Clicky

To Be DJOP Saraburi

To Be DJOP Saraburi ยินดีต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกชมรม TO BE NUMBER

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้...
12/01/2022

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจจกรรมปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆจากเครื่อข่าย TO BE NUMBER ONE ภายนอก ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเพื่อให้สมาชิกชมรมได้เข้าร่วมสนุก ภายใต้คำขวัญวันเด็กที่ว่า "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" 🤹‍♀️🤹‍♂️🎼🎮🎡🎊🎉🎊🎁

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวสุที อุ่นจิตร นางสาวหทัยรัตน์ ปิติ และนางสาวภาวิดา สร้อยทอง คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE...
06/01/2022

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวสุที อุ่นจิตร นางสาวหทัยรัตน์ ปิติ และนางสาวภาวิดา สร้อยทอง คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “รับมอบไส้กรอก” จากบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวปาริชาติ ผลกุศล คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัง...
06/01/2022

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวปาริชาติ ผลกุศล คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี“ส่งมอบเงินสนับสนุนจากกรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี และได้มอบของรางวัลจากเครือข่าย” ในการสนับสนุนกิจกรรม วันปีใหม่และวันเด็ก ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมพร สาทิพจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหว...
06/01/2022

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมพร สาทิพจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “รับมอบเงินสดและน้ำผลไม้” จากบริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเย...
06/01/2022

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ครู เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อช่วยให้จิตเป็นสมาธิ เพื่อเสริมบุญบารมี ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้มีความสุข ก้าวข้ามสู่ปีใหม่ อย่างมีสติ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเครา...
30/12/2021

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และนายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี “รับมอบของขวัญปีใหม่” จากกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพ อินเตอร์อิเลคตริค สำหรับเด็กและเยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางแสงรวี นับเนตร หัวหน้าส่วนแก้ไขบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และนางสาวหทัยรัตน์ ปิติ หัวหน้าส่...
30/12/2021

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางแสงรวี นับเนตร หัวหน้าส่วนแก้ไขบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และนางสาวหทัยรัตน์ ปิติ หัวหน้าส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ “รับมอบเงินสด” จากนายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปซื้อของขวัญสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กและเยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเ...
30/12/2021

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังวัดสระบุรี
นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี นายบุญเลิศ คงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี
และนางสาวฐาปนี นาคทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
นางทัสดา ยุติบรรณ์ พนักงานประกอบอาหาร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ณ บ้านเลขที่ 24/2 ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านได้รับความเสียหาย เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 15,100 บาท
พร้อมนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์สายไฟ และเดินสายไฟภายในบ้านให้ใหม่

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด TO BE NUMBER ON...
24/12/2021

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่นระดับประเทศ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 19 นำทีมโดยนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการ ฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้า และเยาวชนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของชมรมTO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจ คำแนะนำกับเยาวชนแกนนำของชมรมTO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับและ...
24/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับและรับมอบสิ่งของ เช่น น้ำ ขนมและของขวัญ สำหรับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จากมูลนิธิบ้านพระพร พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านพระพรได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาสกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONEสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีอายุไ...
24/12/2021

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 9 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และ 2 และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีอายุเกิน 18 ปี จำนวน 1 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ที่ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ จังหวัดสระบุรี โดยโรงพยาบาลสระบุรีจัดจุดบริการฉีดวัคซีนให้แบบ Walk in

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ เจ้าหน...
15/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ให้การต้อนรับคณะแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมทั้งพูดคุยให้ความรู้ด้านสุขภาพ และให้กำลังใจกับเด็กและเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้า...
04/12/2021

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ในสถานแรกรับฯและภายนอกอาคารสำนักงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสาข์ นิ่มสกุล พยาบาลวิชาช...
01/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสาข์ นิ่มสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะครูเจ้าหน้าที่สถานแรกรับฯจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเอดส์โลก โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ มีความรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และสามารถรถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผวจ.สระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะอนุกรรมการฯแล...
01/12/2021

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผวจ.สระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะอนุกรรมการฯและการให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกาน 2564 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย TO BE NUMBE...
24/11/2021

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกาน 2564 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัสระบุรีและนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการชุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลงานในการเข้าประกวดระดับประเทศปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคะแนนผลงานระดับพื้นที่ในการประกวดผลงานระดับประเทศ ในการนี้คณะกรรมการชุดลงพื้นที่ได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจกับสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ ต่อไป

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้องทั้งนายสม...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้องทั้งนายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯ ครูเจ้าหน้าที่ และเด็กและเยาวชนภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อสืบสารประเพณีที่มีคุณค่า ในเรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสานาด้วย เช่น ทำให้สมาชิกในครอบครัว TO BE NUMBER ONE ได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน และถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปด้วย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพฤษพร ไทยประยูร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหว...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพฤษพร ไทยประยูร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ขออนุญาตจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นทำชุดธูปเทียนสำหรับวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความอดทน ในการประกอบอาชีพที่สุจริต รู้จักพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมพร สาทิพจั...
19/11/2021

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯจังหวัดสระบุรีและคณะทำงานได้ประชุมผ่านทางวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับตรวจการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE พร้อมพูดคุยเพื่อให้กำลัังใจกับชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE มอบหมายให้ทีมเลขานุการโค...
19/11/2021

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE มอบหมายให้ทีมเลขานุการโครงการฯเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมผ่านทางวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหารือแนวทางการรับตรวจเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น...
18/11/2021

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้พื้นฐานและฝึกพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อได้ในอนาคต โดยได้เชิญวิทยากร นางทับทิม น้อยเสมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ทับกวาง อ. แก่งคอย จ.สระบุรี เข้าให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 9 ราย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพฤษพร ไทยประยูร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหว...
18/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพฤษพร ไทยประยูร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ขออนุญาตจัดโครงการบาริสต้ามืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความอดทน ในการประกอบอาชีพที่สุจริต รู้จักพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตทีโออ...
18/11/2021

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตทีโออาร์และกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องเด็กอ่อนสำหรับสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมพร สาทิพจันทร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการกำหนดร่างงานก่อสร้าง และนายณัฏฐ์นภนต์ วงษ์พานิช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ร่วมกับนางสาวอารียา ศุภโชคพานิชย์ สถาปนิกปฏิบัติการ และนายศิริพล พิมล พนักงานวิศวกรโยธา ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด...
12/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการ “ติดตามด้วยใจ” ครั้งที่ 1 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ผ่านระบบ Google Meet เพื่อติดตามผลการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวต้อนรับ และรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ จากนางสาวนุชจรี จงจิตนิติไพศาล ผู้อำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 10 พ.ย.2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมการทำขนมโดนัท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อย มีเย...
11/11/2021

วันที่ 10 พ.ย.2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมการทำขนมโดนัท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อย มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 8 ราย

วันที่ 9 พ.ย.2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอ...
11/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อย จำนวน 8 ราย

วันที่ 8 พ.ย.2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการทำน้ำยาปรับผ้านุ...
11/11/2021

วันที่ 8 พ.ย.2564 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อย จำนวน 9 ราย

ที่อยู่

10 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิม
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66831664993

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ To Be DJOP Saraburiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง To Be DJOP Saraburi:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

สวนพฤกษศาสตร์พุแค สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล เทศบาลตำบลหน้าพระลาน เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไ โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบ เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ ติดต่อ สอบถามข้อมูลการลงทะเ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท