Clicky

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้ เข้าค่าย อบรม
ติดต่อในวันและเวลาราชการ
0866633294
หยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

***ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไม่เกิน 37.5***
บันทึกภาพทะเบียนรถ บัตรประชาชน

#ป้อมพระจุลจอมเกล้า#เปิดตามปกติ ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดมาเพิ่มเติม
ป้อมพระจุลจอมเกล้าสามารถเยี่ยมชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เว้นกรณี เข้าค่าย อบรม เยี่ยมชม เป็นหมู่คณะหรือต้องการวิทยากร ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ โทร 024756260


เว้นหยุดราชการและ วันหยุดนักขัตฤกษ์

###ห้าม/ฝึกหรือหัดขับรถและ ห้ามนำอาหารมาให้กับลิง พื้นที่ควบคุมด้วยกล้องวงจรปิด
รายละเอียดตามที่แจ้งนี้
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เปิดเหมือนปกติ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่10 มี.ค.66น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุ...
10/03/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่10 มี.ค.66
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เป็นประธานในการแสดงนิทรรศการ และแถลงผลงานทางวิชาการของคณะ ครู นักเรียนโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ โดยการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสรุปการเรียนการสอนของคณะครู นักเรียน รวมไปถึงการนำเสนอผลงานของผู้เรียน ตลอดจนเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยป้อมพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า มีความร่วมมืออันดี ในการขับเคลื่อนเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองควบคู่กันไปสู่โอกาสทางการศึกษาที่ดี

“...ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี...”

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
08/03/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนนานาชาติไทย - จีน
จำนวน 45 คน
8 มี.ค.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
02/03/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่ครูฝึก ให้การสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จำนวน 85 คน
2 มี.ค.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
01/03/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่ครูฝึก ให้การสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จำนวน 94 คน
1 มี.ค.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหาร28 ก.พ.66น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเก...
28/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

28 ก.พ.66
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ให้การต้อนรับ
น.อ.อภิชาติ แก้วดวงเทียน
ผู้บังคับการ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้อำนวยการกองการฝึกหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 37 จำนวน 40 นาย ในโอกาส นำนักเรียนหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงานประวัติศาสตร์วิกฤตการณ์ร.ศ. 112 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมผีเสื้อสมุทร ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทราบถึงการดำเนินยุทธวิธีการรบ ของทหารเรือในอดีต อันจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนที่จะจบไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือต่อไป โดยผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้พบปะ พูดคุยพร้อมกำชับทุกคน ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคตต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

"... อุดมการณ์ทหาร คือมาตรฐานแห่งความดีงาม อันสุดยอดในหน้าที่ ของนักรบของชาติ ที่ต้องมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อให้บรรลุถึง..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
25/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับคณะ ข้าราชการบำนาญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จำนวน 53 คน
25 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
24/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่ครูฝึก ให้การสนับสนุน
กิจกรรมเข้าค่าย"ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน" โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จำนวน 116 คน
22-24 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหาร24 ก.พ.2566น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเ...
24/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

24 ก.พ.2566
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลเข้ารวมกิจกรรมจิตอาสา #เราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมต่อไป

"...รักราชมุ่งภักดี รองบาท
รักศาสน์ราญเศิกไส้ เพื่อเกื้อพระศาสนา..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
23/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา
จำนวน 124 คน
23 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
21/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวรมงคล
จำนวน 52 คน
21 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 10 ก.พ.66น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจ...
10/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 10 ก.พ.66
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ครบรอบปีที่ 44
โดยมีนายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ให้การต้อนรับ ณ สวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

“…ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี…"

