Clicky

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เ

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (สพป.สุพรรณบุรี เขต3)

เปิดเหมือนปกติ

#ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 #อันดับที่4ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...
23/03/2022

#ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 #อันดับที่4ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

วิชา คณิตศาสตร์ 90.09
วิชา ภาษาไทย 96.18
ค่าเฉลี่ยรวม 93.14

#รางวัลชนะเลิศลูกจ้างประจำดีเด่น   วันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรง...
23/03/2022

#รางวัลชนะเลิศลูกจ้างประจำดีเด่น

วันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ขอแสดงความยินดีกับ นายประจักร ปานเพ็ชร์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ที่ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็น “ลูกจ้างประจำดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

#ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2564   วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครู...
20/03/2022

#ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2564

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

#ฉีดวัคซีนPfizerเข็ม1 #นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี   วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ...
20/03/2022

#ฉีดวัคซีนPfizerเข็ม1 #นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี

วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี จำนวน 49 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

#อบรมเชิงปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย   วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภาร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อกรุ จัดอบรมเชิงปฏิบ...
20/03/2022

#อบรมเชิงปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภาร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อกรุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จำนวน 142 คน เพื่อให้ความรู้ เสริมทักษะให้นักเรียนสามารถป้องกัน รักษาความปลอดภัย ทั้งภายในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน โดยมีสิบตรีประกาศิต แปลนพิมาย และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างสูง

#เลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565   วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ...
20/03/2022

#เลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งประธานนักเรียนในครั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 142 คน ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปรากฎว่า เด็กชายชัชวาลย์ ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

#รองชนะเลิศอันดับ2 #โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #ระดับเขตพื้นที่การศึกษา #ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง #ป...
15/03/2022

#รองชนะเลิศอันดับ2 #โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
#ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
#ปีการศึกษา2564

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศผลการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในครั้งนี้

#สอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2564   วันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
15/03/2022

#สอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายพัลลภ จันทร์ลอย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน สนามสอบโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จำนวน 12 คน มีนางพรรณี สุภาพงษ์ , นางชาลีนี นรสิงห์ ครูโรงเรียนวัดน้ำพุ เป็นกรรมการคุมสอบ ในการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (โรงเรียนบางแม่หม้าย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1)   วันศุกร์ที่ 11 ม...
11/03/2022

#เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (โรงเรียนบางแม่หม้าย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1)

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวเมธวี ดอกชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้าย และคณะครูจากโรงเรียนบางแม่หม้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

10/03/2022
#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงปุณญดา ลำดวน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษา...
10/03/2022

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
เด็กหญิงปุณญดา ลำดวน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

#RT (Reading Test) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564   เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรีย...
10/03/2022

#RT (Reading Test) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวจรัญญา ก้องแดนไพร เป็นผู้คุมสอบ ในการสอบในครั้งนี้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เยี่ยมให้กำลังใจ Pre-NT ปีการศึกษา 2564   วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ต...
10/03/2022

#เยี่ยมให้กำลังใจ Pre-NT ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และการเตรียมความพร้อมสอบ Pre - NT ปีการศึกษา 2564

#พระปลัดนพรัตน์ ปุสสโก #บริจาคเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียนวัดอู่ตะเภาวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู...
10/03/2022

#พระปลัดนพรัตน์ ปุสสโก #บริจาคเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภาเข้าพบ พระปลัดนพรัตน์ ปุสสโก เจ้าอาวาสวัดฝาโถ รับเงินบริจาคสร้างห้องสมุดโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้นักเรียน จำนวนเงิน 150,000 บาท ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ขอกราบขอบพระคุณพระปลัดนพรัตน์ ปุสสโก เป็นอย่างสูง

#มอบชุดนักเรียนทุนการศึกษา เลี้ยงอาหาร ไอศกรีม นักเรียนโรงเรียนวัดอู่ตะเภา   วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.อรทัย ...
10/03/2022

#มอบชุดนักเรียนทุนการศึกษา เลี้ยงอาหาร ไอศกรีม นักเรียนโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.รร.วัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ อาจารย์สมวรรณ วิมลโนช คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนนาคนิมิตร และชมรมทุ่งมังกร ได้นำชุดนักเรียน ทุนการศึกษา ก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีม มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

#ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2564 #ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   วันจันทร์ที่ 21 กุ...
10/03/2022

#ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2564 #ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.รร.วัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รอง ผอ.สพป.สพ.3 , นายประเสริฐ ชัยแย้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายอนุชา เงินแพทย์ ที่ปรึกษา ผอ.สพป.สพ.3 , นายเศกสรรค์ ใจดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา , นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางสาวมณฑา มะลิทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ , นางสาวรพีพร ศรีศักดา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้มาประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้คำชื่นชม คำแนะนำ เยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาต้องขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

#กิจกรรมก้าวท้าใจSeason4   วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้...
10/03/2022

#กิจกรรมก้าวท้าใจSeason4

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ระดับท้องถิ่น ปี 2565 จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นายกมล มัยรัตน์ หัวหน้างานกิจกรรมทางกายศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามเสริมพลังร่วมพูดคุย ให้คำแนะนำกิจกรรมทางกายให้กับคณะครู ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย/กีฬาทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ขอขอบคุณศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีเป็นอย่างสูงค่ะ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สสจ.สุพรรณบุรี , สสอ.เดิมบางนางบวช , รพสต.หัวนา , อบต.หัวนา ร่วมให้การต้อนรับ
ในครั้งนี้ด้วย

#รางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)   วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กรมอนามัย ประก...
07/03/2022

#รางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กรมอนามัย ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 364 แห่ง ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 64 แห่ง ”โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้รับรางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)” ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ขอขอบคุณกรมอนามัย ที่ได้จัดกิจรรมนี้ เพื่อลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย และเด็กไม่แข็งแรงได้อย่างยอดเยี่ยม

#เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" และโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช)   วันจันทร์ที่ ...
07/03/2022

#เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" และโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช)

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเข้าศึกษาดูงาน 2 โรงเรียน ได้แก่ นายพนม เข็มเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” และนางสาวบุปผา ช้างวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียน , นางสาวรัตน์เกล้า แก้วเรือง รอง ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช

#เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (โรงเรียนวัดด่านช้าง และโรงเรียนวัดไทร)   วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอร...
07/03/2022

#เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (โรงเรียนวัดด่านช้าง และโรงเรียนวัดไทร)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภาให้การต้อนรับคณะเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเข้าศึกษาดูงาน 2 โรงเรียน ได้แก่ นางวชิรา แสนโกศิก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดด่านช้าง และนางสาวปราณี คล้ายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดไทร

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี ในบริบทสุพรรณบุรี   วันพุธที่ 2 กุมภาพัน...
07/03/2022

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี ในบริบทสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.รร.วัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ในบริบทสุพรรณบุรี โดยมี ผอ.สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ , ผอ.จิราพร เอี่ยมระหงษ์ และ สจ.ภูวฤณ ภูริธรจินดา (สจ.โดม) เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมห้องเรียนมอนเตสซอรีในครั้งนี้
ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำสำหรับการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนมอนเตสซอรี เพื่อให้ทางโรงเรียนนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยต่อไป

#การนิเทศบูรณาการประสานนโยบาย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19   วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยน.ส.อ...
07/03/2022

#การนิเทศบูรณาการประสานนโยบาย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยน.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.รร.วัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และจุดเน้น 10 เพิ่ม นำโดย นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ , นายภาณุมาศ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. และนางสาวณัฐธิดา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง พร้อมให้คำแนะนำ สอบถามสะท้อนปัญหาของโรงเรียน ให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

#ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2564 ระดับสหวิทยาเขต   วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565...
07/03/2022

#ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2564 ระดับสหวิทยาเขต
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 น.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.รร.วัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นำโดย นางประภาศรี จุดมี ผอ.รร.บ้านทับกระดาษ ประธานคณะกรรมการ , นายนพดล คงทายาท ผอ.รร.วัดกกเต็น , น.ส.หนึ่งนุช กาฬภักดี ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองกระเสียง 1 , นางขวัญชนก แสงสุวรรณ ผอ.รร.บ้านหนองยาว และน.ส.อาภรณ์ นรสิงห์
ผอ.รร.นิคมสร้างตนเอง 2 ได้มาประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำชื่นชม คำแนะนำ เยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

#มอบกระเช้าของขวัญขอพรปีใหม่2565   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อ...
07/03/2022

#มอบกระเช้าของขวัญขอพรปีใหม่2565

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ให้แก่
นายเสรี ขำสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา กำนันตำบลหัวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และผู้นำชุมชน

#กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พ...
07/03/2022

#กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูฯ จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง , สามัญ) ตามหลักสูตรฯ เรื่อง การฝึกระเบียบแถว การแต่งกาย การอยู่ร่วมกัน เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

#นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี   วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผอ.จิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการจั...
07/03/2022

#นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผอ.จิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนด้วยมอนเตสซอรี นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ และนางศิริพร พวงมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี พร้อมให้คำแนะนำ ชื่นชมในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาขอขอบพระคุณคณะนิเทศเป็นอย่างสูง ในการนี้มีนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ

#วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธี...
07/03/2022

#วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า โดยมีการถวายราชสดุดี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

#วันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย   วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา...
07/03/2022

#วันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมจัดทำกระทง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญ สืบสานประเพณีไทย โดยร่วมกันลอยกระทง ณ วัดอู่ตะเภา

#มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ MASK   วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายกิจจา ขำสุวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเ...
07/03/2022

#มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ MASK

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายกิจจา ขำสุวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอเดิมบางนางบวช ได้มอบแอลกอฮอล์ , เจลแอลกอฮอล์ และ MASK ให้กับโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยมี นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

#ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2   วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้นำนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไป เข...
07/03/2022

#ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้นำนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 จำนวน 7 คน ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายณรงค์ พึ่งงาม กรรมการผู้ทรงคุ...
07/03/2022

#นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายณรงค์ พึ่งงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , นายสุรชาติ หอมละม้าย ประธานสหวิทยาเขตบ่อกรุ , นายพัลลพ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ และนายภาณุมาศ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมชื่นชมและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป โดยมีนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอู่ตะเภาให้การต้อนรับ

#เปิดเรียน ON SITE ภาคเรียนที่ 2/2564   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำ...
07/03/2022

#เปิดเรียน ON SITE ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เปิดเรียนแบบ ON SITE โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้มงวด อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวนาที่ให้ความอนุเคราะห์สุ่มตรวจคณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 10% ผลปรากฎว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ

ที่อยู่

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
Suphan Buri
72120

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Suphan Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนผู้ใหญ่ใจดี และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยโรงเรียนวัดอู่ตะเภา มีนักเรียน ๑๓๙ คน ครู ๑๕ คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนยังขาดชุดขาวปฏิบัติธรรม ใส่ทุกวันพระ รองเท้า ถุงเท้านักเรียน กระเป๋านักเรียน เสื้อผ้านักเรียน และเครื่องเล่นเด็กอนุบาลกลางแจ้ง สีทาอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก จึงขอความอนุเคราะห์ท่านใจบุญทุกท่านร่วมกันบริจาคเพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนวัดอู่ตะเภาค่ะ ติดต่อได้ที่ ผอ.อรทัย น้ำทิพย์ ๐๘๙ ๕๒๘๑๔๔๑
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีครับ จำผมได้มั้ยครับ