สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา หน่วยงานของรัฐ ทางด้านการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

เกษตรสงขลา “ประชุมสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร...
26/01/2021

เกษตรสงขลา “ประชุมสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร”
.......................................................................
26 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร และงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีประเด็น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ความก้าวหน้าโครงการ one stop service การจัดเวที focus group ประเมิณข้อมูลไม้ผล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่1 งานทะเบียนเกษตรกร งานติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดปี 2564 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่ความยั่งยืน การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 1

ฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : /ภาพ/ข่าว/รายงาน

#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

เกษตรสงขลา "จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพืชประจำถิ่นของชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่3 ตำบล...
25/01/2021

เกษตรสงขลา "จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพืชประจำถิ่นของชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา”
.......................................................................
วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชและพัฒนาหมู่บ้านขยายผลในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ปลูกพืชผสมผสาน ส่งเสริมพืชประจำถิ่นของชุมชน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพืชประจำถิ่นของชุมชน ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ปี2564 โดยมีทีมนายคำนึง นวลมณี ปราชญ์เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีการเสียบยอดจำปาดะในต้นขนุน การปักชำแบบควบแน่นในมะนาวสีชมพู การตอนกิ่งส้มโอทับทิมสยามและมะละกอ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านประกอบออก จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วราเชนทร์ โชติธรรม : ภาพ
โชติกา ธนภักดีโชติ : ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : รายงาน

#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

เกษตรสงขลา “ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย”.................
25/01/2021

เกษตรสงขลา “ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย”
...................................................................
25 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวประภาพร​ ทองสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ​ กลุ่มอารักขาพืช​ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย​ จังหวัดสงขลา

สุพัชร์​ อนันทนุพงศ์ ​: ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มอารักขาพืช

เกษตรสงขลา "ร่วมติดตามการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริกา...
22/01/2021

เกษตรสงขลา "ร่วมติดตามการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ​ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านกันมัน หมู่ที่​ 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ"
...................................................................
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวกัญจนาถ ช่างสาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช​ และนางสาวเกศรินทร์ เพ็งเซะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมติดตามการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยมีการชี้แจงแนวทางการบริหารและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการการใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มศดปช. ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านกันมัน หมู่ที่​ 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สุพัชร์​ อนันทนุพงศ์​ : /ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มอารักขาพืช

เกษตรสงขลา "จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพืชประจำถิ่นของชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมหาราช1 หมู่ที่4 ตำบลเขาแดง...
22/01/2021

เกษตรสงขลา "จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพืชประจำถิ่นของชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมหาราช1 หมู่ที่4 ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ”
.......................................................................
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชและพัฒนาหมู่บ้านขยายผลในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ปลูกพืชผสมผสาน ส่งเสริมพืชประจำถิ่นของชุมชน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพืชประจำถิ่นของชุมชน ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ปี2564 โดยมีทีมนายคำนึง นวลมณี ปราชญ์เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีการเสียบยอดจำปาดะในต้นขนุน การปักชำแบบควบแน่นในมะนาวสีชมพู การตอนกิ่งส้มโอทับทิมสยามและมะละกอ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมหาราช1 จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมหาราช1 หมู่ที่4 ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วราเชนทร์ โชติธรรม : ภาพ
โชติกา ธนภักดีโชติ : ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : รายงาน

#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

เกษตรสงขลา "จัดอบรมตลาดออนไลน์ และการเกษตรมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์........................................................
22/01/2021

เกษตรสงขลา "จัดอบรมตลาดออนไลน์ และการเกษตรมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์
.......................................................................

22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสุนิตสา พรหมเดชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมตลาดออนไลน์ และการเกษตรมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

ฝนทิพย์ วระพิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : /รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เกษตรสงขลา “จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานส...
21/01/2021

เกษตรสงขลา “จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่”
...................................................................
21 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ​โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักในเรื่องการจำแนกศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ พร้อมฝึกปฏิบัติการจำแนกจากภาพถ่าย ตลอดจนแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สุพัชร์​ อนันทนุพงศ์ ​: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มอารักขาพืช

เกษตรสงขลา "ลงพื้นตรวจรับพัสดุภายใต้โครงการเสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้งรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง/ปาล์มน้ำมัน กิจกรรมส่งเสริม...
21/01/2021

เกษตรสงขลา "ลงพื้นตรวจรับพัสดุภายใต้โครงการเสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้งรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง/ปาล์มน้ำมัน กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ งบกลุ่มจังหวัด ปี 2564"
.................................................................................
วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้งรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง/ปาล์มน้ำมัน กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ งบกลุ่มจังหวัด ปี 2564 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทำชะมวง อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา

ฝนทิพย์ วระพิน: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เกษตรสงขลา ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) ด้านปศุสั...
20/01/2021

เกษตรสงขลา ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) ด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวชญาภา นวลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมฝึกอบรมเกษตรกร ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) จังหวัดสงขลา จำนวน 48 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาความรู้ให้สามารถนำไปปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ให้บริการด้านปศุสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดโครงข่าย ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง บทบาทความสำคัญและองค์ประกอบของศพก.

นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ /ภาพ/ข่าว/รายงาน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

เกษตรสงขลา "ร่วมติดตามการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริกา...
20/01/2021

เกษตรสงขลา "ร่วมติดตามการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสะพานไม้แก่น ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ​"
...................................................................
วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนางสาวกัญจนาถ ช่างสาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนางสาวเกศรินทร์ เพ็งเซะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมติดตามการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยมีการชี้แจงแนวทางการบริหารและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการการใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสะพานไม้แก่น ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

สุพัชร์​ อนันทนุพงศ์​ : /ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน

เกษตรสงขลา “จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์...
20/01/2021

เกษตรสงขลา “จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564 ณ กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี”
...................................................................
20 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวประภาพร​ ทองสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพนิต วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564 ณ​ กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ​โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร​ โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของกลุ่มต่อไปได้

สุพัชร์​ อนันทนุพงศ์ ​: ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : รายงาน
#โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราปาล์มน้ำมัน

เกษตรสงขลา “จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์...
19/01/2021

เกษตรสงขลา “จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์ม​น้ำมัน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564 ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทำนบ ณ​ หมู่​ที่ 2 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร”
...................................................................
19 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวพนิต​ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช​ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร นำโดยนายสุชาติ แสงทอง เกษตรอำเภอสิงหนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564 ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทำนบ ณ​ หมู่​ที่ 2 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ​โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร​ โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี​ และสามารถผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย​ และเชื้อราเมตาไรเซียม​ ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรของกลุ่มต่อไปได้

สุพัชร์​ อนันทนุพงศ์​: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน
#โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราปาล์มน้ำมัน

เกษตรสงขลา “จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์...
19/01/2021

เกษตรสงขลา “จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564 ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรแบบผสมผสานบ้านนาสีทอง หมู่ที่​ 1​ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ​”
...................................................................
19 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุพัชร์ อนันทนุพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ จัดกิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564 ณ​ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรแบบผสมผสานบ้านนาสีทอง หมู่ที่​ 1​ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ​ จังหวัดสงขลา ​โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร​ โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี​ และสามารถผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย​ และเชื้อราเมตาไรเซียม​ ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรของกลุ่มต่อไปได้

สุพัชร์​ อนันทนุพงศ์​: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน
#โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราปาล์มน้ำมัน

เกษตรสงขลา "ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการนำงานวิจัยขยายผลสู่เกษตรกร อำเภอคลองหอยโข่ง"......................................
19/01/2021

เกษตรสงขลา "ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการนำงานวิจัยขยายผลสู่เกษตรกร อำเภอคลองหอยโข่ง"
.................................................................................
วันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประชุมร่วมกับนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอสะเดา นางสาวละมัย ทองคง เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ในการวางแผนขับเคลื่อนโครงการนำงานวิจัยขยายผลสู่เกษตรกร เรื่อง การใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการปลูกผักยกแคร่ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ฝนทิพย์ วระพิน: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน

เกษตรสงขลา "จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ...
19/01/2021

เกษตรสงขลา "จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ”
.......................................................................
วันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในการพิจารณากลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งมีประเด็นดังนี้
-แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
- ผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ปี 2564
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี2564
- กำหนดลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564

สุชานาถ กองวารี : ภาพ
โชติกา ธนภักดีโชติ : ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : รายงาน

เกษตรสงขลา ร่วมจัดกระบวนการโครงการความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางนันท...
18/01/2021

เกษตรสงขลา ร่วมจัดกระบวนการโครงการความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน

นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางนันทกานต์ แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนในโครงการความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแกแดะ จำนวน 30 ราย ในวันที่ 18 มกราคม 2564 หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

เกษตรสงขลา "ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ อำเภอรัตภูมิ"..............
18/01/2021

เกษตรสงขลา "ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ อำเภอรัตภูมิ"
.................................................................................
วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ กิจกรรมดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ จำนวน 2 ไร่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ฝนทิพย์ วระพิน: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน

เกษตรสงขลา "ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร อำเภอบางกล่ำ"..........................................
18/01/2021

เกษตรสงขลา "ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร อำเภอบางกล่ำ"
.................................................................................
วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน และสรรพคุณทางยาของสมุนไพร ณ วัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ฝนทิพย์ วระพิน: /ภาพ/ข่าว
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /รายงาน

ที่อยู่

ราชดำเนิน
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด