Clicky

เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดส

เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดส ประชาชนร่วมคิด พัฒนาคุณภาพชีวิต นำเศรษฐกิจสู่นครบางแก้ว สามารถร้องเรียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/8DyjBK8i6esgNTPy7

เปิดเหมือนปกติ

24/03/2023
เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

24/03/2023
เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แผนการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองบางแก้ว
ณ ห้องประชุมใหญ่

เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เข้าร่วมเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2...
22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เข้าร่วมเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายบวรวิทย์ พึ่งทอง ประธานสภาเทศบาล เปิดประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น3 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#ประชุมสภา
#เทศบาลเมืองบางแก้ว

20/03/2023
เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

20/03/2023
เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง Access Road เลียบทางพิเศษ สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ (ถนนวงแหวนกาญนาภิเษก ช่วงถนนบัวนครินทร์ ถึงหน้าด่านบางแก้ว 3 ถนนใต้ยูเทิร์นเมกะบางนา) ช่วงที่ 2

เทศบาลเมืองบางเเก้ว (ทม. บางแก้ว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สดพ.บาง...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สดพ.บางแก้วบัวนครินทร์ชุดเวรที่ 2 ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ข้างคลองบัวนครินทร์

#นายกเปิ้ล
#ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร เท...
15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร เทศบาลเมืองบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางแก้วเข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสาวสุชาดา ภูวิลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากร และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมโครงการ

ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ตำบลบางแก้ว
#อำเภอบางพลี

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566กองยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางแก้ว แก้ไขเพิ่มเติม คร...
14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

กองยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางแก้ว แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 โดยมีนายบุญชู กรานรอด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย จ่าเอกรุ่งเพชร รัตน์ประโคน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#รองบุญชู
#เทศบาลเมืองบางแก้ว
#จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการการฉีดวัคซีนป้องกันและควบค...
14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 พร้อมด้วย นายบุญชู กรานรอด รองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว, นายสืบศักดิ์ ดวงจันทร์ สท. เขตที่ 2, นายศักดิ์สิทธิ์ ระพาเพท รองปลัดเทศบาล, นางจินดา โพสาราช
ผู้อำนวยการกองคลัง, นางสาวสุชาดา ภูวิลัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมปล่อยรถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวันนี้ มีเข้าฉีดวัคซีนที่ ม.1 และ ม.14

ณ เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
#สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
13/03/2023

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 เมษาย...
13/03/2023

ประชาสัมพันธ์

แผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 ตามวันและเวลาในภาพ

สอบถามเพิ่มเติม 02-710-2784 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด กิจกรรม "แนะแนวและปัจฉิมนิเทศ นั...
13/03/2023

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด กิจกรรม "แนะแนวและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม

ณ โรงเรียนสาธิตบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว
#สาธิตบางแก้ว

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566ภายใต้นโยบายของ #ท่านณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ นายอนันต์ จันทร์อุ่น, นายศุภกร ปอเจริญ ส...
10/03/2023

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566

ภายใต้นโยบายของ #ท่านณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ นายอนันต์ จันทร์อุ่น, นายศุภกร ปอเจริญ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2 และน.ส.ภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ "โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเทศบาลเมืองบางแก้ว" หมู่ 3 และหมู่ 9 จำนวน 75 ราย

#นายกเปิ้ล
#สทเขต2
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัด
#สวัสดิการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ลงพื้นที่อำนวยจราจร สามเเยกวัดคลองปลัดเปรียง ...
09/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ลงพื้นที่อำนวยจราจร สามเเยกวัดคลองปลัดเปรียง การจราจรเวลานี้ชลอตัว เนื่องจากประตูทางลัดได้ทำการปิดรถมีปริมาณมาก ปากทางปลัดเปรียงเพื่อระบายรถออกเข้าเส้นบางนาตราด

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้ว
#เทศกิจ

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้วรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
09/03/2023

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ ...
08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองบางแก้ว” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มสตรีตำบลบางแก้ว เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรม การแสดงจากกลุ่มสตรี การเดินแบบผ้าไทย และนิทรรศการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย เพื่อสนับสนุนวัน สตรีสากล

ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ลงพื้นที่อำนวยจราจร บริเวณแยกวัดคลองวัดปลัดเปรียง ...
08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ลงพื้นที่อำนวยจราจร บริเวณแยกวัดคลองวัดปลัดเปรียง ม.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อการจราจรชลอตัว เนื่องจากประตูทางลัดได้ทำการปิดรถมีปริมาณมาก

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้ว
#เทศกิจ

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
07/03/2023

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองบางแก้ว” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางแก้วเข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสาวสุชาดา ภูวิลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากร พร้อมทั้งเซ็นบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน

ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงตรวจการจราจรตรงแยกวัดปล...
07/03/2023

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงตรวจการจราจรตรงแยกวัดปลัดเปรียง ม.12 เพื่อช่วยระบายการจราจรที่ติดขัดออกสู่ถนน บางนา-ตราด

วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วั...
06/03/2023

วันมาฆบูชา
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป
มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

ประกาศ เทศบาลเมืองบางแก้วเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับถังขยะ (รอบที่4)วันขอรับถังขยะ วันที่ 13-24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-...
02/03/2023

ประกาศ เทศบาลเมืองบางแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับถังขยะ (รอบที่4)
วันขอรับถังขยะ วันที่ 13-24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢โครงการป้องกันและความคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอเรียนเชิญผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร...
02/03/2023

📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢
โครงการป้องกันและความคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเรียนเชิญผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมอบรมในการฉีดวัคซีนฯ เชิงปฏิบัติการ วันที่ 7 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิดรับหน้าที่พิธีกร “โครงก...
28/02/2023

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิดรับหน้าที่พิธีกร “โครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงานผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายบุญชู กรานรอด รองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางแก้ว
ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ตำบลบางแก้ว
#อำเภอบางพลี

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - ...
27/02/2023

ประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

#กองการศึกษา
#โรงเรียนสาธิตบางแก้ว
#โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วน...
26/02/2023

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองบางแก้ว ครั้งที่ 1/2566 โดยมีประชาชนเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตำบลบางแก้ว

ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#สมาชิกเทศบาลเมืองบางแก้ว
#ประชาคม
#เทศบาลเมืองบางแก้ว

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วน...
24/02/2023

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และคุณครู, นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 4 โรงเรียน เข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

เรียนเชิญประชาชนชาวบางแก้ว เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตำบลบางแก้ว ...
23/02/2023

เรียนเชิญประชาชนชาวบางแก้ว
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตำบลบางแก้ว
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา10:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กองยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง...
23/02/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

กองยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางแก้ว ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสาคร พรมหา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย จ่าเอกรุ่งเพชร รัตน์ประโคน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ตำบลบางแก้ว
#อำเภอบางพลี

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลเมืองบางแก้ว ลงพ...
22/02/2023

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลเมืองบางแก้ว ลงพื้นที่ยับยั้งเหตุเพลิงไหม้ โรงงานผสมสี บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด ภายในซอยวัดหลวงพ่อโตบางพลี ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว

#นายกเปิ้ล
#ดับเพลิง
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#จังหวัดสมุทรปราการ #เทศบาลเมืองบางแก้ว

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ เทศกิจ เทศบาลเมืองบางแก้ว ดำเนินการจัดเ...
21/02/2023

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ เทศกิจ เทศบาลเมืองบางแก้ว ดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณา บริเวณสามแยกวัดคลองปลัดเปรียงถึงปากทางออกสู่ถนนเทพรัตน์

#นายกเปิ้ล
#สำนักปลัด
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#จังหวัดสมุทรปราการ #เทศบาลเมืองบางแก้ว

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการมาตรการ No Gift Poli...
20/02/2023

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการมาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองบางแก้ว” พร้อมด้วยผู้บริหาร, สมาชิกสภา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางแก้วเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวกานดา บัวแย้ม และ นางสาวเบญญาทิพย์ แย้มเหมือน ให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขน...
19/02/2023

