Clicky

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้า

เปิดเหมือนปกติ

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. น...
22/03/2023

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2
วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางสาวรัตนาภรณ์ สุจจิตต์จูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวพันธุ์ใหม่ และนำน้ำข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาบริการ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ วัดบัวทอง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ศวข.ปทุมธานีต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมงานวันข้าว 66วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายมุ่งมตร วังกะ ผ...
18/03/2023

ศวข.ปทุมธานีต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมงานวันข้าว 66

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายมุ่งมตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายวิฑูรย์ ไทยถาวร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อจัดเตรียมสถานที่การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2566

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด

ศวข.ปทุมธานี ร่วมงาน “วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 17 ปี” และร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศู...
17/03/2023

ศวข.ปทุมธานี ร่วมงาน “วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 17 ปี” และร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันพฤหัสที่ 16 มีนาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวกนกอร ชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสุนารี สีโธเร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวดวงนฤมล แพรสีนวล พนักงานธุรการปฏิบัติงาน และพนักงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมงานงาน “วันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี” และร่วม “พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565” โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้รับประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชยศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น, รางวัลรองอันดับสอง คนดีศรีข้าว ประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นายประสงค์ ยอดยิ่ง นักวิชาการเกษตร และรางวัลชนะเลิศ คนดีศรีข้าว ประเภทจ้างเหมาบริการ เสริมปฏิบัติงาน ได้แก่ นางสาวณิชญา ม่วงเสน พนักงานจ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ อาคารกรมการข้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นาง...
17/03/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตรและเพื่อให้การบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริ...
16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่2/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตลอดจนพิจารณาขับเคลื่อนนโยบายสำคัญให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยมีนางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

16/03/2023

🌾ข่าวประชาสัมพันธ์🌾
📌📌 ขอเชิญ...เข้าร่วมชมนิทรรศการวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 17 ปี "เมล็ดพันธุ์ก้าวไกล จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" ณ กรมการข้าว เขตบางเขน กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566🌾

16/03/2023
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อั...
15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตรระดับอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านไทรย้อย หมู่ 1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ต้อนรับคณะ Ministry of Food and Agriculture ,Republic of Ghana.วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วั...
15/03/2023

ต้อนรับคณะ Ministry of Food and Agriculture ,Republic of Ghana.
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางสาววัชรี สุขวิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวจิตรา สุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายพีรพล ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางวัลภา ทองรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะ Ministry of Food and Agriculture, Republic of Ghana. นำโดย H.E. Florence Akonor High Commissioner, Republic of Ghana in Kuala Lampur และคณะ รวม 26 ราย เข้าศึกษาดูการดำเนินงานของศูนย์ฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านงานวิจัยข้าว, การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว, การปลูกข้าวเพื่อลดภาวะโลกร้อน จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป แปลงนาสาธิตของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนประธานคณะทำง...
14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนประธานคณะทำงานฝ่ายสถานที่ การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานฯ

ร่วมงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริงฯ จ.สุพรรณบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นาย...
13/03/2023

ร่วมงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริงฯ จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วม ”งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง” ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวและการสืบค้นข้อมูล ผ่านเว็บแอปพลิเคชันวันศุกร์ที่ 10 มี...
10/03/2023

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวและการสืบค้นข้อมูล ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นายพีรพล ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวจิตรา สุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวและการสืบค้นข้อมูล ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมด้วยนายสมทรง โชติชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางกุลชนา ดาร์เวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ศวข.ปท ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง จ.นครปฐมวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ...
09/03/2023

ศวข.ปท ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิด”งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง” (ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566) และร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพฤหัสที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร ...
03/03/2023

เมื่อวันพฤหัสที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ณ ศูนย์วิถีเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสาน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวันพุธที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 9....
02/03/2023

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและพระปรีชาสามารถด้านการช่าง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารงานกองวิจัยและพัฒนาข้าววันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำ...
02/03/2023

ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางกนกอร ชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และนางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จาก ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ผอ.นำเสนอผลงานของศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร ...
28/02/2023

ผอ.นำเสนอผลงานของศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วย นางกนกอร ชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และนางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมนำเสนอผลงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี แก่คณะกรรมการคณะทำงานการคัดเลือกศูนย์ฯดีเด่น กรมการข้าว เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จาก ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว) โดยมีศูนย์วิจัยข้าวที่ผ่านการคัดเลือก ในระดับกอง รวมทั้งหมด 5 ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ...
27/02/2023

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายสุนทร ปานแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ และนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณ...
27/02/2023

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) จาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถาณการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัต...
22/02/2023

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว ในงาน “วันล้มตอซังข้าวบ้านคูบางหลวง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566” ณ แปลงนาสาธิตการล้มตอซัง หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 60 ราย

21/02/2023
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร ...
17/02/2023

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การกำจัดข้าววัชพืชและแนะนำข้าวพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว” ในงานถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2566 กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต้นแบบการจัดการศัตรูพืช ให้กับสมาชิก จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวศริน อัตตะวิร...
17/02/2023

ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอนุสา นาเมือง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566” โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานฯ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิร...
16/02/2023

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม (นาแปลงใหญ่) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ฤดูการผลิต ปี 2565/66 ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรองจำนวน 4 กลุ่ม และมีเกษตรกร รวม 80 ราย

Photos from Rice news Channel's post
10/02/2023

Photos from Rice news Channel's post

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประธานคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มศู...
09/02/2023

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประธานคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก นายปรัชญา แตรสังข์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี นางสาวกิตติมา รักโสภา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และคณะข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ศวข.ปทุมธานี ชวนยกระดับศักยภาพชาวนา รวมเป็น”ชาวนาอาสา” ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศ...
02/02/2023

ศวข.ปทุมธานี ชวนยกระดับศักยภาพชาวนา รวมเป็น”ชาวนาอาสา”
ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนาวี ศรีชัย นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “โครงการชาวนาอาสา” ให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ และอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อชักชวนเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน ให้มาร่วมเป็นชาวนาอาสา ยกระดับศักยภาพชาวนาไทย โดยกรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเป็นชาวนาอาสานั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งตอบแทน คือ ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการข้าว อีกทั้งยังได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านข้าวและทัศนศึกษาดูงานตามที่กรมการข้าวจัดขึ้น
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ คุณศริน เบอร์ 087-2279922, คุณอนุสา เบอร์ 065-5538915, คุณชุติกาญจน์ เบอร์ 097-0122129 กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ผอ.ศวข.ปทุมธานีร่วมเวทีชุมชน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566"วันที่ 31 มกราคม 2566 ...
31/01/2023

ผอ.ศวข.ปทุมธานีร่วมเวทีชุมชน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566"
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเวทีชุมชนกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6 จุดเดิมที่ดำเนินการปี พ.ศ.2565 (ข้าวล้มตอซัง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. น...
27/01/2023

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวพันธุ์ใหม่ และนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาบริการ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ วัดผลาหาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่...
26/01/2023

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมพร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรม เกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรกรชั้นนำ หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล" โดยมีนางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2566 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล จ.ปทุมธานี มีเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 88 ราย โดยเป็น Model Smart Farmer ด้านข้าว จาก 70 จังหวัดทั่วประเทศ

Photos from Rice news Channel's post
26/01/2023

Photos from Rice news Channel's post

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร ...
25/01/2023

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อบำรุงรักษาพื้นที่โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะ และรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร) โดยมีนางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

🌾🌾ประชาสัมพันธ์ค่ะ📣📣
25/01/2023

🌾🌾ประชาสัมพันธ์ค่ะ📣📣

23/01/2023
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม ...
19/01/2023

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายสุนทร ปานแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ มาเป็นประธานพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ราชประชาสมาสัยฯ “โครงการ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง โรงเรียนของพ่อ” และลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ ในโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีดังกล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นาง...
16/01/2023

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และหลักการขอรับรองมาตรฐาน GAP ใน “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566” โดยมี นายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย) ม.10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
13/01/2023

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
11/01/2023

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับประธาน ศขช.ระดับจังหวัด (จ.สมุทรปราการ)เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาต...
11/01/2023

ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับประธาน ศขช.ระดับจังหวัด (จ.สมุทรปราการ)
เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566) ติดตามหาแนวทางพ้ฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง (ห้องประชุมเล็ก) ชั้น 3 จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

85 หมู่ 1
Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625771688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้า:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

อยากได้พันธุ์ข้าวปทุมธานีค่ะ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ใครค่ะ
ขออนุญาติ Admin ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ที่ต้องการ ที่ดิน สร้างบ้าน ในทำเลดี อากาศบริสุทธิ์ ในจังหวัดปทุมธานี ในราคาถูก ใช้พักอาศัย และ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกยามเกษียณอายุราชการ ขุดบ่อเลียงปลา ปลูกผัก พืชสวนครัวไว้รับประทาน สามารถเข้าธนาคาร ผ่อนน้อย ข้าราชการกู้ได้ 80 - 90 เปอร์เซ็น และอาคารพาณิชย์ ทำเลดี ทำเลค้าขาย ข้าราชการกู้ได้ 100% เติม ราคาถูก จังหวัดภูเก็ต พัทยา และ ภูกระดึง จังหวัดเลย สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ครับ และสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ที่ต้องการ ที่ดินเหมาะกับการลงทุนผ่านธนาคาร โดยที่ไม่ต้องผ่อน เก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเช่า ซึ่งมีคนที่ต้องการเช่าจำนวนมาก และนำเงินจากผู้เช่ามาผ่อนกับธนาคาร เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ ทรัพย์ มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงลงทุนการค้าใดๆ ท่านจึงได้หลักทรัพย์ ที่มั่นคงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร รายได้แต่ละเดือนของเราบางที่ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่รู้หมดไปทางไหนบ้าง 5 ปีก็แล้ง 10 ปีก็แล้ว ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์อะไรเพิ่มเลยครับ ซื้อรถ ชื่อก็บอกแล้วว่าลด ลดลงไปเรื่อยๆ ค่าซ่อม ค่าเสื่อม ค่าอาหลั่ย ซื้อทรัพย์ที่ทำเลดีมีผู้เช่ารอคิวที่จะเช่าดีกว่าครับ

ขายที่ดินเปล่า ใกล้ถนนวงแหวนตะวันตก สามโคกปทุมธานี สวย อากาศดี สะดวกสบายใก้ลกรุงเทพ
หน้ากว้าง 108 เมตร
ที่ดินเปล่า สวยมากๆ สามโคก-เสนา ปทุมธานี
Sale Land at Sam Khok, Pathum Thani

ที่อยู่ทรัพย์

- ทางเข้าที่ดินใกล้ปั๊ม ปตท.
รายละเอียด / Detail
- พื้นที่ 11 ไร่ 12 ตรว. / Area Land 17,648 Square meter
- หน้ากว้าง 108 * 184 เมตร
- ทำเลที่ตั้งเยี่ยม เหมะกับการปลูกบ้านและทำเกษตรกรรม

พิกัดที่อยู่ของที่ดิน 14.1068170,100.4839510 https://goo.gl/maps/m6wz5FnKnWv

ราคา / Price
- ราคาขายไร่ละ 1,800,000 บาท ราคาพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ลดเหลือไร่ละ 1,590,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

แหม่ม/ Mam : 081-3539675 , 086-3245024
LINE ID : mam_nat
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ "ทวีสุขเพลส" บริการห้องพักรายเดือน ใกล้มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
FB : www.facebook.com/TaweesukPlace
LINE : (มี @ ด้วยนะคะ)
โทรศัพท์ : 089-767-2236 , 086-014-7031

#ทวีสุขเพลส #ปทุมธานี #อพาร์ทเม้นท์ #หอพัก #ห้องพัก #ที่พัก #เช่า #รายเดือน #ใหม่ #เฟอร์นิเจอร์ #แอร์ #น้ำอุ่น #ปลอดภัย #บ้านกลาง #รังสิต #บางพูน #มหาวิทยาลัย #ฟิวเจอร์ #ตลาดพูนทรัพย์ #สแตนเลย์ #นิคม #สวนอุตสาหกรรม #บางกะดี
สอบถามครับ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุม มีพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ไหมครับ
มาเรียนรู้เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับการประชาสัมพันธ์ฟรี !!

โดยคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้เชียวชาญด้านโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ SCB Business Center สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 ฝั่งอิเซตัน

>>รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร. 09-5 368-9194
สวัสดีครับ อยากจะได้ข้าวพันธุ์ กขผ3 ครับ ผมอยู่ชัยนาท
มีจำหน่ายหรือเปล่า ถ้ามีรบกวน
ติดต่อกลับด้วยนะที่
เบอร์ 0637218868 ขอบคุณครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Thanyaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา โรงพยาบาลธัญบุรี ZatDopa รับผลิตโปโล งานสั่งปัก แล สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี Thanyarat school official RmuttChannel กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม โรงอาหารกลาง RMUTT Food Court ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิ TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FIS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ลำ ศูนย์ฉายรังสี NSM Thailand