กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 วางแผนการใช้ที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

13 ตุลาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.1 เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระม...
14/10/2020

13 ตุลาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.1 เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

13 ตุลาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในงาน “ธ สถิตย์ในดวงใจ...นิรันดร์“ ณ พ...
13/10/2020

13 ตุลาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในงาน “ธ สถิตย์ในดวงใจ...นิรันดร์“ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

17 กันยายน 2563 ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้...
17/09/2020

17 กันยายน 2563 ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำท่าจีน และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ณ ห้องประชุมเพลสซิเด้นท์ 1 โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8-9 กันยายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่ม...
10/09/2020

วันที่ 8-9 กันยายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดแผนงาน กลยุทธ์ ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.2 ผชช. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 14 ส.ค. 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ จัดประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ...
14/08/2020

วันที่ 14 ส.ค. 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ จัดประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ โดยมี ผชช.สพข.1 ผชช.สพข.2 กผง. สวพ. และ สพด.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1

วันที่ 21-22 ก.ค. 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพข. 1 ให้เข้าร่วมสัมนาโครงการ "รวมพลังคน พด. สร้างศูน...
23/07/2020

วันที่ 21-22 ก.ค. 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพข. 1 ให้เข้าร่วมสัมนาโครงการ "รวมพลังคน พด. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านดินแห่งเอเชีย (CESRA)" ณ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

--- วันที่ 17 ก.ค. 2563 ---ผอ.สพข.1 มอบหมายให้กลุ่มวิเคราะห์ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และสพด.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุ...
17/07/2020

--- วันที่ 17 ก.ค. 2563 ---
ผอ.สพข.1 มอบหมายให้กลุ่มวิเคราะห์ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และสพด.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพดิน และการจัดการน้ำบริเวณแปลงพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จำนวน 3 แปลงร่วมกับภาคีเครือข่ายเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ผลการสำรวจและจำแนกดิน ผลการวิเคราะห์ดิน ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก ตลอดจนเสนอแนวทางการจัดการดินต่อที่ประชุมฯ

วันอังคารที่ 14 ก.ค.2563  สพด.พระนครศรีอยุธยา สพด.นครนายก และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ "การขับเคลื่อ...
14/07/2020

วันอังคารที่ 14 ก.ค.2563 สพด.พระนครศรีอยุธยา สพด.นครนายก และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ "การขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล" ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

2 กรกฎาคม 2563 📝ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมพิจารณาวาระดังน...
03/07/2020

2 กรกฎาคม 2563
📝ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมพิจารณาวาระดังนี้
- การกำหนดเป้าหมายโครงการสำคัญ
- การติดตามประเมินผลโครงการฯ
- การเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน
ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

29 มิถุนายน 2563📒ประชุมกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามแผน-ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และเร่ง...
29/06/2020

29 มิถุนายน 2563
📒ประชุมกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามแผน-ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และเร่งรัดขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนงานนโยบายสำคัญของกรมฯ ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำฯ และโครงการพัฒนาทุ่งรังสิตฯ

⏳วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน และสพด.สมุทรปราการ บู...
26/06/2020

⏳วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน และสพด.สมุทรปราการ บูรณาการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ
📝ผลจากการสำรวจดินทั้ง 3 แปลงเบื้องต้น พบปัญหาดินเปรี้ยวจัดบริเวณดินบนที่ใช้ทำการเกษตร (field pH 3.5) เนื่องจากการขุดลอกดินจากชั้นดินล่างซึ่งเป็นตะกอนทะเลที่มีสารประกอบกำมะถัน (jarosite) เมื่อเกิด Oxidation จะทำให้เป็นกรดรุนแรงมาก ส่วนดินตอนล่างเป็นดินเค็มโซดิก (field pH 8.0)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุม การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิ...
23/06/2020

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุม การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องศรีรัตน โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

🍀22 มิ.ย.2563🍀เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน แนะนำการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัด la...
22/06/2020

🍀22 มิ.ย.2563🍀
เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน แนะนำการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัด lay out แผนที่ เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจของสถานีพัฒนาให้ดิน ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายจำนวน 4 ราย และนิสิตฝึกงานจำนวน 2 ราย

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดิน อ.มหาราช จ พระนครศ...
19/06/2020

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดิน อ.มหาราช จ พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้ง...
18/06/2020

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญได้แก่ เรื่องการกำหนดเป้าหมายสำคัญ, การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ, การเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการให้ความเห็นแผนงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดิน อ.หนองแค และ อำเภอวิห...
16/06/2020

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดิน อ.หนองแค และ อำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดิน อ.หนองแค และ อำเภอวิห...
15/06/2020

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดิน อ.หนองแค และ อำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2563

📢ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินรายแปลงของกรมพัฒนาที่ดินค่ะ
10/06/2020

📢ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินรายแปลงของกรมพัฒนาที่ดินค่ะ

👩‍🌾สวัสดีครับเกษตรกรยุค 4.0 ทุกท่าน วันนี้พี่หมอดินมีผู้ช่วยใหม่ด้านการทำการเกษตร มาแนะนำให้รู้จักครับผม ผู้ช่วยใหม่นี้ทำให้การวางแผนการทำการเกษตรไม่ยากอีกต่อไป ด้วยแอปพลิเคชัน... 🔻

📍 “ ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) ” 📍

🔸เคล็ดลับที่ทำให้เกษตรกรทำทุกอย่างนี้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 🔻

✅ เกษตรกรสามารถตรวจสอบพื้นที่แปลงเพาะปลูกได้

✅ เกษตรกรสามารถวาดแปลงเพาะปลูกได้

✅ เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้

✅ เกษตรกรสามารถบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้

✅ เกษตรกรสามารถบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกได้

✅ เกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่จริง หรือต้องการปรับเปลี่ยนพืชเป็นชนิดอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับชุดดิน และลดต้นทุนการผลิต

