Clicky

คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา

คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอก?

เปิดเหมือนปกติ

07/10/2022

บทเพลง โรงเรียนของเรา
ประสานเสียงโดย ครูป่าไม้และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
#โครงการครูป่าไม้65

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายสุนทร โต๊ะดำ และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ...
06/10/2022

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายสุนทร โต๊ะดำ และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ร่วมงานวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชีวิตครั้งที่ 17 หัวข้อ “ดาหลาสะเต็มคิดส์ พัฒนาเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน”สำหรับนักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊ะเด็ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรม /ชิ้นงาน จากทรัพยากรชุมชน พืชศึกษา “ดาหลา” ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กิจกรรมการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมปั้นดินน้ำมันลอยตัว หัวข้อ “ดาหลา พืชเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน”

“ค่ายจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม” วันที่ 17 กันยายน 2565 โรงเรียนนราสิกขาลัย จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการ...
17/09/2022

“ค่ายจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม”
วันที่ 17 กันยายน 2565 โรงเรียนนราสิกขาลัย จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา มีกิจกรรมบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมกรอกถุงดินเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 38 คน

“TO BE รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม”      โรงเรียนสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม TO BE รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 21-2...
22/08/2022

“TO BE รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม”
โรงเรียนสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม TO BE รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 ณ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีกิจกรรม นักสืบสายน้ำ กิจกรรมดำรงชีพในป่า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมดูนก ชมทะเลหมอก กิจกรรมจิตอาสาตรวจวัดคุณภาพน้ำชุมชน และกิจกรรมรับมอบพันธุ์ไม้สู่ชุมชน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาปลูก...
25/07/2022

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้
จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไทร​กร่าง อายุ 3 ปี สูง 1.5-2.00 เมตร จำนวน 12 ต้น เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

บรรยากาศยามสายๆกับแสงที่ตกกระทบยังกระทือเหลืองอร่ามส่งประกายแวววาวทั่วโครงการ
14/07/2022

บรรยากาศยามสายๆกับแสงที่ตกกระทบยังกระทือเหลืองอร่ามส่งประกายแวววาวทั่วโครงการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ เยี่ยมชมโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้...
11/06/2022

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ เยี่ยมชมโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

วันที่ 2 มิถุนายน 2565โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุท...
08/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย .65 ประกอบด้วย
- ประดับพระฉายาลักษณ์บริเวณอาคารสำนักงานโครงการฯ พร้อมจัดสมุดลงนามถวายพระพร
- จัดกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งและตกแต่งสวน ร.10 ณ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้

ค่ายรักษ์ป่าสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนนราธิวาส (28 พฤษภาคม 2565)
28/05/2022

ค่ายรักษ์ป่าสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนนราธิวาส (28 พฤษภาคม 2565)

ดาหลาสะเต็มคิดส์                                                    ...
27/05/2022

ดาหลาสะเต็มคิดส์
งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SiRS) ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา และโรงเรียนเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ดาหลาสะเต็มคิดส์ ครั้งที่ ๑ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้บริบทของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานตลอดจนส่งเสริมการมีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565      โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกรรม"รักษ์ป่าสิ่งแวดล้อม ศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืช สัตว์ป่า และสมุน...
17/05/2022

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกรรม"รักษ์ป่าสิ่งแวดล้อม ศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืช สัตว์ป่า และสมุนไพร ในพื้นที่ป่าบาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ให้มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และรักการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เกิดกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                       นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ...
09/05/2022

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ารับการฝึกพัฒนาทักษะวิชาการและความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2565 สถานที่ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา

วันที่ 7​ พฤษภาคม 2565     ต้อนรับคณะนางพาตีเมาะ​ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นราธิวาส​ นำนักบริหารงาน​หลักสูตร...
07/05/2022

วันที่ 7​ พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะนางพาตีเมาะ​ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นราธิวาส​ นำนักบริหารงาน​หลักสูตร​เสริมสร้าง​สันติสุข​รุ่น12 สถาบัน​พระปกเกล้า จำนวน 100 คน​ ​ศึกษาดูงานกิจกรรมอาบป่า​ พันธุ์​ไม้สู่​ชุมชน​ และการพัฒ​นาอาหารท้องถิ่นผสมสมุนไพรธรรมชาติ โดยมีนายอำเภอแว้ง​ จนท.เขตรักษา​พันธุ์​สสัตว์ป่าฮาลา-บาลา​ และสถานีวิ​จจัยสัตว์ป่าฮาลา-บาลา​ร่วมกันต้อนรับ
นายสุนทร โต๊ะดำ
หน.โครงการฯ รายงาน

พุดป่า
29/04/2022

พุดป่า

Photos from คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา's post
21/04/2022

Photos from คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา's post

กะลูแป (มลายู-นราธิวาส)Sterculia lanceolata Cav.
18/04/2022

กะลูแป (มลายู-นราธิวาส)
Sterculia lanceolata Cav.

