งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร

งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร ข่าวสารการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร งานอารักขาพืช ในจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดเหมือนปกติ

23/12/2021

มาอุดหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการกันได้นะครับ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ใ...
23/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ในพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม ปี 2564) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดการเผาฟางข้าว และการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ โดยการนำไปผลิตเป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน และ การใช้เตาเผาถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างปลอดภัย ณ วัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแ...
21/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย รวม 22 ราย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดฟาร์มบ้านป๊า หมู่ที่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยว...
16/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผลาน และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน โครงกา...
16/12/2021

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น และการตรวจเชคระบบต่างๆ ณ อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เตือนการระบาด "ด้วงแรดมะพร้าว" ทำลายได้ทั้งมะพร้าวเล็ก และมะพร้าวใหญ่ ทำให้ใบเกิดความเสียหาย เจริญเติบโตช้า ต้องรับป้องก...
16/12/2021

เตือนการระบาด "ด้วงแรดมะพร้าว" ทำลายได้ทั้งมะพร้าวเล็ก และมะพร้าวใหญ่ ทำให้ใบเกิดความเสียหาย เจริญเติบโตช้า ต้องรับป้องกันกำจัดนะครับ

เตือนการระบาด "ด้วงแรดมะพร้าว" ทำลายได้ทั้งมะพร้าวเล็ก และมะพร้าวใหญ่ ทำให้ใบเกิดความเสียหาย เจริญเติบโตช้า ต้องรับป้องกันกำจัดนะครับ

เตือนการระบาดของ "ไรขาว" ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก สังเกตุความผิดปกติกันด้วยนะครับ
09/12/2021

เตือนการระบาดของ "ไรขาว" ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก สังเกตุความผิดปกติกันด้วยนะครับ

เตือนการระบาดของ "ไรขาว" ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก สังเกตุความผิดปกติกันด้วยนะครับ

เชิญชวน !!! เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด, เกษตรอำเภอ, สมาชิกแปลงใหญ่, Smart Farmer, Young Smart Farmer และเกษตรกรที่สนใจ เข้า...
08/12/2021

เชิญชวน !!! เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด, เกษตรอำเภอ, สมาชิกแปลงใหญ่, Smart Farmer, Young Smart Farmer และเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วม…อบรม ฟรี... กับหลักสูตร

“โดรนทางการเกษตร…สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่”

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร

กับหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องรู้โดยวิทยากรชั้นนำขององค์กรสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตาม QR Code ได้ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 หรือรับชมได้ทาง Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร

เชิญชวน !!! เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด, เกษตรอำเภอ, สมาชิกแปลงใหญ่, Smart Farmer, Young Smart Farmer และเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วม…อบรม ฟรี... กับหลักสูตร

“โดรนทางการเกษตร…สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่”

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร

กับหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องรู้โดยวิทยากรชั้นนำขององค์กรสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตาม QR Code ได้ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 หรือรับชมได้ทาง Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร

"โรคราน้ำค้าง" ภัยร้ายที่มักจะมาทำลายพืชผักในช่วงฤดูหนาว สร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้
02/12/2021

"โรคราน้ำค้าง" ภัยร้ายที่มักจะมาทำลายพืชผักในช่วงฤดูหนาว สร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้

"โรคราน้ำค้าง" ภัยร้ายที่มักจะมาทำลายพืชผักในช่วงฤดูหนาว สร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้

เตือนภัย "แมลงหวี่ขาวยาสูบ" อันตรายในมะเขือเปราะ
26/11/2021

เตือนภัย "แมลงหวี่ขาวยาสูบ" อันตรายในมะเขือเปราะ

เตือนภัย "แมลงหวี่ขาวยาสูบ" อันตรายในมะเขือเปราะ

25/11/2021

"การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย"

มีประโยชน์ เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้

Credit : WWW.IRAC-ONLINE.ORG

กลุ่มอารักขาพืช จัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร ภายใต้งบประมาณสำ...
17/11/2021

กลุ่มอารักขาพืช จัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร ภายใต้งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากร และมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตขยายชีวภัณฑ์ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคลองนิยมยามตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

มารู้จัก "แมลงดำหนาม" กัน
17/11/2021

มารู้จัก "แมลงดำหนาม" กัน

มารู้จัก "แมลงดำหนาม" กัน

รู้จัก GAP กันหรือยัง
15/11/2021

รู้จัก GAP กันหรือยัง

เกษตร GAP เป็นอย่างไรกันนะ 🤔
รวมพลัง ทำเกษตร GAP เพื่อความปลอดภัย ของผู้ปลูกและผู้บริโภคกันครับ 😁

"หนอนหัวดำ" ศัตรูของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
12/11/2021

"หนอนหัวดำ" ศัตรูของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

"หนอนหัวดำ" ศัตรูของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

เตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว
05/11/2021

เตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว

เตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“ต้น...
13/10/2021

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ต้นแบบแห่งความดี”

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ต้นแบบแห่งความดี”

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการทำมะม่วงนอกฤดู พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรค/แมลง ณ แปลงเ...
13/10/2021

