สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอกระทุ่มแบน

สำนักงานพัฒนาชุมชน   อำเภอกระทุ่มแบน เพจของสำนักงานพัฒนาชุมชน​อำ​เภอกร?

🌷🌴พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ Click ชุมชนเวอร์ชั่นใหม่🌷🌴⌛วันที่  21 พฤศจิกายน 2566 📍ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่...
21/11/2023

🌷🌴พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ Click ชุมชนเวอร์ชั่นใหม่🌷🌴

⌛วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
📍ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

👉นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งแอปพลิเคชัน “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบปฎิบัติการ Android และ iOS เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
โดยร่วมกับทางอำเภอกระทุ่มแบนและเทศบาลตำบลดอนไก่ดี ในการประชาสัมพันธ์ ติดตั้งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai D ของกรมการปกครอง และ Click ชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่ประชาชนในเทศบาลตำบลดอนไก่ดี เพื่อได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน #
#สมุทรสาคร เมืองแห่งความสุข SK #วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

📸ภาพ/ข่าว...สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน📸

📚พช.กระทุ่มแบน : ดำเนินการประชุมรับรอง จปฐ. ระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าเสา ตำบลหนองนกไข่📖วันพฤหัสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 25...
04/08/2023

📚พช.กระทุ่มแบน : ดำเนินการประชุมรับรอง จปฐ. ระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าเสา ตำบลหนองนกไข่

📖วันพฤหัสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

📗นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน พัฒนากรประจำตำบล ร่วมประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน กับผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ให้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน ในหมู่ที่ 1,3 ตำบลท่าเสา และหมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองนกไข่ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง

🌳🌳✨🏠👨‍👩‍👧‍👦🍽️🍱🥗🧋🧃🌳🌳
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care a bout you
for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน 🎞️

🌺🌺พช.กระทุ่มแบน ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกระทุ่มแบน🌺🌺🗓️ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายอรรถพงศ์ สงวนเด...
19/07/2023

🌺🌺พช.กระทุ่มแบน ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกระทุ่มแบน🌺🌺

🗓️ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยมีกลุ่มผู้กู้ตำบลตลาดกระทุ่มแบน 2 กลุ่ม และตำบลหนองนกไข่ 1 กลุ่ม โดยได้ทำการชี้แจงรายละเอียดของการผิดชำระหนี้ อาทิ จำนวนงวดที่ผิดนัดชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยผิดนัด เป็นต้น รวมทั้งได้แนะนำมาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบาทสตรี พ.ศ.2566 และสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินกู้ และความต้องการขอรับการสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานโครงการฯ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มเป้าหมาย เรื่องการร่วมกันหาแนวทางเร่งแก้ไขปัญหา ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีแนวทางมาตรการลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังคงร่วมมือและติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยอดหนี้ในเขตอำเภอกระทุ่มแบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

🌳🌳✨🏠👨‍👩‍👧‍👦💵✨🏚️👨‍🦼🧑‍🦯💸🌳🌳
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล
# World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you
for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

☀️👨‍👩‍👧‍👦พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2🏠📌วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา...
13/07/2023

☀️👨‍👩‍👧‍👦พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2🏠

📌วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมตำบลท่าไม้ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2566 ระยะที่ 2
ที่ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพและรายได้ ในพื้นที่ตำบลท่าไม้ ตำบลบางยาง และตำบลหนองนกไข่ จำนวน 6 ครัวเรือน โดยการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของจำเป็นและกำลังใจให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


🌳🌳✨🏠👨‍👩‍👧‍👦💵✨🏚️👨‍🦼🧑‍🦯💸🌳🌳
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

โครงการดีๆจากพช.กระทุ่มแบน..
12/07/2023

โครงการดีๆจากพช.กระทุ่มแบน..

