Clicky

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  ก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และสื่? ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อสัมพันธ์
กคย.สพ.ทบ.

เปิดเหมือนปกติ

“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้า...
18/10/2022

“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์
แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้”

พระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

วันนี้ (วันที่ 15 ตุลาคม 2565) เวลา 17.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำ...
18/10/2022

วันนี้ (วันที่ 15 ตุลาคม 2565) เวลา 17.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการปรับปรุงและดัดแปลงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปณต สิริวัฒนภักดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC 2022) ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 โดยจะได้ใช้ศักยภาพของศูนย์การประชุม ฯ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน

ขอขอบคุณภาพข่าว : มติชน

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

วันนี้ (17  ตุลาคม 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป...
18/10/2022

วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ รร.เซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

05/10/2022

5 ตุลาคม
วันนวัตกรรมแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน”

เหตุผลในการเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” เนื่องจากพระราชดำริครั้งนี้เป็นครั้งแรกในโลกในการนำเสนอแนวคิดและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มีความเปรี้ยวจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เช่น ดินพรุในเขตภาคใต้ มาพัฒนาหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับปรุงพื้นที่จนสามารถนำมาเพาะปลูกพืชได้อีกครั้ง ทั้งนี้แนวพระราชดำริดังกล่าวได้เน้นให้เห็นถึงการประสมประสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ จนได้วิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขดินเปรี้ยวได้

#วันนวัตกรรมแห่งชาติ
#พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
#แกล้งดิน #พ่อแห่งชาติ

วันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 11.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ...
14/09/2022

วันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 11.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากสาขาศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 3,323 คน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่น โดยดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัย (SDU Directions) ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบสนับสนุนผู้เรียน ปรับกฎหมาย การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการสร้างความเป็นเลิศในความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ ซึ่งทำให้สามารถรองรับสภาวการณ์ และบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้าง ภายในเข...
14/09/2022

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้าง ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงได้มีการจัดตั้งโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่าด้วย โครงการตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำค้อ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ที่มา เพจจังหวัดเลย

#ทรงพระเจริญ #แม่แห่งชาติ
#90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ และพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก...
14/09/2022

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ และพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดสามเรือน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "มู่หลาน" และ "หมาอ๊อน" ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักปริมาณมาก จึงต้องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้าน รวม 9 อำเภอ 95 ตำบล 528 หมู่บ้าน 21,319 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรเสียหาย 8,426 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อาทิ เร่งสูบน้ำออกจากนาข้าว ซึ่งปริมาณน้ำยังมีมาก จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่งดทำนาปีต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายของนาข้าว

จากนั้น พระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าเรือ และพระราชทานอาหารสุนัข จำนวน 600 กิโลกรัม และอาหารแมว จำนวน 188 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ

ในการนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยตรวจรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่ โดยวันนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาป้องกันเห็บหมัด แก่สุนัขและแมว รวม 8 ตัว แล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลท่าเรือ และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการเวียนศรีษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ด้วยพระปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดอย่างครบวงจร

ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งปริมาณน้ำระบายที่ปรับเพิ่มขึ้นทุก ๆ 100 ลูกบากศ์เมตร จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-25 เซนติเมตร ประกอบกับหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน โดยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ให้ระวังป้องกันน้ำล้นตลิ่ง เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เสริมคันดิน และจัดหากระสอบทราย เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7

“….ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คน...
16/08/2022

“….ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น” (พระราชดำริการจัดตั้งตอนหนึ่งของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา)

ต้นกำเนิดของศูนย์ศิลปาชีพ เกิดขึ้น ณ โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา ในปี 2522 และได้พัฒนาการดำเนินการอย่างก้าวหน้า โดยในปี 2553 ได้ยกสถานะเป็น สถาบันสิริกิติ์ เมื่อผลิตภัณฑ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้ทรงพระกรุณาฯ จัดตั้งร้านจิตรลดา เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร ปัจจุบันมี 12 สาขา กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทรงขยายงานศิลปาชีพไปแล้วถึง 141 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตา จ.ลำปาง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

#ทรงพระเจริญ #แม่แห่งชาติ
#90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมห...
16/08/2022

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร เคยรับสั่งถึงเรื่องการว่าจ้างแรงงานกับผู้ถวายงานทุกคนว่า
“…อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมาก ๆ ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เพราะการที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้น ๆ มีงานทำ พวกเขามีรายได้ มีเงินเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปเป็นโจร ไม่ต้องไปเป็นขโมย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ไปเผาป่า ตำบลนั้น อำเภอนั้น จังหวัดนั้น สิ่งนั้นก็คือกำไรของแผ่นดิน…”
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ:พระลาน

ปีติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ทรงเป็นบรรณาธิการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เพจเฟซบุ...
16/08/2022

ปีติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ทรงเป็นบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya โพสต์ว่า วันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2023 เล่มใหม่ล่าสุดที่พระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการบริหาร พร้อมทั้งทูลขอพระราชทานพระราชนิพนธ์คำนำ หนังสือประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ...
18/07/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อ 14 ก.ค.65 ภายหลังพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน ธูปเทียนแพ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคม ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงคม เสด็จลงจากฐานชุกชี

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่พระธรรมวชิรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงคม ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์
ครั้นพระธรรมวชิรญาณถวายอดิเรกจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ เสด็จเข้าภายในพระคูหาพระเจดีย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ออกจากพระเจดีย์ไปยังประตูหน้าพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมสถาน พระราชวังดุสิต

🇹🇭💙🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏💙🇹🇭
ที่มา : "มติชน"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "สวนสมรมคนกรุง @ทุ่งบางเขน"...
18/07/2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "สวนสมรมคนกรุง @ทุ่งบางเขน" สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2565 โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเสด็จร่วมด้วย สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในวันนี้ มี 5 ต้น ได้แก่ ต้นทุเรียนเมืองนนท์ ต้นมะกอกน้ำ ต้นชะมวง ต้นมะดัน ต้นมะตาด ส่วนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ จำนวน 250 คน ร่วมปลูกไม้ป่ายืนต้น 16 ชนิด จำนวน 38 ต้น เช่น กระท้อน เงาะโรงเรียน มะยม ขนุน หมากสง ผักเหลียง และไม้พื้นล่าง 10 ชนิด จำนวน 420 ต้น ได้แก่ เร่วหอม ผักกูด ดีปลี ขมิ้น กระชาย ชะพลู พริกไทย ขิง ข่า กะลา

สวนสมรมคนกรุง @ทุ่งบางเขน เป็นสวนต้นแบบแห่งใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ สมรม เป็นภาษาถิ่นภาคใต้ แปลว่า รวมผสมผสาน สวนสมรม จึงเป็นสวนขนาดเล็กที่ปลูกแบบผสมผสาน เน้นปลูกพืชป่าดั้งเดิมกินได้ ที่พบได้ในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง มีทั้งไม้ยืนต้นและพืชล้มลุก สวนแห่งนี้ยังสร้างความร่มรื่น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกรองฝุ่นละอองในเขตเมือง ในอนาคตจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการให้น้ำและปุ๋ยด้วยระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการสวนฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ได้แก่ นิทรรศการ "ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ตั้งอยู่ที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการศึกษาวิจัยด้านนกแอ่นกินรัง และพัฒนาอาคารต้นแบบทำเป็นบ้านนกแอ่นกินรังภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

นิทรรศการ "โครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของครูผู้ได้รับรางวัลสำคัญต่าง ๆ ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และขยายผลสู่ครูคนอื่นต่อไป ช่วยพัฒนาคุณภาพครูในวงกว้างและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย

นิทรรศการ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย" เป็นการคิดพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นสื่อเสริมทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยนำไปใช้พัฒนานักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในถิ่นทุรกันดาร

นิทรรศการ "โครงการสนับสนุนงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การพัฒนาศักยภาพการปลูกเลี้ยงวานิลลาในประเทศไทย)" ปัจจุบันสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้เจริญเติบโตได้ในภาคกลางของประเทศไทย ในอนาคตมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยงวานิลลาในเชิงการค้าต่อไป

เวลา 10.43 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 ที่เมืองสุราการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7 และขอบคุณภาพจาก : เพจ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ...
18/07/2022

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงก...
15/06/2022

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการต้นแบบที่มีการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ทำการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล มีถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง มีอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและจุดบริการน้ำดื่มสะอาด พร้อมสร้างแนวท่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบลหนองฝ้าย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 58,000 คน 11,600 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 300,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่ได้ประมาณ 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ยังส่งน้ำไปยังตำบลอื่นๆ ในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำหรับทำระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอและมั่นคง ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

#ทรงพระเจริญ
ขอบคุณภาพจาก:เพจพระลาน

ที่อยู่

46 หมู่ 7 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเ
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636298674

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

“….ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น” (พระราชดำริการจัดตั้งตอนหนึ่งของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา)

ต้นกำเนิดของศูนย์ศิลปาชีพ เกิดขึ้น ณ โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา ในปี 2522 และได้พัฒนาการดำเนินการอย่างก้าวหน้า โดยในปี 2553 ได้ยกสถานะเป็น สถาบันสิริกิติ์ เมื่อผลิตภัณฑ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้ทรงพระกรุณาฯ จัดตั้งร้านจิตรลดา เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร ปัจจุบันมี 12 สาขา กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทรงขยายงานศิลปาชีพไปแล้วถึง 141 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตา จ.ลำปาง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

#ทรงพระเจริญ #แม่แห่งชาติ
#90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร เคยรับสั่งถึงเรื่องการว่าจ้างแรงงานกับผู้ถวายงานทุกคนว่า
“…อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมาก ๆ ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เพราะการที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้น ๆ มีงานทำ พวกเขามีรายได้ มีเงินเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปเป็นโจร ไม่ต้องไปเป็นขโมย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ไปเผาป่า ตำบลนั้น อำเภอนั้น จังหวัดนั้น สิ่งนั้นก็คือกำไรของแผ่นดิน…”
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ:พระลาน
ปีติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ทรงเป็นบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya โพสต์ว่า วันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2023 เล่มใหม่ล่าสุดที่พระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการบริหาร พร้อมทั้งทูลขอพระราชทานพระราชนิพนธ์คำนำ หนังสือประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อ 14 ก.ค.65 ภายหลังพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน ธูปเทียนแพ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคม ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงคม เสด็จลงจากฐานชุกชี

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่พระธรรมวชิรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงคม ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์
ครั้นพระธรรมวชิรญาณถวายอดิเรกจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ เสด็จเข้าภายในพระคูหาพระเจดีย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ออกจากพระเจดีย์ไปยังประตูหน้าพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมสถาน พระราชวังดุสิต

🇹🇭💙🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏💙🇹🇭
ที่มา : "มติชน"
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "สวนสมรมคนกรุง @ทุ่งบางเขน" สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2565 โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเสด็จร่วมด้วย สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในวันนี้ มี 5 ต้น ได้แก่ ต้นทุเรียนเมืองนนท์ ต้นมะกอกน้ำ ต้นชะมวง ต้นมะดัน ต้นมะตาด ส่วนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ จำนวน 250 คน ร่วมปลูกไม้ป่ายืนต้น 16 ชนิด จำนวน 38 ต้น เช่น กระท้อน เงาะโรงเรียน มะยม ขนุน หมากสง ผักเหลียง และไม้พื้นล่าง 10 ชนิด จำนวน 420 ต้น ได้แก่ เร่วหอม ผักกูด ดีปลี ขมิ้น กระชาย ชะพลู พริกไทย ขิง ข่า กะลา

