Clicky

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำ, หน่วยงานราชการ, 126 ม.13 บ้านป่าสักขวาง, San Kamphaeng.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกส...
09/05/2022

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 13 ได้ออกตรวจการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพัฒนาคูคลอง ประจำปี 2565 บริเวณห้วยน้ำงาม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และป้องกันอุทกภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าห...
11/04/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง และเจ้าหน้าที่อปพร. ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยมีนายนิพนธ์ กันจินะ นายกอ...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยมีนายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหารได้เป็นเกียรติในการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง 🎉

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2565 ในร...
05/04/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบูรพชนาราม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยนายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมรับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรบ้านป่าสักขวาง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลดการเผา(ทำปุ๋ยหมัก)เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 และสถานปฏิบัติธรรมน้ำบ่อยา หมู่ที่ 1 โดยมีพ่อบุญยืน อินตา ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้การแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ และวัชพืช เพื่อลดการเผาและฝุ่น PM2.5 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิดในที่โล่ง และตามนโยบายของท่านนายอำเภอสันกำแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง นำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา...
18/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง นำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสองข้างทาง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

วันนี้ 15 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารนำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม.หม...
15/03/2022

วันนี้ 15 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารนำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม.หมู่ที่ 13 ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม 3

11 มีนาคม 2565 คณะฝ่ายบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงลงพื้นตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผู้ปลูกมันฝรั่งข...
13/03/2022

11 มีนาคม 2565 คณะฝ่ายบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงลงพื้นตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผู้ปลูกมันฝรั่งของนายสงวนศักด์และนายมานพ วรรณะ แปลงมะเขือม่วงญี่ปุ่นของนายสมสาทร์ และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่13 บ้านป่าสักขวาง ต.สันกำแพงเพื่อประเมินงานด้านการเกษตรและหาแนวทางส่งเสริมเกษตรกรต่อไป

4 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่ว...
06/03/2022

4 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านป่าเส้า ร่วมกันพัฒนาบริเวณน้ำบ่อยา

📢📢 เรียนพี่แม่พี่น้องทุกท่านที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลสันกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงขอเชิญชวนทุกท่าน มาฉีดวัคซีนป้องกั...
02/03/2022

📢📢 เรียนพี่แม่พี่น้องทุกท่านที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลสันกำแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงขอเชิญชวนทุกท่าน มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยจากข้อมูลทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่า การฉีดวัคซีน
จำนวน 2 เข็มนั้น อาจยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน
จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อบต.สันกำแพง มาร่วมกันฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยท่านสามารถ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามตารางวันเวลาการฉีดวัคซีนซึ่งอำเภอสันกำแพง ได้มีการกระจายจุดฉีดวัคซีนไปตาม รพ.สต.ต่างๆทุกตำบลและที่โรงพยาบาลสันกำแพง เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอสันกำแพง เพียงแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในสันกำแพงด้วย) ท่านสามารถดูรายละเอียดระยะเวลาครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตามสูตรวัคซีนที่ท่านฉีด หากท่านสามารถ Walk in ไปรับการฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องนัดหมาย

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ #เรื่องห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 🚨🔥      ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้นขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องในเขต...
01/03/2022

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ #เรื่องห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 🚨🔥
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้นขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2565 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5
และขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาในที่โล่งทุกชนิดให้รีบแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สายด่วน 191

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระ...
01/03/2022

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภิญโญ พัวศรีพันธ์ุ นายอำเภอสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง เป็นสถานที่ที่จัดแสดงภูมิปัญญาล้านนาของชาวบ้าน ที่ยังคงมีการอนุรักษ์ให้คงสืบมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแก้จน ที่นำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาพัฒนาเป็นอาชีพ ทั้ง การทำผ้ามัดย้อม สินค้าแปรรูป รวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับ ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดี เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายอำเภอสันกำแพง “ชวนปลูกผัก ปลูกรัก บ้านพักนายอำเภอ” ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพัน...
26/02/2022

นายอำเภอสันกำแพง “ชวนปลูกผัก ปลูกรัก บ้านพักนายอำเภอ” ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา15.00 น.
โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนให้คนในพื้นที่นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสำรองอาหารไว้ บริโภคยามฉุกเฉิน และลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมี นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหารอบต.สันกำแพง ขานรับเพื่อน้อมนำการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID...
23/02/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้แคมเปญ “สัปดาห์ คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19” โดยขอความร่วมมือ ทุกท่านดังต่อไปนี้
👉 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน
👉 ใช้ปิ่นโต/รับประทานอาหารคนเดียว
👉 ไม่รวมกลุ่มกัน หลีกเลี่ยงการร่วมงานบุญ/งานศพ
👉 งดงานเลี้ยง ปาร์ตี้สังสรรค์
👉 นักเรียนและนักศึกษา ให้งดการทำงานกลุ่ม/การติวเรียน
👉 งดการเล่นกีฬาที่ต้องปะทะ/ใกล้ชิดกัน

คณะผู้บริหาร นำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกอบต.สันกำแพง พร้อมด้วยรองนายกฯ และ สมาชิกอบต.รวมทั้งปลัดอบต.เข้ามอบถุงยังชีพให้...
23/02/2022

คณะผู้บริหาร นำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกอบต.สันกำแพง พร้อมด้วยรองนายกฯ และ สมาชิกอบต.รวมทั้งปลัดอบต.เข้ามอบถุงยังชีพให้กลุ่มเสี่ยง ม.12 บ้านสันต้นบง บ้านกาญจน์กนก 1 และ บ้านคำซาว ตำบลสันกำแพง ตามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายนิพนธ์ กันจินะ นายกอบต.สันกำแพง พร้อมด้วยคณะบริหารอบต. สมาชิกอบต. ปลัดอบต.สันกำแพง และนักพัฒนาชุมชนเข้าตรวจเยี่ยมประช...
23/02/2022

นายนิพนธ์ กันจินะ นายกอบต.สันกำแพง พร้อมด้วยคณะบริหารอบต. สมาชิกอบต. ปลัดอบต.สันกำแพง และนักพัฒนาชุมชนเข้าตรวจเยี่ยมประชาชนและเป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบรถเข็นให้กับผู้ป่วย ตามหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือ ณ หมู่ที่ 14 บ้านออน ต.สันกำแพง

วันที่ 14 กพ.2565 นำโดยนายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านตลาด ต.สันกำแพง หัวหน้าส่วน...
14/02/2022

วันที่ 14 กพ.2565 นำโดยนายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านตลาด ต.สันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ เปิดบริการศูนย์พักคอย(Community Isolation: CI) อบต.สันกำแพง เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ ตามประกาศและคำสั่งการของทางอำเภอสันกำแพงและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มปฏิบัติงานวันแรก โดยมี นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง มอบหมายงานภารกิจให้พนักงานจ้างเหมา ดำเนิ...
01/02/2022

เริ่มปฏิบัติงานวันแรก โดยมี นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง มอบหมายงานภารกิจให้พนักงานจ้างเหมา ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดกิ่งไม้พร้อมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางบนถนนสาธารณะในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

คณะผู้บริหาร อบต.สันกำแพง นำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วย ปลัดอบต.สันกำแพง หัวหน้าส่...
01/02/2022

คณะผู้บริหาร อบต.สันกำแพง นำโดย นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วย ปลัดอบต.สันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ถูกกักตัว ตามเงื่อนไขของการช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงของโรคโควิด19

🔉มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชน📢📢📢นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการตัด...
14/01/2022

🔉มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชน📢📢📢

นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการตัดหญ้าและกิ่งไม้ ม.14 บ้านออน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ม. 11 บ้านน้อย ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร ทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

นายนิพนธ์ กันจินะ นายก อบต.สันกำแพงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นงานบริการที่เร่งด่วน ทั้...
14/01/2022

นายนิพนธ์ กันจินะ นายก อบต.สันกำแพงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นงานบริการที่เร่งด่วน ทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ม.13เข้าร่วม...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ม.13
เข้าร่วมพบปะกับ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายชัชวาล ปัญโญสุข สมาช...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายชัชวาล ปัญโญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 13 เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีการมอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง จำนวน 34 คน และเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ว่า "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายนิพนธ...
06/01/2022

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง ในการกล่าวให้โอวาทและติดอินทรธนูให้กับฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ร่วมรณรงค์เปิดจุดตรวจด่านบู...
30/12/2021

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ร่วมรณรงค์เปิดจุดตรวจด่านบูรณาการ และบริการประชาชน ที่สี่แยกบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา- สันกำแพง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ( 7 วัน อันตราย) เมาไม่ขับ..ขับขี่อย่างปลอดภัย..ไร้อุบัติเหตุ

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 22.00 น.นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมรองชาตรี ใส่เสี้ยว ร...
29/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 22.00 น.นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พร้อมรองชาตรี ใส่เสี้ยว รองสุริยันต์ สุขเสาร์ จรรยา รัตนนิธิกุล เลขาฯนายก และนายณัฐพล ศรีวิชัย ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภาในเขตพื้นที่ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ อปพร. กู้ชีพกู้ภัย ที่มาปฎิบัติหน้าที่ 7 วัน อันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นคืนแรกที่อบต.สันกำแพง

29 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น.นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา และเจ้าหน้าที...
29/12/2021

29 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น.
นายนิพนธ์ กันจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  🗓📢 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร...
25/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 🗓
📢 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (Big Day)

📢 ประชาสัมพันธ์ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไป...
25/11/2021

📢 ประชาสัมพันธ์
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อน หรือหลังวันเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y5_BvX0r-PezoLumH_54i0HbLJ/view?fbclid=IwAR2sI9ybufSohzFq-W86dojlZId_8fMHL0UCdJNLN1MhDN8bmyqqBsPmZnM
ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/file/d/1bXLT6phtog2X04DroBhGOLGXYRggIvag/view?fbclid=IwAR07xVFURxm_IX2Yt-yyZRG2TvQuBB37wRChUKNhLDMcgAHtM7RiboMTsqQ
#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

📢ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก...
27/10/2021

📢ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ 📣 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง | 💻 ดูเอกสารผ่านเว็บ อบต.https://www.sankamphaenglocal.go.th/dnm_file/news/41992924_center.pdf

📢 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง📑 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการป...
27/10/2021

📢 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
📑 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) | 💻 ดูเอกสารผ่านเว็บ อบต.https://www.sankamphaenglocal.go.th/dnm_file/news/41975732_center.pdf

🗣 รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11ตุลา...
09/10/2021

🗣 รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 15ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกส...
09/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพ...
09/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
09/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ที่อยู่

126 ม.13 บ้านป่าสักขวาง
San Kamphaeng
50130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653102068

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์​ให้ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและข้อมูลการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch

#เลือกตั้งอบต.
วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 8.30 น.
เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะดำเนินการ
ปิดเขื่อนห้ามเข้า…
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยกเว้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อเป็นไปตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่

จะดำเนินการเปิดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะแจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงต่อไป

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
22 กค.64
#รูปคู่ไปอีก #แอดอิจฉาจร้าาา
📸 ติดตามภาพงาน "อบต.สันกำแพงมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ#ครั้งที่ 2" ได้ที่
Set.1 - https://joo.gl/k5R0
Set.2 - https://joo.gl/FNgQ3
Set.3 - https://joo.gl/zFhqmu
Set.4 - https://joo.gl/cFcsr
ไม่ถึง 5 นาที เต็มแล้วเร็วเว่อร์ค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน San Kamphaeng (แสดงผลทั้งหมด)

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ นายขนมไทย ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร ที่ดินอำเภอสันกำแพง และ เชีย กู้ชีพ-กู้ภัย จามจุรี เทศบาล ธนาคารออมสินสันกำแพง กองกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Maejo โรงพยาบาลสันกำแพง Eco Village Ontai, Chiangmai, Thailand. เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์