Clicky

เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ

เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ , หน่วยงานราชการ, 233 ม. 1 ต. คำบง อ. บ้านผือ จ. อุดรธา, Udon Thani.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลคำบง นำโดยนายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลคำบง ร่ว...
29/12/2022

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลคำบง นำโดยนายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลคำบง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.คำบง /รพ.สต.นาล้อม จัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ณ จุดบริการประชาชนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 2 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบง กำนั/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. จำนวน 100 นาย

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ศพด.บ้านคำบง ศพด.บ้านนาล้อม และศพด.บ้านดงเย็น ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้...
28/12/2022

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ศพด.บ้านคำบง ศพด.บ้านนาล้อม และศพด.บ้านดงเย็น ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้เด็กรู้จักความหมาย ความสำคัญและกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันระหว่างเด็กและครู โดยมีผู้ปกครองและชุมชนได้นำขนม ผลไม้มาร่วมกิจกรรมด้วย และขอขอบคุณท่านไพศาล กิจนุกร รองนายก ทต.คำบง และ น.ส.ปิยะนุช เคนทุม นักวิชาการศึกษา ที่ได้นำขนมมามอบให้เด็กๆในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประะานเปิดการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กองทุ...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประะานเปิดการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำบง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำบง

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสำผัด อินทะไชย ประธานสภาเทศบาลตำบลคำบง เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ...
28/12/2022

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสำผัด อินทะไชย ประธานสภาเทศบาลตำบลคำบง เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำบง มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. รายงานการติตตามและประเยินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีบบประมาณ พ.ศ 2565
3. การแนะนำตัวพนักงานเทศบาลโอนย้ายและบรรจุใหม่ ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
3.1 นางสาวสุวภัทร สังฤทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
3.2 นางกุลธิดา แสงสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3.3 นายศดนารถ สีหาบง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3.4 นางสาวปิยะนุช เคนทุม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3.5 นายชินพร จริยากุลวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำบงครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบ (-ร่าง-) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง
3.1.1 เรื่องกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2565
3.1.2 เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565
3.1.3 เรื่องการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565
3.1.4 เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565
3.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบในการรับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำบง หมู่ที่ 10
3.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง เพื่อร่วมเป็น
1.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำบง จำนวน 3 คน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 8
1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำบง จำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28
1.3 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 คน
1.4 การคัดเลือกคณะกรรมการดาเนินงานด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลคำบง (พ.ศ.2566-2570)
ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องอื่นๆ
4.1 การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนปลอดยุงลาย” (งานพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน)
4.2 การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ “จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ” (งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

เทศบาลตำบลคำบง ขอส่งความปรารถนาดี แก่ชาวตำบลคำบงทุกท่าน ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยและสุข...
27/12/2022

เทศบาลตำบลคำบง ขอส่งความปรารถนาดี แก่ชาวตำบลคำบงทุกท่าน ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแล...
27/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนบ้านคำบง หมู่ที่ 1 และช่วงบ่ายได้ล้างถนนบ้านชัยเจริญ สายบ้ายชัยเจริญไปโนนสมบูรณ์ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากรถที่วิ่งไป-มา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำบง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุไฟไหม้ป...
23/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำบง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุไฟไหม้ป่าอ้อยจะลามเข้าสวนยาง บริเวณท้ายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 งานป้องกันฯ จึงได้นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 นาย พร้อมรถน้ำดับเพลิง/รถกู้ชีพ และอุปกรณ์ เข้าระงับเหตุ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถระงับเหตุได้และกลับถึงฐานเวลา 14.00

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2565
23/12/2022
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2565 – เทศบาลตำบลคำบง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 2022เทศบาลตำบล คำบง8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้...

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2565
23/12/2022
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2565 – เทศบาลตำบลคำบง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 256523 ธันวาคม 2022เทศบาลตำบล คำบง8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า...

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแล...
23/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านดงเย็นพัฒนา หมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากรถที่สัญจรไปมา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแล...
23/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านนาล้อม หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากรถที่สัญจรไปมา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแล...
22/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ให้บริการยกถังน้ำประปา ขึ้นแท่นเพื่อทำระบบน้ำประปาให้กับโรงเรียนคำบงเจริญสุข ตามคำร้องขอ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแล...
22/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนบ้านดงเย็นพัฒนา หมู่ 9 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เ...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้แทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุม ณ ลานโดมกีฬา เทศบาลตำบลคำบง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแล...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างถนนสายแยกบ้านดงหมู - นาล้อม เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กในด้านต่างๆ แก่คณะครู และพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำบง

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแล...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาลตำบลคำบง และนางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมโคร...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาลตำบลคำบง และนางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำข้าวต้มมัด เมี่ยงคำ และการนวดแผนไทย โดยมีนางสาวณชนก อินทะแสง ครู กศน.ประจำตำบลคำบงพร้อมคณะวิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านคำบง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายชูชาติ ผดุงเวียง พี่ชายนายสวา...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายชูชาติ ผดุงเวียง พี่ชายนายสวาท ผดุงเวียง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลคำบง ณ ฌาปนสถานวัดป่าไทยทรงธรรม บ้านคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และญาติพี่น้องชาวบ้านคำบงร่วมงาน เทศบาลตำบลคำบงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนขยะรีไซเคิล เทศบา...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลคำบง ให้แก่ครอบครัวนายชูชาติ ผดุงเวียง สมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลคำบงที่เสียชีวิต ณ ฌาปนสถานวัดป่าไทยทรงธรรม บ้านคำบง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นากยเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและ...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นากยเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่นำน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านคำแหน หมู่ 8 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบบน้ำประปาขัดข้อง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานในการประชุ...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายตุ่ย ชัยชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคำบง พร้อมด้วย นายสุบรรณ วรศรี สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอมรา จิณณ์...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายตุ่ย ชัยชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคำบง พร้อมด้วย นายสุบรรณ วรศรี สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการทำความสะอาดผิวถนนระหว่างบ้านคำบง-เจริญสุข เขตเทศบาลตำบลคำบง

