Clicky

งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร

งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร ข่าวสารการเกษตร การส่งเสริมการเกษต

เปิดเหมือนปกติ

03/02/2023

ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4
ในพื้นที่อำเภอบางเสาธง ที่มีความประสงค์ขอใช้ตรา GI
ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง
โทรศัพท์ 0 2313 4228

เพลี้ยจักจั่น แมลงตัวร้ายทำลายต้นมะม่วง 🥭🥭
02/02/2023

เพลี้ยจักจั่น แมลงตัวร้ายทำลายต้นมะม่วง 🥭🥭

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน*******************...
01/02/2023

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
*****************************************************

วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจแปลงนาข้าว ระบบนิเวศในนาข้าว จำแนกศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติ และสำรวจความต้องการของสมาชิกเพื่อสนับสนุนวัสดุผลิตจุลินทรีย์พร้อมใช้ให้ ศจช. ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

30/01/2023
กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน***************************************...
28/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
*****************************************************

วันที่ 27 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากร นายทวี ยืนยง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปลูกข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน การลดต้นทุนการผลิต และการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ's post
28/01/2023

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ's post

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเส...
27/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
*****************************************************

วันที่ 27 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของชุมชน กำหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ต่อไป ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที...
26/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3
*****************************************************

วันที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติสำรวจแปลงมะม่วงและเก็บข้อมูลการสำรวจ จำแนกศัตรูมะม่วงและศัตรูธรรมชาติ และถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูมะม่วงที่สำคัญสร้างความเสียหายกับผลผลิตในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post
26/01/2023

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองส...
24/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
*****************************************************

วันที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของชุมชน กำหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ต่อไป ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางโปรง หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะฉีดพ่นสารเคมีด้วยนะคร้าบบ 🧤🧢🥽
23/01/2023

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะฉีดพ่นสารเคมีด้วยนะคร้าบบ 🧤🧢🥽

กลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่ ประจำปี 256...
20/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่ ประจำปี 2566
*****************************************************

วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมไปถึงสถานการณ์การผลิต การตลาด และศึกษาดูงานการจัดการสภาพแวดล้อมในสวนไม้ผลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ โรงแรม เดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท และฟาร์มรื่นรมย์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เเมลงศัตรูธรรมชาติ เป็นแมลงที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้นะคับ 🐞🦗🕷🦂
19/01/2023

เเมลงศัตรูธรรมชาติ เป็นแมลงที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้นะคับ 🐞🦗🕷🦂

ตัวห้ำตัวเบียน เเมลงศัตรูธรรมชาติ ใช้ป้องกันเเละกำจัดศัตรูพืช

มารู้จัก “มวนพิฆาต” กันคร้าบบบบ 🥬🌱🐛🐛
17/01/2023

มารู้จัก “มวนพิฆาต” กันคร้าบบบบ 🥬🌱🐛🐛

เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผากันนะ🚫🔥🚫🔥🚫🔥🚫🔥🚫
16/01/2023

เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผากันนะ
🚫🔥🚫🔥🚫🔥🚫🔥🚫

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ณ อำเภอบางเส...
12/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ณ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
*****************************************************

วันที่ 12 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางบ่อ จัดสถานีเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยแหนแดง ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตขยายและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และการผลิตขยายและการใช้แหนแดงเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ณ ศูนย์ข้าวชุมชน (ศพก. เครือข่าย) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที...
11/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2
*****************************************************

วันที่ 11 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติสำรวจแปลงมะม่วงและเก็บข้อมูลการสำรวจ จำแนกศัตรูมะม่วงและศัตรูธรรมชาติ และถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้เชื้อราเมตาไรเซียมป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง ณ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนรู้ หลักสูตร “เเมลงพารวย” 🐝🐝
11/01/2023

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนรู้ หลักสูตร “เเมลงพารวย” 🐝🐝

🟢 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดรับเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการเลี้ยงเเมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้เเก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด เข้าเรียนรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เเมลงพารวย”

🤩 เรียนง่าย! ด้วยการเรียนรู้ผ่านรายการวิทยุและระบบออนไลน์ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย 📻

🗓️สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ www.am1386.com ในเมนู โรงเรียนเกษตรทางไกล หรือคลิกลิ้งค์ด้านล้างนี้

👉👉 https://forms.gle/6nCaJnyywFoCd8Ju9 👈👈

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com

📻🌱สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
#คลื่นเกษตรของคนเกษตร ดูน้อยลง

06/01/2023

🚩🚩 ประชาสัมพันธ์ 📢📢
เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ทั้งผู้ผลิต และผู้ประกอบการ 🥭🥭🥭🥭

📍📍สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนเมษายน 2566 👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾

หลักสูตรดีๆ ❤️👍🏻 อบรมฟรีครับผม 🔽🔽
06/01/2023

หลักสูตรดีๆ ❤️👍🏻 อบรมฟรีครับผม 🔽🔽

หลักสูตรอบรมฟรี ❤
👉🏻 สมัครเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนมกราคมนี้ มีการจัดอบรมใน 7 จังหวัด จะมีหลักสูตรใดหน้าสนใจบ้าง มาดูกันเลยค่า

🟢 จังหวัดพะเยา 🟡 หลักสูตรการผลิตพืชผักปลอดภัย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-678-6356

🟢 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 🟡 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเเละการแปรรูปกาแฟอราบิก้า สู่การพัฒนากาแฟพรีเมียม จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 091-857-6196

🟢 จังหวัดจันทบุรี 🟡 หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-813-1740

🟢 จังหวัดเชียงใหม่ 🟡 หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย เพื่อควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-998-8080

🟢 จังหวัดนครราชสีมา 🟡 หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-722-1702

🟢 จังหวัดสงขลา 🟡 หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส อย่างง่าย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 088-399-7895

🟢 จังหวัดสุพรรณบุรี 🟡 หลักสูตรบอกลาโรคพืชด้วย บีเอส ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-026-2132

#อบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ

กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินกิจกรรมพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์ “มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ”***************...
04/01/2023

กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินกิจกรรมพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์ “มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ”
*****************************************************

วันที่ 4 มกราคม 2566 กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินกิจกรรมพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์ “มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยได้สนับสนุนตะกร้าพลาสติกสำหรับใส่ผลผลิตเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ และใช้เป็นศูนย์กลางรวบรวมและคัดคุณภาพผลผลิตของสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่อำเภอบางพลีก่อนการจำหน่าย ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี...
28/12/2022

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
***************************************************

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางพลี จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของชุมชน กำหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงาน และการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ต่อไป ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที...
28/12/2022

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1
**************************************************

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูมะม่วงตามหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ภายใต้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย ณ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มอารักขาพืช ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2565************************...
27/12/2022

กลุ่มอารักขาพืช ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2565
*****************************************************

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพระประแดง จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของชุมชน กำหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงาน และการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ต่อไป ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ก่อนปลูกศึกษากันด้วยนะค้าบบ ‼️🌿🌿
23/12/2022

ก่อนปลูกศึกษากันด้วยนะค้าบบ ‼️🌿🌿

มารู้จัก “ปุ๋ย” ประเภทต่างๆ กัน 🌳🌴🧑🏻‍🌾👩🏻‍🌾
22/12/2022

มารู้จัก “ปุ๋ย” ประเภทต่างๆ กัน 🌳🌴🧑🏻‍🌾👩🏻‍🌾

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565********************************************...
19/12/2022

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565
***************************************************

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดนิทรรศการเนื่องใน “วันดินโลก” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร สร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก (World Soil Day) โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้จัดนิทรรศการ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566***********...
17/12/2022

กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566
*****************************************************

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน การซ่อมแซม และการเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สองวายร้ายทำลายพริก 🌶🌶🦠🦟ที่มาข้อมูล : ศทอ.จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
14/12/2022

สองวายร้ายทำลายพริก 🌶🌶🦠🦟

ที่มาข้อมูล : ศทอ.จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

มารู้จัก “แมลงศัตรูพืชในพืชผัก” กัน 🥬🥦🐛🐞ที่มาข้อมูล : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
13/12/2022

มารู้จัก “แมลงศัตรูพืชในพืชผัก” กัน 🥬🥦🐛🐞

ที่มาข้อมูล : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไรจึงจะลดต้นทุนการผลิต...🌱🌱ที่มาข้อมูล : รู้ดิน รู้ปุ๋ย
07/11/2022

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไรจึงจะลดต้นทุนการผลิต...🌱🌱
ที่มาข้อมูล : รู้ดิน รู้ปุ๋ย

การใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช 🌱🌿🚫🐛🐞🐌
02/11/2022

การใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช 🌱🌿🚫🐛🐞🐌

🚩🚩 ประชาสัมพันธ์ 📢📢เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ...
20/10/2022

🚩🚩 ประชาสัมพันธ์ 📢📢
เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ทั้งผู้ผลิต และผู้ประกอบการ 🥭🥭🥭🥭

📍📍สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนเมษายน 2566 👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾

วิธีการสังเกตด้วงเต่าตัวดี กับด้วงเต่าตัวร้าย 🌱🥬🐞🐞ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
29/09/2022

วิธีการสังเกตด้วงเต่าตัวดี กับด้วงเต่าตัวร้าย 🌱🥬🐞🐞

ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

แจ้งเตือน‼️เฝ้าระวังการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง 🌳🥭🥭🐛🐞ที่มาข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ กอป
27/09/2022

แจ้งเตือน‼️
เฝ้าระวังการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง 🌳🥭🥭🐛🐞

ที่มาข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ กอป

กลุ่มอารักขาพืช จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์*******************************************...
09/09/2022

กลุ่มอารักขาพืช จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
***************************************************

วันที่ 9 กันยายน 2565 กลุ่มอารักขาพืช จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และชักจูงให้เกษตรกรนำวัสดุการเกษตรที่เหลือใช้มาผลิตเป็นปุ๋ย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดิน และลดการเผาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร ณ ศจช. ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงนี้ฝนตกชุก หมั่นสำรวจแปลงข้าวกันด้วยนะคร้าบบ 🧑🏻‍🌾🌾👾ที่มาข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ กอป
09/09/2022

ช่วงนี้ฝนตกชุก หมั่นสำรวจแปลงข้าวกันด้วยนะคร้าบบ 🧑🏻‍🌾🌾👾

ที่มาข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ กอป

กลุ่มอารักขาพืช ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ (เชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส) เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสนับสนุนวัสดุอุปก...
06/09/2022

กลุ่มอารักขาพืช ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ (เชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส) เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศจช.ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

แบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส หรือ บีเอส (Bacillus subtillis ; Bs)- เป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้เพื่อควบคุมโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา ...
31/08/2022

แบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส หรือ บีเอส (Bacillus subtillis ; Bs)
- เป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้เพื่อควบคุมโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย

ที่มาข้อมูล : ศทอ.จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่อยู่

เลขที่ 3 ถ. ศรีสมุทร ซ. 1 ต. ปากน้
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623892344

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การเปลี่ยนกระถาง "ผักเคล" ราชินีผักใบเขียว
"เพลี้ยจักจั่นมะม่วง" ถ่ายมูลเหนียว ก่อเกิดราดำ ตามใบ ดอก และผล ต้องรีบป้องกันแก้ไข สร้างความเสียหายต่อปริมาณผลผลิต
เตือนภัย ไรสี่ขามะพร้าว สามารถสร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้
เชิญชวน เที่ยวชม งานพรรณไม้งาม และมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์
ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2565 ณ โลตัสศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
การขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร
วันที่ 19 มกราคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดฟาร์มบ้านป๊า หมู่ที่ 11 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 18 มกราคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ในพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
- ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ
- การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา โดย วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
-และส่งเสริมการนำฟางข้าวมาเพาะเลี้ยงเห็ดโคนน้อยในตะกร้า โดย วิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดพัฒนาสุเหร่าบางปลา อ.บางพลี
ดำเนินการ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 5 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 14 มกราคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น (มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ) เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกร รวมถึงพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภค และเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานรับรอง GI ณ หมู่ที่ 14 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เตือนเกษตรกร ระวัง "ด้วงงวงมะพร้าว" ศัตรูตัวร้ายและภัยเงียบ สร้างความเสียหายแก่ต้นมะพร้าว ทำให้ต้นมะพร้าวถึงตายได้
วันที่ 13 มกราคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จัดเวทีวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม “การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis ควบคุมโรคพืช” และจัดเก็บข้อมูลการยอมรับวิธีการผลิตชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan (แสดงผลทั้งหมด)

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - Samut Prakan Province Samutprakarn Samutprakan เทศบาลนครสมุทรปราการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สนง.เก คณะกรรมการสภานักเรียน Suankularb Witay สำนักงาน กสทช.เขต 11 เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ราชา สภ.บางเสาธง สมุทรปราการ รอกตกปลามือสองญี่ปุ่น Shimano Daiwa Ab เทศบาลตำบลบางเมือง สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา33 - ป