Clicky

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ. "ยางเนิ้งเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบร? ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เปิดเหมือนปกติ

Photos from OTOP ยางเนิ้ง's post
28/02/2022

Photos from OTOP ยางเนิ้ง's post

28/02/2022
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบให้นายวิโรจน์ ลาปัน รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมลงพื้นที่กับ นางดวงจิตต์ ปรั...
25/02/2022

นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบให้นายวิโรจน์ ลาปัน รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมลงพื้นที่กับ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับ ด.ญ.พิชญาดา รักษาเผ่าพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 286/2 ม.1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

Update…ตอนนี้มีคนมารับน้องแล้วนะค่ะประชาสัมพันธ์…. สุนัข สีน้ำตาล เพศผู้ ปลอกคอสีเขียว ได้พลัดหลงมาอยู่บริเวณตลาดโกมุ...
24/02/2022

Update…ตอนนี้มีคนมารับน้องแล้วนะค่ะ
ประชาสัมพันธ์…. สุนัข สีน้ำตาล เพศผู้ ปลอกคอสีเขียว ได้พลัดหลงมาอยู่บริเวณตลาดโกมุ่ย(ตลาดเย็นยางเนิ้ง) น้องมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ท่านใดที่เป็นเจ้าของ หรือมีความประสงค์ที่จะอุปการะน้อง สามารถติดต่อรับน้องได้ที่ตลาดโกมุ่ย หรือติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

Photos from กศน.ตำบลยางเนิ้ง's post
24/02/2022

Photos from กศน.ตำบลยางเนิ้ง's post

23/02/2022

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เดินทางมาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยนำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 📸

#ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
#ยางเนิ้ง
#OTOPยางเนิ้ง

23/02/2022
ประชาสัมพันธ์...ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในขณะน...
22/02/2022
ประชาสัมพันธ์การติดต่อฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ประชาสัมพันธ์...ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางไลน์ จัดเก็บยางเนิ้ง โดยสแกนคิวอาร์โค้ด QR-Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-1303215 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบให้ นายวิโรจน์ ลาปัน รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานเปิดอบรบ ...
22/02/2022

นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบให้ นายวิโรจน์ ลาปัน รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานเปิดอบรบ "หลักสูตรการทำขนมจีบและซาลาเปา" ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบูรณาการร่วมกับ กศน.อ.สารภี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีการพัฒนาด้านอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่อง สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้สู่ครอบครัว ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาฝีมือด้านอาชีพ นำไปสู่การเสริมสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่กลไกของตลาด ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2664

22/02/2022

OTOP ยางเนิ้ง ได้นำผลิต​ภัณฑ์​ ไปจัดจำหน่ายและโปรโมทสินค้า ในงานนิทรรศการ การประเมินโรงเรียนสารภีพิทยาคมเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด #โอทอป #OTOP​ #Chiangmai​ #Thailand​ #OTOP​เชียงใหม่ #สินค้าotopเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
21/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1,2,4,8 ต.สารภี ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.สารภี
รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2663
Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
21/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาวัดกู่เสือ หมู่ 1 ต.ยางเนิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2662
Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
21/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการกำนันตำบลยางเนิ้ง หมู่ 5 ต.ยางเนิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2661
Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบให้นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุ...
21/02/2022

นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบให้นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มบ้านศรีโพธาราม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มบ้านศรีโพธาราม
*** รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊ก >>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2657

18/02/2022
นายโชติอนันต์ เเก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ หลักสูตร "ทำ...
18/02/2022

นายโชติอนันต์ เเก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ หลักสูตร "ทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การทำลูกประคบสมุนไพร" กลุ่มเป้าหมาย 20 คน โดยบูรณาการร่วมกับ กศน.อำเภอสารภี โดยมี นายพิชิต ผ่องเกษรหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการมีงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการกำนันตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 5
*** รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊ก >>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2656

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พลังงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มตัดเย็บผ้ายืดและกลุ่มทำน้...
17/02/2022

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พลังงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มตัดเย็บผ้ายืดและกลุ่มทำน้ำมันเหลืองนวดทาเพื่อสุขภาพหมู่ 5 โดยมีนายเรืองวิทย์ ว่องไวย์ กำนันตำบลยางเนิ้ง นายพงษ์พันธ์ ทารส สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการกลุ่ม และนายพิชิต ผ่องเกษร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประสานงานเพื่อหาแนวทางในการลดพลังงานไฟฟ้าและทางคณะกลุ่มพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสื้อยืดให้กับพนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
*** รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊ก >>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2655

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายพิชิต ผ่องเกสร หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการเก...
17/02/2022

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายพิชิต ผ่องเกสร หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมลงนามในพิธีส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 กิโลวัตต์ในระบบผลิตน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มบ้านศรีโพธาราม ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ 2565 โดยนายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และทีมงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่องการใช้งานและดูแลรักษาแก่คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มบ้านศรีโพธาราม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มบ้านศรีโพธาราม
*** รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊ก >>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2654

📣ประชาสัมพันธ์....ประกาศรับสมัครงานบริษัท บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีความประสงค์ รับสมัครงานตำแหน่งงาน ...
15/02/2022

📣ประชาสัมพันธ์....ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีความประสงค์ รับสมัครงานตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2. พนักงานฝ่ายผลิตชาย

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
14/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาผู้สูงอายุหลังวัดพระนอนป่าเก็ตถี่ หมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2653

Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
14/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ริมถนนรางรถไฟหมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2652
Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
14/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาวัดต้นเหียว หมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง
***รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2651
Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
14/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2650

Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ...
14/02/2022

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลฯ ต้องพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้สรุปเป็นแผนงาน/โครงการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง
***รายละเอียดเพิ่มเติม>>http://www.theyang.go.th/news_view.php?id=2649

Cr....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

โครงการคัดกรองสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14/02/2022
โครงการคัดกรองสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการคัดกรองสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมโครงการคัดกรองสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาการเชิงรุก อายุ 35 ปีขึ้นไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11/02/2022
11/02/2022
11/02/2022

มาตรการของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

10/02/2022
📣ประชาสัมพันธ์....ประกาศรับสมัครงานบริษัท ซี.พี.ดี. ซีทบอร์ด จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก...รายละเอียดตามเอกสาร
10/02/2022

📣ประชาสัมพันธ์....ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ซี.พี.ดี. ซีทบอร์ด จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก...รายละเอียดตามเอกสาร

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงานจังหวัดเชียงใหม่มอบให้โรงน้ำดื่มศรีโพธาราม
01/02/2022
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงานจังหวัดเชียงใหม่มอบให้โรงน้ำดื่มศรีโพธาราม

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงานจังหวัดเชียงใหม่มอบให้โรงน้ำดื่มศรีโพธาราม

นายพิชิต  ผ่องเกษร  หัวหน้าสำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับกำนันตำบลยางเนิ้ง นายมานพ  ถาเกิด  ประธา...

ที่อยู่

ที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง
Saraphi
50140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653321420

เว็บไซต์

http://www.theyang.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

✨ ภาพบรรยากาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรบ การใช้เครื่องฟองอากาศขนาดเล็กสำหรับทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำมันเหลืองดมนวดเพื่อสุขภาพ และการทำน้ำหมักชีวภาพ 💧🏆🧴🧼🛁 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ อบรมกิจกรรมที่ 4 ECO PEOPLE เรื่อง หลักสูตรทำปุ๋ยชีวภาพ จากใบยางนาสูตรผสมน้ำฟิงอากาศขนาดเล็ก 💦🍃 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้จักใช้รู้เท่าทัน แอพพลิเคชั่นที่นินมใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 💻💓🍳 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมอบรม Creative Food People อบรมอาชีพ พัฒนาทักษะ ผลิตภัณฑ์แคบหมูอบลมร้อน แบบดั้งเดิม แบบอบลมร้อน แบบไมโครเวฟ ณ บ้านสวนเชาว์ธำรงวรรธน์ 🤤👍🏻🔥🐽💓🤤🐽👍🏻🔥 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ วันที่ 27-29 กันยายน 2564 ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมอบรม Creative Food People อบรมอาชีพ พัฒนาทักษะ ผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว สูตรสมุนไพร สุขภาพ สูตรคีโต สูตรดั้งเดิม ณ บ้านสวนเชาว์ธำรงวรรธน์ 🐽🐷🐽🐷🐽🐷🐽🐷🐽👍🏻💓 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันที่ 8 ตุลาคม - 11 ตุลาคม 2564 ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมอบรม ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Craft Trend Product อบรมการทำกระเป๋าผ้า ณ วัดแสนหลวง 🥰💓🛍🌻🥰 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ วันที่ 24-26 กันยายน 2564 ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมอบรม Creative Food People อบรมอาชีพ พัฒนาทักษะ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า สูตรกากหมู สูตรคีโต สูตรดั้งเดิม ณ บ้านสวนเชาว์ธำรงวรรธน์ 🍃👍🏻💓🌶🧄🌶🧄🌶🧄🌶 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรม ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Craft Trend Product อบรมการทำเบาะรองนั่ง 💓🌻🌲 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรม ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Craft Trend Product อบรมการทำกระเป๋าผ้า 🥳 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันที่ 12 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2564 ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมอบรม ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Craft Trend Product อบรมการทำเบาะรองนั่ง ณ วัดแสนหลวง 🌻🎉💜🥰💓 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ในกลุ่มนี้มีใครรู้จักชายคนนี้ไหมครับ
วันที่ 14 กันยายน 2564 ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบการจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่ายในชุมชน ณ ศูนย์ OTOP ตำบลยางเนิ้ง 👜🛍🧽🎁🍃💓 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่