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
10/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร และครูฝึกให้การต้อนรับโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ในโอกาสนำลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าชมป้อมพระจุลจอมเกล้าและเดินทางไกล
จำนวน 124 คน (วันสุดท้าย)
10 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 9 ก.พ.66พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเร...
09/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 9 ก.พ.66
พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ให้การต้อนรับ
Mr.Andreas Richelieu Hastrup ชาวเดนมาร์ก และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ โดย Mr.Andreas Richelieu Hastrup เป็นทายาทลำดับเหลนของ นายพล.ร.ท.พระยาชลยุทธโยธินทร์ (André du Plessis de Richelieu) (อองเดร ดูว์ แปลซี เดอ ริเชอลีเยอ )
#อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
(16 มกราคม 2443 - 29 มกราคม 2444)
ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือไทย ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้ พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด
รองเสนาธิการทหารเรือ นำคณะชมพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ที่นายพล.ร.ท.พระยาชลยุทธโยธินทร์ ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม #ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยมี
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า
ให้การต้อนรับ ซึ่งนายพล.ร.ท.พระยาชลยุทธโยธินทร์ เคยทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและจัดหาปืนเสือหมอบมาติดตั้ง รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการป้องกันปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อปกป้องอธิปไตยของสยามประเทศในวิกฤตการณ์ร.ศ.112 โดยก่อนหน้านี้ Mr.Andreas Richelieu Hastrup ได้มอบเครื่องแบบของ นายพล.ร.ท.พระยาชลยุทธโยธินทร์ จำนวน 5 ชุด ให้แก่กองทัพเรือ
เพื่อนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

"Ask not what your
country can do for
you, ask what you
can do for your
country"
- John F. Kennedy

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
09/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร และครูฝึกให้การต้อนรับโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ในโอกาสนำลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมป้อมพระจุลจอมเกล้าและเดินทางไกล
จำนวน 131 คน
9 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 8 ก.พ.66น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุ...
08/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 8 ก.พ.66
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมกำลังพลจิตอาสาป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ จัดกิจกรรมเก็บขยะปลุกจิตสำนึกสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาปริมาณขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป้อมผีเสื้อสมุทรอย่างเห็นได้ชัด การนำนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชน และภาคเอกชนมาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ต่อปัญหาขยะ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก รวมทั้งสร้างนิสัยที่ดีของเยาวชนชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะต่อสิ่งแวดล้อม

"....ปกป้องไทย ทั้งกายและใจขอไทยอยู่คง..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
08/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร และครูฝึกให้การต้อนรับโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ในโอกาสนำลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมป้อมพระจุลจอมเกล้าและเดินทางไกล
จำนวน 127 คน
8 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
07/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่ ครูฝึกปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นชุดครูฝึกและวิทยากรกระบวนการจัดการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
จำนวน 150 คน
7 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
07/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร และครูฝึกให้การต้อนรับโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ในโอกาสนำลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เข้าชมป้อมพระจุลจอมเกล้าและเดินทางไกล
จำนวน 118 คน
7 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 3 ก.พ.66น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุ...
03/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 3 ก.พ.66
น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ได้รับมอบหมายให้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึก ในการช่วยเหลือ ดูแลความเป็นอยู่ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ต้องได้รับ เนื่องใน #วันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญ และกระเช้าสิ่งของให้กับทหารผ่านศึก อส.ทพ.นย.วันชัย สุขฤทัย และครอบครัวอย่างใกล้ชิด ให้มีกำลังใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป พร้อมรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาต่อไป ณ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จว.ราชบุรี โดย อส.ทพ.นย.วันชัย สุขฤทัย ปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เมื่อ 28 สิงหาคม 2524 ขณะเข้าทำการลาดตระเวนชายแดน ในการรักษาความมั่นคงภายใน ถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีด้วยอาวุธหนักเสียงปืนสงบลง อส.ทพ.นย.วันชัย สุขฤทัย ถูกสะเก็ดจากอาวุธไม่ทราบชนิด ที่เกิดการประทะกันทำให้ได้รับบาดเจ็บที่เบ้าตาซ้าย ระหว่างการบำบัดฟื้นฟูทางทีมแพทย์ที่ให้การรักษาลงความเห็นว่าตาซ้ายพิการ

"...มะโนมอบพระผู้ เสวยสวรรค์ แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้า ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่ เกียรติศักดิ์รักของข้า มอบไว้แก่ตัว..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
03/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับคณะนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวน 66 คน
3 ก.พ.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 2 ก.พ.66น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุ...
02/02/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 2 ก.พ.66
น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ให้การต้อนรับ
พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด
รองเสนาธิการทหารเรือ และคณะศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ในโอกาสตรวจประเมินผลการท่องเที่ยวพื้นที่กองทัพเรือ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ พร้อมให้คำแนะตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหลงท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพเรือ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และวิเคราะห์ศักยภาพของสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือผลการประเมินพบว่า พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้ากองทัพเรือ มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ ที่มีจุดแข็งในด้านภูมิทัศน์รวมถึงทัศนียภาพที่สวยงาม มีการสร้างแผนกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหาร สร้างเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการจัดการท่องเที่ยวในเขตทหารอย่างแท้จริงและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ

"... ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร #กองทัพเรือ..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 31 ม.ค.66น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจ...
31/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 31 ม.ค.66
น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มีดำริให้ รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดเจ้าหน้าที่และ วิทยากรของโรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ดำเนินการฝึกอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน (CPR)ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เบื้องต้นให้แก่​ ข้าราชการและทหารกองประจำการ ในสังกัดของป้อมพระจุลจอมเกล้า ณ ห้องปิยนาวี 1 อาคารเอนกประสงค์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ความรู้ ขยายผล ทั้งภายนอกและภายในหน่วย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผลการฝึกอบรม
กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน (CPR) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เบื้องต้น กับหุ่นจำลองสาธิ ได้อย่างถูกต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกนาย สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ความรู้ขยายผลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆ ได้ต่อไป

"... กองทัพเรือ เข้าใจ เข้าถึง ที่พึ่งประชาชน..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
27/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับคณะ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน จำนวน 159 คน
27 ม.ค.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

25/01/2023
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 25 ม.ค.66
#กองทัพเรือ
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีปล่อย ร.ล.ตาชัย ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธาน

เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 13.30 น. ทาง Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy : https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง
Youtube : กองทัพเรือ Royal Thai Navy
Instagram : Royalthainavy_rtn
Tiktok :

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
20/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทร จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับคณะ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
จำนวน 45 คน
20ม.ค.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 18 ม.ค.66น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจ...
18/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 18 ม.ค.66
น.อ.สรุศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
จัดกำลังพล“จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เนื่องในวันกองทัพไทยและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการร่วมกันพัฒนา เก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ องค์พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวและออกกำลังกายด้วยความสะดวก สะอาด และปลอดภัย โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน อย่างยั่งยืนตลอดไป

"...กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดีต่อพระจอมสยาม..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหาร#วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหารา...
18/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

#วันกองทัพไทย
เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 แบบ พ.ศ. ราชการ หรือ พ.ศ. 2136 แบบ พ.ศ. มาตรฐานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ISO) เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดวันกองทัพไทยให้ตรงกับวันที่ 8 เมษายนของทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 มกราคม ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามการคำนวณของ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ที่ได้คำนวณไว้ว่าตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 ซึ่งเชื่อว่าเป็นการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง ราวปี พ.ศ. 2535 - 2538 นักคำนวณปฏิทินเชิงประวัติศาสตร์ นาย ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต และนักคำนวณปฏิทินเชิงดาราศาสตร์ นายลอย ชุนพงษ์ทอง ที่ปรึกษาการคำนวณปฏิทินสำนักพระราชวัง และสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ตลอดจนนักโหราคำนวณ พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์ ก็ได้คำนวณและต่างลงความเห็นตรงกันในวาระต่างกันว่า แท้จริงแล้ววันดังกล่าวไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สภากลาโหมเสนอผ่าน กระทรวงกลาโหม ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม

"...ยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบัน
ก่อนนั้นเคยแตกฉานซ่านเซ็น..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
17/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
นำกำลังพลป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมพิธีรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ 17 มกราคม 2566 เพื่อให้ทหารเรือทุกนาย ได้แสดงความเคารพและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือไทยที่ได้ทำการสู้รบอย่างกล้าหาญและเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติจากศัตรูที่รุกรานแผ่นดิน โดยเฉพาะความกล้าหาญของทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 แม้ว่าจะเสียเปรียบด้านกำลังรบอย่างมาก แต่วีรชนทหารเรือไทยก็ได้ทำการต่อสู้อย่างสุดความสามารถ จนต้องเสียเรือรบไป 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา พร้อมทั้งชีวิตของกำลังพลบนเรือ รวมทั้งสิ้น 36 นาย แต่เป็นที่น่าภูมิใจว่าเราสามารถทำให้ข้าศึกได้รับความเสียหายจนต้องล่าถอยไปในที่สุด และยังคงอยู่ในจิตใจของทหารเรือทุกนายตราบจนปัจจุบัน ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

"...รบๆๆไม่หวั่นใคร มอบความเป็นไทยให้พวกเรา..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
14/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้กำลังพลป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี เผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
ให้เด็ก เยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสมรวมไปถึงให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข

"...เด็กเป็นกำลังสำคัญ ที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาชาติ บริหารบ้านเมืองต่อไปในอนาคต..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 12 ม.ค.66น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจ...
12/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 12 ม.ค.66
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ.112" เพื่อรับทราบแนวความคิดหลักในการออกแบบ และกำหนดกรอบแนวทางการจัดงานในโอกาสครบรอบ 130 ปี วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
นายศุภมิตร ชิณศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นประธานในการประชุม
และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

"...จะขอเทิด ธงไว้ ใจภักดี..."

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหาร#ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือขอเชิญชวนน้องๆ และผู้ปกครองร่...
12/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

#ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ
ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 0830 - 1630 ณ ป้อมประจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นการแสดงดนตรีบนเวทีของ วงหัสดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ พร้อมทั้งเล่นเกมส์ มอบของขวัญของรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่เด็ก ควบคู่ไปกับความบันเทิงและความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และมีความสุขในวันเด็กอย่างเต็มที่

"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารน.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพ...
12/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
มอบหมายให้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้การต้อนรับ
คณะครู นักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จว.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 467 คน
12 ม.ค.66
ติดต่อ
024756260
0866633294

#กองทัพเรือเพื่อชาติบ้าน ศาสน์กษัตริย์ รัฐประชาตราบฟ้าดิน กลบสิ้นหน้า ปณิธานร.ศ.๑๑๒ รำลึก
09/01/2023
ร.ศ.๑๑๒ รำลึก

#กองทัพเรือ
เพื่อชาติบ้าน ศาสน์กษัตริย์ รัฐประชา
ตราบฟ้าดิน กลบสิ้นหน้า ปณิธาน

ร.ศ.๑๑๒ รำลึก

ร.ศ.๑๑๒ รำลึกเสียงปืนดังสนั่นวันอดีตยังตามติดรำลึกจำจดมั่นครา ร.ศ.ร้อยสิบสองไทยฝ่าฟันป้องกันแผ่นดินสยามใ...

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 6 ม.ค.66น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุ...
07/01/2023

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 6 ม.ค.66
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ.พระสมุทรเจดีย์
โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย
นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธี
นายชาตรี อ่วมสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการทหาร ตำรวจ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดถนน และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ บริเวณพื้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
พร้อมสั่งการให้กำลังพลจิตอาสาป้อมพระจุลจอมเกล้า อีกส่วนเข้าพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบอาคารโรงเรียนป้อมจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
จว.สมุทรปราการ ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566

"...หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา..."

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2566#...
06/01/2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 8 มกราคม 2566

#ขอทรงพระเจริญ

สำนักพระราชวังเชิญชวน พสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2566

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 30 ธ.ค.65น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจ...
31/12/2022

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 30 ธ.ค.65
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
สั่งการให้กำลังพลป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ตั้งจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวก และจุดบริการพี่น้องประชาชนทางการแพทย์ พร้อมนำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่มมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 2 จุด ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยมี น.อ.สุชาติ อุดมนาค รองผู้บัญชาฐานทัพเรือกรุงเทพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการพี่น้องประชาชน
1.ถนนปากซอยวัดแหลมฟ้าผ่า
2.หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย ป้อมพระจุลจอมเกล้า กำหนดให้มีการตั้งจุดบริการ ทั้ง 2 ที่ ตั้งแต่ 30 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66

"กองทัพเรือของประชาชน เพื่อประชาชน"

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#ท่องเที่ยวในเขตทหารวันที่ 28 ธ.ค.65น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจ...
28/12/2022

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ท่องเที่ยวในเขตทหาร

วันที่ 28 ธ.ค.65
น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง
ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ถวายความเคารพ และกล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในวันสำคัญของชาติ #วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดถนน บริเวณพื้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดตา และ แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

"..จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง.."

ที่อยู่

สุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
Samut Prakan
10290

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 15:00
อังคาร 09:00 - 15:00
พุธ 09:00 - 15:00
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624756260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan (แสดงผลทั้งหมด)

Nicholas Hecker เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกล Amazing world GU S288 สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา33 - ป