Clicky

กองการเจ้าหน้าที่ ALRO

 • Home
 • กองการเจ้าหน้าที่ ALRO

กองการเจ้าหน้าที่ ALRO เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงา?

Operating as usual

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างและอัตรากำลัง ...
22/09/2022

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างและอัตรากำลัง ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เรื่อง การจัดทำผลงานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ..
โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ. นางรัตยา ฐิติวิทยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายอธิป อุทัยแจ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ให้เกียรติในการบรรยายชี้แจงและให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานฯ รวมทั้งตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดทำผลงานฯ และเตรียมความพร้อมของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่อยู่ระหว่างสั่งสมประสบการณ์ ณ สำนักฯ/กอง/ส.ป.ก.จังหวัด และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ใกล้จะสิ้นสุดกรอบสั่งสมประสบการณ์
ท่านที่สนใจเข้าฟังวิดีโอการหารือย้อนหลัง สามารถเข้าลิงค์ แล้วในรหัสที่ปรากฏด้านล่านได้เลยครับ

https://zoom.us/rec/share/cosN6xeyDV49rS3d-n6gJu7IjCkBunuSqMHF8_99D54sRfNgIhDm04V5ebiGjqq_.7xuvcquIbJqDtTzJ?startTime=1663554668000

Passcode: bAs=zj39

📢ประกาศ📢...เอกสารเผยแพร่เลขที่ 652กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำ คู่มือการประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนา...
22/09/2022

📢ประกาศ📢...เอกสารเผยแพร่เลขที่ 652

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำ คู่มือการประเมินบุคคลและผลงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย
นายศุภมิตร ศรีวัฒนชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กันยายน 2565

ท่านที่สนใจสามารถเปิดศึกษาเอกสารฉบับเต็ม ตามลิงค์ด้านล่าง👇
https://alro.go.th/th/person_div/news-activity/article-category-12-53/คู่มือประเมินบุคคลและผลงาน-ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ-พศ-2565?id=215678

กองการเจ้าหน้าที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ ส.ป.ก. ทุกท่าน🙇

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาออนไลน์ ...
17/08/2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการปฏิรูปที่ดินจากต้นแบบความสำเร็จของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่บุคลากร ส.ป.ก. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ...
โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ จากบุคลากรต้นแบบความสำเร็จ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัด...
17/08/2022

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ...
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาว เมตตา คุโณปถัมภ์) เป็นประธานในการประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแนวทางบริหารการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรมและระดับหน่วยงาน...

20/07/2022
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วิดีโอให้ความรู้ เกี่ยวกับการสมัคร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เก...
06/06/2022
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิดีโอให้ความรู้ เกี่ยวกับการสมัคร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการฌาปนกิจของ ส.ป.ก. รีบ ๆ มาสมัครกันเยอะ ๆ นะจ๊ะ เพื่อเป็นหลักประกันให้คนข้างหลังที่เรารัก ได้ใช้จัดการงานศพของเรากันจ้าาา
https://www.youtube.com/watch?v=b6w7IZzdkBQ&t=174s

วิดีโอให้ความรู้แนะนำเชิญชวน บุคลากรในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับรู้รับทราบถึงวิธ.....

06/06/2022
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของ ส.ป.ก.

วิดีโอให้ความรู้แนะนำเชิญชวน บุคลากรในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับรู้รับทราบถึงวิธีการสมัคร การขอรับสิทธิประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมของสมาชิก

และได้เปิดโครงการให้ ฌาปนกิจสงเคราะห์ของ ส.ป.ก. สำหรับพนักงานราชการและพนังงานกองทุน ส.ป.ก. ก็สามารถสมัครได้ เอกสารการสมัครสามารถเข้าที่ลิงค์:
https://drive.google.com/drive/u/0/fo...

วิดีโอนี้ อำนวยการจัดทำโดย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
อนุเคราะห์ข้อมูลโดย กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กกจ.
บันทึกภาพโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.
ควบคุมการจัดทำโดย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กกจ.
ออกแบบตัดต่อโดย นายนิพัทธ์ จงดี พนักงานราชการ(บุคลากร) กยบ. กกจ.

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยเกล้...
02/04/2022

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีพุทธศักราช 2564ด...
01/04/2022

กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีพุทธศักราช 2564

ดร.กมล เรืองเดช
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
และ
นางสาววศินี เหลืองงามละออ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

"1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน"

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ...
01/04/2022

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น. กลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคล และผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติจะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการในสังกัดสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และ ส.ป.ก. จังหวัด โดยมีนางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ และนางสาวอนุสรา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

Unit School เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่...
01/04/2022

Unit School เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Dpis)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น. กลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุม Unit School เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Dpis) โดยมีนางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และผู้ร่วมประชุมจาก ส.ป.ก. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุม Unit School เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Dpis) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัดระดับบุคคล) และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Dpis) ตามรูปแบบที่โปรแกรมกำหนด (เมนู K 08 การประเมิน KPI รายบุคคล) ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคที่ใช้หลักเกณฑ์ของจังหวัดและมีองค์ประกอบแตกต่างจากประกาศ ส.ป.ก.อาจใช้แบบฟอร์มการประเมินของจังหวัดโดยอนุโลม

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และข้าราชการผู้สนใจในสังกัดสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และ ส.ป.ก. จังหวัด โดยมีนางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ซึ่งถ่ายทอดสัญญานการบรรยายหลัก จากห้องห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

👉👉ส.ป.ก. จัดสัมมนา ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานกา...
08/12/2021

👉👉ส.ป.ก. จัดสัมมนา ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา เรื่อง ระบบข้าราชผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดยมี นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดย นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากสำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และร่วมสัมมนาฯ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในเรื่องปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากร อันเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ส่วนราชการ เพื่อสร้างผู้มีศักยภาพสูงในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งการปรับปรุงและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสร้างผลงาน ผ่านการปฏิบัติจริง และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม อันจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
07/12/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

📣📣กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา📍ในหัวข้อ "ระบบข้าราชการผู...
23/11/2021

📣📣กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

📍ในหัวข้อ "ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง"

โดย วิทยากร จากสำนักงาน ก.พ.

🔵 นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์
ผู้อำนวยการภารกิจงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารกำลังคนคุณภาพ
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ

🔵 นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.

🟡 นางสาวปุณฑริกา กาลปักษ์ (ผู้ดำเนินการสัมมนา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

📍วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ถ.ราชดำเนินนอก ส.ป.ก.
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยคลิกที่
👉https://zoom.us/j/96763625079?pwd=bkxqWIFWeFRqbSt2QjBUOWdqN1Q2QT09

➡️ Meeting ID : 967 6362 5079

➡️ Passcode : 238465

⏱ เปิดห้องสัมมนาตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

****************************

📍📍กรุณาตอบแบบตอบรับเข้าร่วม
การสัมมนาฯ ตาม Link ข้างล่างนี้👇
https://forms.gle/pw19ArBspQc2wfHa8

****************************

🎺🎺เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป....
03/11/2021

🎺🎺เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมี นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

📌โดยมีวาระเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม ในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ให้แก่ลูกจ้างประจำของ ส.ป.ก. (ส่วนกลาง) ต่อไป

เมื่อวันที่ 29 ตลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ...
03/11/2021

เมื่อวันที่ 29 ตลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

โดยในการประชุมนี้เป็นการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัด ส.ป.ก. (ส่วนกลาง) ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต่อไป

28/07/2021
โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ครั้งที่ 8จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปขอเชิญผู้ที...
15/07/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ครั้งที่ 8
จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom ได้ตามลิงค์ด้านล่าง....ครับ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสั...
08/07/2021

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง

📌วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564📌
นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน 2564 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีนางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ณ ห้องประชุมพินิต สุวรรณะชฏ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานของสำนัก กอง ศูนย์ และกลุ่ม ที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เน้นให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม จากปัญหาที่สำนัก กอง ศูนย์ และกลุ่ม ได้พบ
**********************
ข่าว/ภาพ : กลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน

พบกับโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School แบบ "2 in 1" ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564   การอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์...
05/07/2021

พบกับโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School แบบ "2 in 1" ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
การอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ในแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวคิด Unit School ในหัวข้อเรื่อง "การลาประเภทต่างๆ"  วิทยากรโดย คุณอภิน...
29/06/2021

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวคิด Unit School ในหัวข้อเรื่อง "การลาประเภทต่างๆ"
วิทยากรโดย คุณอภินันท์ ขำพิมพ์ ตำแหน่งบุคลากร
จากกลุ่มข้อมูลประวัติบุคคลและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
ลิงค์วีดีโอการบรรยาย:
https://drive.google.com/file/d/1K2s2vz7q2NUBRvM_xSxQIAgzp01uhl4c/view?usp=sharing

พบกับโครงการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ในหัวข้อเรื่อง "การลาประเภทต่าง ๆ" ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564   การ...
28/06/2021

พบกับโครงการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ในหัวข้อเรื่อง "การลาประเภทต่าง ๆ" ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
การอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ในแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

พบกับโครงการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ในหัวข้อเรื่อง "การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ" ณ วันที่ 16 มิถุนา...
14/06/2021

พบกับโครงการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ในหัวข้อเรื่อง "การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ" ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
การอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ในแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวคิด Unit Shool ในหัวข้อเรื่อง "หลักการศึกษาจิจัยเบื้อต้นด้านการบริหารทร...
08/06/2021

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวคิด Unit Shool ในหัวข้อเรื่อง "หลักการศึกษาจิจัยเบื้อต้นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล"

วิทยากรโดย คุณศุภมิตร ศรีวัฒนชัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

ลิงค์วีดีโอการบรรยาย: https://drive.google.com/file/d/1Zt3TCwl2DmXEzchOG32mX6OxFxBOkIPF/view?usp=sharing

พบกับโครงการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้แนวคิด Unit Shool ในหัวข้อเรื่อง "หลักการศึกษาวิจัยเบื้องต้นด้านการบริหารงานบุคคล" ณ วั...
04/06/2021

พบกับโครงการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้แนวคิด Unit Shool ในหัวข้อเรื่อง "หลักการศึกษาวิจัยเบื้องต้นด้านการบริหารงานบุคคล" ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

การอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ในแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ ALRO's post
25/05/2021

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ ALRO's post

กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิด Unit School ครั้ง 2 เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการบรรยาย...
25/05/2021

กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิด Unit School ครั้ง 2 เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการบรรยายผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อถ่ายทอดให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มงานและฝ่ายภายในกองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่าง และการใช้ระบบการประชุม Zoom meeting เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันขอ...
13/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการคณะทำงาน ผู้อำนวยการและผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุกฯ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพิจารณาแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมถึงการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ส.ป.ก. "ALROSMART” :องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting
ทั้งนี้ ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และมาตรการ Social Distancing โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายและปฐมนิเ...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุม จาริณ อัตถะโยธิน ส.ป.ก. โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบถึงภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนความคาดหวังของส่วนราชการที่มีต่อข้าราชการ นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล โอกาสในการพัฒนา ฝึกอบรม ดูงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพในส่วนราชการ ซึ่งอาจรวมถึงการนำข้าราชการเยี่ยมชมในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ มีข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๐ ราย เข้ารับฟังการมอบนโยบายและปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ และยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และมาตรการ Social Distancing โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
02/04/2021

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

https://www.ocsc.go.th/node/7003
02/04/2021
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

https://www.ocsc.go.th/node/7003

01 Apr พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 By ศูนย์ส่งเสริมจร... คุณธรรมจริยธรรม 0 Comments ประเภทข่า...

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ ง่ายๆ 3 นาที คลิก https://opdc.csn.cx/
01/04/2021

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ ง่ายๆ 3 นาที คลิก https://opdc.csn.cx/

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
27/01/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

มีข่าวมาบอกกันครับ การลาในระบบ DPIS ของ ส.ป.ก.กองการเจ้าหน้าขอประชาสัมพันธ์ นะจ๊ะ          จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาร...
25/01/2021
การ ลา ในระบบ DPIS ของ ส.ป.ก.

มีข่าวมาบอกกันครับ การลาในระบบ DPIS ของ ส.ป.ก.
กองการเจ้าหน้าขอประชาสัมพันธ์ นะจ๊ะ
จัดทำโดย
กลุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างและอัตรากำลัง กกจ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์และแผนแพร่

https://youtu.be/epavZn7fZm4

การ ลา ในระบบ DPIS ของ ส.ป.ก.*เริ่มใช้ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปบรรยายโดย : กลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรา....

🎺ประกาศ ส.ป.ก. ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564🎺  เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด       ...
18/01/2021

🎺ประกาศ ส.ป.ก. ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564🎺
เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จาก กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย สังกัดกองก...
05/01/2021

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้าพบและมอบกระเช้าเพื่ออวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 จาก พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

โครงสร้างกลุ่มงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ผู้ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และลูกจ้างจ้างเหม...
07/12/2020

โครงสร้างกลุ่มงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
ผู้ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในกองการเจ้าหน้าที่
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง
- กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
- กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย
- กลุ่มข้อมูลประวัติและบำเหน็จความชอบ
- กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
- กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารผลการประเมินการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน
📌ผู้ปฏิบัติงานยินดีให้บริการ ต่อ สมาชิกภายในและภายนอก ส.ป.ก.
#กองการเจ้าหน้าที่ALRO

แนะนำข้าราชการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ นางสาวภยุตา ไตรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบงานโครสร้างและอัตรากำ...
03/12/2020

แนะนำข้าราชการใหม่
กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวภยุตา ไตรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานโครสร้างและอัตรากำลัง

นายสำรวม วรรณเพชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

นางสาวอทิตยา สาครสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวยุพาภรณ์ สีสิม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

นางสาวภูริตา แสงสุริยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มข้อมูลประวัติบุคคลและบำเหน็จความชอบ

นางสาวอุโรวษา เพชรวารี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาระบบงานโครสร้างและอัตรากำลัง

ข้อมูลภาพ จากสำนักงาน ก.พ.
02/12/2020

ข้อมูลภาพ จากสำนักงาน ก.พ.

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

+6622810096

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กองการเจ้าหน้าที่ ALRO posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to กองการเจ้าหน้าที่ ALRO:

Videos