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว” พร้อมด้วยนายไชยกร ยอดจิตร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ,นายบุญชู กรานรอด รองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ,สมาชิกเทศบาลเมืองบางแก้ว ,นายศักดิ์สิทธิ์ ระพาเพท รองปลัดเทศบาล, นางสาวภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยมีวิทยากร นางสาวสุชาดา ภูวิลัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายศุภวุธ อสุนี ,นางสาวอรณี วงค์ศรี เป็นผู้ให้รายละเอียดโครงการแก่นิติบุคคล หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว

ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว”ในวันอาทิตย์ที่ 19 ...
17/02/2023

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว”

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566ภายใต้นโยบายของ #ท่านณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ นายวิศววิศ เต็งชยานันท์ หัวหน้าสำนักปลัด...
17/02/2023

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้นโยบายของ #ท่านณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ นายวิศววิศ เต็งชยานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและทักษะการปฏิบัติงานด้านจราจร โดยมีวิทยากรจาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว มาให้ความรู้แก่พนักงานเทศกิจ เทศบาลเมืองบางแก้ว

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศกิจ #สำนักปลัด
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วย  นายไชยกร ยอดจิตร์ รองนายกเทศมนต...
17/02/2023

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วย นายไชยกร ยอดจิตร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว, นายสาคร พรมหา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว ,นายศักดิ์สิทธิ์ ระพาเพท รองปลัดเทศบาล, นางสาวภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,นางสาวสุชาดา ภูวิลัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคุณครู,นักเรียนโรงเรียนสาธิตบางแก้ว
เข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ พนักงานเทศบาล กองช่าง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าช...
16/02/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้นโยบายของท่าน #ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ มอบหมายให้ พนักงานเทศบาล กองช่าง
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าชุดที่1, ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่3, ชุมชนซอย1 หมู่14, เปรมฤทัย หมู่15

#นายกเปิ้ล
#กองช่าง
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#จังหวัดสมุทรปราการ #เทศบาลเมืองบางแก้ว

เทศบาลเมืองบางแก้ว ประชุมขอคืนศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางแก้ว เพื่อดำเนินการให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างเต็มรู...
16/02/2023

เทศบาลเมืองบางแก้ว ประชุมขอคืนศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางแก้ว เพื่อดำเนินการให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างเต็มรูปแบบ และแนวทางการดำเนินการเปิดหน่วยรับส่งต่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ศูนย์ฟอกไต) เทศบาลเมืองบางแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย วิเศษบุปผา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ร่วมด้วย #นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว, รองนายกเทศมนตรีฯ, รองปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ผู้แทนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง, ท่านสาธารณสุขอำเภอบางพลี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี, ผู้อำนวยการรพ.สต.บางแก้ว, ผู้อำนวยการ รพ.สต.วัดสลุด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#นายกเปิ้ล #สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วย  นายไชยกร ยอดจิตร์ รองนายกเทศมนตรี...
15/02/2023

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วย นายไชยกร ยอดจิตร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว, นายสาคร พรมหา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว ,นายศักดิ์สิทธิ์ ระพาเพท รองปลัดเทศบาล, นางสาวสุชาดา ภูวิลัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุม ขอคืนศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองบางแก้ว โดยมี นายธงชัย วิเศษบุปผา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล #สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ให้การต้อนรับ ท่านอาทิตย์ วสุรัตน์ หัวหน้...
14/02/2023

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ให้การต้อนรับ ท่านอาทิตย์ วสุรัตน์ หัวหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีสมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วยผอ.สวัสดิการสังคม ,ประธานสภา ,สม...
14/02/2023

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

#นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ #นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วยผอ.สวัสดิการสังคม ,ประธานสภา ,สมาชิกเทศบาลฯ ,ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองบางแก้ว

#นายกเปิ้ล
#เทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
#ที่นี่บางแก้ว

ที่อยู่

99 หมู่ 8 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบา
Samut Prakan
10540

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6627102784-7

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan (แสดงผลทั้งหมด)

คณะกรรมการนักเรียน ราชวินิต VOXX นักแบด สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทร PRK Funny Raegan Mookjai Movie4U สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 8 - ร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเ RTP Cyber Village สภ.หนองใหญ่ ชลบุรี สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดสมุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk องค์การบริหารส่วนตำบลบางพล IEC information แนะแนวการศึกษา ทุนนักเ