Clicky

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่ สถานที่ราชการ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ นักวิช...
22/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการเชิงรุกประชาสัมพันธ์และเชิญชวนกำนัน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลกะปาง เข้าใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ ได้แก่
1. เมนูเที่ยวชุมชน - การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
2. เมนูช้อป OTOP - แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3. เมนูสมาชิก OTOP - การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
4. เมนู 108 อาชีพ - เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เมนูปราชญ์ชุมชน - รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7. เมนูโคกหนองนา - ข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบ รวมถึงองค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
8. เมนูความรู้ชุมชน - แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e-book
9. เมนูมีทุน - รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
10. เมนู Big Data - เมนูฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ E-service กรมการพัฒนาชุมชน
11. เมนู Do คนไทย - เมนูตรวจสอบคุณภาพชีวิต/ดัชนี้ชี้วัดความยากจน (TPMAP) จากข้อมูล จปฐ.
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและใช้บริการได้ที่ ระบบปฏิบัติการ Android : https://bit.ly/3g7ilJ8 ระบบปฏิบัติการ iOS และเว็บไซต์ : http://report1.cdd.go.th/click/
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 คน ดำเนินการ ณ วัดกะโสม หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 -

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอทุ่งสง เพื่อซักซ้อมและขับเคลื่อนงาน...
22/04/2022

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอทุ่งสง เพื่อซักซ้อมและขับเคลื่อนงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ประจำไตรมาส ที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
1. การดำเนินงานตามภารกิจของผู้นำ อช. 10 ภารกิจ
2. การสมัครเรียนโครงการสภาเกษตรกรนักศึกษา
3. การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การคัดเลือกผู้นำ อช.ดีเด่น ประจำปี 2565
และหลังจากประชุมเสร็จ ผู้นำ อช. ได้มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันผักสวนครัว ตามโครงการการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชที่ 5 เป็นประธานการประชุมการ...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชที่ 5 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการบันทึกข้อมูลระบบ TPMAP Logbook และการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
ในการนี้ นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมประชุมการติดตามผลการบันทึกข้อมูลระบบ TPMAP Logbook และการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง

วันจันทร์ ที่ 28มีนาคม 2565เวลา 09.30 น.นายถิรนาท เอสะนาชาตัง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน...
29/03/2022

วันจันทร์ ที่ 28มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น.
นายถิรนาท เอสะนาชาตัง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง มอบหมายทีมพี่เลี้ยงตำบลควนกรดโดยมีนายสมพร บุญยิ่งปลัดอำเภอประจำตำบลควนกรด นางดรุณี เทพคงพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลควนกรด หัวหน้าทีมพี่เลี้ยง พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงตำบลควนกรด ประกอบด้วย นางกนิฐา แก้วภราดัย นักพัฒนาชุมชนอบต.ควนกรด นายสุพิส ทองอร่าม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นางสาคร จินา แพทย์ประจำตำบลควนกรด ลงพื้นที่ในการจัดทำแผนครัวเรือนและรวบรวมข้อมูลแผนครัวเรือน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ครัวเรือนเพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 4 ท อันได้แก่ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการเพื่อส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565เวลา 13.00 น.นายถิรนาท เอสะนาชาตัง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาค...
29/03/2022

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 น.
นายถิรนาท เอสะนาชาตัง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง มอบหมายทีมพี่เลี้ยงตำบลกะปางโดยมีนางพีรมณฑ์ ภู่ทรัพย์มี ปลัดอำเภอประจำตำบลกะปาง และนายยงยุทธ พลรัฐธนาสิทธิ์พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกะปาง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงการบันทึกโปรแกรม ThaiQM และ โปรแกรม TPMAP ในการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือนยากจน และติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 4 ท อันได้แก่ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการเพื่อส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565เวลา 09.30 น.นายถิรนาท เอสะนาชาตัง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาค...
29/03/2022

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น.
นายถิรนาท เอสะนาชาตัง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง มอบหมายทีมพี่เลี้ยงตำบลเขาขาวโดยมีนางสาวมาริสา ทองนุ่น ปลัดอำเภอประจำตำบลเขาขาว และนางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาขาว ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงการบันทึกโปรแกรม ThaiQM และ โปรแกรม TPMAP ในการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือนยากจน และติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 4 ท อันได้แก่ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการเพื่อส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) ต่อไป

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางประคองศรี พลรัฐธนาสิทธิ์ พัฒ...
29/03/2022

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางประคองศรี พลรัฐธนาสิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำตก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำตก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก มีวาระการประชุมดังนี้
1. การทบทวนบทบาทของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
2. การประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การติดตามหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 กลุ่ม
4. การประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด
5. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และผ้าทอเมืองนครหรือผ้าพื้นถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
6. การประชาสัมพันธ์การใช้แอบพิเคชั่น “Cick ชุมชน”

