สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรง...
23/09/2021

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วย โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้มีอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 17 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขาช่า...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 27 คน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อโปร 0% ต่อเนื่อง ปลอดดอกเบี้ยถึงเดือน ส.ค.65 ช่วยสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือลูกจ้างhttps://www.inn...
17/09/2021
กพร. จัดสรรงบให้สถานประกอบกิจการกู้ ปลอดดอกเบี้ย ถึง ส.ค.65

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อโปร 0% ต่อเนื่อง ปลอดดอกเบี้ยถึงเดือน ส.ค.65 ช่วยสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือลูกจ้าง

https://www.innnews.co.th/news/economy/news_191206/

กพร. จัดสรรงบให้สถานประกอบกิจการกู้ ปลอดดอกเบี้ย ถึง ส.ค.65 เพื่อใช้พัฒนาฝีมือลูกจ้างผ่านวิกฤติโควิด-19 วงเงิ....

วันที่ 14 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่า...
15/09/2021

วันที่ 14 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 19 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานใหม่ ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบ...
14/09/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานใหม่ ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดังนี้
(1) เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เฉพาะลูกจ้างที่นายจ้างได้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างและมีหลักฐานการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 33 ดังนี้
1.1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์
1.2 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
1.3 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์)
1.4 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
(2) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แรงงาน ลูกจ้างและบุคคลทั่วไป ดังนี้
2.1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
2.2 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
2.3 สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ, ช่างเชื่อมแม็ก, ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1
2.4 สาขาอื่นๆ ตามความต้องการ
คุณสมบัติ…
1) สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการสมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
เอกสารการสมัคร...
1) ใบสมัคร (ดาวน์โหลด... https://www.dsd.go.th/samutprakan/Region/Doc_ShowDetails/15191 )
2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (จำเป็นต้องส่งแนบกับใบสมัคร กรณีที่ส่งมาทาง line หรือ Email)
3) สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)
4) หนังสือรับรองการทำงาน 1 ใบ (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)
5) รูปถ่ายปกติขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)
6) สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 100 บาท ต่อ 1 ท่าน)
ท่านมีความประสงค์จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอกข้อมูลลงในเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วให้ถ่ายรูป หรือ แปลงไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเอกสารมาที่....
1) ID line : 0617730904
2) Email : Khongritpha[email protected]
ติดต่อสอบถามได้ที่....
1) โทรศัพท์ 02-315-3800-7 ต่อ กลุ่มงานมาตรฐานฯ 139 หรือ โทร 02-315-3804
2) Facebook : มาตรฐานมนุษย์ไฟฟ้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
3) ID line : 0617730904

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานใหม่ ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดังนี้
(1) เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เฉพาะลูกจ้างที่นายจ้างได้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างและมีหลักฐานการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 33 ดังนี้
1.1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์
1.2 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
1.3 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์)
1.4 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
(2) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แรงงาน ลูกจ้างและบุคคลทั่วไป ดังนี้
2.1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
2.2 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
2.3 สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ, ช่างเชื่อมแม็ก, ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1
2.4 สาขาอื่นๆ ตามความต้องการ
คุณสมบัติ…
1) สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการสมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
เอกสารการสมัคร...
1) ใบสมัคร (ดาวน์โหลด... https://www.dsd.go.th/samutprakan/Region/Doc_ShowDetails/15191 )
2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (จำเป็นต้องส่งแนบกับใบสมัคร กรณีที่ส่งมาทาง line หรือ Email)
3) สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)
4) หนังสือรับรองการทำงาน 1 ใบ (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)
5) รูปถ่ายปกติขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)
6) สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 100 บาท ต่อ 1 ท่าน)
ท่านมีความประสงค์จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอกข้อมูลลงในเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วให้ถ่ายรูป หรือ แปลงไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเอกสารมาที่....
1) ID line : 0617730904
2) Email : [email protected]
ติดต่อสอบถามได้ที่....
1) โทรศัพท์ 02-315-3800-7 ต่อ กลุ่มงานมาตรฐานฯ 139 หรือ โทร 02-315-3804
2) Facebook : มาตรฐานมนุษย์ไฟฟ้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
3) ID line : 0617730904

วันที่ 12 กันยายน 2564 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (ซ้ายสุดของภาพ)  ร่วมต้อนรับ พลเอ...
12/09/2021

วันที่ 12 กันยายน 2564 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (ซ้ายสุดของภาพ) ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

07/09/2021
07/09/2021
สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ด่วน !!เปิดรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!  หลักสูตร  การสร้างและพัฒ...
02/09/2021

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ด่วน !!เปิดรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาApplication รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สั่งสมประสบการณ์ เพื่อเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคต อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้เบื้องต้น หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องภาษาคอมพิวเตอร์จาวา (Java Programming Language)
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-ต้องมีคอมพิวเตอร์ RAM 4 GB ขึ้นไป ในการอบรม**
-ต้องมีความพร้อมในการอบรมในรูปแบบการฝึกออนไลน์ผ่าน Facebook group
ฝึกอบรมฟรี!!!!
ลิงค์ลงทะเบียนทำแบบทดสอบและสมัครฝึกอบรม >> https://bit.ly/3saLkAW

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ด่วน !!เปิดรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาApplication รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สั่งสมประสบการณ์ เพื่อเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคต อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้เบื้องต้น หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องภาษาคอมพิวเตอร์จาวา (Java Programming Language)
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-ต้องมีคอมพิวเตอร์ RAM 4 GB ขึ้นไป ในการอบรม**
-ต้องมีความพร้อมในการอบรมในรูปแบบการฝึกออนไลน์ผ่าน Facebook group
ฝึกอบรมฟรี!!!!
ลิงค์ลงทะเบียนทำแบบทดสอบและสมัครฝึกอบรม >> https://bit.ly/3saLkAW

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่า...
17/08/2021

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จำนวน ๒๐ คน

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประส...
17/08/2021

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ด้วย โปรแกรม Zoom Meeting จากห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผลงานผู้รับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 280 ชั่วโมง ครับ
12/08/2021

ผลงานผู้รับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 280 ชั่วโมง ครับ

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ  ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่าง...
12/08/2021

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จำนวน ๒๐ คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 80 ลิตร จากบริษัท ที เพอร์ชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อส...
09/08/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 80 ลิตร จากบริษัท ที เพอร์ชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับกรมในการใช้ประโยชน์โรงพยาบาลสนามต่อไป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 80 ลิตร จากบริษัท ที เพอร์ชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับกรมในการใช้ประโยชน์โรงพยาบาลสนามต่อไป

09/08/2021
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ระหว่าง การไฟฟ้าส่...
02/08/2021

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ระหว่างเวลา 09.30 - 10.30 น.

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ระหว่างเวลา 09.30 - 10.30 น.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
20/07/2021

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ
12/07/2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ

วันที่ 7 ก.ค. 64 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบ...
12/07/2021

วันที่ 7 ก.ค. 64 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและให้โอวาทผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 คน (ช่างยนต์ 2 คน /ช่างไฟฟ้าฯ 2 คน /ช่างกลึง 6 คน) ณ ห้องประชุมโพทะเล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

https://www.youtube.com/watch?v=Hnb7NPNC2okน้องปิ๊ง-พิชชาพร เพชรแก้ว ผู้เข้ารอบ 1 ใน 10 สาวงามเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ...
03/07/2021
พัดพา พาดู ep 1 : นางงามช่างยนต์

https://www.youtube.com/watch?v=Hnb7NPNC2ok

น้องปิ๊ง-พิชชาพร เพชรแก้ว ผู้เข้ารอบ 1 ใน 10 สาวงามเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2017 เข้ารับการฝึกกับสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 1 สมุทรปราการ มาติดตามกันว่าน้องปิ๊งฝึกในสาขาใด เเละรู้สึกยังไงกับการฝึกของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ร่วมหาคำตอบได้ในรายการ "พัดพา พาดู" ep 1 นี้

น้องปิ๊ง-พิชชาพร เพชรแก้ว ผู้เข้ารอบ 1 ใน 10 สาวงามเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2017 เข้ารับการฝึกกับสถาบันพัฒน....

