บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Home
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งในปี 2538 บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้การนำของคณบดีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ มีความรับผิดชอบในการบริหาร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานวิจัย ความเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ
ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม 12 สาขาวิชา คือ ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสาธารณสุข

📸📸📸 ภาพกิจกรรม #สงกรานต์2567 วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย ...
11/04/2024

📸📸📸 ภาพกิจกรรม #สงกรานต์2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

📌📌📌 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่...
11/04/2024

📌📌📌 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ 9 - 11 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ฯ และกล่าวปิดโครงการ ฯ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื...
11/04/2024

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ วันที่ 9 - 11 เมษายน

วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อพัฒนาทักษะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความสามารถเขียนผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ , รศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี และ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์ รวมจำนวน 40 คน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #อบรมเขียนบทความ #บทความ

📣📣📣 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ภาคการศึกษา 1/2567📌📌📌รายละเอียดการรับสมั...
16/03/2024

📣📣📣 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ภาคการศึกษา 1/2567

📌📌📌รายละเอียดการรับสมัคร
https://graduate.udru.ac.th/?p=3449

09/03/2024
09/03/2024
วันที่ 9 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมอาคาร 17 สำนักวิทยบริการฯ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเป...
09/03/2024

วันที่ 9 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมอาคาร 17 สำนักวิทยบริการฯ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทยในมุมมอง ของผู้บริหารระดับสูง” ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดี กล่าวรายงานว่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ สัมมนาทางวิซาการ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา ผู้บริหารในเขตพื้นที่บริการ ตลอดจน บุคคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงทิศทางการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้บริบทยุคใหม่" และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อ "ความจำเป็นและความท้าทายสำหรับผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาไทย"

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ,อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,ศึกษาธิการภาค 1 และศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดศึกษาธิการภาค 10 ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 ,ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 รวมทั้งสิ้น 500 คน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทยในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง” วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ...
02/03/2024

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
“ทิศทางการศึกษาไทยในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง” วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตามลิ้งค์นี้ 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO6vlJ_bOhzxdvCfoRPz8jtaJuLTEW679hbNrORfgxXTdNPw/viewform

วันที่ 1 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึก...
01/03/2024

วันที่ 1 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

📣📣📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567📅 กำหนดการรับสมัคร♦️ รับสมัคร    ➡️ตั้งแต่บัดนี้ –...
06/02/2024

📣📣📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

📅 กำหนดการรับสมัคร
♦️ รับสมัคร ➡️ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2567
♦️ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ➡️19 พฤษภาคม 2567
♦️ สอบคัดเลือก ➡️ 25 – 26 พฤษภาคม 2567
♦️ ประกาศผลสอบ ➡️ 1 มิถุนายน 2567
♦️ รายงานตัว ➡️ 4 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2567
♦️ เปิดภาคเรียน ➡️ 29 มิถุนายน 2567

♦️ ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
https://graduate.udru.ac.th/?p=3320

📣📣📣การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
04/02/2024

📣📣📣การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยื่นใบสมัครขอทุน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ทำสัญญาการให้ทุน วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

📣📣📣ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
https://graduate.udru.ac.th/?p=3373

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา...
02/02/2024

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา บรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานสากลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล” ณ โรงแรมบูล โฮเต็ล จังหวัดนครพนม

วันที่ 30-31 มกราคม 2567 เวลา 8.00-17.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เสร...
02/02/2024

วันที่ 30-31 มกราคม 2567 เวลา 8.00-17.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ โรงแรมบูล โฮเต็ล จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์รอบด้าน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายขององค์กร (Gap Analysis) รวมไปถึงปรัชญาหลักที่ประเทศไทยนำมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ มีคณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 50 คน เข้าร่วมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดระดมความคิดใน 3 ประเด็น คือ 1. กลยุท...
01/02/2024

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดระดมความคิดใน 3 ประเด็น คือ 1. กลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ 2.การยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษา 3.การสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดี...
01/02/2024

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำคณาจารย์และสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 50 คนเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

📣📣📣 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
26/01/2024

📣📣📣 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ประกาศรับสมัคร 1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ1.1 ระดับปริญญาเอก 1.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา คือ 1.1.1.1 ....

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567https://graduate.udru.ac.th...
23/01/2024

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
https://graduate.udru.ac.th/?p=3315

23/01/2024
ภาพกิจกรรม : บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน...
23/01/2024

ภาพกิจกรรม : บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก จากประเทศจีน วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2

📣📣📣 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
13/01/2024

📣📣📣 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน...
31/12/2023

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์พร้อมด้วยโชคลาภและเงินทองตลอดปีใหม่เทอญ

18/12/2023

📣📣📣 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16

https://graduate.udru.ac.th/?p=3287

09/12/2023
📸📸📸 ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 ...
09/12/2023

📸📸📸 ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 วันที่ 9 ธันวาคม 2566

09/12/2023

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 และ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

09/12/2023

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 และ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

📣📣📣 สถานที่จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16
08/12/2023

📣📣📣 สถานที่จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16

📣📣📣 สูจิบัตรการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 (วันที่ 9 ธันวาคม 2566) ...
06/12/2023

📣📣📣 สูจิบัตรการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 (วันที่ 9 ธันวาคม 2566)

https://graduate.udru.ac.th/?p=3266

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 และ การประชุมนำเสน...
24/11/2023

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 และ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 17:00
Tuesday 08:30 - 17:00
Wednesday 08:30 - 17:00
Thursday 08:30 - 17:00
Friday 08:30 - 17:00
Saturday 08:30 - 17:00
Sunday 08:30 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share