Clicky

PSDG OAE

PSDG OAE เผยแพร่ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Operating as usual

04/10/2022
📣📣รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.10 การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน Part 1 #กรมบัญชีกลาง #สวัสดิการรักษาพยาบาล

📣📣รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.10 การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน Part 1 #กรมบัญชีกลาง #สวัสดิการรักษาพยาบาล

04/10/2022
📣📣รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.11 การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน Part 2 #กรมบัญชีกลาง #สวัสดิการรักษาพยาบาล

📣📣รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.11 การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน Part 2 #กรมบัญชีกลาง #สวัสดิการรักษาพยาบาล

04/10/2022
02/09/2022

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
สรุปย่อบทความ วิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 10 มาถึงตอนที่ 4 แล้วนะครับ วันนี้แอดมินขอเสนอเรื่อง แนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบัน (Policy Corruption in Current Thai Governments: Preventive and Suppressive Measures)
ซึ่งจะพูดถึง ในยุคปัจจุบันที่ได้เกิดปรากฏการณ์ทุจริตแบบใหม่ที่เรียกว่า “การทุจริตเชิงนโยบาย” (Policy Corruption) อันเป็นรูปแบบการทุจริตใหม่ล่าสุดที่มีขนาดความรุนแรงและสร้างความเสียหายและผลกระทบต่อประเทศอย่างใหญ่หลวงมาก จึงมีโครงการ“การศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอคำนิยามการทุจริตเชิงนโยบาย สำหรับใช้ในกรณีประเทศไทย วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุการทุจริตเชิงนโยบายในรัฐบาลไทยยุคปัจจุบัน ประมวลสภาพปัญหาและบริบทการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย แสดงให้เห็นกระบวนการและขั้นตอนการทุจริตเชิงนโยบาย และเสนอแนะแนวทางและมาตรการการแก้ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย

อ่านสรุปรายละเอียดบทความ คลิ๊กที่ Link https://www.nacc.go.th/naccjournal/categorydetail/2020121614343884/20201220193950?

02/09/2022

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
มาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์อีกแล้วนะครับ พร้อมกับสรุปย่อบทความ วิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 10 มาถึงตอนที่ 5 ตอนสุดท้ายแล้ว จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันเลยครับ

แนวปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
Implementing Proactive Corruption Prevention Strategy

ปัญหาการทุจริตได้ส่งผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างจากเดิมที่ได้ดำเนินงานมา โดยการเปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อให้การป้องกันการทุจริตเข้าถึงกลุ่มประชาชนในทุกภาคส่วน

อ่านสรุปรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่ Link : https://www.nacc.go.th/naccjournal/categorydetail/2020121614343884/20201220192447?

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวเก้าก้อย ทองรุต รักษาการณ์ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒน...
05/08/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวเก้าก้อย ทองรุต รักษาการณ์ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายศรีไพร บุญยะเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับเจ้า...
15/02/2022

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายศรีไพร บุญยะเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จ.ปราจีนบุรี เพื่อจัดทำข้อมูลสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กองในสังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2565 (ปีที่ 2) รายละเอียดเพ...
28/01/2022

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กองในสังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2565 (ปีที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/KrUM3

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0
18/03/2021

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1Fxv--4m6T3ywQ9Fwc8gmKt5cultTgSyWKQsGMbbjJVIWc8spOwb_5RdY&list=PL5SqaUKhqc_R2nf-E...
27/10/2020
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล(Data Catalog) #1

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1Fxv--4m6T3ywQ9Fwc8gmKt5cultTgSyWKQsGMbbjJVIWc8spOwb_5RdY&list=PL5SqaUKhqc_R2nf-E2A15d8mbxVV3MxMa&v=Svs7ZfeSGwQ
ชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (data catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (open data) ที่จัดที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 20 ตค 63

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครั.....

27/10/2020
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

https://www.facebook.com/683317461751237/videos/471553713801268
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการให้บริการหรือการทำงานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)ของส่วนราชการ
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

27/10/2020

https://www.facebook.com/OPDCThailand/videos/258724305476192
ประชุมชี้เเจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตาามมาตการประปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัคิราชการส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกันทำบุญใส่บาตรภายใต้กิจกรรม Happiness วันที่ 28 ส.ค. 2563 ณ โรงอาหาร กรมวิชาการเกษตร
28/08/2020

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกันทำบุญใส่บาตรภายใต้กิจกรรม Happiness วันที่ 28 ส.ค. 2563 ณ โรงอาหาร กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม Happiness KPI For OAE ของ กพร. เดือน เม.ย. - ส.ค. 2563
20/08/2020

กิจกรรม Happiness KPI For OAE ของ กพร. เดือน เม.ย. - ส.ค. 2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ไปสู่ระบบราชการ 4...
05/08/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ไปสู่ระบบราชการ 4.0
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรี ตามนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐกำหนดให้หน่วยงานมุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้าง บูรณาการเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่ทันสมัย สู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงต่อไป

กิจกรรม Happiness KPI For OAE ของ กพร. เดือน พ.ย.2562 - มี.ค.2563
06/03/2020

กิจกรรม Happiness KPI For OAE ของ กพร. เดือน พ.ย.2562 - มี.ค.2563

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PSDG OAE posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to PSDG OAE: