ไทยคู่ฟ้า

  • Home
  • ไทยคู่ฟ้า

ไทยคู่ฟ้า ช่องทางสื่อสารรัฐบาลไทย

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงแนวความคิดของรัฐบาล ความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุข และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน

30/09/2023

นายกฯ มอบ รองนายกฯ รัฐมนตรี และ รองเลขาธิการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ในวันนี้ และ วันพรุ่งนี้

30/09/2023

นายกฯ สั่ง มท. คค.
ลงพื้นที่เร่งด่วน !
ช่วยน้ำท่วม จ.แพร่

เร่งสำรวจ “พื้นที่น้ำท่วม” พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทุกด้าน (พืช - ประมง - ปศุสัตว์)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เผยข้อมูลสรุ...
30/09/2023

เร่งสำรวจ “พื้นที่น้ำท่วม” พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทุกด้าน (พืช - ประมง - ปศุสัตว์)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เผยข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงวันที่ 1 - 25 ก.ย. 66
โดยในช่วงดังกล่าว มีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง รวม 42 จังหวัด
ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติ 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ โดยมีผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 66) ดังนี้
• ด้านพืช: พื้นที่ได้รับผลกระทบ 23 จังหวัด เกษตรกร 63,670 ราย พื้นที่ 453,364 ไร่ แบ่งเป็น:
- ข้าว 310,018 ไร่
- พืชไร่และพืชผัก 136,911 ไร่
- ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 6,435 ไร่
> สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ (ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ) 1 ไร่ คิดเป็นเงิน 4,048 บาท

• ด้านประมง: พื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด เกษตรกร 1,619 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 1,586 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

• ด้านปศุสัตว์: พื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด เกษตรกร 4,036 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 176,093 ตัว แบ่งเป็น
- โค 8,134 ตัว
- กระบือ 2,721 ตัว
- สุกร 4,361 ตัว
- แพะ/แกะ 91 ตัว
- สัตว์ปีก 160,786 ตัว
- แปลงหญ้า 496 ไร่
ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 66) แล้ว โดยสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น :
- เครื่องสูบน้ำ 24 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน้ำ 22 เครื่อง
- กระสอบทราย 1,750 ใบ
นอกจากนี้ ยังสนับสนุน เช่น:
- พืชอาหารสัตว์ 60.43 ตัน
- ถุงยังชีพสัตว์ 361 ถุง
- ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 718 ชุด
- รักษาสัตว์ 266 ตัว
- อพยพสัตว์ 4,192 ตัว
สำหรับช่วงฤดูแล้ง ปี 66/67 กษ. ได้เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาสาธารณภัยด้านการเกษตร ประกอบด้วย มาตรการรองรับฤดูแล้ง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก อุทกภัย ดินถล่ม การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 66/67 ทั้งประเทศ
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72714
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (

อนุมัติ 346 ล้าน หนุนการศึกษาพระ-เณรไทยครม. (26 ก.ย.66) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่า...
30/09/2023

อนุมัติ 346 ล้าน หนุนการศึกษาพระ-เณรไทย
ครม. (26 ก.ย.66) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรอบวงเงิน 346,726,400 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา ตั้งแต่เดือน ก.ค.65 – ก.ย.66 เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน (เณร) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32,736 รูป
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยขนาดโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2555 ครู 1 อัตรา ต่อนักเรียน(สามเณร) 20 รูป จำนวน 1,637 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาบาลีใน รร.พระปริยัติธรรมที่จัดการเรียนการสอน 402 อัตรา ผู้สนับสนุนการสอนตามโครงสร้างสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญที่มีคนครอง 1,207 อัตรา และเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ที่พ้นตำแหน่งในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 จำนวน 74 อัตรา
ทั้งนี้ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป
อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72648
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

🔎inFocus รอบวันที่ 25 – 29 ก.ย. 66⭐️ เตรียมฉีดวัคซีน HPV ในหญิงอายุ 11 - 20 ปี ป้องกันมะเร็งปากมดลูกhttps://shorturl.asi...
29/09/2023

🔎inFocus รอบวันที่ 25 – 29 ก.ย. 66

⭐️ เตรียมฉีดวัคซีน HPV ในหญิงอายุ 11 - 20 ปี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
https://shorturl.asia/OzaJI

⭐ ครม. ประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”
https://shorturl.asia/5Dw2i

⭐️ ไทยหารือ “กัมพูชา – เวียดนาม” แก้ปัญหาแก็งคอลเซ็นเตอร์ และ Fake news
https://shorturl.asia/N51iq

⭐️ หนุนเลี้ยง “กะพงทอง ปลิงทะเล ปูทะเล” เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่
https://shorturl.asia/501Rt

⭐️ 3 สนามบินไทยคึกคัก ต้อนรับนักท่องเที่ยววีซ่าฟรี “จีน – คาซัคสถาน”
https://shorturl.asia/atQ6H

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
Website : www.thaigov.go.th
Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายกฯ รับฟังข้อสรุปโครงการก่อสร้าง “ท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน” จ.พังงา ย้ำกำหนดแผนการเวนคืนที่ดิน-การจ่ายเงินวันนี้ (2...
29/09/2023

นายกฯ รับฟังข้อสรุปโครงการก่อสร้าง “ท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน” จ.พังงา ย้ำกำหนดแผนการเวนคืนที่ดิน-การจ่ายเงิน
วันนี้ (29 ก.ย. 66) เวลา 15.10 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.กค. รับฟังข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน
ซึ่งใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 7,400 ไร่ จากการสำรวจมีความเหมาะสมต่อการสร้างสนามบิน ณ พื้นที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
นายกฯ ย้ำการก่อสร้างจะต้องไม่สร้างปัญหา กระทบต่อประชาชนทั้งที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ส่วนการจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินจะต้องเป็นธรรม
โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาเวนคืนและการจ่ายเงินจะต้องกำหนดเป็นแผนให้ชัดเจน พร้อมกำชับเรื่องการเชื่อมต่อระบบคมนาคมอย่างเหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72753

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า

นายกฯ รับเรื่องร้องทุกข์ชาวภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนเวลา 13.50 น. ก่อนลงพื้นที่ก่อสร้างโครงกา...
29/09/2023

นายกฯ รับเรื่องร้องทุกข์ชาวภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน
เวลา 13.50 น. ก่อนลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. ได้เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า อำเภอกระทู้ เพื่อรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว ปัญหาที่ดินทำกิน ที่ดินทับซ้อน ปัญหาการจราจรในพื้นที่อื่น ๆ

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายกฯ ลงพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนกะทู้ – ป่าตอง ฟังความเห็นแก้ไขปัญหาจราจร-ขยายเส้นทางรับนักท่องเที่ยวเวลา 14.00 น. นายเศรษ...
29/09/2023

นายกฯ ลงพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนกะทู้ – ป่าตอง ฟังความเห็นแก้ไขปัญหาจราจร-ขยายเส้นทางรับนักท่องเที่ยว
เวลา 14.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาจราจร - ขยายเส้นทางรองรับนักท่องเที่ยว พื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สาย กะทู้ – ป่าตอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปฯ นายกฯ กล่าวย้ำรัฐบาลพร้อมเร่งผลักดันการอำนวยความสะดวกในส่วนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม การสร้างสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน เพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วย
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72743

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายกฯ ลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามความคืบหน้า โครงสร้างพื้นฐาน - คมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเวลา 12.50 น. นายเศรษ...
29/09/2023

นายกฯ ลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามความคืบหน้า โครงสร้างพื้นฐาน - คมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
เวลา 12.50 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ จ.ภูเก็ต และจ.พังงา โดยรับฟังภาพรวมการพัฒนาต่าง ๆ ณ ห้องประชุม AOT ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสนอแนวความคิดในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ รัฐบาลพร้อมร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาภาคการท่องเที่ยว และพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับเชื่อมั่นในศักยภาพของ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็น Model ที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยความโดดเด่นของจังหวัด สามารถเชื่อมต่อไปสู่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดคลัสเตอร์ (ภูเก็ต กระบี่ พังงา) ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกเดินทางมาที่นี่
สิ่งที่สำคัญขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนักท่องเที่ยว อยากให้ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา จ.ภูเก็ต อย่างมีความสุข มีความปลอดภัย สร้างความประทับใจ และในส่วนของ AOT ขอให้บริหารจัดการเรื่อง private jet ให้ดี อย่าให้กระทบต่อตารางการบินของนักท่องเที่ยว
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72738

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายกฯ เปิดอาคาร SAT-1 รองรับนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับศักยภาพการบินของไทยวันนี้ (29 ก.ย. 66) เวลา 10.10 น...
29/09/2023

นายกฯ เปิดอาคาร SAT-1 รองรับนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับศักยภาพการบินของไทย
วันนี้ (29 ก.ย. 66) เวลา 10.10 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) แบบ Soft Opening ณ อาคาร SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (quick win) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจ ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและสามารถกระจายรายได้สู่ภาคประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างธุรกิจบริการมากมายที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว
การเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ควบคู่ไปกับการที่จะเปิดรันเวย์ที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นในกลางปี 67
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72734

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ไฟเขียว! กรอบและงบลงทุน  “รัฐวิสาหกิจ” ประจำปีงบฯ 67  .ที่ประชุม ครม. (26 ก.ย. 66)  เห็นชอบ “กรอบและงบลงทุน” ของรัฐวิสาห...
29/09/2023

ไฟเขียว! กรอบและงบลงทุน “รัฐวิสาหกิจ” ประจำปีงบฯ 67
.
ที่ประชุม ครม. (26 ก.ย. 66) เห็นชอบ “กรอบและงบลงทุน” ของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเป็น:

• วงเงินดำเนินการ จำนวน 1,380,624 ล้านบาท
• วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 258,985 ล้านบาท
ประกอบด้วย:
1. กรอบการลงทุนสำหรับ “งานตามภารกิจปกติ” และ “โครงการต่อเนื่อง”
> วงเงินดำเนินการ จำนวน 1,180,624 ล้านบาท
> วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 208,985 ล้านบาท

2. กรอบการลงทุนสำหรับ “การเพิ่มเติม” ระหว่างปี:
> วงเงินดำเนินการ จำนวน 200,000 ล้านบาท
> วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 50,000 ล้านบาท
.
สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก ครม. และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 67 ให้ดำเนินการได้ “เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว”
ทั้งนี้ มีการกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุน “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95” ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72630

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ช่วงเช้าวันนี้ (29 ก.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Next Chapter ประเทศไทย” ในงานสั...
29/09/2023

ช่วงเช้าวันนี้ (29 ก.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Next Chapter ประเทศไทย” ในงานสัมมนา”ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤติ” ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะอยู่รอด จัดโดยประชาชาติธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72732

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

29/09/2023

วันนี้ (29 ก.ย.66) นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา”ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤติ” ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะอยู่รอด ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ชวนร่วมงาน “วันผู้สูงอายุสากล” ปี 2566 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันผู้สูงอายุสากล ประจ...
29/09/2023

ชวนร่วมงาน “วันผู้สูงอายุสากล” ปี 2566 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ
กรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “ชาญชาลา : คนต่างวัย หัวใจเดียวกัน Across Generations” มีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการวิชาการ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น น้ำตาลสด ไอศกรีมข้าวลูกชิ้นเห็ดภูฏาน ขนมไทยโบราณ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุกับคนต่างวัย เช่น โมบายรังผึ้ง สานปลาตะเพียน การแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ทหารบก รำวงย้อนยุค และการแสดงชุดพิเศษ Across Generation เพลงฟังข่าวทิดแก้ว
ธีมงาน : แต่งกายย้อนวันวาน สีสันสดใส เข้ากับบรรยากาศงานวัดย้อนยุค
ร่วมงานได้ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ย.2566 เวลา 13.00 – 20.00 น.
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื...
28/09/2023

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ (วันที่ 28 ก.ย. 2566)

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานคณะองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่...
28/09/2023

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานคณะองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ณ วิมาน 7 มกรา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (วันที่ 28 ก.ย. 2566)
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

วันนี้ (28 ก.ย. 2566) เวลา 17.00 น. (เวลาที่กรุงพนมเปญเท่ากับเวลาที่กรุงเทพฯ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจั...
28/09/2023

วันนี้ (28 ก.ย. 2566) เวลา 17.00 น. (เวลาที่กรุงพนมเปญเท่ากับเวลาที่กรุงเทพฯ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชา ณ วิมาน 7 มกรา (ที่ทำการพรรคประชาชนกัมพูชา) กรุงพนมเปญ
โดยสรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้

- นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาในวันนี้ โดยการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศในระดับทวิภาคีครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี

- ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีจะสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นำไปสู่ความผาสุก เจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันอย่างเต็มที่
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72716

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ไทย-กัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือทุกมิติเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศวันนี้ ...
28/09/2023

ไทย-กัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือทุกมิติเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ

วันนี้ (28 ก.ย. 2566) นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังพฤฒสภา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จวิบุลเสนาภักดี ซาย ชุม ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ทั้งในระดับพระราชวงศ์และระดับประชาชน

อ่านเพิ่มเติมคลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72715

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณา...
28/09/2023

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (28 ก.ย.2566)
นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาฯ หารือถึงแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในมิติของรัฐสภา รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของไทยและกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72715

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัต...
28/09/2023

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ และ วิมานเอกราช กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
(28 ก.ย.2566)
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

28/09/2023

รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา แต่งบทเพลงเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย
คำแปลเนื้อเพลง
ยินดีต้อนรับมิตรที่ซื่อสัตย์ ไทย-กัมพูชา มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย เดินทางเยือนสะท้อนความหมาย ความสัมพันธ์ที่ผูกพันอย่างมีวิสัยทัศน์

มาถึง กัมพูชา เป็นประเทศแรกในอาเซียน การทูตเป็นสะพานระหว่างผู้นำใหม่เหมือนกัน เคารพอวยพร การเดินทางเยือนสะท้อนว่า ไทย-กัมพูชา เป็นเพื่อนบ้านกันอย่างยาวนาน ร่วมมือกันส่งเสริมความสัมพันธ์ทุกด้าน

มาเยือน กัมพูชา เป็นประเทศแรกในอาเซียน การทูตเป็นสะพานระหว่างผู้นำใหม่เหมือนกัน เคารพอวยพร

การเดินทางเยือน สะท้อนถึงไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างยาวนาน ร่วมมือกันส่งเสริมความสัมพันธ์ทุกด้าน
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ สมเด็จมหาบวรธ...
28/09/2023

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต (H.E. Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ฝ่ายไทย ณ ห้องลำดวล (Romdoul Hall) สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

วันนี้ (28 ก.ย. 66) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมทำพิธีส่งมอบเชิงสัญลักษณ์ศูนย์แร...
28/09/2023

วันนี้ (28 ก.ย. 66) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมทำพิธีส่งมอบเชิงสัญลักษณ์ศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ณ บริเวณห้องมะลิ ชั้น 2 สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

อนุมัติ! แผนบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบฯ 67  “แผนก่อหนี้ใหม่ –  แผนบริหารหนี้เดิม – แผนชำระหนี้” ที่ประชุม ครม. (26 ก.ย. 66) ...
28/09/2023

