นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products ปริญญาตรี ​: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

22/08/2023

คณะการแพทย์บูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุริยา ชัยวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Food Science บนฐานข้อมูล SCOPUS Q1 ❤️

น้องๆ ปี 1 ไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช).. น้อง ๆ ได้แรงบั...
17/08/2023

น้องๆ ปี 1 ไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช).. น้อง ๆ ได้แรงบันดาลใจการประกอบอาชีพในอนาคต👍👍👍

"เล่าสู่กันฟัง" จากรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์การฝึกงานตำแหน่งงานต่างๆ สู่รุ่นน้อง.. 😘😘🙏 น้อง ๆ ได้ข้อมูลไว้เตรียมตัวมากมายเลย...
17/08/2023

"เล่าสู่กันฟัง" จากรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์การฝึกงานตำแหน่งงานต่างๆ สู่รุ่นน้อง.. 😘😘🙏 น้อง ๆ ได้ข้อมูลไว้เตรียมตัวมากมายเลยกิจกรรมนี้

วันนี้พี่ๆๆ ปี 4 ของเรา🧑🧒 เรียนรู้วัตถุที่นำมาใช้เป็นยา "เภสัชวัตถุ" ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตว์ว...
11/08/2023

วันนี้พี่ๆๆ ปี 4 ของเรา🧑🧒 เรียนรู้วัตถุที่นำมาใช้เป็นยา "เภสัชวัตถุ" ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ และได้เรียนรู้วิธีการจำแนก พิจารณาสมุนไพรต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ😘🤟

#นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
#คณะการแพทย์บูรณาการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา ชัยวงค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจั...
21/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา ชัยวงค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

20/07/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ "การแต่งกายในห้องปฏิบัติการ" มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

🔶 รวบผมให้เรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
🔶 สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี
🔶 สวมถุงมือป้องกันสารเคมี
🔶 สวมเสื้อกาวน์ให้เรียบร้อย
🔶 สวมรองเท้าหุ้มส้น

งานห้องปฏิบัติการฯ
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

19/07/2023
📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน🔴 ดร.รุ่งน...
13/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นด้วยการแพทย์บูรการ
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นด้วยการแพทย์บูรการ
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์และนักศึกษา ของคณะการแพทย์บูรณาการทุก...
10/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์และนักศึกษา
ของคณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🟢 ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเม็ดฟู่จากสารสกัดชะพลู
ในโอกาศได้รับรางวัล RMUTT Startup - Prototype Pitching 2023
The Best High Potential Entrepreneur Award RMUTT 2023

🟠 นักศึกษา : นางสาววริยา ฟักนิ่ม
🟠 อาจารย์ : อ.เขมจิรา จามกม

โครงการ RMUTT Young Startup Fund 2023 รอบ Prototype Pitching
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10/07/2023
06/07/2023

📢 ประชาสัมพันธ์พิธีบูชาบรมครูฯ และไหว้ครูแพทย์แผนไทย
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะการแพทย์บูรณาการ
และศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมงานฯ

🟢 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
🟢 กำหนดการ
07.00 – 07.45 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำศูนย์รังสิต
08.00 - 09.30 น. พิธีสงฆ์
09.30 - 12.00 น. พิธีบูชาบรมครูฯ ฝากตัวเป็นศิษย์ ครอบครู และไหว้ครู
12.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

🟢 การมอบตัวเป็นศิษย์
- สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 6 บาท
- ในกรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว 5 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมพิธีครอบครู
#พานครอบครู ประกอบด้วย เงิน 12 บาท, เทียนขี้ผึ้งแท้ 1 บาท, ธูปเทียนแพพร้อมกรวย, พวงมาลัย, หนังสือตำราแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

03/07/2023
03/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน 🥰
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

01/07/2023

พี่นาเดีย ชาว นวก. รุ่นที่ 1 (รหัส 62) ที่ตอนนี้จบการศึกษาแล้ว 👩‍🎓.. ขอส่งคลิปมาต้อนรับและให้กำลังใจน้องๆ ชาว นวก. รุ่นที่ 5 (รหัส 66)..ตอนนี้พี่นาเดียทำงานที่บริษัทภักดีเจริญพาณิชย์ 👍👍👍 หากน้อง ๆ สนใจสอบถาม ทักทายพี่นาเดียไปได้เลยครับ

