สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, หน่วยงานราชการ, ถนนมิตรภาพ ต. ปากเพรียว, Saraburi.
(13)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา “ความต้องการจำเป็นพื้นฐานของ...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา “ความต้องการจำเป็นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ”
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา โดยมีนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล กรรมาธิการการศึกษา พร้อมด้วย นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา กล่าวต้อนรับ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานในการประชุมและเสวนารับฟังความคิดเห็น
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด และเสนอแนวทางการให้การช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันทุกคน โดยนำเสนอในรูปแบบของรายงานการพิจารณาศึกษา เพื่อให้หน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-25-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3-2/

วันที่ 25 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางอภิญญา ท้าวครุฑ ผู้อำนวยก...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้นางอภิญญา ท้าวครุฑ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ในที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ คือ การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ งานประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ต่อไป

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-25-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

วันที่ 24 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการ...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางกษมา แสนอ่อน
รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 8/2566
โดยในครั้งนี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 2 และศูนย์การทหารม้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมี นายผล ดำธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมถึง
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรี
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-24-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศ...
24/08/2023

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาและการบริหารจัดการการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สื่อสารกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสำเร็จซึ่งมีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศธภ.1 เข้าร่วมประชุม 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท โดยดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการการศึกษา และนายสุทลทัศน์ เจริญสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกรีนฮิลล์ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-23-24-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3/

22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลคนอาสา แก้ปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ตามโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ)
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ให้มีศักยภาพและความพร้อมด้านการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย และการพัฒนาทางอารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาทางกาย ใจ และสติปัญญาในการรองรับการพัฒนาของช่วงวัย โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม ฐานความรู้ต่างๆ โดยมีทีมอาสาสมัคร (อส.ศธ) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-22-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

วันที่ 21 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมเอกชน และโรงเรีย...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมเอกชน และโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ,โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ร่วมประชุมชี้แจ้งการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ภายใต้ "โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-21-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3-2/

วันที่ 21 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนสำนักงา...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษายากจนในจังหวัดสระบุรี การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบทุนในวันนี้ มีจำนวน10ทุน
ทุนละ2000บาท แยกเป็นแต่ละสังกัดดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาสระบุรี เขต 2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี, สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อคัดเลือกคุณสมบัตินักเรียนผู้รับทุนฯ ปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-21-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

วันที่ 19 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย เร...
21/08/2023

วันที่ 19 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย เรื่อง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี บรรยายในหัวข้อ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ,การประกันคุณภาพภารศึกษาภายในสถานศึกษา บรรยายโดยนางราหุล รัตนวงศ์แข และคณะ
ทั้งนี้ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีได้มอบเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดสระบุรี ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ,ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้ นางสาวลัดดา  แตงหอม ผู้อำ...
21/08/2023

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แตงหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,นางสาวอภิชญา รัตนบัญชาชัย เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบวัตกรรมการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting

18 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคัดเลื...
21/08/2023

18 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เครือข่าย IFTE (วิทย์ฯ คณิตฯ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ปฐมวัย) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีครูร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกจำนวน 26 ผลงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำ...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 19/2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
โดยมีนายเล็ก ทาเพชร เป็นประธานในการประชุม การประชุมในวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก เช่น เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่อเป็นทุนส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิกและครอบครัว

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-18-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3-2/

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีhttps://saraburipeo.moe.go.th/%e0%...
18/08/2023

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81-9/

วันที่ 18 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสั...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก
Up Expo 2023 สระบุรี" ณ ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยจังหวัดสระบุรี โดยจังหวัด มีแนวทาง
ในการจัดงาน เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดและการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเตรียมพร้อม การจัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023 @ สระบุรี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี นายอิทธิเดช เสถียรพันธ์ ตัวแทนประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภาคกลางตอนบน และทุกภาคส่วนร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก
Up Expo 2023 สระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-18-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

วันที่ 17 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางกษมา แสนอ่อนรองศึกษาธิการ...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางกษมา แสนอ่อน
รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในการประชุม และเพื่อให้หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กำหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาการศึกษาการศึกษาในระดับภาคให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและบริบทความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาพื้นที่

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-17-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3-3/

วันที่ 17 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ออกติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาขั...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ออกติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการใน กศจ. สระบุรี ประกอบด้วย นายผจญ มุกดา ,นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก ,นายทบทวน ชำนาญค้า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระบุรี ผ่านกลไก กศจ. ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี การออกติดตามในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจและดูความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ และผลการเรียนของนักเรียน โดยมีบ้านเรียนที่จะออกตรวจเยี่ยมในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 และสพป.สระบุรี เขต 2
รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ณ บ้านเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-17-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3-2/

วันที่ 17 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมงาน "รำลึก 100 ปี อาคารเจ้าฟ้าวไลย...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมงาน "รำลึก 100 ปี อาคารเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ" สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี (Open House) ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงผลงานแก่สาธารณชน เนื่องในโอกาสอาคารเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อายุครบ 100 ปี และการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ให้เข้าชมได้ ร่วมถึงมีกิจกรรมชิม ชม ช้อปการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.พรีเมี่ยมและผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่น จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ สกร.อำเภอทั้ง 13 แห่ง โดยให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมการจัดบูธแสดงนิทรรศการและกิจกรรมนี้ด้วย

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-17-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

วันที่ 16 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ มอบหมายให้นางสมใจ ศุภธีรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าประช...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ มอบหมายให้นางสมใจ ศุภธีรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าประชุมร่วมกับคณะออกตรวจติดตาม เพื่อหารือและเตรียมการ ซักซ้อมความเข้าใจก่อนจะมีการออกติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในจังหวัดสระบุรี (Home School) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ในการออกติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและดูความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ และผลการเรียนของนักเรียน โดยมีบ้านเรียนที่จะออกตรวจเยี่ยมในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 สพป.สระบุรี เขต 2 รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจ...
16/08/2023

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศไทยในระดับภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและชี้แจงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ยังมีศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษาธิการภาค, ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 300 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาการศึกษาลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งทบทวน ตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมา ออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา กลไก เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด รวมทั้งจัดทำชุดโครงการสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของชาติ แลtแผนพัฒนาพื้นที่ภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-14-16-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3/

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านของการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา การ...
15/08/2023

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านของการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แตงหอม ผู้อำนวยการกลุ...
15/08/2023

11 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แตงหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางสาวบัณฑิตา บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรและคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค 1) ณ โรงเรียนบ้านธารทองแดง ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีในการเข้าร่วมคัดเลือกในครั้งนี้

https://saraburipeo.moe.go.th/11-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81-2/

วันที่ 11 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภ...
15/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี เหล่ากาขาดจังหวัดสระบุรีและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ใช้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี การมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นตัวแทนมอบให้แก่ผู้ใช้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-11-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

11 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้านพลเ...
15/08/2023

11 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) เพื่อรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะ รวมถึงพิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านพลเมืองอัจฉริยะ ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการร่วมกันพิจารณาและดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้านพลเมืองอัจฉริยะต่อไป ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/11-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81/

วันที่ 12 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนว...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
มอบหมายนางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ,ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
จากนั้นได้นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง และร่วมกันลงมือปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3-2/

วันที่ 12 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร องค์กร ประชาชน ร่วมพิธี
จากนั้นประธานนำผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา

วันที่ 12 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสมาคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 92 รูป
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมปล่อยพันธ์ปลาที่บริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่ และเป็นการขยายพันธ์ปลาและแหล่งอาหารให้เพิ่มมากขึ้น

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

11/08/2023

🔸กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์🔸

📜 สัปดาห์นี้ขอนำเสนอ "หลักกฎหมายมหาชน จากคำพิพากษาและข่าวกฎหมายต่างประเทศ เล่ม 2"
📍ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_040423_111959.pdf?fbclid=IwAR2ldKm_xLrH0n8l_UfWr7GCUyZHsBKu4h8fhSUXHvhN2ecKriwBLAoz66I
📍จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

📢ติดตามข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้คดีปกครองช่องทางออนไลน์ ได้ที่
📌Facebook:สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา
📌Line@: 🆔 👉 https://lin.ee/1cWPR72
📌Podcast : Podbean https://koratamincourt.podbean.com
📌Youtube Chanel: https://www.youtube.com/channel/UCuzgM0g2d4OVOHyNLAd__Hw/
🤙กดถูกใจ ✅กดแชร์ 🔔กดกระดิ่ง ⏰กดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปความรู้คดีปกครองที่น่าสนใจ
:;สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา
☎️ 044 307300 - 2 กด 0

ขอเชิญชวนประชาชนร่วม  #ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  #พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวั...
11/08/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วม #ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ #พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

https://wellwishes.royaloffice.th/

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
ทรงพระเจริญ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระบ...
10/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2566 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องสมาชิก ช.พ.ค.
ถึงแก่ความตาย สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทอสูรตามสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ราย โดยมีนายประสิทธิ์ สุวรรณ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-10-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3-2/

วันที่ 10 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําข้อเสนอเชิง...
10/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาใน 4 ประเด็น คือ 1. ประเด็นจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู หลักสูตรการผลิตและพัฒนา
ผู้บริหาร 2. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3. ส่งเสริมดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 4. การแบ่ง และมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมมาลากุล อาคาร 1 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-10-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

9 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัด...
09/08/2023

9 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้นางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยงานด้านการศึกษาและพัฒนาเด็ก
ที่อยู่ในวัยเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) การอ่านออกเขียนได้รวมถึงการพัฒนาทางอารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม และการดูแลปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมีอาสาสมัครจิตอาสา และ นางจณิตา เทียนชัยมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม

https://saraburipeo.moe.go.th/9-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%94/

วันที่ 9 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นางพิมรดา สุขธนวณิช นิติกรชำนา...
09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้นางพิมรดา สุขธนวณิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถชนิดที่2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ใน หัวข้อมนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถ เพื่อให้ตระหนักถึงการขับขี่รถอย่างถูกต้องตามกฎจราจรและเกิดความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้รถใช้ถนน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89-2/

วันที่ 9 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาววัชรินทร์ ขำเดช ผู้อำนวย...
09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยนางสาววัชรินทร์ ขำเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวดวงพร ใจเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงิน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89/

09/08/2023

‘ปลัด ศธ.’ เผยศาลฯ สั่งจำคุก 93 ปี 279 เดือน ตัวการโกงเงิน #กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พร้อมชดใช้เงิน+ดอกเบี้ย ให้ผู้เสียหาย 64 ล้านบาท ส่วนเจ้าหน้าที่-ผู้เกี่ยวข้อง จะต้องถูกดำเนินการทางการปกครองต่อไปด้วย

https://moe360.blog/2023/08/09/p51485

8 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำห...
08/08/2023

8 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา 9 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสที่เข้าร่วมโครงการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ร่วมกันจัดทำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สามารถเทียบโอนรายวิชาในระดับ ปวช. โดยการประชุมในวันนี้มีผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และสถาบันอาชีวศึกษา
ในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/8-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%94-2/

8 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึ...
08/08/2023

8 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบ Zoom พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม โดยการประชุมดังกล่าว
มีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่แจ้งต่อที่ประชุม เช่น รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนระบบสํานักงานดิจิทัล (MOE Digital Office : MOE DO) ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี รับทราบตามผลการประชุมดังกล่าว

https://saraburipeo.moe.go.th/8-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%94/

7 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม ศึกษานิเทศก...
07/08/2023

7 สิงหาคม 2566 , ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้
นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับภาค ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีตัวแทนด้านบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย จาก สพป.สระบุรี เขต 2
และตัวแทนด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย จาก สพป.เขต 1 โดยมีนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

https://saraburipeo.moe.go.th/7-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%94/

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 25...
07/08/2023

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่...
04/08/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566, ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองตัวอย่าง รุ่นที่ 2 เนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน
การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองตัวอย่าง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียน ผู้ร่วมงาน และบุคคลทั่วไป ซึ่งศึกษาธิการได้จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่ปฏิบัติ ประจำปีงบ พ.ศ. 2566
การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ มีข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอาทิ สกร. และครูในโรงเรียนสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประมาณ 400 คน
การถือศีลปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการถือศีล8 งดการเบียดเบียนสรรพสัตว์ การปิดวาจา และงดใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ
ทั้งนี้ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จะได้ขยายผลกิจกรรมนี้ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

https://saraburipeo.moe.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-28-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-3-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566/

ที่อยู่

ถนนมิตรภาพ ต. ปากเพรียว
Saraburi
18000

เบอร์โทรศัพท์

+6636351828

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

▶️▶️ ก่อนเปิดเฟส 2️⃣ เค้ามีการสำรวจว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองไปตอบ แบบสอบถามความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 กันได้จ้า