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายระพิน บุตรวาระ นักวิชาการสุข...
14/12/2022

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายระพิน บุตรวาระ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ นายศตนารถ สีหาบง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบงมอบนมให้แก่เด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลคำบง ตามโครงการปรับปรุงสุขภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 👉 นายธวัชชัย ทองทิพย์นายกเทศมนตรีตำบลคำบง🏅 เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ITA ระดับ AA จาก...
09/12/2022

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
👉 นายธวัชชัย ทองทิพย์นายกเทศมนตรีตำบลคำบง
🏅 เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ITA ระดับ AA จากการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร. พูลศิริ โคตรชมพู ปลัดเทศบาลตำบลคำบงพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าห...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร. พูลศิริ โคตรชมพู ปลัดเทศบาลตำบลคำบงพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานที่ร้านมัจฉากาชาดภายในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาลตำบลคำบง ได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่...
08/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาลตำบลคำบง ได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ จัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน 3 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบความสุขกลับคืนสู่สังคมไทย

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย รองปลัดเทศบาล และนางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปล...
08/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย รองปลัดเทศบาล และนางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้นำถังขยะเปียกมอบให้แก่โรงเรียนคำบง เจริญสุข รพ.สต.คำบง และโรงเรียนบ้านดงหมู ชัยเจริญ เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลคำบงได้ร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะก...
08/12/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำบง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมบริบาลภูมิเขต อำเภอบ้านผือ นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง นำคณะผู้บริหาร สมา...
06/12/2022

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมบริบาลภูมิเขต อำเภอบ้านผือ นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลค...
04/12/2022

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทต.คำบงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาประชาคมบ้านคำแหน ตำบลคำบง...
26/11/2022

ทต.คำบงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาประชาคมบ้านคำแหน ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายสำผัด อินทะชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลคำบง นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายวิรัตน์ สิงห์มี ผู้อำนวยการ กองช่าง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและพนักงานเจ้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายวิมล สุรเสน นายอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านผือ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาจัดทำหลุมขยะเปียก ขยะแห้ง กิจกรรมการคัดแยกขยะ การปลูกต้นทองอุไร ที่บ้านคำแหน ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล เข้...
25/11/2022

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาททางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันแ...
25/11/2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้จ่าเอกศักดิ์ประเวช วันหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัดและบริษัทไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากร ให้สามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์จากการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น ซึ่งเป็นการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบงร่วมกับกำนันตำบลคำบงและประชาชนบ้านคำแหน หมู่ 8 เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒน...
24/11/2022

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบงร่วมกับกำนันตำบลคำบงและประชาชนบ้านคำแหน หมู่ 8 เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในโอกาสนี้ผู้แทนจากบริษัทน้ำตาลไทยอุดรฯ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและถังขยะเปียกเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้วย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย รองปลัดเทศบาล พร...
24/11/2022

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง มอบหมายให้นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบง ร่วมต้อนรับนายวิมล สุรเสน นายอำเภอบ้านผือ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านคำแหน หมู่ที่ 8 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกำนันตำบลคำบง และประชาชนร่วมต้อนรับและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาล...
24/11/2022

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาลตำบลคำบง พร้อมด้วย นางสาวนารินรักษ์ ก้านสันชัย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อม เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาประชาคมบ้านคำแหน นายวิมล สุรเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิ...
21/11/2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาประชาคมบ้านคำแหน นายวิมล สุรเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมจิตอาสาทำถังขยะเปียกและติดตั้งถังขยะเปียก บ้านคำแหน หมู่ที่ 8 ตำบลคำบงอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากตำบลหายโศก ตำบลโนนทอง ตำบลเขือน้ำ ตำบลหนองหัวคู ตำบลคำบง และตำบลบ้านผือ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และในโอกาสนี้นายนพดล ใช้เอกปัญญา ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน โรงงานน้ำตาลไทยอุดรฯ ได้มอบถังขยะเปียกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาฯ ด้วย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาลตำบลคำบง พร้อมพนักงานเจ้าหน้า...
17/11/2022

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง ดร.พูลศิริ โคตรชมภู ปลัดเทศบาลตำบลคำบง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินฯ ตามตัวชี้วัด 4 มิติ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อ ก.ท.จ.อุดรธานี เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนฯต่อไป

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 เดินถนนผ้าขาวม้า ลอยกระทงไหว้พระแม่คงคา ณ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธา...
10/11/2022

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 เดินถนนผ้าขาวม้า ลอยกระทงไหว้พระแม่คงคา ณ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

233 ม. 1 ต. คำบง อ. บ้านผือ จ. อุดรธา
Udon Thani
41160

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Udon Thani

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Udon Thani (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ เที่ยวจัง หรอยจริง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ สพป.นครราชสีมา เขต 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง หมวดทางหลวงเชียงแสน สำนักงาน ปปส. ภาค 1 ปปช ขอนแก่น 애차