วันที่ 27 มิ.ย.64 ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เป...
28/06/2021

วันที่ 27 มิ.ย.64 ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance (ระยะเวลา 30 ชั่วโมง) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

วันที่ 27 มิ.ย.64 ฝ่ายอุตสาหการ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรม ออนไลน์ สาขา S...
28/06/2021

วันที่ 27 มิ.ย.64 ฝ่ายอุตสาหการ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรม ออนไลน์ สาขา Solidworks ช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียดตามไฟล์รูปที่แนบมาด้านล่าง)
25/06/2021

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียดตามไฟล์รูปที่แนบมาด้านล่าง)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม...
24/06/2021

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ ระยะเวลา 280 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึก 6 คน

วัันที่ 23 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร...
24/06/2021

วัันที่ 23 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล ให้แก่บุคคลทั่วไป ในหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชม. จำนวน 2 สาขาช่าง 1.สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล (Manual Metal Arc Welding International Fillet Welder : ISO 9606-1) จำนวน 15 คน 2. สาขาการเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล (MAG- Welding International Fillet Welder : ISO 9606-1) จำนวน 17 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

วันที่ 20 ก.ค. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดฝึกอบรมออนไลน์ สาขา Solidworks ช่วย...
22/06/2021

วันที่ 20 ก.ค. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมออนไลน์ สาขา Solidworks ช่วยในการออกแบบ

วันที่ 21 มิ.ย.64 ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สมุทรปราการ มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี...
21/06/2021

วันที่ 21 มิ.ย.64 ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สมุทรปราการ มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 64 ให้แก่ผู้จบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 3 ทุน ณ สนง.เหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ “ฝึกทักษะเตรียมเข้าทำงาน"รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบา...
17/06/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ “ฝึกทักษะเตรียมเข้าทำงาน"รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน และการถูกเลิกจ้างของพนักงานในสถานประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเป็นแรงงานคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ หรือเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ทันทีเมื่อสถานการณ์ ดีขึ้นและเศรษฐกิจฟื้นตัว มีทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่าง 3 เดือน แบ่งเป็นฝึกอบรมในสพร. 2 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน เพื่อเรียนรู้สร้างประสบการณ์ในการทำงาน ได้แก่ ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ จำนวน 6 คน ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 3 คน ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 3 คน และช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC จำนวน ๑ คน ทุกหลักสูตรฟรี มีบริการหอพักให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับ ซึ่งแต่ละหลักสูตรรับจำนวนจำกัดเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างงาน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต้องการพัฒนาตนเองและพร้อมกลับสู่การทำงานเริ่มต้นอาชีพใหม่ จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าฝึกอบรม ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th สมัครฝึกอบรมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2315-3802 , 0 2315-3799 ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศแล้ว การฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2564
04/06/2021

ประกาศแล้ว การฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  เปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือ Upskill แบบออนไลน์สำหรับผู้กักตัว โควิด-19 ผู้สนใจสามารถสอบถ...
04/06/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือ Upskill แบบออนไลน์สำหรับผู้กักตัว โควิด-19 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่โทรศัพท์ 0 2315-3802 , 0 2315-3799 ในวัน เวลา ราชการ หรือ www.dsd.go.th สมัครฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับแรงงานที่ไ...
02/06/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถูกกักตัวและมีผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมออนไลน์ สาขาการใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ ระยะเวลาการฝึก 30 ช...
24/05/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมออนไลน์ สาขาการใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 20, 27 มิถุนายน 2564 และ 4, 11, 18 กรกฎาคม 2564 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/show_search?activity=all&searchbox=&department1=11&button_search=%A4%E9%B9%CB%D2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมออนไลน์ สาขาการใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 20, 27 มิถุนายน 2564 และ 4, 11, 18 กรกฎาคม 2564 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/show_search?activity=all&searchbox=&department1=11&button_search=%A4%E9%B9%CB%D2

ที่อยู่

1039 หมู่ 15 ต. บางเสาธง อ.บางเสาธง
Samut Prakan
10570

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023153800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด