สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

เปิดเหมือนปกติ

🐘 12 สิงหาคม #วันช้างโลก🌎
12/08/2021

🐘 12 สิงหาคม #วันช้างโลก🌎

🐘 12 สิงหาคม #วันช้างโลก🌎

10/08/2021
ประกาศจังหวัดยะลา   เรื่อง กำหนดวัน เวลา และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเ...
03/08/2021

ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดยะลา ฉบับลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และประกาศจังหวัดยะลา ฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ไปแล้วนั้น
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ห้ามจัดกิจกรรมร่วมกลุ่ม โดยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการจัดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รวมทั้งให้งดจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดยะลา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา จึงขอกำหนดวัน เวลา และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รายละเอียดดังต่อไปนี้

🐱29 กรกฎาคม "วันอนุรักษ์เสือโคร่ง"
29/07/2021

🐱29 กรกฎาคม "วันอนุรักษ์เสือโคร่ง"

🐱29 กรกฎาคม "วันอนุรักษ์เสือโคร่ง"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงข้าพระพ...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของจังหวัดยะลา www.yala.go.th

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
https://wellwishes.royaloffice.th/
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของจังหวัดยะลา www.yala.go.th

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
https://wellwishes.royaloffice.th/
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การป้องกันการเผาในพื้นที่รกร้างและเขตทางนอกจากจะเป็นการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรณีที่มีหมอกควันจากการเผาในพื...
03/07/2021

การป้องกันการเผาในพื้นที่รกร้างและเขตทาง
นอกจากจะเป็นการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรณีที่มีหมอกควันจากการเผาในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

31/05/2021
Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post
31/05/2021

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post

06/05/2021
Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post
04/05/2021

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปร...
04/05/2021

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศริสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันฉัตรมงคล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิชัย บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศริสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันฉัตรมงคล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิชัย บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30/04/2021
06/03/2021
25/02/2021
Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post
25/02/2021

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post

08/01/2021
Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post
31/12/2020

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post
09/12/2020

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
05/12/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคล
เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.19 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   นายสิทธิชัย บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้...
05/12/2020