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง และคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   》》 ขอเชิญเที...
28/03/2022

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง และคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
》》 ขอเชิญเที่ยวชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ D- HOPE ตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ชมผลิตภัณฑ์และการสาธิตกิจกรรมจาก CHAMP ทั้ง 10 โปรแกรม ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง
ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ​ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าที่ทำการ อบต.น้ำตก
ตำบลน้ำตก
ภายในงานมีกิจกรรม​ที่น่าสนใจ อาทิ ​

📌การแสดงวัฒนธรรมชุมชนพื้นบ้าน มโนราห์
📌สาธิต-ลงมือปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์​ชุมชน
📌บูธนิทรรศการ​ 10​ เส้นทางท่องเที่ยว
📌ชิมอาหาร​พื้นถิ่น ชมบูธนิทรรศการ ช้อบสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน แชะภาพสุดประทับใจ ณ จุดเช็คอิน และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
การจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน Covid อย่างเคร่งครัด

สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
ทาง QR-Code ด้านล่าง

สพอ.ทุ่งสง ร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนท...
25/03/2022

สพอ.ทุ่งสง ร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ในระดับพื้นที่

วันที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น.

นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ปลัดอำเภอประจำตำบล และพัฒนากรผู้ประสานประจำตำบล ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในขั้นตอนการเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 และการใช้ระบบ ThaiQM ผ่านการประชุมทางไกล DOPA VCS ระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการก...
25/03/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนบทบาทสตรีตำบลนาหลวงเสน

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย นางภัทรภร เกลี้ยงแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาหลวงเสน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหลวงเสน จำนวน 10 คน โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้
1. ภารกิจสำคัญของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ประจำปี 2565
2. การดำเนินงานโครงการสตรีมีรักปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน และจัดตั้งเครือข่ายในระดับตำบล
3. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และผ้าทอเมืองนครหรือผ้าพื้นถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก
4. การประชาสัมพันธ์การใช้เงินโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) จากกองทุนทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การติดตามและเร่งรัดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลนาหลวงเส

อำเภอทุ่งสงขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่...
25/03/2022

อำเภอทุ่งสงขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายถิรนาท เอสะนาชาตัง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง มอบหมายทีมพี่เลี้ยงตำบลหนองหงส์ โดยมีนางดารานาถ ปราบไพรี ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองหงส์ นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองหงส์ และนางณัฐกานต์ เสร็จกิจ ครู กศน.ตำบลหนองหงส์ หัวหน้าทีมพี่เลี้ยง พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงตำบลหนองหงส์ ประกอบด้วย นายวรินทร เพชรเรือนทอง นักวิชาการเกษตร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหงส์ ร่วมประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงโคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหงส์ เพื่อวางแผนการลงพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนครัวเรือน และรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้ ศจพ.อ.
และหลังจากประชุมเสร็จทีมพี่เลี้ยงได้ลงเยี่ยมเยียน ติดตาม และให้กำลังใจแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูล TPMAP จำนวน 12 ครัวเรือน เพื่อจัดทำ Family Folder และแผนครัวเรือน พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการการสงเคราะห์ และความต้องการในการพัฒนา เพื่อส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) ต่อไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการก...
24/03/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนบทบาทสตรีตำบลเขาขาว

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรประสานตำบลเขาขาวประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาขาวจำนวน 10 คน โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้
1. ภารกิจสำคัญของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ประจำปี 2565
2. การดำเนินงานโครงการสตรีมีรักปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน และจัดตั้งเครือข่ายในระดับตำบล
3. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และผ้าทอเมืองนครหรือผ้าพื้นถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก
4. การประชาสัมพันธ์การใช้เงินโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) จากกองทุนทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนในการ “เรียน รู้ ดู เที่ยว เที่ยว ทั่วไทย” ไปกับกรมการพัฒนาชุมชน โดย คลิ๊ก “Click ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุ...
24/03/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระดับครัวเรือน ตำบลเขาโร

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลภัส จริตงาม พัฒนากรประสานตำบลเขาโร ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) แปลง นางรัตนา แก้วสนั่น ม.3 และแปลงนางสาคร ชอบทำกิจ ม.11 ตำบลเขาโร เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ การศึกษาดูงานจากผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ และได้ให้กำลังใจแก่ครัวเรือนในการดำเนินกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาโรวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ...
24/03/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาโร

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ พรุจูดตำบลเขาโร

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลภัส จริตงาม พัฒนากรประสานตำบลเขาโร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาโร จำนวน 11 คน โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้
1. ภารกิจสำคัญของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ประจำปี 2565
2. การดำเนินงานโครงการสตรีมีรักปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน และจัดตั้งเครือข่ายในระดับตำบล
3. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และผ้าทอเมืองนครหรือผ้าพื้นถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก
4. การประชาสัมพันธ์การใช้เงินโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) จากกองทุนทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อำเภอทุ่งสงเดินหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 23 มีน...
24/03/2022

อำเภอทุ่งสงเดินหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ แปลงนายณรงค์ศักดิ์ รักบ้าน แปลง CLM หมู่ที่12 ตำบลนาไม้ไผ่

นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง มอบหมาย ให้ทีมพี่เลี้ยงตำบลนาไม้ไผ่
ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง ศจพ.อ.) ที่ 1/2565 ประกอบด้วย
นางสาวกมลพร ชิรานันท์ปลัดอำเภอประจำตำบลนาไม้ไผ่ นางสาววรุณรัต จรัสแผ้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาไม้ไผ่ ร่วมประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำสมุดบันทึกการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ( Family Folder) โดยการบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของครัวเรือนพร้อมจัดทำแผนการสนับสนุน และรวบรวมแผนของครัวเรือนส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อไป

อำเภอทุ่งสงเดินหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง22 มีนาคม 25...
24/03/2022

อำเภอทุ่งสงเดินหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายถิรนาท เอสะนาชาตังนายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในการประชุมทีมพี่เลี้ยง ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง ศจพ.อ.) ที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของทีมพี่เลี้ยง ในการจัดทำสมุดบันทึกการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ( Family Folder) โดยการบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของครัวเรือนพร้อมจัดทำแผนการสนับสนุน เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อไป
ในการนี้ นายนิคม หอยแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชะมายและตำบลหนองหงส์วันที่ 21 มีนาคม 2565 เ...
21/03/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชะมายและตำบลหนองหงส์

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหงส์

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ พัฒนากรประสานตำบลชะมายและหนองหงส์ ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชะมายและตำบลหนองหงส์ จำนวน 2 ตำบล ๆละ 9 คน รวม 18 คน โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้
1. ภารกิจสำคัญของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบประจำปี 2565
2. การดำเนินงานโครงการสตรีมีรักปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน และจัดตั้งเครือข่ายในระดับตำบล
3. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และผ้าทอเมืองนครหรือผ้าพื้นถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก
4. การประชาสัมพันธ์การใช้เงินโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) จากกองทุนทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษ...
19/03/2022

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา 11.30 น.

นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มี นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน มี นางเบญจมาศ เอสะนาชาตัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง นายสรยุทธ สุวะโจ กำนันตำบลเขาขาว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดแนวทางร่วมกันที่จะยกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม ผ่านระบบการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน จึงได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถในการยกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ ให้แก่เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และผู้ที่สนใจ จำนวน 22 คน โดยใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ โดยสามารถมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกณ์และเครื่องมือที่ใช้ สามารถเลือก ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครื่องรดน้ำอัตโนมัติได้ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2565 ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลภัส จริตงาม พัฒนากรผู้ประส...
18/03/2022

18 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลภัส จริตงาม พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาโร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระดับครัวเรือน แปลงนายณรงค์ ไหมละเอียด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ทั้งนี้ได้แนะนำให้ครัวเรือนให้มีตู้เย็นนอกบ้าน มีตู้ยารอบเรือน จัดทำฐานเรียนรู้ที่มีชีวิตพร้อมรองรับคนศึกษาดูงานต่อไป

ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ...
18/03/2022

ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลภัส จริตงาม พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาโร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านกงกรา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร เพื่อติดตามการชำระเงินคืนโครงการ ฯ ทั้งนี้ได้พูดคุย แนวทางการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แก่คณะกรรมการเพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนกองทุนต่อไป

อำเภอทุ่งสงเดินหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง18 มีนาคม 256...
18/03/2022

อำเภอทุ่งสงเดินหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาขาวพร้อมทีมพี่เลี้ยงตำบลเขาขาว ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาขาว เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ และมอบเมล็ดพันธ์ผัก แก่ครัวเรือนยากจน ตาม TPMAP จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่
1. นายบำรุง แก้วสองสี
2. นายสมคิด จูดเดช
3. นางพยอม เกลี้ยงเมือง

พร้อมจัดทำสมุดบันทึกการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ( Family Folder) โดยการบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของครัวเรือนพร้อมจัดทำแผนการสนับสนุน เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงร่วมประชุมสามัญประจำปีกองทุนหมู่บ้าน18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.    นายถิรนาท เอสะนาชา...
18/03/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงร่วมประชุมสามัญประจำปีกองทุนหมู่บ้าน

18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายนายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเขาตาว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน และในการนี้ นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ได้มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาขาว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 17 มีนาคม 2565เวลา 09.00 น.นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร...
17/03/2022

วันที่ 17 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป...
16/03/2022

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าทีม ได้ทำการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 1 โดยมีนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมให้ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งตัวชี้วัดรายทีม และตัวชี้วัดรายบุคคล

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้ง...
16/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และในการนี้ศูนย์สาธิตเพื่อการตลาดบ้านปากมูด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ พัฒนากรผู้ประสา...
16/03/2022

15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองหงส์ พร้อมทีมพี่เลี้ยงตำบลหนองหงส์ ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ และมอบเมล็ดพันธ์ผัก แก่ครัวเรือนยากจน ตาม TPMAP จำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่
1. นายสงวน จริตงาม
2. นางน้าว กุญชรินทร์
3. นางบรรยงค์ สุวรรณพันธ์
4. นางจรรยา กียะกูล
พร้อมจัดทำสมุดบันทึกการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ( Family Folder) โดยการบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของครัวเรือนพร้อมจัดทำแผนการสนับสนุน เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อไป

13 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรผู้ประส...
13/03/2022

13 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาโพธิ์ พร้อมทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์
เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ และมอบเมล็ดพันธ์ผัก แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
1. นางกันยา ชูเกิด
2. นางหนูเล็ก แซ่โก้
พร้อมจัดทำสมุดบันทึกการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ( Family Folder) โดยการบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของครัวเรือนพร้อมจัดทำแผนการสนับสนุน เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อไป

12 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรผู้ประสา...
12/03/2022

12 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาขาว ติดตามผลสำเร็จและเยี่ยมเยียนครัวเรือนในการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนนางมนฤดี สมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว โดยปลูกผัก จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักเหรียง ถั่วพลู ถั่วฝักยาว แตงกวา กล้วย เล็บครุฑ มะเขือ อ้อดิบ ผักโขม มะนาว พริกขี้หนู ขมิ้น

11 มีนาคม 2565เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นแรงขับเคล...
12/03/2022

11 มีนาคม 2565

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมติ ครม. โดยขอเชิญข้าราชการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนถิ่น แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและผ้าพื้นถิ่นทุกวัน ยกเว้นวันแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางภัทรภร เกลี้ยงแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาหลวงเสน พร้อมทีมพี่เ...
12/03/2022

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางภัทรภร เกลี้ยงแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาหลวงเสน พร้อมทีมพี่เลี้ยงฯ ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาหลวงเสน เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 6 ครัวเรือน ได้แก่
1. นายผ่อน เกิดบัวทอง
2. นายวอน นาคฤทธิ์
3. นายพยุงศักดิ์ อัยราคม
4. นางยุรี บำรุงทรัพย์
5. นายอมร อารีกิจ
6. นายจำลอง อัยราคม
พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ Family folders และดำเนินการสอบถามข้อมูลตามหลัก 4 ท คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก พร้อมจัดทำแผนครัวเรือน เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อไป

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565เวลา 15.00 น.นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย นายธีรพงศ์ บรรณราช ผู...
12/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 15.00 น.

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย นายธีรพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางสาววรรณีศิลป์ สามัคคี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง โดยได้เสนอแนะ และเน้นย้ำ การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี2565 ในเรื่องการเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาส
2. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ในเรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระ
3. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (TPMAP) โดยให้จัดทำแผนชีวิตของครัวเรือนและบันทึกข้อมูลลงระบบ ให้ทัน 23 มีนาคม 2565
4. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และในการนี้พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สอบถามถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564 ระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 144 แปลง ว่ามีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรถึงได้เบิกจ่ายงบประมาณทันตามกำหนดเวลา

10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยนางภัทรภร เกลี้ยงแก้ว พัฒนากรผ...
12/03/2022

10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยนางภัทรภร เกลี้ยงแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลถ้ำใหญ่ และทีมพี่เลี้ยงตำบลถ้ำใหญ่ ลงพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมจัดทำ Family folders และดำเนินตาม 4 ท คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก พร้อมจัดทำแผนครัวเรือน เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อไป

ที่อยู่

Thung Song
80110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6675412222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Thung Song

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Thung Song (แสดงผลทั้งหมด)

ปลวกแดง 21140 วนอุทยานพนมสวาย - Phanom Sawai Forest Park สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช Public Relations. Khaokai ด่านกักกันสัตว์นครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง RTP Cyber Village สภ.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ 애차 PDPC Thailand Satunapgn2022 สภ.พนัสนิคม RTP Cyber Village ชุมชนบ้านนอก