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ทุกท่าน🟢 อ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา...
29/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ทุกท่าน

🟢 อ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาตราจารย์"

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ทุกท่าน

🟢 อ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาตราจารย์"

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

28/06/2023

📢 ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA" 👨‍🎓

เพื่อให้อาจารย์ของคณะการแพทย์บูรณาการ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา #ระดับหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

🟢 วันที่ 30 มิถุนายน 2566
🟢 สถานที่ (ON-SITE) ณ ห้อง 146 คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

🟠 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
#การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...
27/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ #ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเวทีการประกวด The 2nd RAVTE (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia) Students Innovation Awards 2023 จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย ในความร่วมมือของเครือข่ายจาก 8 ประเทศ

🟠 ชื่อผลงานวิจัย : Nio Radish Sleeping Mask
🏆 รางวัล Special Award

🟢 Dr. Chanai Noysang (อาจารย์)
🟢 Chutigarn Amornsittiwong (นักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...
27/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ #ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเวทีการประกวด The 2nd RAVTE (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia) Students Innovation Awards 2023 จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย ในความร่วมมือของเครือข่ายจาก 8 ประเทศ

🟠 ชื่อผลงานวิจัย : SANO® Lalot Healthy Plus Vit C (Dietary supplement from Piper sarmentosum extract in effervescent tablets)
🏆 รางวัล Special Award ประเภท Best Design

🟢 Lect. Khemjira Jarmkom (อาจารย์)
🟢 Wariya Fuknim (นักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...
27/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ #ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเวทีการประกวด The 2nd RAVTE (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia) Students Innovation Awards 2023 จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย ในความร่วมมือของเครือข่ายจาก 8 ประเทศ

🟠 ชื่อผลงานวิจัย : Hair spray to reduce hair loss with innovative emulsion from lemongrass
🏆 รางวัล Special Award

🟢 Assist.Prof. Surachai Techa-oei , Ph.D.(อาจารย์)
🟢 Jittikran Chalermwat (นักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...
27/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ #ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเวทีการประกวด The 2nd RAVTE (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia) Students Innovation Awards 2023 จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย ในความร่วมมือของเครือข่ายจาก 8 ประเทศ

🟠 ชื่อผลงานวิจัย : BOLUSION drinks shot
🏆 รางวัล Special Award
ประเภท Best Design
ประเภท Best Commercialization

🟢 Dr. Suriya Chaiwong (อาจารย์)
🟢 Nathasorn Wongmasoh (นักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...
23/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ #ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเวทีการประกวด The 2nd RAVTE (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia) Students Innovation Awards 2023 จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย ในความร่วมมือของเครือข่ายจาก 8 ประเทศ

🟠 ชื่อผลงานวิจัย : Nalongna spray Nanoemulsions
🏆 ประเภทรางวัล Bronze Award

🟢 Lect.Kantasaya Akrasiritrattana (อาจารย์)
🟢 Sutida Somphong (นักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...
23/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ #ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเวทีการประกวด The 2nd RAVTE (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia) Students Innovation Awards 2023 จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย ในความร่วมมือของเครือข่ายจาก 8 ประเทศ

🟠 ชื่อผลงานวิจัย : Mash powder from butterfly pea flowers
🏆 รางวัล Special Award : Best Quality

🟢 Dr. Kanidta Kaewkroek (อาจารย์)
🟢 Pinmanus Supachaipingo (นักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...
23/06/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ #ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเวทีการประกวด The 2nd RAVTE (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia) Students Innovation Awards 2023 จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย ในความร่วมมือของเครือข่ายจาก 8 ประเทศ

🟠 ชื่อผลงานวิจัย : Innovative neosome gel cream that nourishes the skin to reduce rashes from Coccinia grandis extract
🏆 รางวัล Special Award: Best Idea

