Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ
(6)

DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ 14 Eylül 2004 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da kurulan Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, vatanımızi emperyalist Komünist Çin hakimiyetinden hürriyetine kavuşuncaya kadar Doğu Türkistan halkı adına hak ve hukukunu koruyan, Doğu Türkistan Cumhuriyeti adına hareket eden tek yetkili organdir. Mezkur hükümeti’nin esas görevi bütün dünyadaki demokratik, hukuk ve sulh ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı olan Devletlerle, BM öncülüğündeki bütün milletlerarası teşkilatlarla, uluslar arası insan hakları teşkilatları ile işbirliği halinde onların desteğini temin etmek, emperyalist komünist Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan halkına karşı yürütmekte olduğu devlet terörizmine karşı mücadele etmek, vatanımız Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını sağlamaktan ibarettir. Anwar Yusuf Turani, Kurucu ve Başbakan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Devlet Anayasasi Bu anayasa 1949 yılında komünist Kızıl Çin Devleti tarafından işgal edilen Doğu Türkistan’dan kaçarak dünyanın çeşitli yerlerinde sürgünde yaşamaya mecbur kalan Doğu Türkistanlı muhacirlerin ortak milli iradesiyle hazırlanmıştır. İşbu anayasa; Doğu Türkistan halkının ve onların evlatlarının hürriyet içinde yaşamalarını sağlayıcı önlemleri almak ve işgal altında yaşayan halkımıza, hürriyetimize kavuştuğumuzda onların önünde nelerin beklediğini göstermeyi hedeflemektedir. BÖLÜM 1: DEVLETİN İSMİ, NİTELİKLERİ, BAYRAĞI, FORSU, İSTİKLAL (DEVLET) MARŞI, MİLLET MARŞI, RESMİ DİLİ, DİNİ VE BAŞKENTİ Madde 1: Devletin ismi: Doğu Türkistan Cumhuriyeti’dir Madde 2: Devletin Niteliği: Demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal üniter hukuk devlettir. Doğu Türkistan Devleti’nin toprak bütünlüğü bölünemez ve milletinin milli birliği parçalanamaz ve teşebbüs edilemez. Madde 3: Devletin Bayrağı: Ayyıldızlı Gökbayraktır. Madde 4: Devletin Arması: Hilal yayının sağında ve solunda dokuzar adet nokta olan, hilalin ortasında stilize edilerek yazılan, “Bismillahhirrahmanirrahim”; hilal yayının kesiştiği yerde üç yıldız ve altta noktaları bağlayan kurdeleden ibarettir. On sekiz nokta, Doğu Türkistan’da yaşayan on sekiz Türk boyunu temsil etmekte, üç yıldız ise tarihte Doğu Türkistan’da kurulan Göktürk, Karahanlılar, ve Uygur devletlerini sembolize etmektedir. Madde 5: Devletin istiklal ve mili marşları: Devletin İstiklal Marşı l933 yılında Mehmet Ali Tohtu Haci Tevfik tarafindan yazılan ve Doğu Türkistanlılar tarafından okunan “Kurtuluş Yolunda” adlı şiirdir. Devletin Millet Marşı; “Tarihten Önce Biz Vardık, Tarihten Sonra Yine Biz” başlıklı mısralarıdır. Madde 6: Devlet Dili, Dini ve Başkenti: Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin devlet dili: Uygur Türkçesidir. Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi de milli dil olarak kullanılır. Dini: İslamdır. Devlet, diğer dinlere de saygı gösterir, korur, her türlü dini haklarını teminat altına alır. Devletin başkenti: Urumçi’dir. Madde 7: Anayasanın yukarıda vaaz olunan, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddeleri kesinlikle değiştirilemez ve değiştirmek için teklif verilemez ve teşebbüs dahi edilemez. BÖLÜM 2: DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ Madde 8: 14 Eylül 2004 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da kurulan Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, vatanımız emperyalist Komünist Çin hakimiyetinden hürriyetine kavuşuncaya kadar Doğu Türkistan halkı adına hak ve hukukunu koruyan, Doğu Türkistan Cumhuriyeti adına hareket eden tek yetkili organ olarak kabul edilir. Madde 9: Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti’nin esas görevi; bütün dünyadaki demokratik, hukuk ve sulh ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı olan Devletlerle, BM öncülüğündeki bütün milletlerarası teşkilatlarla, uluslar arası insan hakları teşkilatları ile işbirliği halinde onların desteğini temin etmek, emperyalist komünist Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan halkına karşı yürütmekte olduğu devlet terörizmine karşı mücadele etmek, vatanımız Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını sağlamaktan ibarettir. Madde 10: Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti’nin Bakanları, Başbakan’a bağlı olarak Bakanlar Kurulu’nu oluşturur.Bakanlar kurulunda, hükümet faaliyetine ters hareket eden Bakanlar üç defa uyarılır,bu uyarılara itibar etmedikleri takdirde,bakanlar kurulunun kararı ve devlet başkanının onayı ile başbakan tarafından kabineden çıkarılır. Madde 11: Bakanlar Kurulu yılda bir veya iki defa toplanır, Hükümet Programlarının yürütülmesi hakkında Başbakan bilgi sunar ve Daimi Danışma Kurulu’nun aldığı tavsiye kararlarını müzakere ederek sonuçlandırır. Çin’le siyasi ve ekonomik ilişkisi olan her Doğu Türkistanlı parlamento üyesi ve bakan olamaz. Parlamento ve hükümet üyeleri görev süresince özel olarak Çin’e ve Çin müstemlekelerine gidemezler. BÖLÜM 3: DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN PARLAMENTO SEÇİMİ VE VATANDAŞLIK Madde 12: Parlamento kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısını Parlamento üyeleri içinden 4 yıl süreyle 3/2 oyla adaylar arasından seçer. Parlamento üyelerinin teklifi ile kanunlaşan ve herhangi bir bölgeden demokratik usulle seçilen milletvekillerinden müteşekkil Parlamento olağanüstü haller dışında her dört yılın sonunda 10 Kasım günü açılır ve 11 Kasım günü kapanır. Parlamento, bu anayasanın 18,19 ve 20 maddelerine esasen Parlamento üyeleri seçilir ve Parlamento oluşur. 12 Kasım günü seçilen Parlamento üyeleri yemin ederek vazifelerine başlar. Yeni Parlamentonun oluşumu, hukukları ve üye sayısı kurucu Parlamento tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Madde 13: Doğu Türkistanlılar arasında yurdu işgal edenlerle işbirliği yapan, düşmana veya işgalcilere yardım eden, onlara kolaylık sağladığı bilinenlerin Parlamento üyeliğine seçilmesine izin verilmez. Madde 14: Devletin işgal edilmesi ile ilişkisi olmayan, düşmanlara veya işgalcilerle işbirliği yapmayan, onları korumayan, Doğu Türkistan’da doğan, 7 ecdadına kadar Doğu Türkistan’da yaşayan herkes Doğu Türkistan vatandaşı sayılır. Doğu Türkistan’ın dışında kendini Doğu Türkistanlı hisseden, Doğu Türkistan’ı “ana vatanım” diye kabullenen her muhacir Doğu Türkistan’ın tabii vatandaşıdır. BÖLÜM 4: PARLAMENTO ÜYELERİ Madde 15: Parlamento, seçilen parlamento üyelerinden oluşur. Parlamento üyelerini, 18 yaşını doldurmuş her bir Doğu Türkistan vatandaşı, cinsiyetine bakılmaksızın demokratik usullerle oy vererek seçer. Madde 16: Asker ve emniyet mensupları görevli oldukları müddet içerisinde milletvekili seçilemezler. Ama seçimden en az 3 ay evvel istifa etme şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar. Madde 17: Devlet sınırları dahilinde her 60 bin nüfusa göre bir milletvekili seçilir. Sürgündeki Parlamento için, parlamento üyelerinin yaşadıkları devletlerdeki Doğu Türkistanlılar’ın nüfus sayısına ve onların mevcut durumlarına göre, Kurucu Parlamento tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir. Fakat, Sürgündeki Parlamento üyelerinin sayısı 60 kişiden aşağı olamaz. Madde 18:Parlamento hizmetlileri, Parlamento Başkanı tarafından tayin edilir. Madde 19:Parlamento üyeleri içinde vefat eden veya herhangi bir sebeple vazifesinden ayrılanların yerine Parlamento kararı gereğince belirlenen müddet içinde, seçildikleri seçim bölgelerinde yapılacak ara seçimle seçilirler. Ancak, sürgündeki parlamento üyesi için bulundukları ülkedeki Doğu Türkistanlılar tarafından yeri doldurulur. BÖLÜM 5: KANUNLAR VE KARARNAMELER Madde 20: Bütün kanunlar Parlamento tarafından müzakere edilerek çıkarılır. Çıkarılan kanunlar üçte iki oy ile kabul edilir. Kabul dilen kanunları Hükümet uygular. Madde 21: Bütün kararnameler Hükümet tarafından çıkarılır. Başbakan bir veya iki Bakan’ı “Hükümet Sözcüsü” diye tayin eder. BÖLÜM 6: PARLAMENTO VE SİLAHLI KUVVETLER Madde 22: Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkumandanıdır. Madde 23: Barış zamanlarında Devlet Başkanı tarafından tayin edilecek tecrübeli ve itibarlı, silahlı kuvvetler içerisinde sevilen ve itimat edilen bir yüksek rütbeli subay, silahlı kuvvetleri sevk ve idare eder. Madde 24:Parlamento; devlet istiklalini koruma doğrultusunda savaş hazırlığı, savaş ilan etme ile dış dünya ile olabilecek anlaşmaları yapma hakkını 3’de 2 oy çoğunluğu ile Hükümet’e verir. BÖLÜM 7: DEVLET BAŞKANI’NKIN SEÇİMİ VE HUKUKLARI Madde 25: Doğu Türkistan’ın bağımsızlık davasına kendisini adayan, Doğu Türkistan halkının istiklali için fedakarlık yapabilen, Üniversite mezunu, Parlamento üyesi olarak seçilen, vatandaşlar arasında sevilen, milli özellikleri taşıyan Türk ırkına mensup her 40 yaşını dolduran Doğu Türkistanlı, Parlamento’nun oy çoğunluğu ile Devlet Başkanı seçilir ve yemin ederek vazifesine başlar. Madde 26: Devlet Başkanının Hukukları : Devlet Başkanı, Başbakanı aday gösterir. Başbakan tarafından sunulan Bakanlar Kurulu’nu tasdik eder. Bakanlığa atanan adayları gerekçe göstererek değiştirilmesi veya görevden alınması hakkında Başbakana yazılı teklif sunar. Devlet Başkanının hastalık, seyahat veya başka nedenlerle vazifesini yerine getiremediği dönemlerde, Parlamento üyesi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Devlet Başkanı’nın sağlığına kavuşmasına veya seyahatten dönüşüne kadar, Devlet Başkanının bütün yetkisine haiz olarak görevini sürdürür. Devlet Başkanı’nın ölümü halinde, Parlamento tarafından yeni Devlet Başkanı seçilene kadar vazifesini sürdürür. Bu madde sürgündeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı için de geçerlidir. Devlet Başkanı, devlet birliğinin sembolüdür. Devlet Başkanı, Parlamento’nun onayladığı kanunları, şartnameleri, beyannameleri ve kararnameleri imzalar, dış ülkelerdeki elçileri tespit eder ve dış ülke elçilerini kabul eder. Adalet Bakanı’nın teklifi ile ağır suçluları affeder, cezayı hafifletir. BÖLÜM 8: BAŞBAKAN’IN SEÇİMİ VE HUKUKLARI Madde 27: Başbakan, Doğu Türkistan’ın bağımsızlık davasına kendini adayan, bu davaya inanan, 40 yaşını doldurmuş, vatandaşlar arasında sevilen, milli özellikler taşıyan, Parlamento üyesi olarak seçilen, Türk ırkına mensup her Doğu Türkistanlı, Doğu Türkistan Devlet Başkanı tarafından Başbakan adayı olarak gösterilir. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nu oluşturur, Devlet Başkanı’nın onayından sonra Parlamento’ya sunar. Parlamento, Hükümet Programını onayladıktan sonra, Bakanlar Kurulu’nu üçte iki oy çoğunluğu ile onaylar. Bu süreç esnasında eski Bakanlar Kurulu görevini sürdürür. Madde 28: Başbakan, Parlamento’ya en az yılda bir defa vatanın genel durumu ve Hükümetin takip ettiği siyaseti hakkında bilgi verir. Ve bir yasama dönemi sona erdikten sonra Doğu Türkistan halkını yeni vekiller seçmek için seçim zamanını belirlemeye, savaş ve barış zamanlarında silahlı kuvvetleri hazır bulundurmaya, Bakanlar Kurulu’nun faaliyetlerini denetlemeye, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara ters faaliyet gösteren Bakanları üç defa uyarmaya ve bu uyarılara uyulmadığı takdirde Devlet Başkanının onayı ile bunları Bakanlar Kurulu’ndan çıkarmaya, kanunların adil olarak icra edilmesine ve vatanın fevkalade hallerinde kanun gücünde kararnameler çıkarmaya, parlamento kararı ile sıkıyönetim ilan etmeye yetkilidir. BÖLÜM 9: PARLAMENTO YETKİLERİ Madde 29: Mezkur Parlamento; bütün kanun ve nizamnameleri çıkarmaya, vergi alma ve tahsilat yasalarıyla ithalat ve ihracaat rejimi yasalarını çıkarmaya mallarını vergilendirmeye, borçları ödemeye, umumun menfaatini kollamaya, genel vergi ile ithal mallardan alınan vergilerin Doğu Türkistan sınırları içinde eşit olarak işlev görecek kanunları çıkarmaya yetkilidir. Parlamento aşağıdaki konularda da yasa çıkarır. Madde 30: Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümetinin dışarıdan borç almasına, iç ve dış ticareti kontrol etmeye, Madde 31: Vatandaşlığa kabul etme,vatandaşlıktan çıkarma, krize sebebiyet verecek banka muamele işlemlerini önlemeye, ve bankalar yasası cıkarmaya Madde 32: Para tedavüle çıkarmaya, değerini korumaya, yabancı para kurlarını ayarlamaya, ölçü ve tartı aletlerini ayarlamaya, Madde 33: Sahte para basan kalpazanları cezalandırmaya, Madde 34: Postahane. hastahane, okullarla, imar ve bayındırlık işlerini yürütmeye, Madde 35: Yazarlar ve sanaatkarları, ilim – irfan sahalarında faaliyet gösterenlerin emek ve kalem haklarını tesbite,mucıtlerin patent haklarını korumaya ve özgür faaliyet göstermelerini teminat altına almaya, Madde 36: Yüksek mahkeme ve diğer alt mahkemeleri kurmaya, Madde 37: Sınırlarda meydana gelecek gasp, talan ve sahtekarlık gibi olayları aydınlatacak yasalar çıkarmaya, yasalara karşı aykırı hareket edenleri cezalandırmaya, Madde 38: Savaş ilan etmek,vatana saldırılara veya saldırma ihtimali olduğunda savunma hazırlığı yapmaya, Madde 39: Silahlı kuvvetleri eğitmek,desteklemek ve ordunun sevk idaresi için yasalar çıkarmak, Madde 40: Devletin üniter yapısını korumak için, devlete karşı ayaklanma ve işgal halinde orduyu göreve çağırma yasası çıkarmaya, Madde 41: Parlamentonun çıkardığı yasalara göre, ordunun organize edilmesi, silahlandırılması, görevlilerin atanması,ve askeri eğitimle ilgili yasa çıkarmaya, Madde 42: Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümeti, herhangi bir daire ve görevliye, bu ana yasa ile bütün yetkilerle yukarıdaki yetkilerin icra edilmesi için gerekli ve uygun olan bütün yasaları uygulama, denetleme ve yürütme yetkisine sahiptir. BÖLÜM 10: VATANDAŞLIK HAKLARI VE PARLAMENTO HAKLARI Madde 43: Parlamento, Doğu Türkistan halkının haklarını,dini inançlarını teminat altına alır ve herkesin inandığı dinde özgürce ibadet etmesini yasaklayan veya düşünce, ifade, toplantı ve gösteri özgürlükleriyle basın-yayın özgürlüklerini kısıtlayan, devlete dilekçe verme özgürlüğünü engelleyen yasalar çıkaramaz. Madde 44: Doğu Türkistan Hükümeti’nin müsaadesi ile, Halkın silah bulundurma ve taşıma özgürlüğü vardır. Madde 45: İşgalcilerle işbirliği yaparak vatanın işgaline vasıta olanlar veya düşmana yataklık edenler suç durumlarına göre mahkeme edilerek cezalandırılırlar. Madde 46: Hiçbir asker veya emniyet mensubu barış zamanında olsun, savaş zamanında olsun ev sahibinin izni ve mahkeme kararı veya savcının yazılı talimatı olmadan, herhangi bir mülkiyete giremez veya mülkiyetine el koyamaz. Madde 47: İnsanların kendileri, evleri. evrakları. nakitleri, taşınır-taşınmaza mevcut malları, makul olmayan aramalara ve el koymalara karşı güvenlik altına olup, bu hakları ihlal edilemez. Madde 48: Savaş halinde veya kamunun tehlikede olduğu zamanlarda,hiç kimse mahkeme kararı veya savcının yazılı talimatı olmadan tutuklanamaz ve suçlanamaz. Hiç kimse aynı suçtan iki defa yargılanamaz. Mahkemece subut olmadan hiç kimse özgürlüğünden ve mülkiyetinden mahrum edilemez, mülkiyeti müsadere edilemez veya bu mülkiyet hakları halka devir edilemez. Madde 49: Bütün suç araştırmalarında suçlanan kimse,tarafsız bir mahkeme tarafından kamu adına yargılanır. Suçluya suçunun niteliği ve sebepleri yüzüne karşı açıklanır. 0layın şahitleri dinlenir, suçlu savunma avukatı tutabilir. Madde 50: Suçludan aşırı kefalet talep olunamaz, aşırı para cezaları da uygulanamaz, ve dahi ağır ve anormal cezalar verilemez. Suçlu ancak, ceza kanunundaki suçuna uyan hükümlerle cezalandırılır. Madde 51: Vatandaşların Anayasada belirlenen hukukları inkar edilemez, verilen hukuklar çiğnenemez, anayasanın belirlediği eşitlik hakları inkar edilemez. Madde 52:Mahkeme usulüne uygun suçlu olduğu anlaşılan suçlunun cezası hariç,kölelik,marabalık,bir sınıfın diğer sınıfa üstünlüğü ve dahi gönülsüz devlete hizmet etmek Doğu Türkistan sınırları dahilinde olamaz, vatandaş da kanun önünde eşittir. BÖLÜM 11: DİĞER YETKİ SINIRLANDIRMALARI Madde 53: Yasa tarafından belirlenen tahsisatlar hariç, Doğu Türkistan Hükümeti tarafından herhangi bir usulsüz harcama yapılmayacaktır. Ancak, devletin güvenliği ve tanıtımı için gerekli fonları harcamak üzere Başbakan nezdinde bulundurmak ve harcamak yetkisine parlamentonun onay ile sahiptir. Parlamento, hükümet tarafından sunulan devletin bir yıllık mali bütçesini oy çokluğu ile onaylar. İlgili bakanlık ve kurumlardan her yıl bütçe harcamalarını, Parlamento teftiş ve kontrol komisyonları vasıtasıyla hesaplarını inceletir. Komisyon azaları milletvekili olup, 3,5,7,9 veya tek rakamlı salt çoğunluklu olup, parlamento azaları arasından oylama ile seçilen milletvekillerinden oluşur. Madde 54: Doğu Türkistan devleti ve hükümeti hiç kimseye soyluluk veya asalet payesi veremez. Kamu görevlileri ve milletvekilleri, parlamentonun izni olmadan hiçbir yerden hediye ve mansıp alamaz. Fakat, devletin milli menfaatine uygun görülen ve şerefiye niteliğinde olan unvan,hediye ve beratları kamu görevlileri,milletvekilleri,aydınlar kabul eder,hatıra babından aldıkları gibi verebilme yetkisine de sahiptirler. BÖLÜM 12: YARGI Madde 55: Doğu Türkistan devletinin adalet sistemi, parlamento tarafından özel olarak çıkarılan yasa ile kurulan ana yasa mahkemesi, yargıtay ve mahkemelerce işlerlik kazanır. Hakimler ve savcılar Adalet Bakanı tarafından yüksek hukuk tahsili yapmış,sicili temiz, halk arasında itibarlı hukukçuları tayin edilirler. Hakim ve savcılar tarafsız, adaletle görevlerini icra ederler. Madde 56: Alt mahkemelerin verdiği karar ve ilamları vatandaşlar yüksek mahkeme olan yargıtayda temiz etme hakkına sahiptir. Madde 57: Doğu Türkistan Hükümeti, ana yasanın ortaya koyduğu bütün yasaların tarafsız olarak icrasından, milletlerarası hukuki anlaşmalardan, Doğu Türkistan Cumhuriyetinin taraf olacağı bütün evrensel hukuki durumların yürütülmesinden sorumludur. Madde 58: Bütün yargılamalar, savcının iddianamesi üzerine tarafsız mahkemelerde yapılır. Madde 59: Doğu Türkistan devletine hıyanet, ancak kendisine karşı savaş açılması veya düşmanlara, işgalcilere bağlılık gösterilmesi,yardım ve yataklık etme ile olur. Bu fiillerin gerçek olması için iki tanığın şahitliği ve tarafsız mahkemede itiraf etmedikçe kimse hıyanetle suçlanamaz. Madde 60: Parlamento hıyanet cezasını onama yetkisine sahiptir. BÖLÜM 13: DEĞİŞİKLİKLER ve DÜZELTMELER Madde 61: Parlamentonun üçte iki oyu ile uygun bulmayacağı bu ana yasanın maddeleri değişebilir. Ancak,a na yasanın başlangıç maddeleri olan 1,2,3,4,5, ve 6.maddeleri değiştirilemez ve değiştirme teklif edilemez. Değiştirilen maddeler karşılıklı olarak ekte gösterilir. Madde 62: İşbu anayasa ve buna uygun çıkarılacak Doğu Türkistan yasaları, devletin yetkisi altında yapılacak anlaşmaların kendi toprağının yüce yasası olarak kabul eder ve hakimler bu yasalaraa göre çalışacaklardır. Milletvekilleri, idari ve adli görevliler yemin ederek bağlılıklarını teyit edecekler ve görevlerine başlayacaklardır. Madde 63: Sürgündeki Doğu Türkistan parlamentosunun azaları her dört yılda bir Ekim ayının ilk haftasında Doğu Türkistanlılar tarafından demokratik usulle gizli oy,açık tasnifle seçilirler. Yeni parlamento Kasım ayının 12.günü, en yaşlı parlamento azasının başkanlığında toplanır ve yemin ederek görevlerine başlarlar. Yeminden sonra parlamento 14. Maddeye göre faaliyetlerini sürdürür. Madde 64: 14 Eylül 2004 tarihinde seçimle işbaşına gelen parlamento azaları, ve bakanlar dört yıl sonraki seçime kadar iş başında kalır ve görevlerine devam ederler. BÖLÜM 14: ANA YASA MAHKEMESİ Madde 65: Ana yasa mahkemesi, Doğu Türkistan parlamentosu tarafından çıkarılan özel kanunla kurulur. Bu mahkeme, yasanın ve yasa gereği çıkarılan kararnamelerin, parlamento nizamnamelerinin şekil ve mahiyetinin anayasaya uygun olup olmadığına bakar.Anayasa Mahkemesi 11 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Kendi aralarından Anayasa Mshkemesi Başkanı ve Başkan Vekili seçer. Madde 66: Anayasa mahkemesi en yüksek mahkeme sıfatıyla,siyasi parti faaliyetlerinin anayasaya uygun olup olmadığına, Cumhuriyet baş savcısının yazılı rapor ve müracaatını inceleyerek karara bağlar. Karar vermezden önce, ilgili partinin başkan veya başkan vekilinin savunmasını alır. Madde 67: Anayasa mahkemesi başsavcının iddianamesi ve parlamentonun onayı ile, devletin milli menfaatini ağır zarara uğratan Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakanları Yüce Divan’da yargılar. Yüce Divanın kararı kesin olup, itiraz edilemez. Madde 68 : İşbu anayasa 14 bölüm 68 Maddeden müteşekkil olup 25.11.2004 tarihinde mezkur hükümetin kurucusu Enver Yüsüf Turani onderliginde Washington ‘da toplanan parlamento üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilerek ilan edildi. Bu anayasanın esas alınacak metni Uygur Türkçesidir.

Mission: Milli Yemin: Ayrilmisun Abdulaziz Mahsum (1899-1982) Millitim milli hemiyet shanidin ayrilmisun, Millitim heq toghra niyet jamidin ayrilmisun, Millitim sap adimiyet sanidin ayrilmisun, Millitim birlik me’iyet yanidin ayrilmisun, Millitim mendin wesiyet qanidin ayrilmisun. Millitim insaniyet meydanidin ayrilmisun, Millitim Islamiyet imanidin ayrilmisun, Millitim heqqaniyet wijdanidin ayrilmisun, Millitim Turaniyet unwanidin ayrilmisun, Millitim hör apiyet dewranidin ayrilmisun. Millitim eghyar üchün hech yol bilen aldanmisun, Millitimni özgiler maymun qilip qollanmisun, Millitim tarixni pak saqlisun, bulghanmisun, Millitim hergiz beqindiliq ücün gollanmisun, Millitim erkin yashash imkanidin ayrilmisun. Millitm bilsun wetenni, qedrini xar etmisun, Bu muqedes jan veten, jananini zar etmisun, Bashqilar “bizning” digen shum sözige iqrar etmisun, “Mushterik dölet” digen yalghanni derkar etmisun, Ana weten Sherqiy Türkistanidin ayrilmisun. Kimge mensup, kimge heqliq, kimge miras bu weten, Esli nesli qani bir, tuqqan uyushqan izchimen, Shubhisiz Uyghur, Qazaq, Qirghiz, Moghul, Tajik bilen, Bu weten turi uruqqa ata miras chimen, Ata miras chimen Turanidin ayrilmisun. Neqeder shanli buyuk erler yetishtürgen weten, Erler ichre turli jewherler yetishtürgen weten, Shanu-shewket ehli göherler yetishtürgen weten, Dahi we danayi rehberler yetishtürgen weten, Arsilan ve qehriman oghlanidin ayrilmisun. Bu weten bagh we gulüstanlar bilen tolghan chimen, Taghu-tüz meydanliri körkem güzel bolghan chimen, Katta xislet zor peziletlerge ornashqan chimen, Yer yüzining jenniti shanli ulugh Turan chimen, Daima jennet nishan bolghanidin ayrilmisun. Weqip mutleq bolmisun aghyar üchün ali weten, Shum ayaqler astida desselmisun ghali weten, Müsteqil, muxtar ötsun her zaman hali weten, Millitimge xas miras bolsun iqbali weten, Erkin azad bextiyar turghanidin ayrilmisun. Millitim bashini aylandurghusi aghyariler, Qan sürtmek birle yürtmek bolghusi mekkariler, Shuningchin türli tozaq, dam qurghusi heyyariler, Bedniyet shum pikirde qollanghuchi her chariler, Millitim bayqap qedem basqanidin ayrilmisun. Esliter jennetni daim wetinim gülzarliri, Höry-ghilmanlerni esletkey chimen dildarliri, Baghu-bostan, gül-gülistanlar ara Gülnarliri, Peyzi rehmet, nazu-nimet, kinizdur esrarliri, Jennetul perdewis meydanidin ayrilmisun. Wetinim tarixi üstun, qedirlik ong-solliri, Arslanlar izliri bilen cheniqqan yolliri, Qehrimanlar üstixanidin qurulghan hulliri, Kimki xa’in bu weten’ge qurusun put qolliri, Erkin azad güllinish jeryanidin ayrilmisun. Esirler gheplet-jahaletlerde qalghan bolsimu, Köz achalmay jahili nadanliqta yatqan bolsimu, Dewirlerdin xaru-zarliqlerge patqan bolsimu, Köp zamanlar zul-mi külpetlerni tartqan bolsimu, Hemde parlaq bextlik dewranidin ayrilmisun. Qolgha kelmes erk mushuktek telmurup turghan bilen, Qayturup bermes bulangchi yalwurup sorighan bilen, Bext izlep kelmigey hangweqip olturghan bilen, Aldinip qalmasliq kerek aldap umundurghan bilen, Heqni öz küchi bilen qolgha alghanidin ayrilmisun. Weten milletni söymek ehli Islam shanidur, Bu heqiqet,bu adalet tengrining permanidur, Bu eniq sir shühbisiz heqqniyet mizanidur, Esli nesli pak, wijdan ehlining jananidur, Janidin ayrilsun, lekin jananidin ayrilmisun.

U.S. Senate approves bill to pressure China over Uighur rights
05/15/2020
U.S. Senate approves bill to pressure China over Uighur rights

U.S. Senate approves bill to pressure China over Uighur rights

The U.S. Senate approved legislation on Thursday calling on President Donald Trump's administration to toughen its response to China's crackdown on its Uighur Muslim minority, the latest push in Washington to punish China as Trump blames Beijing for worsening the coronavirus pandemic.

04/20/2020
Al Jazeera Balkans

Al Jazeera Balkans

Kakva je situacija s Ujgurima i pandemijom COVIDA-19 pitali smo Aydin Anwar, komunikacijsku menadžericu kampanje "Spasite Ujgure".

04/13/2020
AzerFreedom TV

AzerFreedom TV

Azərbaycan xalqının düzgün məlumatlandırılması, tərəfsiz informasiya ilə təmin olunması, heç bir partiyanın və ya konkret şəxsin təsiri altında olmadan!!!

04/07/2020
AzerFreedom TV

AzerFreedom TV

6.4.20: Mühacir hökümətinin Prezidenti Ənvər Yusif Turani: ŞƏRQİ TÜRKİSTAN

03/19/2020
NowThis Politics

NowThis Politics

‘It comes from China. I wanna be accurate.’ — Trump responded to this reporter calling out his use of ‘the Chinese Virus’ to refer to the novel coronavirus, which has swept the globe

02/28/2020
NowThis Politics

NowThis Politics

Millions of Uyghurs and Turkic Muslims are being imprisoned in China, and it's only getting worse. Here's what we know about this cultural genocide

02/21/2020
CNN Replay

CNN Replay

A woman is protecting herself and her granddaughter with coronavirus cases on floors above and below her. Another has “started to lose count” of the days she’s been in her apartment. Here's a look at life under lockdown in China amid the outbreak.
https://cnn.it/2wvUQ8R

01/07/2020
Nebevi Çözüm Cemiyeti - NÇC

Nebevi Çözüm Cemiyeti - NÇC

Berlin'den Doğu Türkistan'a Net Bir Destek!

Berlin'de yaşayan Müslümanlar, Çin tarafından Doğu Türkistan'da ki soykırım ve asimilasyona karşı din kardeşlerine net bir şekilde destek verdiler. Saat 13:00'de Bebelplatz'da toplanan Müslümanlar yapılan basın açıklamasının ardından Çin Konsolosluğu'na yürüdüler. Dikkat çeken nokta ise bütün cemaatlerin bir araya gelerek sloganların da birlik ve beraberliğe vurgu yapıp yöneticileri göreve cağırmalarıydı. Çin Konsolosluğu'na varıldığında ise sayıları binleri aşan Müslümanlar bir açıklama daha yapıp son derece düzenli bir şekilde dağıldılar.

YouTube: https://youtu.be/hXGHIFNyrbY

#NÇC #Berlin

12/11/2019
DTCSH 15. KURULUŞ YIL DÖNEMI ANMA TÖRENI ش.ت.ج. سۈرگۈن ھۆكۈمىتىنىڭ 15 - يىللىغىنى خاتىرلەش مۇراسىمى

DTCSH 15. KURULUŞ YIL DÖNEMI ANMA TÖRENI ش.ت.ج. سۈرگۈن ھۆكۈمىتىنىڭ 15 - يىللىغىنى خاتىرلەش مۇراسىمى

شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى سۈرگۈن ھۆكۈمىتى قۇرۇلغانلىغىنىڭ 15 - يىللىغىنى خاتىرلەش مۇراسىمى DOĞU TÜRKISTAN CUMHURIYETI SÜRGÜN HÜKÜMETI’NIN 15. KURUŞ YIL DÖN...

10/27/2019
Milli Yorum

Milli Yorum

Azerbaycan Milletvekili Sayın Ganire PAŞAYEVA'nın konuşması

Milli Yorum

10/26/2019
BBC URDU

BBC URDU

چین میں غائب ہوتی داڑھیاں اور مسجدیں۔۔ 🧔🏻🇨🇳🕌

10/11/2019
İbrahim Sadak

İbrahim Sadak

Türkiye-ABD Arasında Güvenli Bölge Mücadelesi

10/06/2019
Ülkü Ocakları

Ülkü Ocakları

Başbuğumuz Alparslan Türkeş: Türk Milleti olarak hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin delinmemesi, batmaması lazım.
Hangi partiden olursak olalım, Devletimize sahip çıkmalıyız.
Allah kimseyi Devletsiz bırakmasın.

10/06/2019
Tümyad

Maşallah! Allah sizlerden razi olsun aziz soydaşlarim.

Burası Türk Yurdudur ,burası Sadıklar ülkesidir Türk Milleti" nin tarihi düşmanı işgalci çin devleti"nin adı tüm tramvay duraklarından silinsin !! biriniz arap ,biriniz çin , biriniz rus , biriniz batı uşaklıgına devam etsin biz Türk"üz ve sadece Türk"lük için yaşarız.

10/05/2019
Tümyad

Tümyad

Burası Türk Yurdudur ,burası Sadıklar ülkesidir Türk Milleti" nin tarihi düşmanı işgalci çin devleti"nin adı tüm tramvay duraklarından silinsin !! biriniz arap ,biriniz çin , biriniz rus , biriniz batı uşaklıgına devam etsin biz Türk"üz ve sadece Türk"lük için yaşarız.

10/02/2019
CNA

CNA

A look at China's newest missiles, including a nuclear-capable one, in its biggest ever military parade in Tiananmen Square to mark 70 years since the founding of the People's Republic of China.

(Video: Reuters)

09/27/2019
TGRT Haber

TGRT Haber

Çin’in Müslüman Uygur Türklerine uyguladığı zulmü sürüyor. Pekin yönetiminin gözleri bağlı ayakları zincirli yüzlerce Uygur Türkünü toplama kampına gönderdiği görüntüler büyük tepki çekti.

09/06/2019
شەرقى تۈركىستان سۈرگۈن ھۆكۈمىتى قانداق قۇرۇلدى؟ How ETGIE Was Set Up? D.T.S. Hükümeti Nasil Kuruldu?

شەرقى تۈركىستان سۈرگۈن ھۆكۈمىتى قانداق قۇرۇلدى؟ How ETGIE Was Set Up? D.T.S. Hükümeti Nasil Kuruldu?

:شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى سۈرگۈن ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ تارىخى ئارقا كۆرۈنىشى ھەققىدە ھۆججەتلىك فىلىم سۈرگۈندى ھۆكۈمەت، قاچان، قەيردە، نىمە ئۈچۈن، قانداق شاراي...

08/31/2019
Sinan Ateş

Sinan Ateş

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezimizin yeni hizmet binasının açılışında yapmış olduğum konuşma

08/24/2019
Çinliler tarifinden cezaevinde hamile kalan Uygur kızları

Çinliler tarifinden cezaevinde hamile kalan Uygur kızları

bizim namusumuz olan Uygur Türk kızları şahitlik ediyor gördüklerini ve yaşadıklarını söylüyor gerçekten bu cezaevlerinde kendini infaz eden ve hamile kalan ...

08/20/2019
Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükûmeti Kurucu ve Başbakanı Enver Yusuf Turani onuruna, Türk Dünyası Platformu ve Strateji Enstitüsü organizasyonu ile düzenlenen Doğu Türkistan Zirvesi Süleymaniye Darüzziyafe'de gerçekleşti.

Türk Dünyası Doğu Türkistan Zirvesinde Buluştu

Gök Bayrak ile Al Bayrak Istanbul da buluştu.
Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükûmeti Kurucu ve Başbakanı Enver Yusuf Turani onuruna, Türk Dünyası Platformu ve Strateji Enstitüsü organizasyonu ile düzenlenen Doğu Türkistan Zirvesi Süleymaniye Darüzziyafe'de gerçekleşti.
Doğu Türkistan Cumhuriyeti Kurucu ve Başbakanı Enver Yusuf Turani önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Türkistan davasının tarihi süreci, yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi. ''Uzun yıllar zalim Çin zulmüne maruz kalarak, dini ibadetlerimizi yapamıyoruz, 20 yaşından önce dini eğitim veremiyoruz, anadilde eğitim gibi en temel insani görevlerimizi yerine getirmemiz engelleniyor. Ekonomik ve askeri baskı altındayız, işkencelere maruz kalıyoruz, anne karnındaki bebekler öldürülüyor, lailaheillallah demek bile yasak, evde çocukların yanında ibadet etmek yasak, yıllarca suçsuz yere yıllarca Çin hapishanelerinde tutulan vatandaşlarımız var. Adeta açık hapishanedeyiz, hicret etme hakkından bile mahrumuz. Dünya bu zulümlere seyirci olduğu gibi Türk ve Islam Dünyası da seyirci kalmaktadır. Çin nükleer denemelerini bizim topraklarımızda yapıyor. Büyük bir asimilasyon ile karşı karşıyayız, Çin dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

Doğu Türkistan sorunu bütün Türk-Islam Dünyasının sorunu olarak ele alınmalı ve bize daha fazla destek verilmelidir. Doğu Türkistan 1.828.000 km2 toprağa ve 40 milyon nûfüsa sahip. Bunların 35 milyonu Müslüman Uygur Türkü, geri kalan ise, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar ve diğer gruplardan oluşmaktadır. Bize sadece Türkiye sahip çıkmakta fakat, yeterli olmamaktadır. Daha fazla diplomatik, siyasi, ekonomik destek verilmelidir. 2004 yılında sürgün hükümetini ABD’de kurduk, bunu Türkiye de kurmak istedik ama mümkün olmadı, Türkiye’de her ilde temsilcilikler açacağız, Türk kardeşlerimizin dua ve desteklerini bekliyoruz'' dedi. Konuşma sonunda Doğu Türkistan Marşını okuması duygulu anlara sahne oldu. "Mücadelemiz bağımsız Doğu Türkistan Devletini kurana kadar devam edecektir" diyerek sözlerini noktaladı.

Türk Dünyasından gelen konuklar sırasıyla Doğu Türkistan ile ilgili duygu vedüşüncelerini aktardılar. Soru-cevap bölümünün ardından belirlenen yol haritasından sonra program sona erdi.
Programa, Strateji Enstitüsü Başkanı Şener Mengene, Türk Dünyası Platformu Başkanı Hanifi Çakır, Ahıska Türkü ve Şahlanış Hareketi Başkanı Murat Altun, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Saadet Pınar Yıldırım, Irak Türkmen Insan Hakları Derneği Nefi Demirci, 23.Dönem Ak Parti Milletvekili ve Satuk Buğra Han Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Erbay, Rumeli Balkan Güç Birliği Platformu Başkanı Recep Osman Erdoğan, Tatar Sanayici ve Iş Adamları Derneği Başkanı Ali Ilkbaş, BBP eski Istanbul Teşkilat Başkanı Mehmet Akın, POLEM Başkanı Mustafa köksal, Prof. Dr. Ferman Demirkol, Em.Binbaşı ve Stratejist Suat Gün, Adil Koçalan ve Yavuz Yılmaz, Gazeteci Fethi Akar, Gazeteci Ahmet Salman, Gazeteci Salih kaygın ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

08/15/2019
世界需要真善忍

世界需要真善忍

習匪近平已於中正紀念堂前就地正法!注:习你还没有看到这是民众对你的不满,你还在等什么,还不解体中共,难道你要等到与中共一起陪葬吗?!!!转自:推特 郭宝胜 Baosheng Guo

08/08/2019
ÜLKÜCÜ

ÜLKÜCÜ

TÜRK topraklarında, TÜRK milliyetçiliğinden başka bir milliyetçilik olamaz! #Başbuğ Alparslan Türkeş

Kashmir in communications blackout
08/06/2019
Kashmir in communications blackout

Kashmir in communications blackout

It's impossible to know how people are reacting to India's revocation of special status for the region.

Address

Fairfax, VA
22033

General information

Istiklal Marşi Mohamhad Ali Tevpik (1900-1936) Kurtulush yolida sudek aktı bizning kanimiz, Sen üçün ey yurtimiz bolsun pida bu canimiz. Kan keçip hem can berip ahir kutuldurduk seni, Kalbimizde kutkuzuşka bar idi imanimiz. Yar hemdem boldi bizning himmitimiz sen üçün, Dunyani soriğan idi ötken uluğ ecdadimiz. Yurtumuz biz yüz-közüngni kan bilen pakizliduk, Emdi heç kirletmigeymiz çünki Türktur namimiz. Atilla, Cin’giz, Tömür Dunyani Titretken idi, Kan berip nam alimiz biz ularning ewladibiz. Çikti can hem akti kan düşmendin alduk intikam, Yaşisun heç ölmisun parlansun istikbalimiz. MİLLİ MARŞ Mohamhad Ali Tevpik Tarixtin ewwel biz iduq, tarixtin songre yene biz, Qelbimizde wijdanimiz, bu bizning imanimiz. Türk biz, ana yurtimizning köksi biz tuch suferi, Bash kesilse qaytmas basqan izidin Türk erliri. Yurtimizning altunidur taghi birle tashliri, Her birimiz bir arslandur, bu wetenning yashliri. Yurtimiz üchün qurbandur yashlirimizning bashliri, Imani issiq qani, ularning yoldashliri. Ordimiz hem yurtimiz, meshhur Türkdur namimiz, Dinimiz, imanimiz, bu bizning wijdanimiz. Yurtimiz Türkning yurti, biz uning qurbanimiz, Bayriqimiz kök bayraq ottursida ay-yultuz.

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti:

Our Story

DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ 14 Eylül 2004 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da kurulan Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, vatanımızi emperyalist Komünist Çin hakimiyetinden hürriyetine kavuşuncaya kadar Doğu Türkistan halkı adına hak ve hukukunu koruyan, Doğu Türkistan Cumhuriyeti adına hareket eden tek yetkili organdir. Mezkur hükümeti’nin esas görevi bütün dünyadaki demokratik, hukuk ve sulh ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı olan Devletlerle, BM öncülüğündeki bütün milletlerarası teşkilatlarla, uluslar arası insan hakları teşkilatları ile işbirliği halinde onların desteğini temin etmek, emperyalist komünist Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan halkına karşı yürütmekte olduğu devlet terörizmine karşı mücadele etmek, vatanımız Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını sağlamaktan ibarettir. Anwar Yusuf Turani, Kurucu ve Başbakan DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ DEVLET ANAYASASI

Bu anayasa 1949 yılında komünist Kızıl Çin Devleti tarafından işgal edilen Doğu Türkistan’dan kaçarak dünyanın çeşitli yerlerinde sürgünde yaşamaya mecbur kalan Doğu Türkistanlı muhacirlerin ortak milli iradesiyle hazırlanmıştır. İşbu anayasa; Doğu Türkistan halkının ve onların evlatlarının hürriyet içinde yaşamalarını sağlayıcı önlemleri almak ve işgal altında yaşayan halkımıza, hürriyetimize kavuştuğumuzda onların önünde nelerin beklediğini göstermeyi hedeflemektedir. BÖLÜM 1: DEVLETİN İSMİ, NİTELİKLERİ, BAYRAĞI, FORSU, İSTİKLAL (DEVLET) MARŞI, MİLLET MARŞI, RESMİ DİLİ, DİNİ VE BAŞKENTİ Madde 1: Devletin ismi: Doğu Türkistan Cumhuriyeti’dir Madde 2: Devletin Niteliği: Demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal üniter hukuk devlettir. Doğu Türkistan Devleti’nin toprak bütünlüğü bölünemez ve milletinin milli birliği parçalanamaz ve teşebbüs edilemez. Madde 3: Devletin Bayrağı: Ayyıldızlı Gökbayraktır. Madde 4: Devletin Arması: Hilal yayının sağında ve solunda dokuzar adet nokta olan, hilalin ortasında stilize edilerek yazılan, “Bismillahhirrahmanirrahim”; hilal yayının kesiştiği yerde üç yıldız ve altta noktaları bağlayan kurdeleden ibarettir. On sekiz nokta, Doğu Türkistan’da yaşayan on sekiz Türk boyunu temsil etmekte, üç yıldız ise tarihte Doğu Türkistan’da kurulan Göktürk, Karahanlılar, ve Uygur devletlerini sembolize etmektedir. Madde 5: Devletin istiklal ve mili marşları: Devletin İstiklal Marşı l933 yılında Mehmet Ali Tohtu Haci Tevfik tarafindan yazılan ve Doğu Türkistanlılar tarafından okunan “Kurtuluş Yolunda” adlı şiirdir. Devletin Millet Marşı; “Tarihten Önce Biz Vardık, Tarihten Sonra Yine Biz” başlıklı mısralarıdır. Madde 6: Devlet Dili, Dini ve Başkenti: Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin devlet dili: Uygur Türkçesidir. Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi de milli dil olarak kullanılır. Dini: İslamdır. Devlet, diğer dinlere de saygı gösterir, korur, her türlü dini haklarını teminat altına alır. Devletin başkenti: Urumçi’dir. Madde 7: Anayasanın yukarıda vaaz olunan, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddeleri kesinlikle değiştirilemez ve değiştirmek için teklif verilemez ve teşebbüs dahi edilemez. BÖLÜM 2: DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ Madde 8: 14 Eylül 2004 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da kurulan Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, vatanımız emperyalist Komünist Çin hakimiyetinden hürriyetine kavuşuncaya kadar Doğu Türkistan halkı adına hak ve hukukunu koruyan, Doğu Türkistan Cumhuriyeti adına hareket eden tek yetkili organ olarak kabul edilir. Madde 9: Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti’nin esas görevi; bütün dünyadaki demokratik, hukuk ve sulh ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı olan Devletlerle, BM öncülüğündeki bütün milletlerarası teşkilatlarla, uluslar arası insan hakları teşkilatları ile işbirliği halinde onların desteğini temin etmek, emperyalist komünist Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan halkına karşı yürütmekte olduğu devlet terörizmine karşı mücadele etmek, vatanımız Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını sağlamaktan ibarettir. Madde 10: Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti’nin Bakanları, Başbakan’a bağlı olarak Bakanlar Kurulu’nu oluşturur.Bakanlar kurulunda, hükümet faaliyetine ters hareket eden Bakanlar üç defa uyarılır,bu uyarılara itibar etmedikleri takdirde,bakanlar kurulunun kararı ve devlet başkanının onayı ile başbakan tarafından kabineden çıkarılır. Madde 11: Bakanlar Kurulu yılda bir veya iki defa toplanır, Hükümet Programlarının yürütülmesi hakkında Başbakan bilgi sunar ve Daimi Danışma Kurulu’nun aldığı tavsiye kararlarını müzakere ederek sonuçlandırır. Çin’le siyasi ve ekonomik ilişkisi olan her Doğu Türkistanlı parlamento üyesi ve bakan olamaz. Parlamento ve hükümet üyeleri görev süresince özel olarak Çin’e ve Çin müstemlekelerine gidemezler. BÖLÜM 3: DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN PARLAMENTO SEÇİMİ VE VATANDAŞLIK Madde 12: Parlamento kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısını Parlamento üyeleri içinden 4 yıl süreyle 3/2 oyla adaylar arasından seçer. Parlamento üyelerinin teklifi ile kanunlaşan ve herhangi bir bölgeden demokratik usulle seçilen milletvekillerinden müteşekkil Parlamento olağanüstü haller dışında her dört yılın sonunda 10 Kasım günü açılır ve 11 Kasım günü kapanır. Parlamento, bu anayasanın 18,19 ve 20 maddelerine esasen Parlamento üyeleri seçilir ve Parlamento oluşur. 12 Kasım günü seçilen Parlamento üyeleri yemin ederek vazifelerine başlar. Yeni Parlamentonun oluşumu, hukukları ve üye sayısı kurucu Parlamento tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Madde 13: Doğu Türkistanlılar arasında yurdu işgal edenlerle işbirliği yapan, düşmana veya işgalcilere yardım eden, onlara kolaylık sağladığı bilinenlerin Parlamento üyeliğine seçilmesine izin verilmez. Madde 14: Devletin işgal edilmesi ile ilişkisi olmayan, düşmanlara veya işgalcilerle işbirliği yapmayan, onları korumayan, Doğu Türkistan’da doğan, 7 ecdadına kadar Doğu Türkistan’da yaşayan herkes Doğu Türkistan vatandaşı sayılır. Doğu Türkistan’ın dışında kendini Doğu Türkistanlı hisseden, Doğu Türkistan’ı “ana vatanım” diye kabullenen her muhacir Doğu Türkistan’ın tabii vatandaşıdır. BÖLÜM 4: PARLAMENTO ÜYELERİ Madde 15: Parlamento, seçilen parlamento üyelerinden oluşur. Parlamento üyelerini, 18 yaşını doldurmuş her bir Doğu Türkistan vatandaşı, cinsiyetine bakılmaksızın demokratik usullerle oy vererek seçer. Madde 16: Asker ve emniyet mensupları görevli oldukları müddet içerisinde milletvekili seçilemezler. Ama seçimden en az 3 ay evvel istifa etme şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar. Madde 17: Devlet sınırları dahilinde her 60 bin nüfusa göre bir milletvekili seçilir. Sürgündeki Parlamento için, parlamento üyelerinin yaşadıkları devletlerdeki Doğu Türkistanlılar’ın nüfus sayısına ve onların mevcut durumlarına göre, Kurucu Parlamento tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir. Fakat, Sürgündeki Parlamento üyelerinin sayısı 60 kişiden aşağı olamaz. Madde 18:Parlamento hizmetlileri, Parlamento Başkanı tarafından tayin edilir. Madde 19:Parlamento üyeleri içinde vefat eden veya herhangi bir sebeple vazifesinden ayrılanların yerine Parlamento kararı gereğince belirlenen müddet içinde, seçildikleri seçim bölgelerinde yapılacak ara seçimle seçilirler. Ancak, sürgündeki parlamento üyesi için bulundukları ülkedeki Doğu Türkistanlılar tarafından yeri doldurulur. BÖLÜM 5: KANUNLAR VE KARARNAMELER Madde 20: Bütün kanunlar Parlamento tarafından müzakere edilerek çıkarılır. Çıkarılan kanunlar üçte iki oy ile kabul edilir. Kabul dilen kanunları Hükümet uygular. Madde 21: Bütün kararnameler Hükümet tarafından çıkarılır. Başbakan bir veya iki Bakan’ı “Hükümet Sözcüsü” diye tayin eder. BÖLÜM 6: PARLAMENTO VE SİLAHLI KUVVETLER Madde 22: Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkumandanıdır. Madde 23: Barış zamanlarında Devlet Başkanı tarafından tayin edilecek tecrübeli ve itibarlı, silahlı kuvvetler içerisinde sevilen ve itimat edilen bir yüksek rütbeli subay, silahlı kuvvetleri sevk ve idare eder. Madde 24:Parlamento; devlet istiklalini koruma doğrultusunda savaş hazırlığı, savaş ilan etme ile dış dünya ile olabilecek anlaşmaları yapma hakkını 3’de 2 oy çoğunluğu ile Hükümet’e verir. BÖLÜM 7: DEVLET BAŞKANI’NKIN SEÇİMİ VE HUKUKLARI Madde 25: Doğu Türkistan’ın bağımsızlık davasına kendisini adayan, Doğu Türkistan halkının istiklali için fedakarlık yapabilen, Üniversite mezunu, Parlamento üyesi olarak seçilen, vatandaşlar arasında sevilen, milli özellikleri taşıyan Türk ırkına mensup her 40 yaşını dolduran Doğu Türkistanlı, Parlamento’nun oy çoğunluğu ile Devlet Başkanı seçilir ve yemin ederek vazifesine başlar. Madde 26: Devlet Başkanının Hukukları : Devlet Başkanı, Başbakanı aday gösterir. Başbakan tarafından sunulan Bakanlar Kurulu’nu tasdik eder. Bakanlığa atanan adayları gerekçe göstererek değiştirilmesi veya görevden alınması hakkında Başbakana yazılı teklif sunar. Devlet Başkanının hastalık, seyahat veya başka nedenlerle vazifesini yerine getiremediği dönemlerde, Parlamento üyesi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Devlet Başkanı’nın sağlığına kavuşmasına veya seyahatten dönüşüne kadar, Devlet Başkanının bütün yetkisine haiz olarak görevini sürdürür. Devlet Başkanı’nın ölümü halinde, Parlamento tarafından yeni Devlet Başkanı seçilene kadar vazifesini sürdürür. Bu madde sürgündeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı için de geçerlidir. Devlet Başkanı, devlet birliğinin sembolüdür. Devlet Başkanı, Parlamento’nun onayladığı kanunları, şartnameleri, beyannameleri ve kararnameleri imzalar, dış ülkelerdeki elçileri tespit eder ve dış ülke elçilerini kabul eder. Adalet Bakanı’nın teklifi ile ağır suçluları affeder, cezayı hafifletir. BÖLÜM 8: BAŞBAKAN’IN SEÇİMİ VE HUKUKLARI Madde 27: Başbakan, Doğu Türkistan’ın bağımsızlık davasına kendini adayan, bu davaya inanan, 40 yaşını doldurmuş, vatandaşlar arasında sevilen, milli özellikler taşıyan, Parlamento üyesi olarak seçilen, Türk ırkına mensup her Doğu Türkistanlı, Doğu Türkistan Devlet Başkanı tarafından Başbakan adayı olarak gösterilir. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nu oluşturur, Devlet Başkanı’nın onayından sonra Parlamento’ya sunar. Parlamento, Hükümet Programını onayladıktan sonra, Bakanlar Kurulu’nu üçte iki oy çoğunluğu ile onaylar. Bu süreç esnasında eski Bakanlar Kurulu görevini sürdürür. Madde 28: Başbakan, Parlamento’ya en az yılda bir defa vatanın genel durumu ve Hükümetin takip ettiği siyaseti hakkında bilgi verir. Ve bir yasama dönemi sona erdikten sonra Doğu Türkistan halkını yeni vekiller seçmek için seçim zamanını belirlemeye, savaş ve barış zamanlarında silahlı kuvvetleri hazır bulundurmaya, Bakanlar Kurulu’nun faaliyetlerini denetlemeye, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara ters faaliyet gösteren Bakanları üç defa uyarmaya ve bu uyarılara uyulmadığı takdirde Devlet Başkanının onayı ile bunları Bakanlar Kurulu’ndan çıkarmaya, kanunların adil olarak icra edilmesine ve vatanın fevkalade hallerinde kanun gücünde kararnameler çıkarmaya, parlamento kararı ile sıkıyönetim ilan etmeye yetkilidir. BÖLÜM 9: PARLAMENTO YETKİLERİ Madde 29: Mezkur Parlamento; bütün kanun ve nizamnameleri çıkarmaya, vergi alma ve tahsilat yasalarıyla ithalat ve ihracaat rejimi yasalarını çıkarmaya mallarını vergilendirmeye, borçları ödemeye, umumun menfaatini kollamaya, genel vergi ile ithal mallardan alınan vergilerin Doğu Türkistan sınırları içinde eşit olarak işlev görecek kanunları çıkarmaya yetkilidir. Parlamento aşağıdaki konularda da yasa çıkarır. Madde 30: Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümetinin dışarıdan borç almasına, iç ve dış ticareti kontrol etmeye, Madde 31: Vatandaşlığa kabul etme,vatandaşlıktan çıkarma, krize sebebiyet verecek banka muamele işlemlerini önlemeye, ve bankalar yasası cıkarmaya Madde 32: Para tedavüle çıkarmaya, değerini korumaya, yabancı para kurlarını ayarlamaya, ölçü ve tartı aletlerini ayarlamaya, Madde 33: Sahte para basan kalpazanları cezalandırmaya, Madde 34: Postahane. hastahane, okullarla, imar ve bayındırlık işlerini yürütmeye, Madde 35: Yazarlar ve sanaatkarları, ilim – irfan sahalarında faaliyet gösterenlerin emek ve kalem haklarını tesbite,mucıtlerin patent haklarını korumaya ve özgür faaliyet göstermelerini teminat altına almaya, Madde 36: Yüksek mahkeme ve diğer alt mahkemeleri kurmaya, Madde 37: Sınırlarda meydana gelecek gasp, talan ve sahtekarlık gibi olayları aydınlatacak yasalar çıkarmaya, yasalara karşı aykırı hareket edenleri cezalandırmaya, Madde 38: Savaş ilan etmek,vatana saldırılara veya saldırma ihtimali olduğunda savunma hazırlığı yapmaya, Madde 39: Silahlı kuvvetleri eğitmek,desteklemek ve ordunun sevk idaresi için yasalar çıkarmak, Madde 40: Devletin üniter yapısını korumak için, devlete karşı ayaklanma ve işgal halinde orduyu göreve çağırma yasası çıkarmaya, Madde 41: Parlamentonun çıkardığı yasalara göre, ordunun organize edilmesi, silahlandırılması, görevlilerin atanması,ve askeri eğitimle ilgili yasa çıkarmaya, Madde 42: Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümeti, herhangi bir daire ve görevliye, bu ana yasa ile bütün yetkilerle yukarıdaki yetkilerin icra edilmesi için gerekli ve uygun olan bütün yasaları uygulama, denetleme ve yürütme yetkisine sahiptir. BÖLÜM 10: VATANDAŞLIK HAKLARI VE PARLAMENTO HAKLARI Madde 43: Parlamento, Doğu Türkistan halkının haklarını,dini inançlarını teminat altına alır ve herkesin inandığı dinde özgürce ibadet etmesini yasaklayan veya düşünce, ifade, toplantı ve gösteri özgürlükleriyle basın-yayın özgürlüklerini kısıtlayan, devlete dilekçe verme özgürlüğünü engelleyen yasalar çıkaramaz. Madde 44: Doğu Türkistan Hükümeti’nin müsaadesi ile, Halkın silah bulundurma ve taşıma özgürlüğü vardır. Madde 45: İşgalcilerle işbirliği yaparak vatanın işgaline vasıta olanlar veya düşmana yataklık edenler suç durumlarına göre mahkeme edilerek cezalandırılırlar. Madde 46: Hiçbir asker veya emniyet mensubu barış zamanında olsun, savaş zamanında olsun ev sahibinin izni ve mahkeme kararı veya savcının yazılı talimatı olmadan, herhangi bir mülkiyete giremez veya mülkiyetine el koyamaz. Madde 47: İnsanların kendileri, evleri. evrakları. nakitleri, taşınır-taşınmaza mevcut malları, makul olmayan aramalara ve el koymalara karşı güvenlik altına olup, bu hakları ihlal edilemez. Madde 48: Savaş halinde veya kamunun tehlikede olduğu zamanlarda,hiç kimse mahkeme kararı veya savcının yazılı talimatı olmadan tutuklanamaz ve suçlanamaz. Hiç kimse aynı suçtan iki defa yargılanamaz. Mahkemece subut olmadan hiç kimse özgürlüğünden ve mülkiyetinden mahrum edilemez, mülkiyeti müsadere edilemez veya bu mülkiyet hakları halka devir edilemez. Madde 49: Bütün suç araştırmalarında suçlanan kimse,tarafsız bir mahkeme tarafından kamu adına yargılanır. Suçluya suçunun niteliği ve sebepleri yüzüne karşı açıklanır. 0layın şahitleri dinlenir, suçlu savunma avukatı tutabilir. Madde 50: Suçludan aşırı kefalet talep olunamaz, aşırı para cezaları da uygulanamaz, ve dahi ağır ve anormal cezalar verilemez. Suçlu ancak, ceza kanunundaki suçuna uyan hükümlerle cezalandırılır. Madde 51: Vatandaşların Anayasada belirlenen hukukları inkar edilemez, verilen hukuklar çiğnenemez, anayasanın belirlediği eşitlik hakları inkar edilemez. Madde 52:Mahkeme usulüne uygun suçlu olduğu anlaşılan suçlunun cezası hariç,kölelik,marabalık,bir sınıfın diğer sınıfa üstünlüğü ve dahi gönülsüz devlete hizmet etmek Doğu Türkistan sınırları dahilinde olamaz, vatandaş da kanun önünde eşittir. BÖLÜM 11: DİĞER YETKİ SINIRLANDIRMALARI Madde 53: Yasa tarafından belirlenen tahsisatlar hariç, Doğu Türkistan Hükümeti tarafından herhangi bir usulsüz harcama yapılmayacaktır. Ancak, devletin güvenliği ve tanıtımı için gerekli fonları harcamak üzere Başbakan nezdinde bulundurmak ve harcamak yetkisine parlamentonun onay ile sahiptir. Parlamento, hükümet tarafından sunulan devletin bir yıllık mali bütçesini oy çokluğu ile onaylar. İlgili bakanlık ve kurumlardan her yıl bütçe harcamalarını, Parlamento teftiş ve kontrol komisyonları vasıtasıyla hesaplarını inceletir. Komisyon azaları milletvekili olup, 3,5,7,9 veya tek rakamlı salt çoğunluklu olup, parlamento azaları arasından oylama ile seçilen milletvekillerinden oluşur. Madde 54: Doğu Türkistan devleti ve hükümeti hiç kimseye soyluluk veya asalet payesi veremez. Kamu görevlileri ve milletvekilleri, parlamentonun izni olmadan hiçbir yerden hediye ve mansıp alamaz. Fakat, devletin milli menfaatine uygun görülen ve şerefiye niteliğinde olan unvan,hediye ve beratları kamu görevlileri,milletvekilleri,aydınlar kabul eder,hatıra babından aldıkları gibi verebilme yetkisine de sahiptirler. BÖLÜM 12: YARGI Madde 55: Doğu Türkistan devletinin adalet sistemi, parlamento tarafından özel olarak çıkarılan yasa ile kurulan ana yasa mahkemesi, yargıtay ve mahkemelerce işlerlik kazanır. Hakimler ve savcılar Adalet Bakanı tarafından yüksek hukuk tahsili yapmış,sicili temiz, halk arasında itibarlı hukukçuları tayin edilirler. Hakim ve savcılar tarafsız, adaletle görevlerini icra ederler. Madde 56: Alt mahkemelerin verdiği karar ve ilamları vatandaşlar yüksek mahkeme olan yargıtayda temiz etme hakkına sahiptir. Madde 57: Doğu Türkistan Hükümeti, ana yasanın ortaya koyduğu bütün yasaların tarafsız olarak icrasından, milletlerarası hukuki anlaşmalardan, Doğu Türkistan Cumhuriyetinin taraf olacağı bütün evrensel hukuki durumların yürütülmesinden sorumludur. Madde 58: Bütün yargılamalar, savcının iddianamesi üzerine tarafsız mahkemelerde yapılır. Madde 59: Doğu Türkistan devletine hıyanet, ancak kendisine karşı savaş açılması veya düşmanlara, işgalcilere bağlılık gösterilmesi,yardım ve yataklık etme ile olur. Bu fiillerin gerçek olması için iki tanığın şahitliği ve tarafsız mahkemede itiraf etmedikçe kimse hıyanetle suçlanamaz. Madde 60: Parlamento hıyanet cezasını onama yetkisine sahiptir. BÖLÜM 13: DEĞİŞİKLİKLER ve DÜZELTMELER Madde 61: Parlamentonun üçte iki oyu ile uygun bulmayacağı bu ana yasanın maddeleri değişebilir. Ancak,a na yasanın başlangıç maddeleri olan 1,2,3,4,5, ve 6.maddeleri değiştirilemez ve değiştirme teklif edilemez. Değiştirilen maddeler karşılıklı olarak ekte gösterilir. Madde 62: İşbu anayasa ve buna uygun çıkarılacak Doğu Türkistan yasaları, devletin yetkisi altında yapılacak anlaşmaların kendi toprağının yüce yasası olarak kabul eder ve hakimler bu yasalaraa göre çalışacaklardır. Milletvekilleri, idari ve adli görevliler yemin ederek bağlılıklarını teyit edecekler ve görevlerine başlayacaklardır. Madde 63: Sürgündeki Doğu Türkistan parlamentosunun azaları her dört yılda bir Ekim ayının ilk haftasında Doğu Türkistanlılar tarafından demokratik usulle gizli oy,açık tasnifle seçilirler. Yeni parlamento Kasım ayının 12.günü, en yaşlı parlamento azasının başkanlığında toplanır ve yemin ederek görevlerine başlarlar. Yeminden sonra parlamento 14. Maddeye göre faaliyetlerini sürdürür. Madde 64: 14 Eylül 2004 tarihinde seçimle işbaşına gelen parlamento azaları, ve bakanlar dört yıl sonraki seçime kadar iş başında kalır ve görevlerine devam ederler. BÖLÜM 14: ANA YASA MAHKEMESİ Madde 65: Ana yasa mahkemesi, Doğu Türkistan parlamentosu tarafından çıkarılan özel kanunla kurulur. Bu mahkeme, yasanın ve yasa gereği çıkarılan kararnamelerin, parlamento nizamnamelerinin şekil ve mahiyetinin anayasaya uygun olup olmadığına bakar.Anayasa Mahkemesi 11 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Kendi aralarından Anayasa Mshkemesi Başkanı ve Başkan Vekili seçer. Madde 66: Anayasa mahkemesi en yüksek mahkeme sıfatıyla,siyasi parti faaliyetlerinin anayasaya uygun olup olmadığına, Cumhuriyet baş savcısının yazılı rapor ve müracaatını inceleyerek karara bağlar. Karar vermezden önce, ilgili partinin başkan veya başkan vekilinin savunmasını alır. Madde 67: Anayasa mahkemesi başsavcının iddianamesi ve parlamentonun onayı ile, devletin milli menfaatini ağır zarara uğratan Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakanları Yüce Divan’da yargılar. Yüce Divanın kararı kesin olup, itiraz edilemez. Madde 68 : İşbu anayasa 14 bölüm 68 Maddeden müteşekkil olup 25.11.2004 tarihinde mezkur hükümetin kurucusu Enver Yüsüf Turani onderliginde Washington ‘da toplanan parlamento üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilerek ilan edildi. Bu anayasanın esas alınacak metni Uygur Türkçesidir.

Nearby government services


Other Government Organizations in Fairfax

Show All

Comments

https://youtu.be/pOqKdHqKaYY 等等。我們來了。 不能成為想到終點的英雄。
DOĞU TÜRKİSTAN DEVLET WEBSİTESİ ÇALIŞMASI WORKING ON GOVERNMENTAL WEBSITE FOR EAST TURKISTAN https://www.facebook.com/notes/kızıl-kurt-alpagut-kızıl-han/doğu-türkistan-east-turkistan/361009251327634/
DOĞU TÜRKİSTAN DEVLET WEBSİTESİ ÇALIŞMASI WORKING ON GOVERNMENTAL WEBSITE FOR EAST TURKISTAN https://www.facebook.com/notes/kızıl-kurt-alpagut-kızıl-han/doğu-türkistan-east-turkistan/361009251327634/
Doğu Türkistan Küresel Türk Milli Davası'nda Uygur Türkü kardeşlerimizin yanındayız. Sizin Türk ve Müslüman olmadığınızı ima eden veya söyleyen gafiller utansın! Sizi görmeyen ve işitmeyen Müslümanlar ve Türkler utansın! Sizin acınızı paylaşmayan insanlık utansın! Doğu Türkistan Sürgün Hükumeti için biz de elimizden gelen çabaları gösteriyoruz. Bu bağlamda çeşitli görüşmeler yapıyoruz ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güçlü, sistemli, toplumu birleştirici bir devlet yapısını dünya insanlarına göstermek için büyük çaplı bir website projesi hazırlıyoruz. Bu website ile oldukça geniş kapasiteli ve güçlü bir görünüm sağlanabilecektir. 6 dilde hazırladığımız site ile Çin'e ve Çin'in yandaşlarına karşı tedbirler geliştirilebilecektir. Biz bu website tamamlanınca hediye etmek istiyoruz. Websitenin benzerlerini Türkmeneli, Kırım, Bosna, Kosova, Güney Türkistan, Babüristan gibi sıkıntılı yerlerdeki hükumetlere ve toplumlara da hediye etmeyi istiyoruz. Önemli olan website değildir. Herkes siteyi kurabilir. Önemli olan içinde ne anlatıldığıdır ve haklı imani mücadelede insanlara yol gösterebilmesidir. Bizim amacımız milli mücadelemize daha geniş çaplı katılımların sağlanabilmesidir. Oluşturduğumuz website pekçok gelişmiş ülke hükumetinin ve yerel idarelerinin sitelerinin incelenmesi ile elde edilen bilgiler doğrultusunda şekillenmektedir. Kendi Sosyal Medya alanlarımızda kardeşlerimizle ilgili yoğun bir haber paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Allah kardeşlerimizin yanında olsun.. Allah zalim Çin'i ve yandaşlarını kahru perişan eylesin! Müslüman ve Türk Uygur Türkleri İnşallah en kısa sürede kurtulurlar ve Doğu Türkistan toprakları da en kısa sürede bağımsızlığına İnşallah kavuşur. Bizler "Allah'ın seçkin kullarından hakkı ve hakikati anlatan bir topluluğu her zaman vardır" denilen Kur'an Müslümanları olmaya çalışan insanlarız. Onun için de ancak Allah'ın ilmi ve ahlakı ile hareket ederiz. Zalimlere ve zalim yandaşlarına asla itibar etmeyiz.