Clicky

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ?

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทาน ชุดหนุมานชาญกำแหง แสดงโดย คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ในระหว่างวันเสาร์ที่ 8 - วั...
23/03/2023

ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทาน ชุดหนุมานชาญกำแหง แสดงโดย คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
ในระหว่างวันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566
เวลา 19.00 น. ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักง...
21/03/2023

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักง...
16/03/2023

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 2/2566 ทั้งนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับนโยบายและชี้แจงรวมถึงการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี

Photos from สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์'s post
10/03/2023

Photos from สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์'s post

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนัก...
08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา และนายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2566 เพื่อรับมอบนโยบายและข้อราชที่สำคัญ โดยมี ดร.อัมพร พินาสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน จากนั้นประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชาการและติดตามภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

📢📢ขอเชิญส่งผลงานประกวด วรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
08/03/2023

📢📢ขอเชิญส่งผลงานประกวด วรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครแล้ว!!!
รางวัลพานแว่นฟ้า 2566

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1) เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
2) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า)
3) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6 - 12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1) ประชาชนทั่วไป
2) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด
1) ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงาน
2) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ
3) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ
4) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องตรวจสอบต้นฉบับ และการสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา หากส่งผลงานเข้าประกวดแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลงานได้แม้ยังไม่หมดเวลารับผลงาน

ทั้งเรื่องสั้นและบทกวี
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล 60,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลชมเชย 10 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
1) สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับขนาด เอ 4 หรือไฟล์ PDF
2) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ห้ามใส่ชื่อหรือนามปากกาในตัวผลงานทุกจุด)
3) การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้
3.1) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า”
3.2) ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566

(ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2566)

- ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) มิถุนายน 2566
- ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) กรกฎาคม 2566
- ประกาศผลการตัดสิน สิงหาคม 2566
- มอบรางวัล กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492 - 94 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจเฟซบุ๊ก “รางวัลพานแว่นฟ้า”

🎊ขอแสดงความความยินดี กับ ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล เทพสตรี (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำ...
07/03/2023

🎊ขอแสดงความความยินดี กับ ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล เทพสตรี (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปี 2566 สาขาสตรีผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น 🎉🎉

07/03/2023

เชิญชวนเข้าร่วม #ประกวด #นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566 💰 เงินรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท ‼️
📆 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566
⭐️...นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย...⭐️
หลักการดำเนินงานโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการพูดคุย ร่วมมือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ยึดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถขยายผลสู่ชุนชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
💻ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
📮ไปรษณีย์ลงทะเบียน
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)
☎️ สอบถามเพิ่มเติม
0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95
www.facebook.com/democinnovation/

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
07/03/2023

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้มี พล.ต.ต. ฐณธรณ์ คงชีพ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 1/2566
03/03/2023

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566
01/03/2023
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

สพม.สระบุรี,สพม.สบ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
20/02/2023

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทั้งนี้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการสอบอย่างเคร่งครัด

17/02/2023

📣 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 32,000 บาท

📌 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้ให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ เป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุมากขึ้น

📌 กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงจัดประกวดคลิปวิดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน และคนทุกวัย ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวที่ต่อผู้สูงอายุในครอบครัวและสังคม และนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ ร้อยเรียงเรื่องราว เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด "ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน"

📌 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มีนาคม 2566 ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 3 คน

📌 กรอกใบสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้ตาม QR Code หรือลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFkDtoaZQWX5geEPhHNl9C1KqNRzfIrW40mNaWl9ozzgUmQg/viewform

วันที่ 10 และ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเ...
13/02/2023

วันที่ 10 และ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดเก็บข้อสอบ รับ - ส่งข้อสอบ และสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ซึ่งโรงเรียนในสังกัดที่เป็นสนามสอบรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

10/02/2023
07/02/2023

Coding for All - ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล
สสวท. ร่วมกับ Thai MOOC เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Coding for All - ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล” โดยคณะผู้สอนจากสถาบันชั้นนำทางการศึกษาของประเทศ
#อบรมฟรี
ลงทะเบียนและเริ่มเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ >> https://bit.ly/3j3VEdV
ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับรายวิชา
อ.ดร.จีระพร สังขเวทัย ([email protected])
อ.ศิวกรณ์ มาลากุล ([email protected])

Photos from ศธ.360 องศา's post
06/02/2023

Photos from ศธ.360 องศา's post

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที...
05/02/2023

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ " ส.ว.นิทรรศ 65 " ทั้งนี้มีถาบันต่าง ๆ ทางการศึกษาเข้าร่วมจัดบูทให้ความรู้และกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในเชิงบรูณาการเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีศักยภาพอีกด้วย ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที...
05/02/2023

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "DSPS OPEN HOUSE 2023" ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน และข้อมูลการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำน...
05/02/2023

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงการบริหารจัดสอบระดับศูนย์สอบตามโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ทั้งนี้มีกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 21 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่งคอย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำน...
04/02/2023

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 - 2 (ควบรวม) ในเขตตรวจราชการที่ 2 ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำน...
04/02/2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุทัศน์ อุดมถิ่น บิดาของ นางจีรวรรณ วงษ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ณ บ้านเลขที่ 92 ม. 5 บ้านตับเต่า ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

01/02/2023

สสวท. ขอเชิญคุณครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย Best Practice เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและสื่อดิจิทัล (My IPST) ของ สสวท.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ก.พ. 66
ประกาศผลการรับสมัคร วันที่ 15 ก.พ. 66
ทางเว็บไซต๊ https://myipst.ipst.ac.th/
๐ รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/My_IPST
๐ กรอกใบสมัคร https://bit.ly/My_IPST_appli
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด มีค่าตอบแทนการทดลองใช้และเก็บข้อมูล
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

01/02/2023

สสวท. ขอเชิญคุณครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย Best Practice เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและสื่อดิจิทัล (My IPST) ของ สสวท.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ก.พ. 66
ประกาศผลการรับสมัคร วันที่ 15 ก.พ. 66
ทางเว็บไซต๊ https://myipst.ipst.ac.th/
๐ รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/My_IPST
๐ กรอกใบสมัคร https://bit.ly/My_IPST_appli
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด มีค่าตอบแทนการทดลองใช้และเก็บข้อมูล
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักง...
31/01/2023

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ราย นายขจศักดิ์ ชัยสมตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ณ ห้องบานบุรี 2 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
31/01/2023

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและรับนโยบายรวมถึงการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องบานบุรี 2 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

🎉 ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับ สำนักงานเขตพื้นที...
31/01/2023

🎉 ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี 🎊🎊

29/01/2023

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงอุรัสยา เทศกูล

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งบทกวีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ

ครูผู้ฝึกซ้อม
ครูอานนท์ สาวิวัฒน์
ครูรัตน์ดา สีแสด

ี่ออกแบบได้ #โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.อรไท แสงลุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพชร พิมพ์วาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ พื้นที่สนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.ราชบุรี

26/01/2023

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
26/01/2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.อรไท แสงลุน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพชร พิมพ์วาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
26/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประชุมทีมบริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ซึ่งโรงเรียนได้บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลายเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ทั้งนี้ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
26/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน มีการเลี้ยงไข่ไก่ และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและคุณครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ๆ ในชุมชนและเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มี นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การตอนรับและนำตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
26/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

25/01/2023
วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
24/01/2023

วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20 th IJSO) ณ สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทั้งนี้ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
24/01/2023

วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา โดยมี พล.อ.อ. เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ดร.มะลิวัน มาเหง่า นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองแซงวิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สำหรับเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้งอาคารเรียนในวันนี้

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ช
Saraburi
18000

เวลาทำการ

08:15 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636340783

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส อบต.หนองย่างเสือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ไปรษณีย์สระบุรี แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท สนามกีฬายิงปืนค่ายอดิศร สภ.เมืองสระบุรี จำหน่ายพันธุ์ไม้ โดย ศูนย์กา สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระ หมวกปีกตัดถักเชือกพาราคอร์