Clicky

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัยสารพัดช? รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัย สารพัดช่างสระบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธ ที่26 ตุลาคม 2565 งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระเ...
26/10/2022

วันพุธ ที่26 ตุลาคม 2565 งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กันนักเรียนและนายสากล แววไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวอบรมและให้โอวาทกับนักเรียน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจัดอบรมรายวิชาโปรแกรมคอมพ...
26/10/2022

ภาพบรรยากาศ
การจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
จัดอบรมรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ (VDO)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 331 วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2565คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระ...
22/10/2022

วันที่ 23 ตุลาคม 2565
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30 ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ...
20/10/2022

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30
ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชำระเงินผ่าน #ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 16-23 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น
#นักศึกษาสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรลงทะเบียนได้ในระบบ ศธ.02 หรือ ที่เว็บไซต์ #วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ไปที่แถบเมนูซ้าย “งานทะเบียน” หรือไปที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นะคะ
http://srbpoly.ac.th/news_85
กรณีผ่อนผัน นศ.ต้องมาเขียนคำร้องขอผ่อนผันระหว่างที่ 17-21 ตุลาคม 2565 ในเวลา 9.00-15.00 น.พร้อมชำระค่าระดมทรัพยากรจำนวน 2,000.- บาท และ #ชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ค่ะ

ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรช่างบริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส...
19/10/2022

ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรช่างบริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สมัยใหม่ รุ่นที่12 ระหว่างวันที่21-25 พฤศจิกายน 2565 สนใจติดต่อสมัครเข้าเรียน
รายละเอียดดังประกาศ

ภาคเรียนที่ 2/2565​ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ต้อนรับเปิดเทอม​ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
17/10/2022

ภาคเรียนที่ 2/2565​ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
ต้อนรับเปิดเทอม​ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ได้ผ่านการอบรมโครงการปฏ...
14/10/2022

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ได้ผ่านการอบรมโครงการปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างบริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สมัยใหม่ และกล่าวปิดโครงการฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประกาศผลการเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565#กำหนดให้1.นักศึกษา ที่มีผลก...
13/10/2022

ประกาศผลการเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

#กำหนดให้
1.นักศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น ม.ส. ดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน โดยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ Online ได้ตั้งแต่วันที่ 13-21 ตุลาคม 2565
ยื่นคำร้องได้ที่นี่ : https://forms.gle/US5wh3neQK85UN4t9
หลังจากนักศึกษายื่นคำร้องขอแก้ไขผลกาเรียนแล้ว ให้ติดต่อครูผู้สอนเพื่อทำการขอแก้ไขผลการเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ครูผู้สอน จะดำเนินการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศผลการแก้ไขผลการเรียนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพั...
13/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพบรรยากาศวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565แผนกช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างบริ...
10/10/2022

ภาพบรรยากาศ
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
แผนกช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างบริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สมัยใหม่ รุ่นที่ 11
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ภาพบรรยากาศวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรียินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และร่วมแ...
07/10/2022

ภาพบรรยากาศ
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรียินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และร่วมแสดงความยินดีกับ
นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ในโอกาสย้ายมาดำรงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ได้ดำเนินการประกาศผลการเรียนสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถเข้าดูผลก...
07/10/2022

งานวัดผลและประเมินผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ได้ดำเนินการประกาศผลการเรียนสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว

นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ที่

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์
https://std2018.vec.go.th/web/

ภาพบรรยากาศวันพุธ ที่5 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย เหลือหลาย   หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อบรมหลั...
05/10/2022

ภาพบรรยากาศ
วันพุธ ที่5 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย เหลือหลาย
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อบรมหลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ผู้เข้าอบรม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันพุธ ที่5 ตุลาคม 2565วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรียินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และร่วมแสดงความยินดีกั...
05/10/2022

วันพุธ ที่5 ตุลาคม 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรียินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และร่วมแสดงความยินดีกับนายวสันต์ กลิ่นหอม ครูผู้ช่วย สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ภาพบรรยากาศวันอังคาร ที่4 ตุลาคม 2565คณะผู้บริหารครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอ...
04/10/2022

ภาพบรรยากาศ
วันอังคาร ที่4 ตุลาคม 2565
คณะผู้บริหารครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น การจัดการเรียนการสอนและศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

📌⚠️ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ะ
03/10/2022

📌⚠️ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน
และวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ะ

ภาพบรรยากาศวันศุกร์ ที่30 กันยายน 2565นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ นายชัยวัฒน์ พรแสนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ...
30/09/2022

ภาพบรรยากาศ
วันศุกร์ ที่30 กันยายน 2565
นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ นายชัยวัฒน์ พรแสน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และนายวสันต์ กลิ่นหอม ครูผู้ช่วยสาขาคณิตศาสตร์ และคณะครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาและร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

⚠️ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565และ⚠️กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565📌
29/09/2022

⚠️ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
และ
⚠️กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
📌

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ นายวสันต์ กลิ่นหอมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาค...
26/09/2022

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ นายวสันต์ กลิ่นหอมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพบรรยากาศ นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ปัจฉิมโอวาท นศ.ระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29-30...
25/09/2022

ภาพบรรยากาศ
นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ปัจฉิมโอวาท นศ.ระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29-30 และคณะครูแผนก/ฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งรายละเอียดกำหนดการการวัดผลและประเมินผล การลงทะเบียน การชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาทราบ
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล...
23/09/2022

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ
นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนว...
23/09/2022

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ
นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

Photos from ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี's post
23/09/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี's post
23/09/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี's post

งานวัดผลและประเมินผลวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี1.สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น ศูนย์ ...
23/09/2022

งานวัดผลและประเมินผลวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

1.สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น ศูนย์ (0) หรือ ม.ส. ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนและติดต่อแก้ไขผลการเรียนกับครูผู้สอน ภายในวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ

(2).นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น ขร. จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคเรียนถัดไป
ไม่สามารถแก้ไขผลการเรียนได้

(3). นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ที่

หน้าเว็บวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
http://www.srbpoly.ac.th/

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์
https://std2018.vec.go.th/web/

หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1ZcFPhrqjyX0auloyWaJeZ_ar_WqPDn_8?usp=sharing

คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ขอแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอาย...
15/09/2022

คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ขอแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ
นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอขอบคุณบริษัทสยามนิสสันสระบุรีจำกัด ส่งมอบอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อนิสสัน...
09/09/2022

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอขอบคุณบริษัทสยามนิสสันสระบุรีจำกัด ส่งมอบอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อนิสสันเพื่อเป็นอุปกรณ์ การศึกษาให้กับแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ภาพบรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4สาขาอาชีพ สาขาช่างบำรุงเครื่องปรับอากาศ...
30/08/2022

ภาพบรรยากาศ
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4สาขาอาชีพ สาขาช่างบำรุงเครื่องปรับอากาศ ช่างตัดผมชาย ช่างเชื่อมโลหะ และสาขาบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ให้แก่ทหารประจำการ 271 คน ในวันอังคาร ที่30 สิงหาคม 2565 ขอขอบคุณ ท่านผู้บังคับการกรมทหารม้าที่5 และนางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ และคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ร่วมพิธี และกล่าวปิดโครงการ ณ อาคารแหล่งสมาคม กองพลทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ พื้นที่จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศวันที่20 สิงหาคม 2565 นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลา...
22/08/2022

ภาพบรรยากาศ
วันที่20 สิงหาคม 2565 นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สี่พระยา พัฒนาผู้ประกอบการอาชีพวิถีใหม่ สู่วิสาหกิจชุมชน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ภาพบรรยากาศวันที่22 สิงหาคม 2565คณะครู แผนกวิชาช่างยต์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และนักเรียน เข้ารับการฝึกอบรม งานสีรถยนต...
22/08/2022

ภาพบรรยากาศ
วันที่22 สิงหาคม 2565
คณะครู แผนกวิชาช่างยต์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และนักเรียน เข้ารับการฝึกอบรม งานสีรถยนต์ โดยมี อ.ไชยา กุลสุวรรณ วิทยากร ณ แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรียินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นพ...
22/08/2022

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรียินดีต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นพรีเมี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ🔥ขอรับบริจาคเลือด กรุ๊ป O ให้นายบุญฤทธิ์ ขันธะวิธินักศึกษาประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันอังคารที่ 2 ส...
04/08/2022

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
🔥ขอรับบริจาคเลือด กรุ๊ป O

ให้นายบุญฤทธิ์ ขันธะวิธิ
นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ต้องผ่าตัดช่องท้อง และต้องการเลือดกรุ๊ป O โดยเร่งด่วน

ผู้มีความประสงค์จะบริจาคเลือด ให้กับนักศึกษาคนดังกล่าว สามารถบริจาคได้ที่ รพ.สระบุรี โดยระบุชื่อให้ นายบุญฤทธิ์ ขันธะวิธิ เป็น นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีพร้อมคณะครู และบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวา...
28/07/2022

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
พร้อมคณะครู และบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ร่วมกับกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4สาขาอาชีพ สาขาช่างบำรุงเคร...
27/07/2022

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ร่วมกับกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4สาขาอาชีพ สาขาช่างบำรุงเครื่องปรับอากาศ ช่างตัดผมชาย ช่างเชื่อมโลหะ และสาขาบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ให้แก่ทหารประจำการ 271 คน ตั้งแต่วันที่21-27 กค.65 ขอขอบคุณ ท่านผู้บังคับการกรมทหารม้าที่5 มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและให้การสนับสนุนการฝึกอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนากำลังพลให้มีทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี นำโดย นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ คณะผู้บริหารและครูเจ้าหน้าที่ รวมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
23/07/2022

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นำโดย นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ คณะผู้บริหารและครูเจ้าหน้าที่ รวมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการส่งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ( Fix it - จิตอาสา ) ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และมีนายพชร ศรีมหาเอก นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศวันที่21 กรกฎาคม 2565พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นทหารกองประจำการก่อนปลด (พื้นที่สระบุรี) โดยกรมท...
21/07/2022

ภาพบรรยากาศ
วันที่21 กรกฎาคม 2565
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นทหารกองประจำการก่อนปลด (พื้นที่สระบุรี) โดยกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี#ขอแสดงความยินดีท่านรองจักรพันธ์ ภู่สิงห์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดช่างสระบ...
21/07/2022

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
#ขอแสดงความยินดี
ท่านรองจักรพันธ์ ภู่สิงห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพกิจกรรมวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การป...
19/07/2022

ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวด ✳️ #สื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทย ✳️

ภาพบรรยากาศวันที่11 กรกฎาคม 2565วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจัดอยรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างบริการระบบไฟฟ้าและอิเ...
11/07/2022

ภาพบรรยากาศ
วันที่11 กรกฎาคม 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
จัดอยรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างบริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สมัยใหม่ รุ่นที่ 10
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยสารพัดช่า...
08/07/2022

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่อยู่

Saraburi
18000

เบอร์โทรศัพท์

+6636200661

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 ค่ะ ✍️
ฝากประชาสัมพันธ์ TCAS รอบ Port folio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับ
รับสมัครวันสุดท้าย 1 ธันวาคม 2564 นะครับ
ติดต่อประสานงานได้ตามเบอร์ที่ให้ในเอกสารนะครับ
หรือติดต่อผม อาจารย์ ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
087-6923836
ประชาสัมพันธ์
สำหรับน้องๆ
ที่กำลัง หางานทำช่วงปิดเทอม
โลตัส สระบุรี เปิดรับสมัคร
ทั้งนักเรียนรายชั่วโมง
พนักงานราบวัน
พนักงายรายเดือน

เข้ามาสมัครที่ โลตัส สระบุรี ได้เลยนะครับ

โทร 0860745780
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนคอร์ส ”ตัดผมหญิง” เรียนจำนวน 75 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563 (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.) สมัครได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สอบถามเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ
เผื่ออาจารย์จะสนใจศึกษาต่อค่ะ

📢📢📢ขยายเวลารับสมัครจนถึง 17 พฤษภาคม 2563📢📢📢

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (แผน ข) (S-MTM)

🎉เรียนรอบเสาร์-อาทิตย์
🎉ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท
🎉สนใจสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์📞 099-230-3165 📧 [email protected]
จบ 2561

รุ่นที่ 24
🚩เมื่อเค้าเข้ามาในขีวิตเราเพียงแค่การ #สบตา👀 จุดเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นอย่างไร หนั้งสั้นร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาการท้องในวัยเรียน #ทางเดินเส้นนั้นฉันเรียกมันว่าความรัก 🚗 ทุกTimeline ของชีวิตย่อมมีจุดเปลี่ยน อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วหรือยัง อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนความคิด #อาชีวะโชว์พราว #สสส #อาชีวะโชว์พราวจุดเปลี่ยนความคิด #วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1797529056949863&id=1716629968373106
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี การยางแห่งประเทศไทยสาขาเขา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพช สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาว สำนักงานการท่องเที่ยวและกี เทศบาลตำบลไชโย