สัมภาษณ์ความรู้สึกผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ

☀️👨‍👩‍👧‍👦พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2🏠📌วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา...
11/07/2023

☀️👨‍👩‍👧‍👦พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2🏠

📌วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมตำบลท่าเสา และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2566 ระยะที่ 2
ที่ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพและรายได้ ในพื้นที่ตำบลท่าเสา จำนวน 7 ครัวเรือน โดยการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของจำเป็นและกำลังใจให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


🌳🌳✨🏠👨‍👩‍👧‍👦💵✨🏚️👨‍🦼🧑‍🦯💸🌳🌳
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🐟🐟🐟🐟พช.กระทุ่มแบนประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน🐟🐟🐟🐟นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พ...
04/07/2023

🐟🐟🐟🐟พช.กระทุ่มแบนประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน🐟🐟🐟🐟

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนในการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชนและประชาสัมพันธ์ ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ ความต้องการของชุมชน ภูมิสังคมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน

จากนั้น ได้ร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 10 ชนิดเพื่อเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่พี่น้องประชาชนใน หมู่บ้านและตำบลสวนหลวง ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลสวนหลวง บ้านโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

#พช.สมุทรสาครClear&Clean #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน soil Day soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou
#นักสื่อสารสังคมสมุทรสาคร

📸ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🌷💐พช.กระทุมแบน  ดำเนินการติดตามและประชาสัมพันธ์มาตรการลด ความเดือดร้อนให้แก่ลูก หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566 🌷💐🕒 4...
04/07/2023

🌷💐พช.กระทุมแบน ดำเนินการติดตามและประชาสัมพันธ์มาตรการลด ความเดือดร้อนให้แก่ลูก หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566 🌷💐

🕒 4 กรกฎาคม 2566 🕑

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายให้นางสาวคุณัญญา มณีพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสาเพื่อพบปะพูดคุยถึงสภาพปัญหาในการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางกลุ่มฯ เพื่อลดปัญหาหนี้เกินกำหนดชำระของกลุ่มฯ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566 เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนฯ และเพื่อเป็นการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระให้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ

📍 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร #กรมการพัฒนาชุมชน #
#สมุทรสาคร เมืองแห่งความสุข SK #วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
📸ภาพ/ข่าว...สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน📸

🍀🍀 “พช.กระทุ่มแบน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม” 🍀🍀วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้อ...
04/07/2023

🍀🍀 “พช.กระทุ่มแบน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม” 🍀🍀

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน

นายอรรถพงศ์ สวงนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ได้มีการแนะนำข้าราชการใหม่ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอ ดังนี้ 1.นายปิยะพงศ์ จิตต์ประสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 2.นายยุทธนา รอดหลำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ประธานในที่ประชุม ได้สั่งการ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสาน อสม. ร่วมแก้ไขปัญหาครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติสุขภาพ พร้อมส่งเสริมการป้องกันสุขภาพให้แก่ประชาชน ด้วยกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และช่วยกระตุ้นให้ประชาชน มีความตระหนักเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี

#กรมการพัฒนาชุมชน #
#สมุทรสาคร เมืองแห่งความสุข SK #วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
📸ภาพ/ข่าว...สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน📸

ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อำเภอกระทุ่มแบน.🌴🌴🌴
29/06/2023

ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อำเภอกระทุ่มแบน.🌴🌴🌴

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

🍀🍀พช.กระทุ่มแบน ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน🍀...
28/06/2023

🍀🍀พช.กระทุ่มแบน ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน🍀🍀

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน,ผู้ใหญ่ธวัช อุทัย ดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองได้ด้วยการส่งเสริมความรู้และการบริหารจัดการทางการเงิน การสร้างอาชีพรายได้ให้แก่ชุมชนหรือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ./ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ภายใต้การดำเนินงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน มีกิจกรรมการอบรม ได้แก่
1)-การให้ความรู้ส่งเสริมการบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือน -การวางแผนการใช้จ่ายทางการเงินและสร้างเงินออมเพื่ออนาคต -ทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว
วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด สมุทรสาคร คุณมนตรี ชูบัณฑิต ตำเเหน่ง พัฒนาลูกค้า ระดับ 9

2) กิจกรรมฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ฝึกปฏิบัติ การทำแซนวิส หมูหยองน้ำสลัด,แซนวิสโบโลน่าน้ำสลัด,น้ำสลัดครีมแซนวิส,แซนวิสไส้กรอก ห่มผ้า เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ อาชีพ ให้ครัวเรือนสมาชิกกองทุนชุมชน และมีการออม ซึ่งบรรยากาศการดำเนินงานทุกคนมีความสุขให้ความร่วมมือ
วิทยากรฝึกอาชีพ โดย คุณ สิตา ปิตินิธิภณ

มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม จำนวน 15คน ร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการเงิน ในแง่มุมต่างๆ โดยละเอียด พร้อมทั้งซักถาม ข้อสงสัยที่ประสบปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อนำไป แก้ปัญหาได้ถูกต้องต่อไป ในกิจกรรมดังกล่าว ทาง สพอ.กระทุ่มแบน ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
(1)เป็นเพื่อนกับ "น้องสาคร" Line Official Account เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ ข้อกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆ ในงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และ OTOP เป็นต้น (2)กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการบำรุงรักษาดิน ภายใต้กิจกรรมของมหาดไทย "Great soil for better life awareness month" #วันดินโลก (3)ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"

#สพอ.กระทุ่มแบน #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecare a bout you for good
📸ภาพ/ข่าว...สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน📸

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลบางยาง ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดอ่างทอง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดศรีสำราญราษฎร์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลสวนหลวง ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลแคราย ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดเกษตรพันธาราม ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลท่าไม้ ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลหนองนกไข่ ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลบางยาง ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดราษฎร์บำรุง ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดคลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ...
26/06/2023

🛕พช.กระทุ่มแบน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปลูกผักสวนครัวในวัดให้เต็มพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌴🌲
📸วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลท่าเสา ปลูกผัก เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🍀🍀พช.กระทุ่มแบน ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมโครงการ "1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน🍀🍀📍วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  🕙เวล...
23/06/2023

🍀🍀พช.กระทุ่มแบน ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมโครงการ "1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน🍀🍀

📍วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
🕙เวลา 10.00 น. ณ บ้านคลองแนวลิขิตหมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ,นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ผล พืชผักสวนครัว พร้อมทั้งมอบต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดขยายผล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องการน้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” กำหนดดำเนินการเต็มพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ทั่วประเทศ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง อำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างกระแสขับเคลื่อนโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยร่วมกันปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปปลูกในที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างความร่มรื่น ให้กับชุมชน

🍀🪴🌴🍀🪴🌴🍀🪴🌴🍀

SK #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน # World soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecare a bout you for good
📸ภาพ/ข่าว...สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

☀️พช.กระทุ่มแบน ขับเคลื่อนกิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข☀️📆 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแ...
20/06/2023

☀️พช.กระทุ่มแบน ขับเคลื่อนกิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข☀️

📆 วันที่ 20 มิถุนายน 2566
ณ วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

👉ในการนี้พระครูศิริสาครธรรม (จำนงค์ คุณงโค) เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ นายไพรัช ลิ้มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) นายชนินทร์ ปุจฉาการ กำนันตำบลบางยาง พระภิกษุ แม่ชี คณะครู นักเรียนและชาวบ้าน ร่วมกันปลูกผักสวนครัวโดยท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้นำในการลงมือปลูกพร้อมกับกล่าวอนุโมทนา และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณวัดท่ากระบือ

🌳🌳☀️☀️🤝🤝🤝☀️☀️🌳🌳

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
SK #โคกหนองนาโมเดล # World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย we care about you for good

📸ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

🌺💐พช.กระทุ่มแบน ร่วมลงนามข้อตกลง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน 🌺💐     🕑เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 ...
17/06/2023

🌺💐พช.กระทุ่มแบน ร่วมลงนามข้อตกลง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน 🌺💐 🕑เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.🕑 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในระดับพื้นที่อำเภอได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
SK #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน # World soil Day CDD #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecare a bout you for good
📸ภาพ/ข่าว...สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน📸

ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ถนนเจริญสวัสดิ์
Samut Sakhon
74110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6634474036

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอกระทุ่มแบนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด