สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะล

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะล, หน่วยงานราชการ, 111 หมู่ 5 ถ.ยะลา-สายบุรี ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา, Yala.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala dsd
14/10/2016

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala dsd

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala dsd
05/09/2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala dsd

มอบวุฒิบัตร การทำเครื่องเรือนไม้ ณ.ม.2 บ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา อบรม 31ส.ค 58- 4 ก.ย58
05/09/2015

มอบวุฒิบัตร การทำเครื่องเรือนไม้ ณ.ม.2 บ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา อบรม 31ส.ค 58- 4 ก.ย58

การตัดแบบผ้าบาติก
04/09/2015

การตัดแบบผ้าบาติก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสมาชิกในโครงการฯ ทั้ง 3 จัง...
24/05/2015

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสมาชิกในโครงการฯ ทั้ง 3 จังหวัด ในการแข่งขันทักษะอาชีพ กีฬา และสันทนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 4 ชนิด คือ (1) กีฬาฟุตซอล (2) กีฬาวอลเล่ย์บอล (3) กีฬาเซปักตะกร้อ (4) กีฬาพื้นบ้าน โดยเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความมั่นใจในการทำงาน และส่งเสริมความรักความ สามัคคีระหว่างข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และเยาวชน อันเป็น เป้าหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้รับการฝึกที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ซึ่งผลการจัดแข่งขันกีฬาและสันทนการในชนิดต่างๆ สรุปผลดังนี้
1. กีฬาฟุตซอล
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี
: รองเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา
: รองเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส
2. กีฬาวอลเล่ย์บอล
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี
: รองเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส
: รองเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา
3. กีฬาเซปักตะกร้อ
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี
: รองเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส
: รองเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา
4. กีฬาพื้นบ้าน
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี
: รองเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส
: รองเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดก...
24/05/2015

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันทักษะอาชีพ กีฬา และสันทนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการจัดแข่งขันทักษะอาชีพและกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนนอกระบบสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ทั้งศูนย์ฝึกอาชีพฯ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้ร่วมทำการแข่งขันทักษะอาชีพในสาขาที่ฝึกอบรม ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่ออิฐ และช่างไม้เครื่องเรือน ให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ ภาครัฐฯ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชายแดนใต้. (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส) และหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิราชพระชานุเคราะห์ฯ ทั้งนี้มีนายปรีชา แก้วเกื้อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา, นายสุชีพ สว่างชูลอย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี, นางทิวาพร กาญจนกิติกุล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส, นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41, หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง , คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้เข้าฝึกอบรม ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เข้าร่วมในงานฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ซึ่งผลการจัดแข่งขันทักษะอาชีพในด้านต่างๆ สรุปผลดังนี้
1. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี
2. สาขาช่างไฟฟ้า
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา
3. สาขาช่างก่อสร้าง (ช่างก่ออิฐ)
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส
4. สาขาช่างก่อสร้าง (ช่างไม้เครื่องเรือน)
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบ...
21/05/2015

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายนิยม สองแก้ว เป็นประธาน มีตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบัณฑิตแรงงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ได้ชี้แจงขอความร่วมมือในการติดตามกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอาชีพกับบัณฑิตแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:00 น. นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมหั...
19/05/2015

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:00 น. นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และเวลา 10.00 น. หัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเข้าตรวจเยี่ยม ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินทรายะลาก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รอง.เลขา ศอ.บต...
11/05/2015

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รอง.เลขา ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันทักษะอาชีพและกีฬาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการจัดแข่งขันทักษะอาชีพและกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนนอกระบบสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ทั้งศูนย์ฝึกอาชีพฯ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้ร่วมทำการแข่งขันทักษะอาชีพในสาขาที่ฝึกอบรม ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างก่อสร้างให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ ภาครัฐฯ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชายแดนใต้. (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส) และหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิราชพระชานุเคราะห์ฯ ทั้งนี้มีนายปรีชา แก้วเกื้อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา, นายสุชีพ สว่างชูลอย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี, นางทิวาพร กาญจนกิติกุล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง และคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมในงานฯ ดังกล่าว และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ได้จัดทำการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสมาชิกในโครงการฯ ทั้ง 3 จังหวัด จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความมั่นใจในการทำงาน และส่งเสริมความรักความ สามัคคีระหว่างข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และเยาวชน อันเป็น เป้าหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อ.เมือง จ.ปัตตานี

ซึ่งผลการจัดแข่งขันทักษะอาชีพในด้านต่างๆ สรุปผลดังนี้
1. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี
2. สาขาช่างไฟฟ้า
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา
3. สาขาช่างก่อสร้าง (ช่างก่ออิฐ)
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา
4. สาขาช่างก่อสร้าง (ช่างไม้เครื่องเรือน)
: ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสายัณห์ อินทร์ภัทดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเก...
05/05/2015

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสายัณห์ อินทร์ภัทดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ โดยมีนายจมร กิ้มสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจากนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาให้ร่วมในพิธี และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการจากส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายสายัณห์ อินทร์ภัทดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีปิดมอบวุฒิบัตรและมอบชุดเครื...
23/04/2015

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายสายัณห์ อินทร์ภัทดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีปิดมอบวุฒิบัตรและมอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 สาขาการประกอบอาหารไทย ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรบรวมทั้งสิ้น 31 คน โดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 30 คน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในพิธีปิดครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชกา...
21/04/2015

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2558 โดยมีนายสายัณน์ อินทรภักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จำกัด ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความ...
08/04/2015

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ซึ่งมีนางสาววลชฎา สิทธิวรการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2558 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ โรงแรมปาร์ควิว ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

24/03/2015

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิษัติหน้าที่และผู้ดูแล

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะอนุชนนานาชาติ  (Youth With A Mission) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี Miss Rebecca Gibbons ...
05/03/2015

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะอนุชนนานาชาติ (Youth With A Mission) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี Miss Rebecca Gibbons , นางสาวละมุล บัวศรี และนางสาวรัชนู กูลกิล เจ้าหน้าที่คณะอนุชนนานาชาติ ได้เข้าพบนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อขอทราบภารกิจการให้บริการ ตามภารกิจของหน่วยงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกของผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนที่เป็นกำลังแรงงานได้ทราบและร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในพื้นที่โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ต่อไป

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วา...
02/03/2015

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน) และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2558 โดยมีนายเจริญ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการสำกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามต้องการของสถ...
19/02/2015

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามต้องการของสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สาขาการจัดการคลังสินค้า ซึ่งมีรศ.วนิดา รัตนมณี และ ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพันธ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการสำกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ และร่วมพิธีเปิด และมีเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 75 คน ณ ห้องประชุม บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินหลักสูตรการฝึกพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงกา...
18/02/2015

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินหลักสูตรการฝึกพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงการโครงการฝึกอาชีพพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายสายัณห์ อินทร์ภัทดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายเกียรติศักดิ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ และร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบว...
13/02/2015

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม บริษัท พิธานพาณิช์ จำกัด สาขายะลา ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2558 ณ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน

11/02/2015

บรรยากาศช่วงเช้าของการเตรียมความพร้อมของร่างกายหลังจากการเข้าแถวเคารพธงชาติผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่น ที่1และ2 /2558

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบว...
10/02/2015

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาทีมงาน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เข้ารับการทด...
10/02/2015

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ จำนวน ๑๕ คน ณ อู่จำรัส ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และมีการสัมภาษณ์แก่รายการไข่นุ้ยมาแว้วว ทางช่องททบ.5 ออกอากาศเวลา 05.45 - 06.00 น.ทุกวันอังคารและวันเสาร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม ตาม...
09/02/2015

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2558 ดำเนินการฝึกอบรม ณ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และมีผู้รับการฝึกจำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ค...
06/02/2015

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยฮาลาล ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ.อาคารเอนกประสงค์ตาดีกาอีกอมาตุลดีนะ บ้านปาแล ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ( พท.จชต.ระดับ 1) โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอำเภอรามันและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายกู้เกียรติ คงกระพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ...
05/02/2015

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายกู้เกียรติ คงกระพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายบุญเติม รองเลื่อน นายอำเภอธารโต กล่าวต้อนรับรองผู้ว่า ฯ และเจ้าหน้าที่จากศูพย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาร่วมในโครงการ ณ วัดคงคานิมิต(วัดวังไทร) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala dsd
03/02/2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา yala dsd

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าพบปะพนักงานผุ้เข้ารับการฝึก บริษัท มาร์เด็ด จำกัด ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาทีมงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการฝึกอบรม ณ บริษัท มาร์เด็ด จำกัด ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และได้ตรวจเยี่ยมภายในบริษัท มาร์เด็ด จำกัด

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าพบปะพนักงานผุ้เข้ารั...
03/02/2015

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าพบปะพนักงานผุ้เข้ารับการฝึก บริษัท มาร์เด็ด จำกัด ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาทีมงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการฝึกอบรม ณ บริษัท มาร์เด็ด จำกัด ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และได้ตรวจเยี่ยมภายในบริษัท มาร์เด็ด จำกัด

ที่อยู่

111 หมู่ 5 ถ.ยะลา-สายบุรี ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

073203222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวันที่24/10/61มีใครบ้างครับ??