สวนสมรมคนกรุง @ทุ่งบางเขน เป็นสวนต้นแบบแห่งใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ สมรม เป็นภาษาถิ่นภาคใต้ แปลว่า รวมผสมผสาน สวนสมรม จึงเป็นสวนขนาดเล็กที่ปลูกแบบผสมผสาน เน้นปลูกพืชป่าดั้งเดิมกินได้ ที่พบได้ในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง มีทั้งไม้ยืนต้นและพืชล้มลุก สวนแห่งนี้ยังสร้างความร่มรื่น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกรองฝุ่นละอองในเขตเมือง ในอนาคตจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการให้น้ำและปุ๋ยด้วยระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการสวนฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ได้แก่ นิทรรศการ "ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ตั้งอยู่ที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการศึกษาวิจัยด้านนกแอ่นกินรัง และพัฒนาอาคารต้นแบบทำเป็นบ้านนกแอ่นกินรังภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

นิทรรศการ "โครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของครูผู้ได้รับรางวัลสำคัญต่าง ๆ ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และขยายผลสู่ครูคนอื่นต่อไป ช่วยพัฒนาคุณภาพครูในวงกว้างและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย

นิทรรศการ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย" เป็นการคิดพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นสื่อเสริมทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยนำไปใช้พัฒนานักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในถิ่นทุรกันดาร

นิทรรศการ "โครงการสนับสนุนงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การพัฒนาศักยภาพการปลูกเลี้ยงวานิลลาในประเทศไทย)" ปัจจุบันสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้เจริญเติบโตได้ในภาคกลางของประเทศไทย ในอนาคตมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยงวานิลลาในเชิงการค้าต่อไป

เวลา 10.43 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 ที่เมืองสุราการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7 และขอบคุณภาพจาก : เพจ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการต้นแบบที่มีการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ทำการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล มีถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง มีอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและจุดบริการน้ำดื่มสะอาด พร้อมสร้างแนวท่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบลหนองฝ้าย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 58,000 คน 11,600 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 300,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่ได้ประมาณ 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ยังส่งน้ำไปยังตำบลอื่นๆ ในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำหรับทำระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอและมั่นคง ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

#ทรงพระเจริญ
ขอบคุณภาพจาก:เพจพระลาน
'กรมพระศรีสวางควัฒน'ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ช่วยเหลือประชาชน สรรพสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงเน้นย้ำเสมอว่า “การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจะบรรลุผลได้...ก็ต่อเมื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี” อีกทั้งยังมีพระเมตตาไปถึงสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ไร้ที่พึ่งให้ปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตมาสู่คนได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565

สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลแม่ออน และหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีขั้นตอนการเข้ามาตรวจรักษา เริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค และการจ่ายยาตามอาการของโรค โดยตลอดทั้ง 3 วันนี้มีประชาชนเดินทางเข้ามาขอรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 158 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ อาทิ โรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ พร้อมกับทรงงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงผ่าตัดทำหมันสุนัขร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขแต่ละตัวอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต รวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างดำเนินการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับการดำเนินกิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ต่างพร้อมใจกันปฏิบัติงานสร้างพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมสัญจรอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้บริการตรวจรักษา การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อคุมกำเนิดประชากรของสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัด และเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ ตลอดทั้ง 3 วัน มีประชาชนในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียงนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 291 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมจำนวนทั้งสิ้น 449 ตัว

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอันเป็นหัวใจหลักสำคัญเพื่อนำไปสู่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพทั้งของคนและสัตว์ ให้อยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
x

Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สปสช.เขต 4 สระบุรี ตรอ.สระบุรีเซ็นเตอร์ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 5 กรมนัก KP Electric Supply Oak&Leo.NET ช่างต้อย ระบบไฟฟ้ารถยนต์ Saraburipao sbpao อบต.หนองย่างเสือ ชาบูแมน saraburi