉️ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิทางเน็ตได้แล้วนะ ‼️ จะได้ไม่เสียสิทธิ⁉️
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 หรือสอบถามสายด่วน 1444

#เลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ร่วมกันใช้สิทธิ
#อย่างสุจริตโปร่งใส

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post
31/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน แอปพลิเคชัน SMART VOTE และตาสับปะรดผลิตโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร...
20/03/2021
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน แอปพลิเคชัน SMART VOTE และตรสับปะรด

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน แอปพลิเคชัน SMART VOTE และตาสับปะรด

ผลิตโดย
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/Z8A2BxGNxqY

ผลิตโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

🔥นายชาญนะ  เอี่ยมแสง🔥ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ✨ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองที่มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวั...
19/03/2021

🔥นายชาญนะ เอี่ยมแสง
🔥ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
✨ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองที่มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564
#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

🔥นายชาญนะ เอี่ยมแสง
🔥ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
✨ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองที่มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564
#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง...
19/03/2021

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 หรือสอบถามสายด่วน 1444

#เลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ร่วมกันใช้สิทธิ
#อย่างสุจริตโปร่งใส

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 หรือสอบถามสายด่วน 1444

#เลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ร่วมกันใช้สิทธิ
#อย่างสุจริตโปร่งใส

28 มีนา อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล
18/03/2021

28 มีนา อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

28 มีนา อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียง
17/03/2021
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียง

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียง

ผลิตโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
10/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post
10/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post

04/03/2021

📍📍📍แบบฟอร์มต่างๆ (การเลือกตั้งท้องถิ่น)
🌹แบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=360&filename=form
🌸 แบบขอแจ้งรายชื่อจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=359&filename=form
🌺 แบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียง
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=358&filename=form
🌷แบบขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=357
🌸แบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=356
🌷แบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
https://www.ect.go.th/ewt/ewt/rayong/download/article/article_20201017093439.pdf
😉 แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย
https://www.ect.go.th/rayong/more_news.php?cid=39
✌️ แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.1/8)
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=361

22/02/2021

การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
#เลือกตั้งเทศบาล​​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต

21/02/2021

ลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
#เลือกตั้งเทศบาล​​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต

📍📍แนวทางการหาเสียง👍👍
19/02/2021

📍📍แนวทางการหาเสียง👍👍

รายการ กกต. ขอบอก EP : 5 ผู้ช่วยหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
19/02/2021
รายการ กกต. ขอบอก EP : 5 ผู้ช่วยหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

รายการ กกต. ขอบอก EP : 5 ผู้ช่วยหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

รายการ กกต. ขอบอก EP : 5 ผู้ช่วยหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั....

📌📌การหาเสียง ภาคต่อ❌❌
14/02/2021

📌📌การหาเสียง ภาคต่อ❌❌

📌📌การหาเสียง ภาคต่อ❌❌

📌📌ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล
13/02/2021

📌📌ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล

📌📌ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมประชุมให้ความรู้ความเ...
08/02/2021

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ขอบพระคุณมากครับ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ขอบพระคุณมากครับ

07/02/2021

📌เลือกตั้ง เทศบาล จบแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง
#อย่าลืม 📣📣📣
สามารถ Download คู่มือและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://www.ect.go.th/sakaeo/main.php?filename=index หรือ
https://www.ect.go.th/.../article/article_20201124104429.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดระยอง
01/02/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดระยอง

ขอเชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก...
01/02/2021

ขอเชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอเชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 สนง.กกต.จว.ระยอง ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมน...
28/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 08.30 - 16.30 สนง.กกต.จว.ระยอง ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง นายใจเพชร สสาครพานิช รองผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง และเทศบาลใจจ.ระยอง ทั้งหมด 30 แห่ง ณ ห้องประชุมสายใจ ภัตตาคารเพลินตา การ์เด้น จ.ระยอง

27/01/2021
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : Office of The Election Commission of Thailand

2 นาทีมีสาระ กกต.ขอบอก ตอน 8 “คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล"

ผู้ร่วมรายการ
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดำเนินการผลิต : สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง :
https://youtu.be/Cwj1ycKF4CY

รอง ลธ.กกต.พบปะสร้างสัมพันธ์สื่อมวลชน “หนังสือพิมพ์เดลินิวส์”

📌📌คำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดระยอง
25/01/2021

📌📌คำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดระยอง

#เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี💥 1 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง💥 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 รับสม...
14/01/2021

#เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
💥 1 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
💥 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครเลือกตั้ง
💥 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง

#เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
💥 1 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
💥 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครเลือกตั้ง
💥 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง

2 นาทีมีสาระ กกต.ขอบอก ตอน 3 "การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง"ผู้ร่วมรายการนางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ ผู้อำน...
07/01/2021
2 นาทีมีสาระ กกต.ขอบอก ตอน 3 "การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง"

2 นาทีมีสาระ กกต.ขอบอก ตอน 3
"การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง"

ผู้ร่วมรายการ
นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน สำนักกิจการพรรคการเมือง

ดำเนินการผลิต : สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : www.ect.go.th

https://youtu.be/3xFKVGQcwq4

2 นาทีมีสาระ กกต.ขอบอก ตอน 3 "การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง"ผู้ร่วมรายการนางแก้วตา โอภาสศิร....

26/12/2020
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ภายในวันที่ 21-27 ธ.ค.63

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ภายในวันที่ 21-27 ธ.ค.63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 หรือ www.ect.go.th
#เลือกตั้งอบจ
#ประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
https://youtu.be/nNVfOT1b5Ug

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ภายในวันที่ 21-27 ธ.ค.63สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 หรือ www.ect.go.th#...

❌❌❌การยื่นบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ. ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง❌❌❌
26/12/2020

❌❌❌การยื่นบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ. ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง❌❌❌

📍📍📍วันที่ 24 ธ.ค. 63 นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง มอบหมายให้พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระยอง นำเครื่องลงคะแนนเลือ...
24/12/2020

📍📍📍วันที่ 24 ธ.ค. 63
นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง มอบหมายให้พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระยอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ บริการไออาร์พีซี จำกัด

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อาคารหลวงปู่คร่ำยโสธโร (ชั้น3) ถนนตากสินมหารา
Rayong
21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

038-618916-7

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rayong บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เต็นท์ศาลาธรรมเจริญ(2) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง คือตรงไหนครับ ... น่าจะบอกให้มีรายละเอียดสถานที่ใหญ่ๆ มากกว่านี้หน่อยนะครับ แบบนี้งงเลย
หน่วยเลือกตั้งที่9อยู่ตรงไหนในระยองครับ
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เนินพระ อยู่ตรงไหนครับ น่าจะระบุให้ชัดกว่านี้หน่อย
หน่วยเลือก ตั้ง ที่ 7 หน่อยย่อยที่ 1 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ตรงไหนครับ ขอพิกัด ได้ ไหม ครับ
ขออนุญาติสอบถามครับ ผมอยู่ หนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อยากทราบว่าต้องไปเลือกตั้งที่ไหนครับ
รบกวนสอบถามค่ะ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารเอนกประสงค์บ้านระเวิง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง อยู่ตรงไหนคะ พอจะมีแผนที่หรือพิกัดให้ไหมคะ เพราะหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่พบพิกัดที่ดังกล่าวค่ะ
เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลเนินพระ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ตรงไหนครับ
ขอบคุณมากครับที่ทำการอบรมกรรมการศูนย์ศสปชต.อ.แกลงที่เทศบาลตำบลทุ่งควายกินที่ผ่านมาทำให้ได้เข้าใจในภาระบทบาทหน้าที่ของกรรมการศูนย์ศสปชต.มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากครับ.
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=128
ขอเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ...." ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.ect.go.th/…/d…/article/article_20180129134341.pdf