กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

 • Home
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่อง?
(1)

17/11/2023
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ คว...
24/08/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันฝุ่น PM2.5 อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาว รวมทั้งแนวทางการควบคุมมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารให้ความรู้แก่โรงเรียนและหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปบริการความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ 3Rs ...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ 3Rs บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ซึ่งให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคัดแยกขยะ ให้กับแกนนำเยาวชนในเขตพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเยาวชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่ อย่างยังยืนต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว บูรณาการร่วมกับสำนักงาน...
02/08/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 - 21 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ ลดปัญหาความเดือดร้อนจากสุนัขและแมวจรจัด และลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการดำเนินโครงการดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เนื่องในวันอนามันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 256...
06/07/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เนื่องในวันอนามันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน (Environmetal Health, A Vital Challenges in Respones to VUCA Word)" ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์และพัฒนาทำความสะอาดภายในองค์กร ตามหลัก 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การหยุดเผาในที่โล่ง
#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี2566

#กรมอนามัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และอาสาสมัคร...
30/06/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมลงพื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการใส่ทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน ในพื้นที่วัดศรีวารีน้อย วัดจรเข้ใหญ่ และบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#ก้าวสู่สังคมไทย_ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก (Moving Forward to Zero Dengue Death) ❌❌❌🦟🦟🦟

 #วันต่อต้านยาเสพติดโลกองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเ...
26/06/2023

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
คำขวัญวันยาเสพติดโลกประจำปี 2566 ได้แก่
“SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด”
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และหากพบเบาะแส สามารถแจ้งที่ เบอร์ 1380 สายด่วน ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้อง...
18/06/2023

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษจรเข้ใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก มอบทรายอะเบท (ทรายทีมีฟอส) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อใช้ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานศึกษา และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ภา...
14/06/2023

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ภายใต้โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ-ราชนารี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆประเทศ จ...
31/05/2023

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชน เกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งผลให่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่❌❌❌
ในปี พ.ศ. 2566 องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ We need food, not to***co - Growing sustainable food crop instead of to***co โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอาหารที่ยั่งยืนแทนการปลูกยาสูบ
2. สนับสนุนเกษตรกรยาสูบรายย่อย ผ่านการสนับสนุนการเพาะปลูกและผลิตพืชทดแทน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เอื้อต่อการผลิตพืชทดแทน ซึ่งจะช่วยทั้งเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2566 ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า "บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย" เพื่อใช้เป็นแนวทางการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้
2. เพื่อให้รู้ถึงอันตรายของสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า
3. เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า
4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาและอันตรายของสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดภาวะคลอดก่อนกำหนดใ...
19/04/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ และเชิญชวนฝากครรภ์ในหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้บ้าน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงาน...
07/02/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ สามารถติดต่อเข้ารับวัคซีนได้ที่
📌โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ (หมู่ที่ 1-5) ให้บริการทุกวันพุธที่สองของเดือน
📌โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย (หมู่ที่ 6-9) ให้บริการทุกวันพุธที่สามของเดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ และพื้นที...
06/02/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง
"งดเผาในที่โล่งแจ้ง" เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง (PM 2.5)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์ ให้กับ...
28/12/2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์ ให้กับประชาชนทุกท่านทราบแนวทางการป้องกันและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างไกลจากโรค สุขภาพดี ปลอดภัย รับปีใหม่ทุกท่านนะคะ😊

📣📣📣ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2565          องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเ...
16/12/2022

📣📣📣ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีอะลูนิเนียมเป็นส่วนประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการเก็บรวบรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นทุนจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ประชาชนที่สนใจสามารถรวบรวมและจัดส่งได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. ส่งไปรษณีย์ไทย โดยบรรจุใส่กล่องหรือซอง และมีน้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่งมาที่ "โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
2. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งมอบให้กับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

"วันเอดส์โลก"   องค์กรอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (Word AIDs Day) โดยกองโรคเอดส...
29/11/2022

"วันเอดส์โลก"
องค์กรอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (Word AIDs Day) โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์ คือ "Equalize: ทำให้เท่าเทียม"
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ การรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอชไอวี/เอดส์ เป็นเรื่องธรรมดา เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการป้องกันตรวจหาการติดเชื่อเอชไอวี และการบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเท่าเทียม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดส...
25/08/2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 - 25 สิงหาคม 2565 โดยดำเนินการคุมกำเนิดสุนัข จำนวน 690 ตัว และแมว จำนวน 84 ตัว รวมทั้งสิ้น 774 ตัว

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการ...
23/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการทำหมันแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง
ผู้ใดประสงค์จะนำแมวมาทำหมัน สามารถนำมาได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
หมายเหตุ : ต้องให้แมวงดอาหารและน้ำก่อนดำเนินการทำหมัน 12 ชั่วโมง หากไม่งด จะไม่ทำหมันให้ทุกกรณี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 02-0199821 ต่อ 215

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ดำเนินการทำหมันแมวฟรี จำนวน 100 ตัวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับ...
02/08/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ดำเนินการทำหมันแมวฟรี จำนวน 100 ตัว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ทำหมันแมวในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ฟรี ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วันละ 50 ตัว ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
การเตรียมตัวแมวก่อนการผ่าตัดทำหมัน
1. ควรทำความสะอาดร่างกายแมวให้สะอาดก่อนการผ่าตัด ซึ่งจะไม่สามารถอาบน้ำสัตว์เลี้ยงหลังจากการผ่าตัดได้ อย่างน้อย 7 วัน
2. ควรงดน้ำประมาณ 6 ชั่วโมง และงดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
3. กรณีแมวมีประวัติแพ้ยา เป็นโรคหัวใจ ตับ ไต ทางเดินหายใจ ระบบเลือด หรือเคยประสบอุบัติเหตุ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
โปรดลงทะเบียนที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่ เพื่อความสะดวกในการจัดคิว หรือติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ โทร 02-0199821 ต่อ 215

วันแรกของการทำหมันสุนัข (25 กรกฎาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซ...
25/07/2022

วันแรกของการทำหมันสุนัข (25 กรกฎาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation)
ผู้ที่สนใจนำสุนัขมาทำหมัน สามารถจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ติดต่อคุณหมู (โทร 061-7109905) และคุณกิ๊ฟ (061-5163903)
ปล.1 : แนะนำให้นำสุนัขมาก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ปล.2 : หากไม่มีรถรับส่งสุนัข สามารถติดต่อคุณหมู และคุณกิ๊ฟ เพื่อนัดหมายเวลาเข้าไปรับได้

🔊 ประกาศเปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 🔉- วันละ 100 คิว ‼️ให้บริการทุกสัญาชาติ ประจำเดือนสิงหาคม เข็ม 1 ถึง เข็...
25/07/2022

🔊 ประกาศเปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 🔉

- วันละ 100 คิว ‼️
ให้บริการทุกสัญาชาติ

ประจำเดือนสิงหาคม เข็ม 1 ถึง เข็ม 4
วันพุธที่ 3,10,17,24 และ 31 สิงหาคม 2565

📍สถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ที่วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

บริการทำหมันสุนัขฟรี (เฉพาะสุนัขเท่านั้น)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ท...
19/07/2022

บริการทำหมันสุนัขฟรี (เฉพาะสุนัขเท่านั้น)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ทำหมันสุนัขในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ฟรี วันละ 40 ตัว ดำเนินการทำหมันทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มวันแรกวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
การเตรียมตัวสุนัขก่อนการผ่าตัดทำหมัน
1. ควรทำความสะอาดร่างกายสุนัขให้สะอาดก่อนการผ่าตัด ซึ่งจะไม่สามารถอาบน้ำสัตว์เลี้ยงหลังจากการผ่าตัดได้ อย่างน้อย 7 วัน
2. ควรงดน้ำประมาณ 6 ชั่วโมง และงดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
3. กรณีสุนัขมีประวัติแพ้ยา เป็นโรคหัวใจ ตับ ไต ทางเดินหายใจ ระบบเลือด หรือเคยประสบอุบัติเหตุ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
สามารถลงทะเบียนเข้ารับการทำหมันได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ โทร 02-0199821 ต่อ 215 หรือจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) สามารถติดต่อที่คุณหมู (โทร 061-7109905) และคุณกิ๊ฟ (061-5163903)

“ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง “  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้รับแจ้งจากอำเภอบางเสาธง จังหว...
08/07/2022

“ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง “

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้รับแจ้งจากอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และเห็นชอบการจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”
ซึ่งในปี 2565 วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จึงขอเชิญชวนประชาชน ดังนี้
1. ให้ความสำคัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
2. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่
(1.) Application Smart อสม.
(2.) เว็บไซต์ http://xn--y3cri.com/ http://xn--y3cri.com/
(3.) เว็บไซต์ Stopdrink.com http://stopdrink.com/
ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมแล...
01/07/2022

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสองแห่งในพื้นที่ แจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นฆ่ายุงในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตามโครงการรณร...
28/06/2022

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นฆ่ายุงในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ สวมแมสก์โดยสมัครใจ เริ่มมีผลวันที่ 23 มิถุนายน 2565ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบ...
24/06/2022

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ สวมแมสก์โดยสมัครใจ เริ่มมีผลวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46)
ข้อ 3 การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร โดยให้การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/146/T_0021.PDF

15/06/2022

ใช้กัญชา อย่างถูกต้องและปลอดภัย ใช้เพื่อสุขภาพ และรักษาโรค ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์

15/06/2022

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
คำแนะนำและข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้กัญชา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหม...
09/06/2022

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยกำหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็น "เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด" ได้แก่
1. สถานที่บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
2. สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม
3. สถานที่สาธารณอื่น ๆ
บทกำหนดโทษสำหรับผู้สูบบุหรีในเขตปลอดบุหรี่ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/932420191120044709.pdf

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน อันตรายร้ายแรงต่อชีวิต เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษ...
06/06/2022

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน อันตรายร้ายแรงต่อชีวิต เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว เพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ (ชั้น 3) ในวันที่ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอ...
10/05/2022

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการรับผู้ป่วยเข้ารักษา องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ จึงขอปิดศูนย์พักคอย เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation)
ศูนย์พักคอยได้มีการเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลา 7 เดือน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรค COVID-19 จำนวน 143 ราย
ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยินดีที่ผู้ป่วยทุกท่านหายจากโรคดังกล่าว และขอขอบคุณกับทุกคำขอบคุณที่มอบกลับคืนมา
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังคงต้องมีการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ขอขอบคุณบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์การะจาย...
05/05/2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ขอขอบคุณบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์การะจายสินค้าบางนา) ได้มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้ใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานศูนย์พักคอย เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ร่วมกับ...
02/05/2022

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเทอมช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ดัชนีคุณภาพอากาศวันนี้ (2 พฤษภาคม 2565) ในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มีค่าดีมาก โดยมีค่าอยู่ที่ 4 US AQI และมีปริมาณฝุ่นล...
02/05/2022

ดัชนีคุณภาพอากาศวันนี้ (2 พฤษภาคม 2565) ในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มีค่าดีมาก โดยมีค่าอยู่ที่ 4 US AQI และมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ วันที่ 22 เมษายน 2565 😷 ผู้ป่วยให...
22/04/2022

รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
วันที่ 22 เมษายน 2565
😷 ผู้ป่วยใหม่ 0 ราย
🏠 กลับบ้าน 3 ราย
🏥 ส่งต่อ 0 ราย
🩺 รวมยอดพักรักษาตัว 0 ราย
🦠 ยอดผู้ป่วยสะสม 143 ราย

รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ วันที่ 15 เมษายน 2565 😷 ผู้ป่วยให...
15/04/2022

รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
วันที่ 15 เมษายน 2565
😷 ผู้ป่วยใหม่ 0 ราย
🏠 กลับบ้าน 1 ราย
🏥 ส่งต่อ 0 ราย
🩺 รวมยอดพักรักษาตัว 6 ราย
🦠 ยอดผู้ป่วยสะสม 143 ราย

รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ วันที่ 14 เมษายน 2565 😷 ผู้ป่วยให...
14/04/2022

รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
วันที่ 14 เมษายน 2565
😷 ผู้ป่วยใหม่ 0 ราย
🏠 กลับบ้าน 1 ราย
🏥 ส่งต่อ 0 ราย
🩺 รวมยอดพักรักษาตัว 7 ราย
🦠 ยอดผู้ป่วยสะสม 143 ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ กราบขอบพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีวารีน...
14/04/2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ กราบขอบพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีวารีน้อย และทีมงานคุณปุณณภา อินทร์บุญ ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, นม, ขนม และน้ำผลไม้ ให้แก่ผู้พักรักษาตัวในศูนย์พักคอย ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

14/04/2022

ATK ขึ้นสองขีด ไม่มีอาการ สแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือแจ้ง อสม. รพ.สต.ใกล้บ้าน

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่:

Shortcuts

 • Address
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share