เทศบาลตำบลโพงาม

เทศบาลตำบลโพงาม เทศบาลตำบลโพงาม

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่
29/12/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมา...
29/12/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมิกาวาาส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมนาชบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภู...
29/12/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมนาชบรมสม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมนาชบรมสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (ยางพารา) หมู่ที...
17/12/2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด

ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (ยางพารา) หมู่ที่ 7
สายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2

17/12/2020
www.phongam.go.th

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างดินผิวจราจรลูกรัง
สายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 หมู่ที่ 7 และ 12 บ้านโพธิ์งามและบ้านวัดท่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว ) หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า
16/12/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายคันคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว ) หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า

ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายนิพนธ์ โตจำนงค์ หมู่ที่ 2 บ้านม่...
08/12/2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านน

ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายนิพนธ์ โตจำนงค์ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม

จดหมายข่าว"ภาษีป้ายอัตราใหม่"
07/12/2020

จดหมายข่าว"ภาษีป้ายอัตราใหม่"

ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
07/12/2020

ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา      แม่น้ำน้อย 2 จาก กม.1+0...
04/12/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบาย 2 ข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา
แม่น้ำน้อย 2 จาก กม.1+000 ถึง กม.3+200 หมู่ที่ 7 และ 12 บ้านโพงามและบ้านวัดท่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จากกม.1+000 ถึงกม.3+200 หมู่ที่ 7 และ 12...
16/11/2020
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จากกม.1+000 ถึง
กม.3+200 หมู่ที่ 7 และ 12 บ้านโพงามและบ้านวัดท่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองธรรมชาติ(ตาลตาแก้ว) หมู่ที่ 12 ...
16/11/2020
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองธรร

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองธรรมชาติ
(ตาลตาแก้ว) หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบ
06/11/2020
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2)เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
04/11/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัน (2) เดือนพฤศจิกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2)
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
04/11/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัน (1) เดือนพฤศจิกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม
03/11/2020
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2...
03/11/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2...
03/11/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (1)

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว) หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า
02/11/2020
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว) หมู่ท

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว) หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2บ้านโพธิ์งาม ,บ้านวัดท่า หมู่ที่ ...
02/11/2020
ประกาศราคากลางเทศบาล โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2
บ้านโพธิ์งาม ,บ้านวัดท่า หมู่ที่ 7 และ 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมิกาวาส เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563
28/10/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมิกาวาส เ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมิกาวาส
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
28/10/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน บต 1163
28/10/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน บต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน บต 1163

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒๑ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่า...สถิตในดวงใจของปวง...
21/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๒๑ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จย่า...สถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

20/10/2020
www.phongam.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่อยู่

83/1หมู่ 5 ตำบลโพงาม
Sankhaburi
17140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

056484173

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลโพงามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