สกร.อำเภอห้างฉัตร

  • Home
  • สกร.อำเภอห้างฉัตร

สกร.อำเภอห้างฉัตร สกร.อำเภอห้างฉัตร

วันที่ 2 มกราคม 2567 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้...
03/01/2024

วันที่ 2 มกราคม 2567 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ คือ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุมเดือนธันวาคม เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา เพื่อขอความคิดเห็นบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในช่วงเดือนมกราคม นี้ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
29/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยมีนายกิตติพงศ์ กาลัง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองน่าน กล่าวให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้คุณวุฒิตามระดับ ณ สกร.อำเภอเมืองน่านและห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำ...
26/12/2023

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ นายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ตำแหน่ง ครู เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรพัฒนาครู “ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
26/12/2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ นายสกล ศรีนา ครู กศน.ตำบลแม่สัน เข้าร่วมบริจาคโลหิตพร้อมนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทยประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
26/12/2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน แยกเป็น ประถมฯ 1 คน, ม.ต้น 3 คน และ ม.ปลาย 1 คน โดยมีนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ และนางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ ครู สกร.ตำบลปงยางคก ชี้แจงแนวทางการประเมินเทียบระดับตามปฏิทินการดำเนินงาน ทั้งการประเมินมิติประสบการณ์ มิติความรู้ความคิด และการสัมมนาวิชาการ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
26/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวอรทัย รุ่งเรืองจิรายุ ครู กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนตำบลเมืองยาว เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)” ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
25/12/2023

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บูทสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 โดย สกร.อำเภอห้างฉัตร ได้มีการจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ STEM Education ระบบสุริยะและดวงดาว “ดาราพยากรณ์” การทํานายดวงชะตาตาม 12 ราศี นักษัตร กิจกรรมอาชีพระยะสั้น “การทำเกี๊ยวหมูเด้งไส้ทะลัก” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำ...
22/12/2023

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรม "ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2567 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สมุดทำมือ : สุภาษิตล้านนา" กิจกรรมการอ่านสร้างอาชีพ : "เกี๊ยวห่อไข่นกกระทาทอด" และในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบลของอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น(รูปแบบกลุ่มสนใจ) ณ บ้านหนังสือชุมชน โดย ศกร.ตำบลทั้ง 7 ตำบล ของ สกร.อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำ...
21/12/2023

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร ประกอบด้วย นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก นางสาวเกวลิน อุตมะ นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ และนางสาวอรทัย รุ่งเรืองจิรายุ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และการจัดทำสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
21/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายผู้แทนผู้นำชุมชน, ฝ่ายผู้แทนนักศึกษา, ฝ่ายผู้แทนผู้ปกครอง และฝ่ายผู้แทนครู เพื่อหามติเห็นชอบการจัดซื้อหรือจัดจ้าง สื่อหนังสือเรียนให้กับผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีความเห็นชอบ “จัดซื้อ” หนังสือเรียนให้กับผู้เรียนในภาคเรียนดังกล่าวนี้

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
20/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2566 โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ คือ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา เพื่อขอความคิดเห็นบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในช่วงเดือนธันวาคม นี้ ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
20/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตรทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจําเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ณ วัดป่าดาราภิรมณ์(พระอารามหลวง)และเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำ...
15/12/2023

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย ครู กศน.ตำบลเวียงตาล และนางสาวอรทัย รุ่งเรืองจิรายุ ครู กศน.ตำบลเมืองยาว เข้าร่วม โครงการพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน ตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดและปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

วันที่ 1-14 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
15/12/2023

วันที่ 1-14 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ดำเนินการประสานแผนระดับตำบลทั้ง 7 ตำบลโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต.ประจำตำบล เกษตรตำบล พัฒนากรตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมประสานแผนระดับตำบลเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการตำบลและ สกร.อำเภอห้างฉัตรปาง

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป...
13/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันดินโลก" ครูและบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับนักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาคส่วนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" โดยร่วมปลูกต้นไม้ ทำนุบำรุงดูแลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ #วันดินโลก #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต #ศกรตำบลห้างฉัตร #ศกรตำบลวอแก้ว #ศกรตำบลหนองหล่ม #สกรอำเภอห้างฉัตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห...
05/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน....
29/11/2023

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการ ครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
28/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วย นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย ครู กศน.ตำบลเวียงตาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ป๋าเวณียีเป็งเวียงตาล ประจำปี 2566” โดยมี นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศนมนตรีตำบลเวียงตาล ได้กล่าวรายงานต่อ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ของตำบลเวียงตาล โดยในงานประกอบด้วย การประกวดเทพียี่เป็งเวียงตาล การประกวดซุ้มประตูป่า การแขวนโคม จุดผางประทีปบูชาพญาเบิก การแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา รำวงย้อนยุค มวยไทย และชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน(พญาเบิก) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง #สกรอำเภอห้างฉัตร #เทศบาลตำบลเวียงตาล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
28/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ นางสาวเปรมสินี มังจักร บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สกร.อำเภอห้างฉัตร และนางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ ครู กศน.ตำบลปงยางคก เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลปงยางคก โดยมีนายนเรศฤทธิ์อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการภายในงานมีกิจกรรม การประกวดกระทงประดิษฐ์จากเศษวัสดุ การแสดงต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน และมีผู้เข้าร่วมประเพณียี่เป็งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย ในวันลอยกระทง ณ ลานอนุสาวรีย์
เจ้าแม่จามเทวีตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง #สกรอำเภอห้างฉัตร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรม นำลูกเสือ สกร.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน "วันพระมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาและกิจการลูกเสือของประเทศไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาแห่งลูกเสือไทย ณ วัดดอนสัก บ้านแพะดอนสัก ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

23/11/2023

“องค์กรไร้พุง”.....................“ออกกำลังกาย_EP3"
บุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฯ จังหวัดลำปาง

ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู...
23/11/2023

ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร นำบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร “ออกกำลังกาย” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฯ จังหวัดลำปาง และกิจกรรม “องค์กรไร้พุง” ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
21/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากร
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง รับทราบแนวทางในการดำเนินงาน และรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำไปกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจำปี อันจะไปสู่การพัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถาบันในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้ โดย ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง และบรรยายระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สกร.จังหวัดลำปาง โดยนายอุดม เอี่ยมฤทธิ์ นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ หอประชุมร่มไทรสถานบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
20/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ประกอบด้วย นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ตำแหน่ง ครู, นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย ครู กศน.ตำบลเวียงตาล, นายสกล ศรีนา ครู กศน.ตำบลแม่สัน และ นายสมมาตร แก้วมา ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมกับนักศึกษา ศกร.ตำบลแม่สัน เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอห้างฉัตร โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธี ณ วัดโป่งขวาก บ้านโป่งขวาก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
16/11/2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานมหกรรม “รวมพลคนแสนปี” เต้นรวมพล 73 หมู่บ้านและการแข่งขันเต้นบาสโลบ TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวรายงานโดยนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร ในโอกาสนี้ สกร.อำเภอห้างฉัตรร่วมออกบูธจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “Food and Fit และ salad healthy” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
16/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ ครูกศน. ตำบลปงยางคกและนางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

12/11/2023

บุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ปั้นด้วยรัก ตักด้วยใจ” โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย ณ ชุมชนบ้านตาลน้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง #ปั้นด้วยรักตักดวยใจ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
12/11/2023

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ปั้นด้วยรัก ตักดวยใจ” โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย เพื่อการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ให้ชุมชนมีน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ณ ชุมชนบ้านตาลน้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อ...
12/11/2023

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย นายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ครู นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภ...
09/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้คณะครูประกอบด้วย นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร, นายมณเพียร นันทะศรี ครู กศน.ตำบลห้างฉัตร, นายสกล ศรีนา ครู กศน.ตำบลแม่สัน และ นางสาวธนวรรณ ช่อรัมย์ ครูผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสร้างพระเจ้าเกสรดอกไม้ “พระสิงห์ 1 เกสรดอกไม้ สรีเขลางค์นคร” โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร ณ วัดห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภ...
09/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน และในการนี้ สกร.อำเภอห้างฉัตรได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ “ข้าวมันธัญพืช” และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน “การทำพวงกุญแจโคมล้านนา” พร้อมมีบริการรถโมบายเครื่อนที่จากสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ณ เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภ...
09/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 13/2566 โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ คือ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา เพื่อขอความคิดเห็นบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้ ในช่วงต้นของการประชุม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย นางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จักรพรรดิมาลา” นายสกล ศรีนา ครู กศน.ตำบลแม่สัน และ นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ ครู กศน.ตำบลปงยางคก ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ช้างเผือก” ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภ...
07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ได้มอบหมายให้ นายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ตำแหน่งครู เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือนิเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานในสถานศึกษา และพัฒนาเครื่องมือและกรอบแนวทางการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครู ผู้ทำหน้าที่นิเทศภายในสถานศึกษา สกร.อำเภอละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศ...
05/11/2023

วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ทั้ง 7 ตำบล โดยในการนี้ ได้มี นางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้ความรู้ เรื่อง การจัดการศึกษาของ สกร. กับครูและนักศึกษา ณ ศกร.ตำบลหนองหล่ม, ศกร.ตำบเมืองยาว และ ศกร.ตำบลแม่สัน, นางสาวเปรมสิณี มังจักร บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ ณ ศกร.ตำบลห้างฉัตรและ ศกร.ตำบลวอแก้ว นายเดชพิษฐ์ เดชะบุญ ตำแหน่งครู หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ ณ ศกร.ตำบลเวียงตาลและ ศกร.ตำบลปงยางคก พร้อมกันนี้มีครูอาสาสมัครฯ คือนางสาวเกวลิน อตมะ, นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก และ นายชญาภา ใจมาเครือ นักวิชาการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

04/11/2023

บุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร “ออกกำลังกาย_EP2" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฯ จังหวัดลำปาง
credit : _ เมดเลย์รถแห่ #เมียน้อยคอยรัก_เคนน้อยxme.aom ft.djyoshi

วันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศ...
04/11/2023

วันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร นำบุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร “ออกกำลังกาย” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฯ จังหวัดลำปาง ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห...
31/10/2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้คณะครู ประกอบด้วย นางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสมัครฯ, นายสกล ศรีนา ครู กศน.ตำบลแม่สัน, นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ ครู กศน.ตำบลปงยางคก, นางสาวอรทัย รุ่งเรืองจิรายุ ครู กศน.ตำบลเมืองยาว และ นายสมมาตร แก้วมา ครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่ออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเดือนตุลาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลแม่สันและตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห...
31/10/2023

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยนายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ครู นางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัคร และ นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ ครูกศน. ตำบลปงยางคกได้เข้าร่วมประเพณียี่เป็งปงยางคก ฮ้อยโคมล้านนา ปู่จาแสงผะติ๊ปฮีตฮอยป๋าเวณียี่เป็งปงยางคก ภายในงานมีกิจกรรมการตีกลองปู่จา แขวนโคมล้านนา จุดประทีป ณ ลานอนุเสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี เทศบาล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห...
26/10/2023

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้คณะครู ประกอบด้วย นายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ตำแหน่งครู หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสกล ศรีนา ครู กศน.ตำบลแม่สัน, นางสาวอรทัย รุ่งเรืองจิรายุ ครู กศน.ตำบลเมืองยาว และ นายสมมาตร แก้วมา ครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่ออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ตลาดบ้านสัมป่อย ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนและห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

26/10/2023

บุคลากร สกร.อำเภอห้างฉัตร “ออกกำลังกาย” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฯ จังหวัดลำปาง

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สกร.อำเภอห้างฉัตร posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Opening Hours
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share