งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานทุนการศึกษาและอาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

10/11/2020

🔊🔊🔊ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำโรงทานข้าวกล่อง ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย.63 เวลา 05.30-12.00 น. ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม (ตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด) และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
📌วันที่ 11 พฤษจิกายน 2563
1.นางสาวขนิษฐดา กาวีละ
2.นางสาวสายธารมากมี
3.ผกาวรรณ ขันวิเศษ
4.นางสาวชลดา รอดใหม่
5.นางสาวจิราพร หล้าหลอด
6.นางสาวศิวะพร โลกคำลือ
7.นางสาวธัญณัฐ วิไลรัตน์
8.นางสาวเหมือนฝัน อุตอามาส
9.นางสาวพิชายา มากนาคา
10.นางสาวญาณิศา ยาท้วม
11.นางสาววริษฐา นิยม
12.นางสาวพัทธ์ธีรา แก้วทา
13. นางสาวศิริพร ผันเขียว
14.นางสาวอุษณีย์ กันทา
15.นางสาววราภรณ์ ดีโท่น
16.นางสาวสุพรรณษา พุฒเนียม
17.นางสาวทิพย์สุดา แหยมไทย
18.นางสาวปิยธิดา อภิชัย
19.นางสาวดาราณี ยศสูงเนิน
20.นางสาวพัทธ์ธิรา ซาวมี
📌📌วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
1 นายรุ่งรุจ แสนสิทธิ์ สา
ขาพลศึกษา ปี2
2 นายกฤษดา ตุ่นทอง สาขาพลศึกษา ปี2
3 นายจตุพล​ สิงห์​แก้ว​ สาขาพลศึกษา ปี2
4 นายภคพล ก๋าทองทุ่ง สาขาพลศึกษา ปี2
5 นางสาวประภานิช มาทำมา สาขาพลศึกษา ปี2
6 นายชัยมงคล รอดน้อย สาขาพลศึกษา ปี 2
7.นางสาวกันต์ฤทัย สมบูรณ์ สาขาพลศึกษา ปี2
📌📌วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
1 นายบัณฑิต อุปทะ สาขาภาษาไทย ปี2
2 นายธนากร ถิ่นการ์ สาขาภาษาไทย ปี2ื
3.นาวสาวจิณห์นิภา จันโสดา สาจาภาษาไทย ปี2
4.นางสาวณัฐณิชา รุมชุมพล สาขาภาษาไทย ปี2
5.นายนนธวัฒน์​ มาทำมา​สาขาภาษาไทย​ปี2
6.นายนิรันดร์ กัณหา ภาษาไทยปี2
7.นายนครินทร์ เขม้น ภาษาไทยปี 2
8.นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์นันท์ ภาษาจีน ปี2
9.นาวสาวอมรกานต์ คำอินสม สังคมศึกษา ปี2
10.นางสาววัลลภา มณีแสง ภาษาจีน ปี2
11.นางสาวพาขวัญ พรมนิมิตร สาขาวิชาภาษาไทย ปี 2
12. นางสาวพรนภา อินสองใจ สาขาวิชาภาษาไทย ปี2
13. นางสาวรัตนาพร หมื่นทอง สาขาวิชาภาษาไทย ปี2
14นางสาวอัญชลี ยังวิลัย รปศปี2
15.นางสาว ลัดดา​วัลย์​ น้ำใจมั่นสาขา การจัดการธุรกิจบริการ
16.นางสาวปราณปริยา นัยเนตร สาขาการประถมศึกษา
17.นางสาวจิตตราพรรณ กลิ่นสุข สาขาการประถมศึกษา
18.นางสาวกนกกาญจน์ ราชแผนสาขาการประถมศึกษา
19.นางสาวนิลาวัลย์ โถปริก สาขาการประถมศึกษา ปี2
20.นาวสาวจิราภรณ์ เทพา สาขาการประถมศึกษา ปี 2

09/11/2020

🔊🔊ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา วันละ 20 คน/วัน
วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม จัดทำโรงทานข้าวกล่อง(ครั้งที่3) วันละ 2000 กล่อง แจกที่ รพ.แพร่ , รพ.อุตรดิตถ์ และรพ.สุโขทัย เพื่อช่วยทำข้าวกล่อง ในวันที่ 11,12 และ 13 พ.ย. 63 รวม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 05.30 - 12.00 น. (มีรถรับส่งที่ กพน.) #สามารถลงชื่อได้ใต้โพสนี้เท่านั้น แบ่งเป็นวันละ 20 คน และcopy รายชื่อลงต่อๆกันจนครบจำนวนในแต่ละวัน ขอบคุณค่ะ

05/11/2020

📣📣📣ประกาศแจ้ง เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 6303 (ตามประกาศเรื่องการมาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ(แบบR) ในวันที่ 9 และ 10 พ.ย. 2563 นั้น
👉👉ขอเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ จากเดิม 08.30 - 16.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 13.00 - 16.30 น. เท่านั้น (เนื่องจาก วันที่ 9 ช่วงเช้า จนท.เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2563 และ วันที่ 10 ช่วงเช้า ประชุมบุคลากรทั้ง มหาวิทยาลัย)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ  แจ้ง นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  ให้ตรวจสอบรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ โดยดำเนินการดังนี้1. ต...
03/11/2020

ประกาศ แจ้ง นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ตรวจสอบรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ โดยดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบตัวเองว่า "ได้สำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 ไปแล้วหรือไม่"
2. หาก สำรองจ่ายเงินไปแล้ว "จริง" ให้ดำเนินการดังนี้
2.1 เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.2 เตรียมหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ให้ร่วม กยศ.ปัจจุบัน) หรือ หนังสือรับรองการเปิดบัญชี (ฉบับเดียวกันกับการทำสัญญาเงินกู้ยืม) จำนวน 1 ฉบับ (ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
โดยให้นำส่งเอกสารทั้ง 2 ฉบับนั้น ที่ งาน กยศ. ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการขอเบิกเงินสำรองจ่ายคืนผู้ปกครอง.

ปล. นศ.ที่สำรองจ่ายจริง แต่ไม่มีข้อมูล ให้นำหลักฐานตามที่แจ้งไว้ข้างต้น จนท.จะเพิ่มข้อมูลให้ค่ะ.

ประกาศมาเพื่อทราบและดำเนินการ
งาน กยศ. มรอ.

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
02/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

โครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment)

โครงการดีๆที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานตั้งใจออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ ในการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างถูกจุด ด้วยการช่วยเหลือค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

กระทรวงแรงงานขอเชิญนายจ้างและนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่ เพื่อลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

02/11/2020

ข่าวดีๆ.. แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) จำนวน 2 ทุนดังนี้
1.นายพันธพงศ์ คำทา ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
2.นายนพดล ยะป๊อก ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
***กำหนดการรับทุนการศึกษา มูลนิธิฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ่
(งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา โทร.055-416601-20 ต่อ 1174)

29/10/2020

📣📣ประกาศแจ้ง เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 6203 สาขา(วิทย์ฯทั่วไป/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ/เกาหลี/อังกฤษ/จีน/ไทย/เกษตร) ตามประกาศเรื่องการมาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ(แบบR) ในวันที่ 4 พ.ย. 2563 นั้น
👉👉ขอเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ จากเดิม 08.30 - 16.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 08.30 - 14.00 น.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

**กำหนดการอาจจะตรงกับวันสอบปลายภาคเรียน ดังนั้น ให้นักศึกษาแบ่งเวลา ในการมาติดต่อขอลงลายมือชื่อเอกสาร กยศ. โดยใช้เวลาไม่...
22/10/2020

**กำหนดการอาจจะตรงกับวันสอบปลายภาคเรียน ดังนั้น ให้นักศึกษาแบ่งเวลา ในการมาติดต่อขอลงลายมือชื่อเอกสาร กยศ. โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที/คน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19/10/2020

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

🔖บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท🔖
✨✨✨หลักสูตรใหม่ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน. ข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการอิสระ
- สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์
📅 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 📅

สามารถสมัครได้ที่
https://forms.gle/gZCWAs3dNE8KHXkF8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://graduate.uru.ac.th/
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457

19/10/2020

📣📣 ประกาศแจ้งนักศึกษาจิตอาสาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
📍กิจกรรมเข้าร่วมรับเสด็จฯ วันที่ 4 ต.ค. 63
📍กิจกรรมเข้าร่วมสมโภชองค์กฐินพระราชทานฯ วันที่ 17 ต.ค. 63
📍กิจกรรมจิตอาสาวัดอุตรดิตถ์ธรรมมาราม(ตั้งโรงทานทำข้าวกล่อง) 12-14 ต.ค. 63
👉👉ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาติดต่อรับบารโค้ด ได้ที่ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักษา ตึกพลาซ่า(ตึกเซเว่น) ได้ตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ต.ต.63 เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ หากไม่มาติดต่อรับในวันและเวลาดังกล่าว....

ประกาศ🔊🔊🔊รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมงานสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคืนวันเส...
14/10/2020

ประกาศ🔊🔊🔊รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมงานสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคืนวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ลานหน้าอาคารภูมิราชภัฏ (มีบาร์โค้ดให้ค่ะ) 📌📌รอบเพิ่มเติม📌📌

13/10/2020

ประกาศ🔊🔊🔊นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งโรงทานทำข้าวกล่องแจกญาติโยม 2000 กล่อง แจกโรงพยาบาลใน จ.สุโขทัย 4 แห่ง และ รพ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9
เวลา 05.30 - 13.00 น. รับสมัครวันละ 30 คน รถมารับหน้าตึกพลาซ่าเวลา 05.20 ล้อหมุน 05.30 น. สามารถลงชื่อได้ใต้โพสนี้ โดยการคัดลอกและลงชื่อต่อกันจนครบจำนวน

**ในหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา " ไม่ต้องกรอก" วันที่/เดือน/ปี นศ.ต้องแจ้งอ.ที่ปรึกษาด้วยนะคะ (งานแนะแนวฯ ...
09/10/2020

**ในหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา " ไม่ต้องกรอก" วันที่/เดือน/ปี นศ.ต้องแจ้งอ.ที่ปรึกษาด้วยนะคะ (งานแนะแนวฯ จะกรอกวันที่ให้เนื่องจากเป็นการส่งเอกสารย้อนหลัง)
*** หากไม่ส่งเอกสารตามกำหนด มีผลต่อการให้กู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 2/2563
*** ดาวโหลดหนังสือ >>http://sdd.uru.ac.th/images/News/STL101_63.pdf (หน้าที่ 5 )

ประกาศ แจ้ง นักศึกษา กยศ.(ทั้ง 2 แบบ) ทุกชั้นปี /ทุกรหัส ให้กรอกข้อมูลยืนยันการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่ว...
09/10/2020

ประกาศ แจ้ง นักศึกษา กยศ.(ทั้ง 2 แบบ) ทุกชั้นปี /ทุกรหัส
ให้กรอกข้อมูลยืนยันการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2563 โดยต้องปริ้นเอกสารส่ง ณ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา (มีตัวอย่าง) กำหนดการส่งเอกสารจะประกาศแจ้งในครั้งถัดไป
***หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ได้ที่ 089-8589944 หรือ คอมเมนท์ใต้ประกาศนี้ ค่ะ.
ปล. สำหรับนักศึกษาฝึกสอน(สายครู) ให้นำเอกสารมาส่ง ณ วันปัจฉิมนิเทศ 1/2563 ตามประกาศกำหนดจากคณะครุศาสตร์.
ปล. 2.โปรดอ่านวิธีการกรอกข้อมูล โดยเฉพาะ รหัสนักศึกษา กรอกให้ถูกต้องก่อนทำการบันทึกข้อมูล สิ่งจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่เลือกกู้ค่าเล่าเรียน ค่ะ.

08/10/2020

ประกาศ แจ้ง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จฯ ให้ติดต่อรับรหัสกิจกรรม ที่งานแนะแนวฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 11.00 น. เท่านั้น

*** อย่าลืมนำบัตรสีเหลืองมาแลกรหัสกิจกรรมด้วยนะคะ***

ประกาศแจ้ง นักศึกษาที่ทำโทรศัพท์ มือถือหล่นหาย ติดต่อรับได้ที่ กพน. ชั้น 2 ห้องธุรการ นะคะ
04/10/2020

ประกาศแจ้ง นักศึกษาที่ทำโทรศัพท์ มือถือหล่นหาย ติดต่อรับได้ที่ กพน. ชั้น 2 ห้องธุรการ นะคะ

นศ.คนไหนลืม มารับได้ที่หน้าตึกภูมิราชภัฏนะคะ หรือ โทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 0811696389
04/10/2020

นศ.คนไหนลืม มารับได้ที่หน้าตึกภูมิราชภัฏนะคะ
หรือ โทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 0811696389

04/10/2020

🔊🔊ประกาศเพิ่มเติ่ม!!!

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมรับเสด็จในวันนี้
>>>ให้นักศึกษานำยานพาหนะไปจอดยังบริเวณ ลานจอดรถด้านหลัง ตึก icit อาคาร 8,9 อาคาร ED #ห้าม!!! จอดรถบริเวณด้านหน้าตึกดังกล่าว....
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

🔊🔊ประกาศ แจ้งเฉพาะ #นักศึกษาที่ลงทะเบียน600คน สำหรับการเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ...
03/10/2020

🔊🔊ประกาศ แจ้งเฉพาะ #นักศึกษาที่ลงทะเบียน600คน สำหรับการเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี
ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
>>>ให้นักศึกษาปฏิบัติตามต่อไปนี้

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง...
30/09/2020

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. พร้อมกัน ณ ใต้ถุนอาคารภูมิราชภัฏ จำนวน 600 คน โดยสแกน QR code ล่างนี้ หรือ กดลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZ3S7RCBD87xtwkS8MwKEwxxpA8Lt5NvEKvbNKT6F5p1Q6w/viewform

**กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนจะกรอกข้อมูลด้วยนะคะ**

14/09/2020

ด่วน! น.ส.ดวงจันทร์ มั่นคงวาจา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรุณาติดต่องานแนะแนวฯ เพื่อรายงานตัวขอรับเงินทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
***หลักฐานที่ต้องเตรียมมา -สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรนักศึกษา,ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ,สำเนาปพ.1, รูปถ่ายชุดนักศึกษา1 หรือ1.5 นิ้ว, หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน1/2563
***สอบถาม-ติดต่องานแนะแนวฯ ชั้นที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา (ตึกเซเว่น) โทร.055-411096 ต่อ 1174 มือถือ 089-8589944 ในเวลาราชการนะคะ

แจ้งนักศึกษาทุน ม.น.ข. ตามรายชื่อ รับธนาณัติเงินทุน ที่งานแนะแนวฯ ตั้งแต่วันที่ 10กันยายน 63ในเวลาราชการนะคะ
09/09/2020

แจ้งนักศึกษาทุน ม.น.ข. ตามรายชื่อ รับธนาณัติเงินทุน ที่งานแนะแนวฯ ตั้งแต่วันที่ 10กันยายน 63ในเวลาราชการนะคะ

03/09/2020

ประกาศ🔊🔊🔊 รับสมัคร จิตอาสา ช่วยแพคอาหารเพื่อไปช่วยชาวบ้านน้ำท่วม จ.สุโขทัย ในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ย.63)
รับสมัครจำนวน 10-15 คน(ชาย-หญิง)

ตั้งแต่เวลา 05.00 -12.00 น. มีรถมารับที่ กพน.

(ต้องไปช่วยแพคอาหาร-น้ำดื่ม ที่ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม)

📌📌สามารถลงชื่อด้วยตนเองได้บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง เวลา 12.00 น.ของวันนี้ (3 ก.ย. 63) ณ.ห้องแนะแนวฯ

ข่าวดีๆ! สำหรับนักศึกษาสาขาด้านศิลปะ รับสมัครขอทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ...
03/09/2020
Marsi Foundation

ข่าวดีๆ! สำหรับนักศึกษาสาขาด้านศิลปะ รับสมัครขอทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติเบื้องต้นมีดังนี้
1.เรียนสาขาทางด้านศิลปะ ที่มีผลการเรียนดี มีผลงานดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.มีผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีความประพฤติดี ไม่ทำผิดระเบียบของสถานศึกษา และไม่เคยต้องโทษคดีใดๆ
4.ไม่ได้รับทุนรายปี หรือทุนต่อเนื่อง จากทุกหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2563
***นักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ และใบสมัครได้ที่ www.marsifoundation.org โดยยื่นใบสมัครได้ที่ สาขาของตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะพิจารณา และรวบรวมใบสมัคร ไม่เกิน 3 คน ส่งใบสมัครที่งานแนะแนวฯ ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563) ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา โทร.089-8589944 ในเวลาราชการนะคะ

31/08/2020

แจ้งเตือน! นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีรายชื่อ ยังไม่ส่งรายงานประจำภาคเรียนที่ 2/2562 มีดังต่อไปนี้
1. น.ส.ขนิษฐา สอนคำมูล ชั้นปี 4 คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา
2. น.ส.กัญญาพัชร อุปจักร์ ชั้นปี 4 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
3. น.ส.รุ่งนภา สุยะ ชั้นปี 4 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
4. นายสุริยัน เรืองทองศรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
5. น.ส.สกุลทิพย์ คำแคว่น ชั้นปี 3 คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา
6. น.ส.ศุภานัน คำดี ชั้นปี 2 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
ส่งได้ที่งานแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ในเวลาราชการ
**หมายเหตุ***นักศึกษาที่มีปัญหาในการจัดทำรายงานประจำภาคเรียน สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาได้ที่งานแนะแนวฯ ในเวลาราชการนะคะ

26/08/2020
26/08/2020

นักศึกษาที่ไม่สามารถรายงานตัวรับทุนการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
19/08/2020

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

18/08/2020
sdd.uru.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563 http://sdd.uru.ac.th/images/News/Announce033.pdf

13/08/2020

ข่าวดีๆค่ะ! รับสมัครขอทุนการศึกษา มูลนิธินิวัติไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บ.(สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นทุนต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. มีคะแนนสะเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในภาคเรียนที่ 2/2562 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4.มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา
5.มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
6.ไม่เป็นผู้รับทุนจากสถาบัน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดในปีที่รับทุน
7.ไม่เป็นผู้ได้รับโทษ หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือโทษอื่นใด
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะที่นักศึกษาสังกัด หรืองานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา หมดเขตส่งใบสมัครที่งานแนะแนวฯ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.***กำหนดสัมภาษณ์ทุน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชภัฏพลาซ่า***
(สอบถามงานแนะแนวฯ โทร.055-416601 ต่อ 1174 หรือ 089-8589944 ในเวลาราชการ)

13/08/2020

ด่วนที่สุด ! น.ส.เกวลิน โปร่งใจ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ติดต่องานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 (ตึกเซเว่น) เพื่อ รายงานตัวยืนยันการเป็นนักศึกษาทุน ม.ท.ศ. (งานแนะแนวฯ โทร.089-8589944,055-416601 ต่อ 1174) เอกสารที่ต้องเตรียมมา รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว 1 ใบ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนา ปพ.1, หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563)

ประกาศแจ้งกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563ผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ไม่ประสงค์กู้ยืมเงินในปีการศึกษาปั...
11/08/2020

ประกาศแจ้งกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ไม่ประสงค์กู้ยืมเงินในปีการศึกษาปัจจุบัน จะต้องดำเนินการรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อกองทุน โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม รายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.204) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ ด้วยตัวเอง ณ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
>> ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2563 .

ปล. แบบฟอร์ม กยศ.204 ขอรับได้ที่ห้อง กยศ.ค่ะ.

11/08/2020

ประกาศ ขยายเวลาในการส่งเอกสารขอทุนการศึกษา ปี 2563 เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. คะ นักศึกษาที่กำลังดำเนินการ สามารถส่งได้นะคะ

10/08/2020

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6655416601

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