สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
Office of Rayong Election Commission

ภารกิจ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
รายละเอียด
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

แต่เดิมการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในการเลือกตั้งครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงปัญหาการซื้อขายเสียงที่มีอยู่ทั่วไป จึงแต่งตั้ง "คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" หรือที่รู้จักกันในชื่อ องค์กรกลาง เป็นหน่วยงานอิสระไม่มีผลประโยชน์ใดๆ กับการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และตรวจสอบการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างยุติธรรมในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ การเลือกตั้งประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเลือกสรรโดยวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งได้สมัยเดียวเป็นเวลา 7 ปี (ยกเว้นชุดแรก ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน ตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและ เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

กรรมการการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด และไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ข้อมูลทั่วไป
[เราทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลา]

เปิดเหมือนปกติ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยเริ่มแจ้งวันที่ 21 ...
29/11/2021

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยเริ่มแจ้งวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน (ก่อนวันเลือกตั้ง) และ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม (หลังวันเลือกตั้ง) เพื่อมิให้ถูกจำกัดสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด โดยแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเอง หรือ แจ้งทางไปรษณีย์ หรือ แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก >> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยเริ่มแจ้งวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน (ก่อนวันเลือกตั้ง) และ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม (หลังวันเลือกตั้ง) เพื่อมิให้ถูกจำกัดสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด โดยแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเอง หรือ แจ้งทางไปรษณีย์ หรือ แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก >> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

📢 ใกล้ถึงเวลาเลือกตั้ง อบต. ก็จะตื่นเต้นหน่อยๆอย่าลืมเช็คคุณสมบัติผู้สมัครให้ดี จะได้อยู่ดูแลกันไปนานๆ.💚 รับรู้ปัญหาท้อ...
23/11/2021
รู้ก่อนเลือก

📢 ใกล้ถึงเวลาเลือกตั้ง อบต. ก็จะตื่นเต้นหน่อยๆ
อย่าลืมเช็คคุณสมบัติผู้สมัครให้ดี จะได้อยู่ดูแลกันไปนานๆ
.
💚 รับรู้ปัญหาท้องถิ่น
💚 เข้าถึงประชาชนอย่างจริงใจ
💚 เป็นต้นแบบที่ดี นึกถึงส่วนรวม
💚 รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
💚 หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่ซื้อเสียง
.
ต้องเตรียมอะไรบ้าง? ก่อนไปใช้สิทธิ์ 📝
คลิก https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
🗓 28 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 08.00 - 17.00 น.
📍 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

รู้ก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

#ประชาสัมพันธ์ไปด้วยกัน #เพื่อชาวระยองบ้านเราคนเอาได้ กกต.จัดกิจกรรม “โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.” (BIG DAY) นับถอยหลัง 5 ...
23/11/2021

#ประชาสัมพันธ์ไปด้วยกัน #เพื่อชาวระยองบ้านเราคนเอาได้

กกต.จัดกิจกรรม “โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.” (BIG DAY)
นับถอยหลัง 5 วันเลือกตั้ง อบต.
-----------------------------
วันนี้ (23 พ.ย.2564) เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการลือกตั้ง จัดกิจกรรม “โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.” (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ “สโลแกน ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนางนพรัตน์ มงคลางกูร ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร พนักงาน สนง.กกต.ฯ ร่วมเปิดกิจกรรมฯ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชน มีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ และได้มีการไลน์สดผ่านทางช่องทาง Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

17/11/2021

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อยู่

การซื้อเสียงเป็นการลงทุน ถ้าไม่อยากให้เขาถอนทุนอย่าเลือกคนซื้อเสียงครับ 28 พ.ย. นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง อบต.กันครับ#เลือก...
15/11/2021

การซื้อเสียงเป็นการลงทุน
ถ้าไม่อยากให้เขาถอนทุน
อย่าเลือกคนซื้อเสียงครับ

28 พ.ย. นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง อบต.กันครับ

#เลือกตั้งอบต
#ระยอง

การซื้อเสียงเป็นการลงทุน
ถ้าไม่อยากให้เขาถอนทุน
อย่าเลือกคนซื้อเสียงครับ

28 พ.ย. นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง อบต.กันครับ

#เลือกตั้งอบต
#ระยอง

การซื้อเสียงเป็นการลงทุน ถ้าไม่อยากให้เขาถอนทุนอย่าเลือกคนซื้อเสียงครับ 28 พ.ย. นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง อบต.กันครับ#เลือก...
15/11/2021

การซื้อเสียงเป็นการลงทุน
ถ้าไม่อยากให้เขาถอนทุน
อย่าเลือกคนซื้อเสียงครับ

28 พ.ย. นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง อบต.กันครับ

#เลือกตั้งอบต
#ระยอง

การซื้อเสียงเป็นการลงทุน
ถ้าไม่อยากให้เขาถอนทุน
อย่าเลือกคนซื้อเสียงครับ

28 พ.ย. นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง อบต.กันครับ

#เลือกตั้งอบต
#ระยอง

14/11/2021

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

*** หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายและประกาศหาเสียงครับจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้า...
12/10/2021

*** หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายและประกาศหาเสียงครับ
จำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะ ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

*** หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายและประกาศหาเสียงครับ
จำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะ ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

07/10/2021
ทุกเสียงคือพลัง   เลือกตั้งสุจริต       ใช้สิทธิโปร่งใส
07/10/2021

ทุกเสียงคือพลัง
เลือกตั้งสุจริต
ใช้สิทธิโปร่งใส

ทุกเสียงคือพลัง
เลือกตั้งสุจริต
ใช้สิทธิโปร่งใส

📌📌แบบแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง📌📌แบบแจ้งสถานที่หรือเวทีหาเสียงเลือกตั้ง📌📌แบบแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง📌📌แบบขอแจ้งหาเส...
06/10/2021

📌📌แบบแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง

📌📌แบบแจ้งสถานที่หรือเวทีหาเสียงเลือกตั้ง

📌📌แบบแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง

📌📌แบบขอแจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์

#เลือกตั้งอบต.

ตรวจสอบข้อมูลผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและข้อมูลการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Ele...
05/10/2021

ตรวจสอบข้อมูลผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและข้อมูลการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch

ตรวจสอบข้อมูลผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและข้อมูลการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ#ทุกเสียงคือ...
05/10/2021

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดระยอง ขอน้อมถวายความอาลัยพระครูวิจิตรธรรมาภิรัตเจ้าคณะตำบลหนองละลอกเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ จังหวัด...
24/09/2021

สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดระยอง
ขอน้อมถวายความอาลัย
พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต
เจ้าคณะตำบลหนองละลอก
เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ จังหวัดระยอง
มรณภาพวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๔๖ น. รวมสิริอายุ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา
#คณะผู้บริหารและพนักงาน
ของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดระยอง
ขอน้อมส่งหลวงพ่อเชย ชยธฺมโม สู่นิพพาน

23 ส.ค. 2564 เวลา 14.00 น.การประชุมปลัดอบต. ที่อยู่ในพื้นที่อ.แกลง ณ ห้องประชุมอบต.วังหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกต...
23/09/2021

23 ส.ค. 2564 เวลา 14.00 น.
การประชุมปลัดอบต. ที่อยู่ในพื้นที่อ.แกลง ณ ห้องประชุมอบต.วังหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งอบต. โดยนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง นายใจเพชร สาครพานิช รองผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง และพนักงาน สนง.กกต.จว.ระยอง

23 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น.การประชุมปลัดอบต. ที่อยู่ในพื้นที่อ.เขาชะเมา ณ ห้องประชุมอบต.เขาชะเมา เพื่อเตรียมความพร้อมการเ...
23/09/2021

23 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
การประชุมปลัดอบต. ที่อยู่ในพื้นที่อ.เขาชะเมา ณ ห้องประชุมอบต.เขาชะเมา เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งอบต. โดยนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง นายใจเพชร สาครพานิช รองผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง และพนักงาน สนง.กกต.จว.ระยอง

22 ส.ค. 2564 การประชุมปลัดอบต. ที่อยู่ในพื้นที่อ.เมืองระยอง ณ ห้องประชุมสภาอบต.ตะพง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งอบต....
22/09/2021

22 ส.ค. 2564
การประชุมปลัดอบต. ที่อยู่ในพื้นที่อ.เมืองระยอง ณ ห้องประชุมสภาอบต.ตะพง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งอบต. โดยนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง นายใจเพชร สาครพานิช รองผอ.สนง.กกต.จว.ระยอง และพนักงาน สนง.กกต.จว.ระยอง

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำ...
14/09/2021

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี บัตรนายก x ได้หมายเลขเดียว

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส
#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี บัตรนายก x ได้หมายเลขเดียว

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส
#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64เข้าคูหากากบาทเลือกตั้ง อบต.สมาชิกฯและนายกฯ#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่ง...
14/09/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64
เข้าคูหากากบาทเลือกตั้ง อบต.สมาชิกฯและนายกฯ
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64
เข้าคูหากากบาทเลือกตั้ง อบต.สมาชิกฯและนายกฯ
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์📢📢สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 78/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564แผนการจัดการเลือกตั้ง และ...
13/09/2021

#ประชาสัมพันธ์
📢📢สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 78/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต.

#ประชาสัมพันธ์
📢📢สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 78/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต.

#ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือปร...
09/09/2021

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือปร...
09/09/2021

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

#ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการศึกษาคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

กด link คู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1GbY6hqOFQaJ_qqeEO88Rf1YHMzw1d22V/view?usp=sharing

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
02/04/2021

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

⁉️ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิทางเน็ตได้แล้วนะ ‼️ จะได้ไม่เสียสิทธิ⁉️เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยคว...
01/04/2021

⁉️ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิทางเน็ตได้แล้วนะ ‼️ จะได้ไม่เสียสิทธิ⁉️
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 หรือสอบถามสายด่วน 1444

#เลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ร่วมกันใช้สิทธิ
#อย่างสุจริตโปร่งใส

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post
31/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน แอปพลิเคชัน SMART VOTE และตาสับปะรดผลิตโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร...
20/03/2021
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน แอปพลิเคชัน SMART VOTE และตรสับปะรด

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน แอปพลิเคชัน SMART VOTE และตาสับปะรด

ผลิตโดย
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/Z8A2BxGNxqY

ผลิตโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

🔥นายชาญนะ เอี่ยมแสง🔥ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ✨ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองที่มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวั...
19/03/2021

🔥นายชาญนะ เอี่ยมแสง
🔥ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
✨ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองที่มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564
#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

🔥นายชาญนะ เอี่ยมแสง
🔥ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
✨ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองที่มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564
#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง...
19/03/2021

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 หรือสอบถามสายด่วน 1444

#เลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ร่วมกันใช้สิทธิ
#อย่างสุจริตโปร่งใส

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 หรือสอบถามสายด่วน 1444

#เลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ร่วมกันใช้สิทธิ
#อย่างสุจริตโปร่งใส

28 มีนา อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล
18/03/2021

28 มีนา อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

28 มีนา อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียง
17/03/2021
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียง

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียง

ผลิตโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
10/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post
10/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post

04/03/2021

📍📍📍แบบฟอร์มต่างๆ (การเลือกตั้งท้องถิ่น)
🌹แบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=360&filename=form
🌸 แบบขอแจ้งรายชื่อจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=359&filename=form
🌺 แบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียง
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=358&filename=form
🌷แบบขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=357
🌸แบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=356
🌷แบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
https://www.ect.go.th/ewt/ewt/rayong/download/article/article_20201017093439.pdf
😉 แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย
https://www.ect.go.th/rayong/more_news.php?cid=39
✌️ แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.1/8)
https://www.ect.go.th/rayong/ewt_dl_link.php?nid=361

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อาคารหลวงปู่คร่ำยโสธโร (ชั้น3) ถนนตากสินมหารา
Rayong
21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

038-618916-7

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

❌"ข้อห้าม" และ ❌"ไม่ให้กระทำ " ในการหาเสียงเลือกตั้ง ทีมา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ℹ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านฉาง โทร.038 630667-9 ต่อ 110 #เทศบาลตำบลบ้านฉาง #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านฉาง
เต็นท์ศาลาธรรมเจริญ(2) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง คือตรงไหนครับ ... น่าจะบอกให้มีรายละเอียดสถานที่ใหญ่ๆ มากกว่านี้หน่อยนะครับ แบบนี้งงเลย
หน่วยเลือกตั้งที่9อยู่ตรงไหนในระยองครับ
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เนินพระ อยู่ตรงไหนครับ น่าจะระบุให้ชัดกว่านี้หน่อย
หน่วยเลือก ตั้ง ที่ 7 หน่อยย่อยที่ 1 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ตรงไหนครับ ขอพิกัด ได้ ไหม ครับ
ขออนุญาติสอบถามครับ ผมอยู่ หนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อยากทราบว่าต้องไปเลือกตั้งที่ไหนครับ
รบกวนสอบถามค่ะ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารเอนกประสงค์บ้านระเวิง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง อยู่ตรงไหนคะ พอจะมีแผนที่หรือพิกัดให้ไหมคะ เพราะหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่พบพิกัดที่ดังกล่าวค่ะ
เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลเนินพระ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ตรงไหนครับ
ขอบคุณมากครับที่ทำการอบรมกรรมการศูนย์ศสปชต.อ.แกลงที่เทศบาลตำบลทุ่งควายกินที่ผ่านมาทำให้ได้เข้าใจในภาระบทบาทหน้าที่ของกรรมการศูนย์ศสปชต.มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากครับ.
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=128
ขอเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ...." ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.ect.go.th/…/d…/article/article_20180129134341.pdf