ปุดนากEtlingera littralisวงศ์ขิงข่า
15/04/2022

ปุดนาก
Etlingera littralis
วงศ์ขิงข่า

วันที่ 2 เมษายน 2565โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยา...
02/04/2022

วันที่ 2 เมษายน 2565
โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 โดยนายชาย​ สุวรรณ​ชาติ​ ผู้​อํา​นวย​การ​สํานัก​บริหาร​พื้นที่​อนุรัก​ษ์ที่​ 6​ สาขา​ปัตตานี​ เป็น​ประธาน​และจัดพิธีกรรมทางศาสนา (ละหมาดอายัด), (ทำบุญให้พร) และพิธีกรรมตามความเชื่อ (โต๊ะฮาลอ)
ณ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮ...
01/04/2022

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา จัดกิจกรรมจิตอาสาตัดแต่งต้นไม้รอบอาคารสถานที่บริเวณโครงการฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565

อ้อมกอดขุนเขา
31/03/2022
อ้อมกอดขุนเขา บทเพลงบันทึกธรรมชาติวาดหวัง คนของดอกไม้ ฮาลา-บาลา

อ้อมกอดขุนเขา

อ้อมกอดภูเขาอ้อมกอดภูเขา เนาแนบนามบาลา ตรึงสิเหน่หา พืชพรรณสัตว์สาหลากหลายโตนสิรินธร โขดขอนภมรแมกไม้ ร่....

03/03/2022

ในร่มเงา ม่านไม้ มีบ้านอาศัยสบายอบอุ่น
เรียนรู้สนุกสนาน สำราญเบิกบานการุณ ธรรมชาติสมดุล
น้ำใจ เจือจุน รื่นเอี่ยมเรื่อยไร
ในร่มเงาม่านไม้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสกศิลป์
ใสสดดังหยดน้ำค้าง รดร่างจากฟ้าสู่ดิน
นกน้อยค่อนคอยสอนบิน กล่อมเกลาดวงจิน
จากโรงเรียนเรา.......
พรางไพร สุนทร โต๊ะดำ

ป่าเอยป่าไม้ให้ความชุมชื่นรื่นรมย์กลมกลืนร่มรื่นชื่นบานป่าเอยป่าไม้ให้สายลำธารดูแลฤดูกาลคุ้มครองป้องดิน    พรางไพร-สุ...
28/02/2022

ป่าเอยป่าไม้
ให้ความชุมชื่น
รื่นรมย์กลมกลืน
ร่มรื่นชื่นบาน
ป่าเอยป่าไม้
ให้สายลำธาร
ดูแลฤดูกาล
คุ้มครองป้องดิน

พรางไพร-สุนทร โต๊ะดำ

28/02/2022

ป่าเอยป่าไม้
ให้ความชุ่มชื้น
รื่นรมย์กลมกลืน
ร่มรื่นชื่นบาน
ป่าเอยป่าไม้
ให้สายลำธาร
ดูแลฤดูกาล
คุ้มครองป้องดิน

พรางไพร-สุนทร โต๊ะดำ

28/02/2022

ป่าเอยป่าไม้
ให้ความชุ่มชื้น
รื่นรมย์กลมกลืน
ร่มรื่นชื่นบาน
ป่าเอยป่าไม้
ให้สายลำธาร
ดูเเลฤดูกาล
คุ้มครองป้องดิน

พรางไพร-สุนทร โต๊ะดำ

28/02/2022

ป่าเอยป่าไม้
ให้ความชุ่มชื้น
รื่นรมย์กลมกลืน
ร่มรื่นชื่นบาน
ป่าเอยป่าไม้
ให้สายลำธาร
ดูแลฤดูกาล
คุ้มครองป้องดิน
พรางไพร-สุนทร โต๊ะดำ

เฝ้าฝนพรมพรำ  แค่รดน้ำพรวนดินให้ร้อนผ่าน  เห็นธารริน  ว่าไหลลื่น  และชื่นบานให้หนาวเย็น  เป็นหนาว  รู้อบอุ่นอ่อนหว...
25/02/2022

เฝ้าฝนพรมพรำ แค่รดน้ำพรวนดิน
ให้ร้อนผ่าน เห็นธารริน ว่าไหลลื่น และชื่นบาน
ให้หนาวเย็น เป็นหนาว รู้อบอุ่นอ่อนหวาน
ทุกชีวิตสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน...ซึ่งกันและกัน

ปริมาณน้ำฝนวันนี้ 228 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียสค่ะ

ในอ้อมกอดขุนเขา
22/02/2022
ในอ้อมกอดขุนเขา คนของดอกไม้

ในอ้อมกอดขุนเขา

ในอ้อมกอดขุนเขา หัวใจฉันไปไกลกว่า ไกลสุดขอบฟ้า แม้นจักรวาล กี่ดาวกี่ดวงร่วงผ่าน รักเธอนิรัดร์รักมั่นศรั....