⚠️ พิเศษ ‼️ สำหรับเกษตรกรที่ถือบัตรดินดีของกรมพัฒนาที่ดินได้รับสิทธิพิเศษเข้าใช้งานระบบ LDD On Farm ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน สามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้เลยครับ ⚠️

👉 ใช้งานผ่าน Web Application ได้ที่‼️
>> https://lddonfarm.ldd.go.th/

👉 สามารถใช้งานผ่าน Mobile Application ได้อีกด้วย โหลดเลย‼️
📲 ในระบบ Android คลิก 🔻
>> https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.ldd.lddonfarm

📲 ในระบบ IOS คลิก🔻
>> https://apps.apple.com/th/app/ldd-on-farm-land-use-planning/id1476495483?l=th

—————————————————————
☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน Call Center 1760
📌 สามารถติดตามแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่น่าสนใจของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ที่ www.ldd.go.th

#LddOnFarmLandUsePlanning #LDDOnFarm #Application #LDD #กรมพัฒนาที่ดิน

9 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและสพด.นครนายก สำรวจพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี จปร. ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่าง...
09/06/2020

9 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและสพด.นครนายก สำรวจพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี จปร. ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างดินแบบ composite sample เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ดิน ผลการสำรวจดิน พบว่า เป็นพื้นที่ขุดถม (man-made soil) 1-2 เมตรจากระดับดินเดิม การใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมเป็นสนามฟุตบอลทิ้งร้าง ทางโครงการฯ มีแผนจะนำมาปรับปรุงเป็นแปลงเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างดิน ในโครงการแปลงต้นแบบกิติมศักดิ์บัตรดินดี ณ แปลงน...
09/06/2020

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างดิน ในโครงการแปลงต้นแบบกิติมศักดิ์บัตรดินดี ณ แปลงนาส่วนพระองค์ฯ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ "การศึกษาการกระจายตัวของดินเนื้อปูนเพื่อจัดทำแผนที่สถานภ...
26/05/2020

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ "การศึกษาการกระจายตัวของดินเนื้อปูนเพื่อจัดทำแผนที่สถานภาพของจุลธาตุบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 🌾🌳🌻

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและสพด.นครนายก ร่วมสำรวจ จำแนกดิน และศึกษาหน้าตัดดิน (soil profile) ร่วมกั...
20/05/2020

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและสพด.นครนายก ร่วมสำรวจ จำแนกดิน และศึกษาหน้าตัดดิน (soil profile) ร่วมกับกองสำรวจดิน และสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ณ แปลงนาส่วนพระองค์ฯ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในโครงการแปลงต้นแบบกิติมศักดิ์บัตรดินดี

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวพด.ค่ะ
27/04/2020

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวพด.ค่ะ

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินดำเนินกิจกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายกรมฯโดยการทำความสะอาดสิ่งของ อุปกรณ์ส...
27/03/2020

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินดำเนินกิจกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายกรมฯโดยการทำความสะอาดสิ่งของ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ต้องสัมผัสบ่อยครั้ง ด้วยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นเกิน 70% (ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มวิเคราะห์ดิน) ทำความสะอาดจุดเสี่ยง อาทิ ลูกบิด บานประตู และวางสเปรย์บริเวณประตูเข้า-ออก ให้ผู้มาติดต่อได้ใช้งาน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติงานเพื่อลดการติดต่อและโอกาสแพร่เชื้อ ดำเนินการ social distancing งดการพูดคุยแบบใกล้ชิด งดรับประทานอาหารร่วมกัน หากจำเป็นให้ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์และ นางสาวฐนชนก คำขจร คณะทำงานโครงการฯร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโ...
20/03/2020

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์และ นางสาวฐนชนก คำขจร คณะทำงานโครงการฯร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Promoting Integrated and Sustainable Agricultural System in Lancang-Mekong Countries: Lancang -Mekong Cooperation Special Fund ณ ห้องประชุม กนผ. กรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่  2/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำห้ว...
17/03/2020

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน อ.ท่าเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำ และการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม...
06/03/2020

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำ และการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม Ebina house วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 มี.ค. 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและสพด.สุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างดินพื้นที่เกษตรกรที่ร้อง...
04/03/2020

วันที่ 4 มี.ค. 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและสพด.สุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างดินพื้นที่เกษตรกรที่ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสีย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. 1 ประชุม เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประม...
03/03/2020

วันที่ 3 มีนาคม 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. 1 ประชุม เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สพข. 1

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่องานวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร...
28/02/2020

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่องานวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่น่า 1:4,000 ปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

Credit ภาพ by....
Thanachanok Khamkajorn Thipping yangyuen และ Pa Tiw

26 กพ. 2563 ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่...
26/02/2020

26 กพ. 2563 ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประ...
25/02/2020

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. 1 เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพย...
24/02/2020

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. 1 เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี
23/02/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๐ น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยติดตามงานโครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินเเละน้ำพื้นที่ลุ่มดอน พร้อมทั้งวางเเผนการดำเนินการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาฯ พร้อมหารือเเนวทาง ผู้ดำเนินงานภายในเเปลงสาธิต ศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียนสอนดี การดำเนินงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน /กลุ่ม,ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินซึ่งมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเสาร์วันที่ 22 ...
23/02/2020

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินซึ่งมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเสาร์วันที่ 22 กพ. 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ,นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ, นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 , เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในการมอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการจัดการดิน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1(ศปภอ.ทบ.1) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ณ โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนายอำเภอลาดบัวหลวง, นายกองค์บริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง , ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานและร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรม

ที่อยู่

56 ม.2
Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 04:30
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625773373

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