อนุมัติ! แผนบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบฯ 67 “แผนก่อหนี้ใหม่ – แผนบริหารหนี้เดิม – แผนชำระหนี้”
ที่ประชุม ครม. (26 ก.ย. 66) อนุมัติ “แผนการบริหารหนี้สาธารณะ” (แผนฯ) ประจำปีงบฯ 67 เฉพาะในส่วนที่ ครม. ได้มีมติอนุมัติแล้ว “การบริหารหนี้ที่ครบกำหนดและการชำระหนี้” ประกอบด้วย:
1. แผน “ก่อหนี้ใหม่” วงเงินรวม 194,434.53 ล้านบาท ดังนี้ :
> การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินเพื่อ "ชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 66" ที่มีการขยายเวลากู้เงินออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี วงเงิน 40,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อดำเนิโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
> การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ เป็นการกู้เงินเพื่อ "ลงทุนในโครงการพัฒนาที่สำคัญ" รวมถึงเป็นการกู้เงินเพื่อใช้เป็น "เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ"

2. แผน “บริหารหนี้เดิม” วงเงินรวม 1,621,135.22 ล้านบาท:
> ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินเพื่อ "ปรับโครงสร้างหนี้เดิม" ที่ครบกำหนดในปีงบฯ 67

3. แผน “ชำระหนี้” วงเงินรวม 390,538.63 ล้านบาท ประกอบด้วย:
> แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบฯ ปี 67 วงเงิน 336,807 ล้านบาท
> แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่น ๆ วงเงิน 53,731.63 ล้านบาท
ทั้งนี้ การดำเนินงาน และหน่วยงานภายใต้แผนฯ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยในแผนฯ ดังกล่าว มีรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง:

• การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
• การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ทั้งนี้ ประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ สิ้นปีงบฯ 67 จากการดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอในครั้งนี้ “จะยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ” ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด คือ “ไม่เกินร้อยละ 70”

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา พบปะครั้งแรกหลังรับตำแหน่งใหม่ พร้อมยืนยันความใกล้ชิดและหุ้นส่วนยุทธศา...
28/09/2023

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา พบปะครั้งแรกหลังรับตำแหน่งใหม่ พร้อมยืนยันความใกล้ชิดและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
วันนี้ (28 ก.ย. 66) เวลา 11.00 น. (เวลาที่กรุงพนมเปญเท่ากับเวลาที่กรุงเทพฯ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.กค. พบหารือทวิภาคีกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ชั้น 2 ห้องรุมเจก (Rumchek Room) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
.
สาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
- ด้านเศรษฐกิจ : เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน การพัฒนาพื้นที่ชายแดน และภาคเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะการร่วมกันอำนวยความสะดวกและเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

- ด้านการท่องเที่ยว : นายกฯ เสนอให้ไทยและกัมพูชาส่งเสริมการท่องเที่ยว และโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

- ด้านความมั่นคง : นายกฯ เสนอให้กัมพูชาจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee: JBC) ครั้งต่อไป เพื่อเดินหน้ายกระดับจุดผ่านแดน เพิ่มปริมาณการค้าชายแดน และยังได้เสนอให้ทั้งสองประเทศเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามพื้นที่ชายแดน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นายกฯ ขอให้ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน พร้อมย้ำถึงการทำงานและความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72700

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

วันนี้ (28 ก.ย. 66) นายกฯ เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้องโถงกระวาน (Kravan Hall) ชั้น 1 สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพู...
28/09/2023

วันนี้ (28 ก.ย. 66) นายกฯ เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้องโถงกระวาน (Kravan Hall) ชั้น 1 สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

วันนี้ (28 ก.ย. 66) เวลา 09.10 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว....
28/09/2023

วันนี้ (28 ก.ย. 66) เวลา 09.10 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.กค. พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ รวมถึงกระชับความร่วมมือในทุกมิติ มั่นใจจะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศทั้งสอง 🛫
นายกฯ จะเดินทางถึงกรุงพนมเปญ กัมพูชา เวลา 10.30 น. โดยมีนายฮวด ฮะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์กับรัฐสภา-วุฒิสภาและการตรวจสอบของราชอาณาจักรกัมพูชา (รัฐมนตรีเกียรติยศ) ให้การต้อนรับ
โดยกำหนดการแรก เวลา 10.50 น. นายกฯ จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้องโถงกระวาน (Kravan Hall) สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าหารือทวิภาคีกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการสุดท้าย นายกฯ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานองคมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ประธานองคมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72691

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

นายกฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา “กระชับมิตรภาพและความร่วมมือทุกด้าน”  28 ก.ย. 66นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.กค. ...
28/09/2023

นายกฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา “กระชับมิตรภาพและความร่วมมือทุกด้าน” 28 ก.ย. 66
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.กค. จะเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 66
การเดินทางเยือนครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคง การต่อยอดการพัฒนาร่วมกัน ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด
โดยมุ่งเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 68 ผลักดันการยกระดับจุดผ่านแดนไทย - กัมพูชาที่ยังคั่งค้าง รวมทั้งการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรางของทั้งสองประเทศ
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72647

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย #เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

27/09/2023

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

รัฐบาล ชื่นชมเชฟชาวไทย คว้ารางวัลระดับโลก "เชฟขนมหวานยอดเยี่ยม" ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศสนายชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล ชื่นชมความ...
27/09/2023

รัฐบาล ชื่นชมเชฟชาวไทย คว้ารางวัลระดับโลก "เชฟขนมหวานยอดเยี่ยม" ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส
นายชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล ชื่นชมความสำเร็จเชฟคนไทยที่ไปคว้ารางวัลระดับโลก จากองค์กรอิสระ La Liste เว็บไซต์ www.laliste.com ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก และเขียนบทวิจารณ์ออนไลน์เกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านขนมและโรงแรมกว่า 40,000 แห่ง จาก 200 ประเทศทั่วโลก ได้จัดงานประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ บริเวณหอไอเฟล ซึ่งผู้ร่วมงานกว่า 500 คน โดยในปีนี้มีการเปิดตัวรางวัล Pastry Special Awards 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องความสามารถของเชฟขนมหวานระดับนานาชาติ

ในรางวัลประเภท Pastry Chef Talents of the Year 2023 เชฟจากประเทศไทย ‘นายเดช คิ้วคชา’ เจ้าของร้าน Kyo Bar เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นความภูมิใจของไทย เพราะเป็นเชฟขนมหวานคนแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้
ขณะเดียวกันรัฐบาลขอชื่นชมความสามารถคนไทยที่มีศักยภาพ มีชื่อเสียงระดับสากล ถือเป็นการประกาศศักดาด้าน Soft Power สาขาหนึ่งของคนไทยให้ชาวโลกรู้จัก พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้พัฒนาต่อยอดสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อให้นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ครม. ประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”ที่ประชุมครม. (26 ก.ย. 66) รับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐ...
27/09/2023

ครม. ประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”
ที่ประชุมครม. (26 ก.ย. 66) รับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลขอพระราชทานพระมหากรุณา
จึงกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

วันนี้ (27 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น.  นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2023 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและกา...
27/09/2023

วันนี้ (27 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2023 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ผู้แทนไทยหารือ “กัมพูชา – เวียดนาม” ประสานความร่วมมือป้องกัน “แก็งคอลเซ็นเตอร์ และ Fake news”เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 ที่ผ...
27/09/2023

ผู้แทนไทยหารือ “กัมพูชา – เวียดนาม” ประสานความร่วมมือป้องกัน “แก็งคอลเซ็นเตอร์ และ Fake news”
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้แทนไทยร่วมหารือ “ทวิภาคี ไทย-กัมพูชา” ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ในประเด็นความร่วมมือแก้ปัญหา “แก็งคอลเซ็นเตอร์” โดยไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือกับกัมพูชา ดังนี้
• ใช้สื่อที่ไทยกับกัมพูชามีความร่วมมือต่อกัน เช่น รายการวิทยุ TWIN Radio เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนไทยและคนกัมพูชารู้เท่าทันและวิธีป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์ เป็นต้น
• ประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทย เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ส่วนทางกัมพูชาจะดำเนินการพัฒนาคุณภาพของข่าวและข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือด้านสื่อ เน้นการส่งเสริมการรู้ หนุนประชาชนแชร์ข่าวสารอย่างรับผิดชอบ รักษาความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์ของสื่อ
นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้ร่วมการหารือทวิภาคี “ไทย-เวียดนาม” กับนายเหงียน มั่นห์ ฮุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม
โดยไทยได้เสนอแนวคิดต่อเวียดนาม ในประเด็นการแลกเปลี่ยนหรือความร่วมมือเกี่ยวกับ “บทความ ข่าวต่างประเทศของอาเซียน” ให้มากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรม asean information exchange ที่ประเทศไทยริเริ่ม เน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสื่อภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ด้าน นายเหงียน มั่นห์ ฮุง ได้กล่าวข้อเสนอแนะต่อไทยว่า ต้องพัฒนาความรับผิดชอบและจริยธรรมสังคมของสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และในอนาคตจะต้องสร้างความร่วมมือโดยใช้ความรู้เป็นแรงขับดัน พร้อมทั้ง การพัฒนาระบบนิเวศสื่อที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72529

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

26/09/2023

ผลสำเร็จการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.กค.
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

3 ท่าอากาศยานไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยว “จีน – คาซัคสถาน” อย่างคึกคัก หลังจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.กค. เป...
26/09/2023

3 ท่าอากาศยานไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยว “จีน – คาซัคสถาน” อย่างคึกคัก
หลังจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.กค. เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา
บรรยากาศการต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้น เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานอื่น ๆ ก็ได้จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่บินตรงมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อย่างคึกคักและอบอุ่น :
🛬 ท่าอากาศยานดอนเมือง:
> นักท่องเที่ยวจีน
1. เที่ยวบิน FD 583 สายการบิน Thai Air Asia เดินทางจากคุนหมิง ผู้โดยสาร 180 ที่นั่ง
2. เที่ยวบิน SL 935 สายการบิน Thai Lion Air เดินทางจากฉางซา ผู้โดยสาร 215 ที่นั่ง
3. เที่ยวบิน DD 3111 สายการบิน Nok Air เดินทางจากเมืองหนานหนิง ผู้โดยสาร 189 ที่นั่ง
🛬 ท่าอากาศยานเชียงใหม่:
> นักท่องเที่ยวจีน
1. เที่ยวบิน MU 205 สายการบิน China Eastern Airlines เดินทางจากเซี่ยงไฮ้ ผู้โดยสาร 162 ที่นั่ง
2. เที่ยวบิน MU 2563 สายการบิน China Eastern Airlines เดินทางจากคุนหมิง ผู้โดยสาร 164 ที่นั่ง
🛬 ท่าอากาศยานภูเก็ต:
> นักท่องเที่ยวคาซัคสถาน
1. เที่ยวบิน KC 563 สายการบิน Air Astana บินจากอัลมาตี้ ผู้โดยสาร 166 ที่นั่ง
> นักท่องเที่ยวจีน
1. เที่ยวบิน CA 717 สายการบิน Air China บินจากหางโจว ผู้โดยสาร 158 ที่นั่ง
2. เที่ยวบิน 9C8667 สายการบิน Spring Airlines บินจากเซี่ยงไฮ้ ผู้โดยสาร 180 ที่นั่ง
3. เที่ยวบิน CA 821 สายการบิน Air China บินจากปักกิ่ง ผู้โดยสาร 237 ที่นั่ง
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ไทยคู่ฟ้า posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

#}