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 3 คน ฝึกงาน ณ โครงการสำรว...
18/02/2022

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 3 คน ฝึกงาน ณ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมกับกลุ่มเยาวชนยังยิ้ม และเจ้าหน้าที่โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม...
14/02/2022

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมกับกลุ่มเยาวชนยังยิ้ม และเจ้าหน้าที่โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ จัดค่าย “วันรักนกเงือก” มีกิจกรรมเรียนรู้บทบาทของนกเงือกในธรรมชาติ สนุกกับศิลปะ นิทรรศการภาพถ่าย เวทีเสนานกเงือกในป่าบาลา ฯลฯ มีเยาวชนในพื้นที่ตำบลโละจูดเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

ฮาลา บาลา บทเพลงบันทึกธรรมชาติหวาดหวัง คนของดอกไม้
10/02/2022
ฮาลา บาลา บทเพลงบันทึกธรรมชาติหวาดหวัง คนของดอกไม้

ฮาลา บาลา บทเพลงบันทึกธรรมชาติหวาดหวัง คนของดอกไม้

ฮาลา – บาลาฮาลา - บาลา ฮาลา - บาลา,ฮาลา - บาลา ฮาลา - บาลา*รอยเท้าช้างย่ำนำทาง โพรงยางนกเงือกสร้างรังดงดิบฮาลาป่.....

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565นายสุนทร โต๊ะดำ หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ เป็นตัวแทนมอบ...
09/02/2022

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
นายสุนทร โต๊ะดำ หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน ของ ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 โรง ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส พร้อมสนับสนุนกล้าไม้ตะเคียนทองให้กับโรงเรียน โรงละ 100 ต้น ได้แก่
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อำเภอศรีสาคร
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอฯ อำเภอศรีสาคร
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อำเภอรือเสาะ
4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ
5.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อำเภอสุคิริน

- หากพาน้ำมาดื่ม ให้พาถุงผ้าหรือกระเป๋า เพื่อเก็บขยะกลับไป- การดูงานเป็นคณะ หากนำอาหารข้าวหม้อข้าวแกงมา ทางโครงการยินดีส...
11/01/2022

- หากพาน้ำมาดื่ม ให้พาถุงผ้าหรือกระเป๋า เพื่อเก็บขยะกลับไป
- การดูงานเป็นคณะ หากนำอาหารข้าวหม้อข้าวแกงมา ทางโครงการยินดีสนับสนุนถ้วยชาม
- การเที่ยวชมใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง จำกัด 50 คน เพื่อให้กระทบต่อนกเงือกน้อยที่สุด....

"เปิดให้เที่ยวเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติแล้ว"โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้👉 15 มกราคม 2565 นี้
08/01/2022

"เปิดให้เที่ยวเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติแล้ว"
โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้
👉 15 มกราคม 2565 นี้

สถิติปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ประจำปี 2564 บริเวณโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ขสป.ฮาลา-บาลา...
03/01/2022

สถิติปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ประจำปี 2564 บริเวณโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ขสป.ฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส
......................................
- ปริมาณน้ำฝน 4,429 มิลลิเมตร
- อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
- ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 61 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนวันฝนตก 214 วัน

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ยินดีให้บริการโดยจัดเตรียมจุดพักระหว่างการเดินทาง มีการตรวจคัดกรองโ...
28/12/2021

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ยินดีให้บริการโดยจัดเตรียมจุดพักระหว่างการเดินทาง มีการตรวจคัดกรองโรคระบาด covid-19 และบริการน้ำดื่ม ชาดาหลา กาแฟ ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานทางธรรมชาติ
.....................................
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2565
"ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน"

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 นายสุนทร โต๊ะดำ หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ และคณะ พร้อมด้วยเจ...
22/12/2021

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564
นายสุนทร โต๊ะดำ หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าโครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบูรณาการห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่สถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์แก่นักเรียน และเพิ่มประสบการณ์และความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮ...
05/12/2021

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา- บาลา พร้อมใจจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกันตกแต่งสวนปลูกพริก ผักชีและมะเขื่อเทศ เพื่อเป็นสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

ดาหลาใจจัดแจกันดาหลาผูกพัน แจกันจัดใจ...
01/12/2021

ดาหลาใจจัดแจกัน
ดาหลาผูกพัน แจกันจัดใจ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ใช้สถานที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่ว...
08/11/2021

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ใช้สถานที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ในการประชุมกลุ่มฯสัญจรประจำเดือนพฤศจิกายน เยียมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆภายในหน่วยฯ และรับมอบพันธุ์ไม้

ที่อยู่

Waeng
96160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6673584010

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Waeng

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Waeng (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ NABC AZ Film คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ 애차 PDPC Thailand สภ.พนัสนิคม ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองผ สวท.พะเยา FM 95.25 MHz สล็อตวอลเล็ท บาคาร่าวัววัว โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพ ภาษามลายู ม.อ.ปัตตานี - Malay Language Progr องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง Femfi 44