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายสิทธิชัย บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้
๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพสกนิกรชาวจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๓) เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดต้องชม แลผาหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน
๔) เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม (ประธานสงฆ์) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ประธานฝ่ายฆาราวาส) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
และ ๕) เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
03/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Forest company คือธุรกิจเอกชนหรือองค์กรเอกชนหวังผลกำไรที่มุ่งปลูกป่าด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าให้กับโลก พร้อมๆ กับสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ “ผืนโลก” เพราะโลกของเราไม่ใช่ดินแดนที่ว่างเปล่าไร้การจับจองอีกต่อ แต่จะทำอย่างไรให้ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน ตระหนักว่าพวกเขาสามารถสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆ กับสร้างความรุ่มรวยให้กับสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกัน
.
Forest company เป็นกระแสที่กำลังติดลมบน เป็นการใช้ประโยชน์จากการทำป่าไม้ที่วิน-วินด้วยกันทุกฝ่าย ไม่เหมือนกับการทำป่าแบบเดิม (Deforestation) ที่ทำลายป่ามากกว่าปลูกใหม่ แต่นี่คือการปลูกใหม่แล้วใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นจากป่า (Reforestation)
.
และไม่ใช่แค่การปลูกป่าแบบปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ระบบเศรษฐกิจยังได้อานิสงส์ไปด้วย โดยรายงานจาก World Resources Institute (WRI) และ Nature Conservancy (TNC) พบว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค การจัดการโครงการ และภาคป่าไม้เชิงพาณิชย์ ต่างก็ทำเงินจากการปลูกต้นไม้โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าต่อปี และแนวโน้มนี้กำลังไปได้ด้วย เพราะรูปแบบธุรกิจใหม่กำลังเกิดขึ้น
.
เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้า และรัฐบาลกำลังแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่จะสนับสนุน [1] [2]
.
ธุรกิจนี้เรียกว่า การฟื้นฟู (Restoration) หรือเศรษฐกิจการฟื้นฟู (Restoration economy)
.
รายงานของ WRI และ TNC นิยามว่า เป็นเป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบนิเวศของภูมิประเทศที่เสื่อมโทรม มุ่งเน้นที่การฟื้นฟูโดยใช้ต้นไม้เป็นหลัก ซึ่งอาจมีตั้งแต่การปลูกป่า คือการปลูกทดแทนพื้นที่ที่ถูกทำลายด้วยต้นไม้อย่างสมบูรณ์ ไปจนถึงวนเกษตร คือการสร้างระบบเกษตรที่รวมป่าไม้เป็นส่วนหนึ่งด้วย [2]
.
ส่วนเศรษฐกิจการฟื้นฟู หมายถึงเครือข่ายธุรกิจนักลงทุนและผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผืนดิน ซึ่งตลาดของเศรษฐกิจระบบนี้มีตั้งแต่การทำป่าไม้แบบยั่งยืน ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคของมนุษย์และอาหารสัตว์ [2] จะเห็นได้ว่าการพลิกฟื้นป่าแบบนี้มีประสิทธิภาพอย่างมาก
.
รูปแบบธุรกิจของเศรษฐกิจการฟื้นฟูป่ามีหลากหลาย เช่น บริษัทที่เน้นเทคโนโลยีในการปลูกป่า บริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจากป่าปลูกใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพของผู้บริโภค และบริษัทประเภทจัดการโครงการ
.
บริษัทสายเทคโนโลยี คือบริษัทที่พัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูป่า โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ลดต้นทุนต่ำ เช่น
.
1. BioCarbon Engineering
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีโดรนแบบพิเศษและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ของผืนป่าในพื้นที่ห่างไกล ข้อมูลที่ได้จากโดรนจะนำมาทำเป็นแผนที่ของพื้นที่ที่จะมีการปลูกป่าเพื่อการจัดการระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการประมวลผลเพื่อสร้างรูปแบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่นั้นๆ และยังมีการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อจัดระเบียบการใช้สารเคมีฆ่าวัชพืชและปุ๋ยบำรุง [3]
.
2. Land Life Company
เป้าหมายของพวกเขาคือ การคืนชีวิตให้พื้นที่เสื่อมโทรม 2 พันล้านเฮกตาร์ของโลก โดยก่อนที่จะมีการ “ปลุกป่า” ขึ้นมาใหม่ ทีมงานเทคโนโลยีชีวิตและนิเวศวิทยาของ Land Life จะทำการประเมินที่ดินและสถานการณ์ทางนิเวศวิทยาอย่างละเอียด และได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถปลูกป่าใหม่ได้หลายร้อยเฮคเตอร์ในคราวเดียว ด้วยการปลูกผ่านระบบ GPS และระบบการปลูกแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ และยังมีนวัตกรรมที่เรียกว่า Cocoon ออกแบบมาปกป้องต้นอ่อนในช่วงปีแรกที่สำคัญในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ Land Life Company ยังทำการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ต้นไม้ได้เติบโตในที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรมด้วย [4]
.
3. TerViva
ทำการปลูกต้นหยีน้ำ (Millettia pinnata) บนพื้นที่การเกษตรด้อยคุณภาพ ซึ่งหยีน้ำเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แห้งแล้ง ใช้ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ในเมล็ดมีน้ำมันใช้ผลิตไบโอดีเซลได้เช่นเดียวกับสบู่ดำ โครงการปัจจุบันคือการสร้างโครงการนำร่องและขนาดเชิงพาณิชย์ในฮาวายและฟลอริดา ซึ่งเหมาะกับการปลูกต้นหยีน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนสำคัญ เช่น The Yield Lab และ Elemental Excelerator [5]
.
4. F3 Life
บริษัทนี้เน้นนวัตกรรมด้านการเงิน ซึ่งต่างจากรายอื่นๆ ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับเกษตรกรรายย่อยในประเทศเคนยา และเป็นผู้ชนะรางวัลปฏิบัติการนวัตกรรมระดับโลกสำหรับการเงินด้านภูมิอากาศ (Global Innovation Lab for Climate Finance) และนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก UNDP [6]
.
สำหรับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค คือ บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากกิจกรรมการฟื้นฟูป่า หรือให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่า ตัวย่างของบริษัทกลุ่มนี้ เช่น Guayakí ซึ่งขายเครื่องดื่มที่ทำจากเยอร์บา มาเต ที่ปลูกในป่าฝนเขตร้อนแอตแลนติก มาเต หรือชาบราซิล เป็นพืชพื้นเมืองในอเมริกาใต้ ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำในอาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และปารากวัย เป็นพืชที่นิยมนำมาทำเครื่องดื่ม มีสรรพคุณขับปัสสาวะ แก้อาการเมื่อยล้า ในยุโรปนิยมดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อลดน้ำหนัก เพราะทำให้เบื่ออาหาร
.
นอกจากนี้ยังมี Tentree บริษัทเครื่องแต่งกาย มีเจตนารมณ์ที่จะปลูกต้นไม้ 10 ต้น เมื่อขายสินค้าได้ 1 ชิ้น และ Ecosia ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาออนไลน์ ใช้ผลกำไรเพื่อปลูกต้นไม้
.
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของคนที่รู้จักใช้ประโยชน์จากการคืนชีวิตใหม่ให้กับป่าของโลก ยังมีธุรกิจอีกมากมายที่เกาะกระแสนี้ ที่ซับซ้อนน้อยที่สุดคือธุรกิจรับจ้างปลูกสวนป่า เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของป่าที่ปลูกขึ้นมาเองอย่างเป็นระบบ และถูกกฎหมาย โลกได้ระบบนิเวศที่แข็งแกร่งขึ้น มนุษย์ก็มีกินมีใช้ และเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้โดยไม่ต้องขูดรีดธรรมชาติ
.
เศรษฐกิจการฟื้นฟูจึงเป็นช่องทางทำกินแบบใหม่ที่ดีต่อโลก ดีต่อเรา และก้าวหน้าไม่ล้าสมัย ในยุคที่ใครต่อใครอยู่ในกระแสสำนึกของการพิทักษ์โลก
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   น้อมรำลึ...
13/10/2020

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า แอดมินเพจสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
30/09/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
บ่อขนาดไหน คิดราคาเท่าไรบ้าง วันนี้มิสเตอร์บาดาลจะพาไปดูครับ
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่...
28/09/2020

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

ข่าว : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่ง ข้อมูลข่าวและที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200928155707906

25/09/2020
25/09/2020
24 กันยายน “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบ...
24/09/2020

24 กันยายน “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ทางด้านสาธารณสุข การผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดจังหวัดยะลา
ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
และเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดู...
22/09/2020

ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post
11/09/2020

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post

27/08/2020
17/08/2020
10/08/2020
Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post
29/07/2020

Photos from สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา's post

กิจกรรมเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา Rosdy Yosef ดอเล๊าะ มาหนิ
25/07/2020

กิจกรรมเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา Rosdy Yosef ดอเล๊าะ มาหนิ

ที่อยู่

Yala
95000

เบอร์โทรศัพท์

+66817520736

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด