องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า 22 หมู่ 4 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
056000882
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวน...
02/09/2021

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในประเทศไทย และก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่ฉีดวัคซีน รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งพบว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจทำให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขาดประสิทธิภาพ

องค์การบริการส่วนตำบลวังม้า ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัดได้มอบน้ำดื่มและของใช้ส่วนตัวให้กับศูนย์พักคอยตำบลวังม้าซึ...
13/08/2021

องค์การบริการส่วนตำบลวังม้า ขอขอบคุณ
สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด
ได้มอบน้ำดื่มและของใช้ส่วนตัวให้กับศูนย์พักคอยตำบลวังม้า
ซึ่งขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ท่านก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

องค์การบริการส่วนตำบลวังม้า ขอขอบคุณ
สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด
ได้มอบน้ำดื่มและของใช้ส่วนตัวให้กับศูนย์พักคอยตำบลวังม้า
ซึ่งขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ท่านก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ร้านดีดี 20 บาท ลาดยาว ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยตำบลวังม้า จำนวน 10 แพ็ค
11/08/2021

ร้านดีดี 20 บาท ลาดยาว ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยตำบลวังม้า จำนวน 10 แพ็ค

ประชาสัมพันธ์การคัดแยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้...
10/08/2021

ประชาสัมพันธ์การคัดแยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ หรือใส่ถุงใสและนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ

เผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคล...
09/08/2021
video

เผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัยในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยการบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD/

สื่อวีดีโอ Play Videoยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุวีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชา....

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษากรมควบคุมโรคได้จัดทำสื่ออิเล็ก...
03/08/2021
กรมควบคุมโรค

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

กรมควบคุมโรคได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โดยผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแล้ว

สามารถดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูแปบบ E-Publication ได้ที่ https://fliphtml5.com/bookcase/bpavv?fbclid=IwAR1kUqd-e5Y3TY60uuIF6xt1FBBnYkByZ-wvNISU3KrEp7zrt5DK4GP4xa0

Looking for กรมควบคุมโรค's bookshelf? Check 2 flipbooks of กรมควบคุมโรค, like แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา...

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี...
28/07/2021

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ขอเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ออนไลน์ได้ที่ http://stopdrink.com/kaopansa/?fbclid=IwAR2Cr6GZVbs-1h6T_m3jP5FCmwNZhfnfTeY5pE9jbxhZ-l0cp3kbMeGh0rw

ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
28/07/2021

ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
05/07/2021

ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เพลง 3 อาร์สาพลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3RReduce  กา...
30/06/2021
MV 3 อาร์สา - ติ๊ก ชิโร่ I 3R Foundation

เพลง 3 อาร์สา
พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติ
ต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R
Reduce การลดการใช้
Reuse การใช้ซ้ำ
Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่
และชี้ให้เห็นว่าขยะ ไม่ใช่ ขยะอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่มีค่า ถ้ารู้จักคัดแยก
โดยมูลนิธิ 3R ได้มอบเพลงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในงาน The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific
เพื่อใช้เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศตระหนัก
และร่วมกันจัดการขยะตามหลัก 3R

https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc

เพลง : 3 อาร์สาศิลปิน : ติ๊ก ชิโร่คำร้อง / ทำนอง : มนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่)เจ้าของลิขสิทธิ์ : มูลนิธิการจัดการท....

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล กิจกรรมการวางแผน และการอำนวยการ โ...
28/05/2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล กิจกรรมการวางแผน และการอำนวยการ โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่น ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องก...
12/01/2021

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลวังม้า
17/10/2019

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลวังม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบ...
07/08/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

ขอขอบคุณอบต.หนองยาวอบต.สร้อยละครอบต.มาบแกอบต.ลาดยาวที่ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้
02/05/2019

ขอขอบคุณ
อบต.หนองยาว
อบต.สร้อยละคร
อบต.มาบแก
อบต.ลาดยาว
ที่ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้

28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
01/03/2019

28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า's cover photo
19/10/2018

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า's cover photo

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า...
07/08/2018

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณคันสระน้ำสาธารณะ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ส่งเสริมประชาชนใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ณ บริเวณสระเก็บน้ำดอนป่าช้า บ้านเกาะเปาใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการบำรุงรักษาป่าและปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
26/07/2018

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการบำรุงรักษาป่าและปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมต้น ป่า สร่้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำขนมไทย เม็ดขนุน ฝอยทอง) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในกา...
19/07/2018

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำขนมไทย เม็ดขนุน ฝอยทอง) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มความรู้ด้านอาชีพการเพิ่มมูลค่าของขนมไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้าเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
19/06/2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดถนนบริเวณ อบต.วังม้า ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
09/05/2018

กิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดถนนบริเวณ อบต.วังม้า ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ขั้นตอนการร้องทุกข์ ร้องเรียน
09/05/2018

ขั้นตอนการร้องทุกข์ ร้องเรียน

ชาววังม้า ร่วมสมทบทุนกับโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
07/12/2017

ชาววังม้า ร่วมสมทบทุนกับโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Big Cleaning Day
30/11/2017

Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
25/11/2017

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า

นายก อบต.วังม้า นำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านพักอาศัย เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนัก จำนวน 6 หลังคาเรือน
25/10/2017

นายก อบต.วังม้า นำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านพักอาศัย เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนัก จำนวน 6 หลังคาเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า's cover photo
05/10/2017

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า's cover photo

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
05/10/2017

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า

31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017

ที่อยู่

1 3013
Wang Muang
60150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 56 364 097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