กลุ่มงานจริยธรรม กรมทางหลวงชนบท

  • Home
  • กลุ่มงานจริยธรรม กรมทางหลวงชนบท

กลุ่มงานจริยธรรม กรมทางหลวงชนบท Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from กลุ่มงานจริยธรรม กรมทางหลวงชนบท, Government Organization, .

10/10/2023
10/10/2023

ครบรอบ 21 ปี กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ
เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนทั่วทุกภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ...
22/09/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ และนายปิยะภัทร ตรีสันเทียะ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา แลกเปลี่ยน พัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ มาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยระหว่างหน่วยงานรัฐ รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ทั้งนี้ จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566อธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวสันต์ สา...
19/09/2023

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวสันต์ สามิภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม นายธีรพัตน์ เรียมศรี นิติกร และนายจตุพร อายนะโยธิน นิติกร เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 - 2566” ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีว่าที่ร้อยตรีถิรวัจน์ ผกผ่า วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักบำรุงทาง เข้ารับรางวัลคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 และนายบุญนาค อิ่มจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้ารับรางวัลคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชรถสโมสร ชั้น 3 อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ สามิภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจ...
08/09/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ สามิภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ นางสาวจริยาพร ทองยา นิติกร และนางสาวมัณฑนา บรรลือศักดิ์ นิติกร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ 2.สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการปฏิบัติตาม และ 3.ยืนยันเจตนารมณ์และแสดงถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ The Portal Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ แ...
30/08/2023

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวจริยาพร ทองยา นิติกร เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ และข้อตกลงคุณธรรม (CoST & IP) เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากร ตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ มีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 อธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ นายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยกลางสำนักบริหารกลาง นายวสันต์...
28/08/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ นายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยกลางสำนักบริหารกลาง นายวสันต์ สามิภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม นางสาวนิสา ลื่นภูเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวกุลณัฏฐา พุฒิธัญภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมองค์กรคุณธรรม ณ กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดเด่นของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ มีนายชยธรรม พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติกา...
28/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ นายธีรพัตน์ เรียมศรี นิติกร นางสาธิต สงเกื้อ นิติกร และนางสาวกุลณัฏฐา พุฒิธัญภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง จังหลัดพัทลุง เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหาข้าราชการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงกระทำความผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ มีนายบรรจง อินทรนาค ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่

25/08/2023

ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมทางหลวงชนทได้มีการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในแต่ละแบบวัดการรับรู้ฯ ที่ใช้ในการประเมิน (ITA) เพื่อนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. มาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้ดีขึ้น ประกอบกับการดำเนินโครงการ ITA สัญจร ที่ใช้เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนและบทสรุปการนำข้อคำถามในแต่ละแบบวัดการรับรู้ฯ มากำหนดเป็นมาตรการเพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบทได้ยึดถือและปฏิบัติในปีถัดไป พร้อมทั้งเป็นการยกระดับตัวชี้วัดของกรมทางหลวงชนบทให้มีค่าคะแนนที่สูงข้น เป็นหน่วยงานด้านคุณธรรมและด้านความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

📣📣กลุ่มงานจริยธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ "ผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) แก้ไขได้...ถ้าคิดเป็น" 🗓 วันพฤหัสบด...
18/08/2023

📣📣กลุ่มงานจริยธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ "ผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) แก้ไขได้...ถ้าคิดเป็น"
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
🕝 เวลา 13.00 - 16.00 น.

👨‍🏫 พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ :
นายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

สามารถเข้าร่วมรับฟังเพื่อเสริมสร้างความรู้พร้อมกัน ได้ที่
🎤 ส่วนกลาง : ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2
💻 ส่วนภูมิภาค : ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

💬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานจริยธรรม : 0 2551 5932 และ 0 2551 5918

กรมทางหลวงชนบท ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
11/08/2023

กรมทางหลวงชนบท ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 96.59 อยู่ในลำดับที่ 2 ของกระทรวงคมนาคม และลำดับที่ 14 ในระดับกรมหรือเทียบเท่า

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท นายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกอ...
02/06/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท นายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยาพรบุคคล ได้เป็นปนะธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชู “คนต้นแบบ กบท.” เนื่องด้วยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการประเมินองค์กรคุณธรรม เป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและยกระดับกรมทางหลวงชนบท ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมของกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม โดยมีบุคลากรผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำกองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางศิริลักษณ์ คีรีแก้ว
2. นายธีรพัตน์ เรียมศรี
3. นางสาวชินธัญญา สีทับทิม
4. นายกรณัฐ เกษมจิต
5. นายกิติทัศน์ ทัศกุณีย์
เพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็น “คนต้นแบบ กบท.” โดยมีนายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสักขีพยาน

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 กรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1. นายว...
26/05/2023

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 กรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. นายวสันต์ สามิภักดิ์
2. นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์
3. นายธีรพัตน์ เรียมศรี
4. นายจตุพร อายนะโยธิน
เข้าร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในกิจกรรมการถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครื่องมือโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC) ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล ถนนรัชดา เขตห้วยขวาง กทม.

16/05/2023
กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการทำความสะอาดและจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรรักษา...
16/05/2023

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการทำความสะอาดและจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรรักษาความสะอาดและรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน จัดโต๊ะทำงานของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำหนดให้มีการดำเนินการในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการกองบริหารทรั...
03/05/2023

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องในวันสงกรานต์ปี พ.ศ. 2566

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปันใจปันสุข ร่วมกับพระอาจารย์หาญศักดิ์ วัดวิมุตยราม เขตบางพลัด กทม.
02/05/2023

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปันใจปันสุข ร่วมกับพระอาจารย์หาญศักดิ์ วัดวิมุตยราม เขตบางพลัด กทม.

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมรณรงค์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (งดรับของขวัญ) โดยมีนายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ...
02/05/2023

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมรณรงค์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (งดรับของขวัญ) โดยมีนายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนริมคลองบางบัว เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2...
02/05/2023

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนริมคลองบางบัว เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม กำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน โดยร่วมรณรงค์ให้เกิดการใช้น้ำและไฟอย่างป...
02/05/2023

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม กำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน โดยร่วมรณรงค์ให้เกิดการใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด รู้คุณค่า และพอเพียง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กรมทางหลวงชนบทโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม ซึ่งมีนายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นางสาวนิ...
24/11/2022

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กรมทางหลวงชนบทโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม ซึ่งมีนายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ นางสาวนิสา ลื่นภูเขียว และนางสาวจริยาพร ทองยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการทุจริต (หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระด้านการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการทุจริตในทุกมิติ ทั้งด้านการเฝ้าระวัง การส่งต่อข้อมูล ตลอดจนการร่วมดำเนินการเมื่อพบข้อมูลที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตเพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวังการทุจริตที่สามารถป้องปรามและลดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14/11/2022

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมการประชุมการแลกเป...
09/09/2022

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรม The Sukosol Bangkok โดยมีนายธีรพัตน์ เรียมศรี นิติกร นางสาวจริยาพร ทองยา นิติกร นางสาวมัณฑนา บรรลือศักดิ์ นิติกร และนางสาวนิสา รื่นภูเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐ...
07/09/2022

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท โดยมีนายธีรพัตน์ เรียมศรี นิติกร นางสาวจริยาพร ทองยา นิติกร นางสาวมัณฑนา บรรลือศักดิ์ นิติกร นางสาวนิสา รื่นภูเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวกุลณัฏฐา พุฒิธัญภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ร่วมกับสำนักงาน กพ.

31/08/2022

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
https://drr.go.th/?p=38310

กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะพัฒนาในส่วนที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะ ในการยกระดับผลการประเมินฯ ของกร...
18/08/2022

กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะพัฒนาในส่วนที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะ ในการยกระดับผลการประเมินฯ ของกรมทางหลวงชนบทให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

กรมทางหลวงชนบท คว้าผลการประเมินฯ ระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 90.76 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A
เป็นลำดับที่ 11 ของกระทรวงคมนาคม และผลการประเมินภาพรวมระดับกรมหรือเทียบเท่า อยู่ในลำดับที่ 86 จากหน่วยงานทั้งสิ้น จำนวน 146 หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการตระหนักถึงคุณธรรม การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมถึงยังเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานอีกด้วย ซึ่งได้ประเมินผลจากการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนต่อองค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน (IIT) การเก็บข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT)

อย่างไรก็ตาม ทช.จะมุ่งพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึง ติดตาม และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไป

04/07/2022

กรมควบคุมโรค เผย พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นในบางจังหวัด ยืนยันเตียงพอ ยาพอ และหมอพอ
แนะ กลุ่มเสี่ยง 608 และคนที่ยังรับวัคซีนไม่ครบรีบไปฉีดวัคซีนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

04/07/2022

หมอพร้อม Chatbot เพิ่มฟังก์ชัน ประเมินภาวะลองโควิด-ตรวจสุขภาพใจ

⭐️ "แบบประเมินภาวะลองโควิด" พร้อมชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะลองโควิดและการดูแลตนเอง https://longcovidcheckin.dms.go.th/
⭐️ ฟังก์ชัน "ตรวจสุขภาพใจ" สำหรับประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19 https://bit.ly/DMIND_MP1
⭐️ ให้บริการบน "หมอพร้อม" LINE OA และ page (Messenger)

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

04/07/2022

กทม.เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น
สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งแบบ Walk In หรือ จองผ่านแอปฯ QueQ สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ รพ. ในสังกัด กทม.

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

04/07/2022

‼️ เตือนภัย ‼️
โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ
อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด 19
อย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

04/07/2022

5 ข้อดีฉีดวัคซีน COVID-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

27/06/2022

นายกฯ มอบ สธ.ติดตามสถานการณ์โควิด วางแผนรับมือนักท่องเที่ยว

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

27/06/2022

คำแนะนำ : หากต้องถอดหน้ากากอนามัย

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กลุ่มงานจริยธรรม กรมทางหลวงชนบท posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share