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการทำมะม่วงนอกฤดู พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรค/แมลง ณ แปลงเรียนรู้ไม้ผลอัตลักษณ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

23/07/2021
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองสวนตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองสวนตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post
17/02/2021

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post
21/01/2021

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post
21/01/2021

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ's post

เกษตรปากน้ำ's cover photo
25/12/2020

เกษตรปากน้ำ's cover photo

13/11/2020
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

https://fb.watch/1KtSuOlwHK/

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ ตลาดทิพย์นิมิตร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
12/11/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์จ้า !!!
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือกับ ตลาดทิพย์นิมิตร จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีจุดจำหน่ายและระบายสินค้าที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเป็นสินค้าเกษตรจาก กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นของดีและของเด่นมากกว่า 50 รายการ จากทั่วทุกภาค จึง ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีใจรักการช็อปสินค้า ร่วมช็อปได้ตั้งแต่ในวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แล้วพบกันครับ !!!!

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
31/07/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดเผยว่าในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายอย่างเบ็ดเสร็จและครบถ้วน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การให้บริการวิชาการด้านการเกษตร การมอบปัจจัยการผลิต เช่น การมอบพันธุ์กล้าพืชผักสวนครัว การมอบพันธุ์ปลา การมอบปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ธงฟ้า การสาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เป็นการสร้างแรงจูงใจและทำให้ผู้เข้ารับการบริการสามารถรับบริการอย่างเบ็ดเสร็จและครบถ้วน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

31/07/2020
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นตำบลบางน้ำผึ้ง ประจำปี 2563

17/07/2020
อัตลักษณ์ผลไม้ มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ

"มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ" ออกอากาศ ช่อง 5 รายการ อัตลักษณ์ผลไม้ไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.30 - 11.40 น.

https://www.youtube.com/watch?v=BB7ZZ1FVkp0&t=11s

มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ของดี “เมืองปากน้ำ” ออกอากาศ ททบ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

15/07/2020

เชิญชวน !!
ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ปี 2563

“มาร่วมงานกันเยอะๆ นะครับ”

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
24/06/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

นิตยสารฟ้าใหม่..
เผยแพร่ความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ

เครดิต : อบจ.นิวส์ ฟ้าใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
16/06/2020

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ นายสรรพสิทธิ์​ สิงห์ปี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ร่วมติดตาม​ประเมินผล และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน​ ระดับเขต ณ ศดปช.อำเภอพระประแดง และอำเภอบางพลี

Prakan Market
15/06/2020

Prakan Market

📢📢ช้อปเลยจร้าาา ตลาดเกษตรกร ทุกวันจันทร ์อังคาร สัปดาห์ที่1และ3ของเดือน ณ ข้างกรมที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
🌻#โปรพิเศษ 🌻ซื้อสินค้าครบ50บาทได้คูปอง1ใบ สะสมครบ6ใบรับไปเลยกระเป๋าผ้าตลาดเกษตรกร จำนวน1ใบ รีบหน่อยนะคะ กระเป๋าผ้ามีจำนวนจำกัดคร้า😘😘😘

ที่อยู่

เลขที่ 3 ถ.ศรีสมุทร ซ.1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2389-2344

เว็บไซต์

http://www.samutprakan.doae.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

http://www.samutprakan.doae.go.th/html/indexmain.htm

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาอุดหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการกันได้นะครับ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ในพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม ปี 2564) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดการเผาฟางข้าว และการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ โดยการนำไปผลิตเป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน และ การใช้เตาเผาถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างปลอดภัย ณ วัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย รวม 22 ราย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดฟาร์มบ้านป๊า หมู่ที่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผลาน และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น และการตรวจเชคระบบต่างๆ ณ อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เตือนการระบาด "ด้วงแรดมะพร้าว" ทำลายได้ทั้งมะพร้าวเล็ก และมะพร้าวใหญ่ ทำให้ใบเกิดความเสียหาย เจริญเติบโตช้า ต้องรับป้องกันกำจัดนะครับ
เตือนการระบาดของ "ไรขาว" ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก สังเกตุความผิดปกติกันด้วยนะครับ
เชิญชวน !!! เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด, เกษตรอำเภอ, สมาชิกแปลงใหญ่, Smart Farmer, Young Smart Farmer และเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วม…อบรม ฟรี... กับหลักสูตร “โดรนทางการเกษตร…สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่” วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร กับหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องรู้โดยวิทยากรชั้นนำขององค์กรสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตาม QR Code ได้ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 หรือรับชมได้ทาง Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร
"โรคราน้ำค้าง" ภัยร้ายที่มักจะมาทำลายพืชผักในช่วงฤดูหนาว สร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้
เตือนภัย "แมลงหวี่ขาวยาสูบ" อันตรายในมะเขือเปราะ
"การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย" มีประโยชน์ เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้ Credit : WWW.IRAC-ONLINE.ORG
กลุ่มอารักขาพืช จัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร ภายใต้งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากร และมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตขยายชีวภัณฑ์ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคลองนิยมยามตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