🟢 Assoc.Prof.Dr. Korawinwich Boonpisuttinant (อาจารย์)
🟢 Patharawadee Saengted (นักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

07/06/2023

📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS3 (Admision) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
🟢 คณะการแพทย์บูรณาการ : https://drive.google.com/file/d/1puK5JUqLZqTeH7uhWBJ2ZXSjkodaSBdi/view?usp=sharing

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 ประชาสัมพันธ์แจ้งขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS 3 รอบ Admission คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิท...
02/06/2023

📢 ประชาสัมพันธ์แจ้งขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 TCAS 3 รอบ Admission
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🟢 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2566
🟢 รูปแบบการสัมภาษณ์ : ออนไลน์ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น
🟢 การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
🟠 สำหรับน้องๆ “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” ต้องแนบผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ 5 โรค)
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในที่ 7 มิถุนายน 2566
โดยสามารถดูประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ได้ทางเว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/ หรือหน้าเพจ Facebook

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ที่ได้รับกา...
31/05/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ พว.ณกันต์วลัย วิศิฎศรี และผศ.สุรัติวดี ทั่งมั...
31/05/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ พว.ณกันต์วลัย วิศิฎศรี และผศ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนิษฐา แก้วเกริกที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิ...
31/05/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนิษฐา แก้วเกริก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึก...
12/05/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566รอบ TCAS3 Admission และโควตาคณะฯ

🔹 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สร้าง #นวัตกรนักปฏิบัติ ที่มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นทักษะการคิด การพัฒนา การผลิต การควบคุม และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับภูมิปัญญาไทย

TCAS 3 Admission
🔶 ลิงก์รับสมัคร : https://www.mytcas.com/
✅ รับสมัครตั้งแต่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566

โควตาคณะคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
🔶 ลิงก์รับสมัคร : https://forms.gle/XwayVcVL4rqgfVVn6
✅ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2566

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2592 1989
(งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ)

#โควตาคณะ
#คณะการแพทย์บูรณาการ #สมัครเรียน #นวัตกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะการแพทย์บูรณาการ🔶 อ.กัญญ์ธศยา อัครศิ...
10/05/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะการแพทย์บูรณาการ

🔶 อ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน (แพลตฟอร์มคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (OTOP))

🔶 โครงการการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร
ชุมชนบ้านเนินสะอาด

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
#นักวิจัย #แสดงความยินดี #คณะการแพทย์บูรณาการ
#นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึก...
10/05/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รอบ TCAS3 Admission และโควตาคณะฯ

TCAS 3 Admission
🔶 ลิงก์รับสมัคร : https://www.mytcas.com/
✅ รับสมัครตั้งแต่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566
โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โควตาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
🔶 ลิงก์รับสมัคร : https://forms.gle/XwayVcVL4rqgfVVn6
✅ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2566
โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2592 1999 ต่อ 1405 (งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ)
#โควตาคณะ
#คณะการแพทย์บูรณาการ #สมัครเรียน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 เริ่มแล้วจ้า เริ่มแล้ว! คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ #ระดั...
08/05/2023

📢 เริ่มแล้วจ้า เริ่มแล้ว! คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

TCAS 3 Admission
🔶 ลิงก์รับสมัคร : https://www.mytcas.com/
✅ รับสมัครตั้งแต่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566

โควตาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
🔶 ลิงก์รับสมัคร : https://forms.gle/XwayVcVL4rqgfVVn6
✅ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2566

โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2592 1999 ต่อ 1405 (งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ)

#คณะการแพทย์บูรณาการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการการพัฒน...
07/05/2023

คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บอกได้เลยว่างานนี้ผู้เข้าอบรมคุ้มมากๆ ได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกันไปเต็ม ๆ 🥳🥳🥳 ผู้ที่สนใจกิจกรรมดี ๆ จากหลักสูตรเรา สามารถสอบถามเข้ามาหรือกดติดตามเพจเราได้เลยครับ👍😍❤️

ที่อยู่

พหลโยธิน​ 87​ ซอย​ 2​
Thanyaburi
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625921999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Productsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