Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ

DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ 14 Eylül 2004 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da kurulan Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, vatanımızi emperyalist Komünist Çin hakimiyetinden hürriyetine kavuşuncaya kadar Doğu Türkistan halkı adına hak ve hukukunu koruyan, Doğu Türkistan Cumhuriyeti adına hareket eden tek yetkili organdir. Mezkur hükümeti’nin esas görevi bütün dünyadaki demokratik, hukuk ve sulh ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı olan Devletlerle, BM öncülüğündeki bütün milletlerarası teşkilatlarla, uluslar arası insan hakları teşkilatları ile işbirliği halinde onların desteğini temin etmek, emperyalist komünist Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan halkına karşı yürütmekte olduğu devlet terörizmine karşı mücadele etmek, vatanımız Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını sağlamaktan ibarettir. Anwar Yusuf Turani, Kurucu ve Başbakan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Devlet Anayasasi Bu anayasa 1949 yılında komünist Kızıl Çin Devleti tarafından işgal edilen Doğu Türkistan’dan kaçarak dünyanın çeşitli yerlerinde sürgünde yaşamaya mecbur kalan Doğu Türkistanlı muhacirlerin ortak milli iradesiyle hazırlanmıştır. İşbu anayasa; Doğu Türkistan halkının ve onların evlatlarının hürriyet içinde yaşamalarını sağlayıcı önlemleri almak ve işgal altında yaşayan halkımıza, hürriyetimize kavuştuğumuzda onların önünde nelerin beklediğini göstermeyi hedeflemektedir. BÖLÜM 1: DEVLETİN İSMİ, NİTELİKLERİ, BAYRAĞI, FORSU, İSTİKLAL (DEVLET) MARŞI, MİLLET MARŞI, RESMİ DİLİ, DİNİ VE BAŞKENTİ Madde 1: Devletin ismi: Doğu Türkistan Cumhuriyeti’dir Madde 2: Devletin Niteliği: Demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal üniter hukuk devlettir. Doğu Türkistan Devleti’nin toprak bütünlüğü bölünemez ve milletinin milli birliği parçalanamaz ve teşebbüs edilemez. Madde 3: Devletin Bayrağı: Ayyıldızlı Gökbayraktır. Madde 4: Devletin Arması: Hilal yayının sağında ve solunda dokuzar adet nokta olan, hilalin ortasında stilize edilerek yazılan, “Bismillahhirrahmanirrahim”; hilal yayının kesiştiği yerde üç yıldız ve altta noktaları bağlayan kurdeleden ibarettir. On sekiz nokta, Doğu Türkistan’da yaşayan on sekiz Türk boyunu temsil etmekte, üç yıldız ise tarihte Doğu Türkistan’da kurulan Göktürk, Karahanlılar, ve Uygur devletlerini sembolize etmektedir. Madde 5: Devletin istiklal ve mili marşları: Devletin İstiklal Marşı l933 yılında Mehmet Ali Tohtu Haci Tevfik tarafindan yazılan ve Doğu Türkistanlılar tarafından okunan “Kurtuluş Yolunda” adlı şiirdir. Devletin Millet Marşı; “Tarihten Önce Biz Vardık, Tarihten Sonra Yine Biz” başlıklı mısralarıdır. Madde 6: Devlet Dili, Dini ve Başkenti: Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin devlet dili: Uygur Türkçesidir. Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi de milli dil olarak kullanılır. Dini: İslamdır. Devlet, diğer dinlere de saygı gösterir, korur, her türlü dini haklarını teminat altına alır. Devletin başkenti: Urumçi’dir. Madde 7: Anayasanın yukarıda vaaz olunan, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddeleri kesinlikle değiştirilemez ve değiştirmek için teklif verilemez ve teşebbüs dahi edilemez. BÖLÜM 2: DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ SÜRGÜN HÜKÜMETİ Madde 8: 14 Eylül 2004 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da kurulan Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, vatanımız emperyalist Komünist Çin hakimiyetinden hürriyetine kavuşuncaya kadar Doğu Türkistan halkı adına hak ve hukukunu koruyan, Doğu Türkistan Cumhuriyeti adına hareket eden tek yetkili organ olarak kabul edilir. Madde 9: Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti’nin esas görevi; bütün dünyadaki demokratik, hukuk ve sulh ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı olan Devletlerle, BM öncülüğündeki bütün milletlerarası teşkilatlarla, uluslar arası insan hakları teşkilatları ile işbirliği halinde onların desteğini temin etmek, emperyalist komünist Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan halkına karşı yürütmekte olduğu devlet terörizmine karşı mücadele etmek, vatanımız Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını sağlamaktan ibarettir. Madde 10: Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti’nin Bakanları, Başbakan’a bağlı olarak Bakanlar Kurulu’nu oluşturur.Bakanlar kurulunda, hükümet faaliyetine ters hareket eden Bakanlar üç defa uyarılır,bu uyarılara itibar etmedikleri takdirde,bakanlar kurulunun kararı ve devlet başkanının onayı ile başbakan tarafından kabineden çıkarılır. Madde 11: Bakanlar Kurulu yılda bir veya iki defa toplanır, Hükümet Programlarının yürütülmesi hakkında Başbakan bilgi sunar ve Daimi Danışma Kurulu’nun aldığı tavsiye kararlarını müzakere ederek sonuçlandırır. Çin’le siyasi ve ekonomik ilişkisi olan her Doğu Türkistanlı parlamento üyesi ve bakan olamaz. Parlamento ve hükümet üyeleri görev süresince özel olarak Çin’e ve Çin müstemlekelerine gidemezler. BÖLÜM 3: DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN PARLAMENTO SEÇİMİ VE VATANDAŞLIK Madde 12: Parlamento kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısını Parlamento üyeleri içinden 4 yıl süreyle 3/2 oyla adaylar arasından seçer. Parlamento üyelerinin teklifi ile kanunlaşan ve herhangi bir bölgeden demokratik usulle seçilen milletvekillerinden müteşekkil Parlamento olağanüstü haller dışında her dört yılın sonunda 10 Kasım günü açılır ve 11 Kasım günü kapanır. Parlamento, bu anayasanın 18,19 ve 20 maddelerine esasen Parlamento üyeleri seçilir ve Parlamento oluşur. 12 Kasım günü seçilen Parlamento üyeleri yemin ederek vazifelerine başlar. Yeni Parlamentonun oluşumu, hukukları ve üye sayısı kurucu Parlamento tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Madde 13: Doğu Türkistanlılar arasında yurdu işgal edenlerle işbirliği yapan, düşmana veya işgalcilere yardım eden, onlara kolaylık sağladığı bilinenlerin Parlamento üyeliğine seçilmesine izin verilmez. Madde 14: Devletin işgal edilmesi ile ilişkisi olmayan, düşmanlara veya işgalcilerle işbirliği yapmayan, onları korumayan, Doğu Türkistan’da doğan, 7 ecdadına kadar Doğu Türkistan’da yaşayan herkes Doğu Türkistan vatandaşı sayılır. Doğu Türkistan’ın dışında kendini Doğu Türkistanlı hisseden, Doğu Türkistan’ı “ana vatanım” diye kabullenen her muhacir Doğu Türkistan’ın tabii vatandaşıdır. BÖLÜM 4: PARLAMENTO ÜYELERİ Madde 15: Parlamento, seçilen parlamento üyelerinden oluşur. Parlamento üyelerini, 18 yaşını doldurmuş her bir Doğu Türkistan vatandaşı, cinsiyetine bakılmaksızın demokratik usullerle oy vererek seçer. Madde 16: Asker ve emniyet mensupları görevli oldukları müddet içerisinde milletvekili seçilemezler. Ama seçimden en az 3 ay evvel istifa etme şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar. Madde 17: Devlet sınırları dahilinde her 60 bin nüfusa göre bir milletvekili seçilir. Sürgündeki Parlamento için, parlamento üyelerinin yaşadıkları devletlerdeki Doğu Türkistanlılar’ın nüfus sayısına ve onların mevcut durumlarına göre, Kurucu Parlamento tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir. Fakat, Sürgündeki Parlamento üyelerinin sayısı 60 kişiden aşağı olamaz. Madde 18:Parlamento hizmetlileri, Parlamento Başkanı tarafından tayin edilir. Madde 19:Parlamento üyeleri içinde vefat eden veya herhangi bir sebeple vazifesinden ayrılanların yerine Parlamento kararı gereğince belirlenen müddet içinde, seçildikleri seçim bölgelerinde yapılacak ara seçimle seçilirler. Ancak, sürgündeki parlamento üyesi için bulundukları ülkedeki Doğu Türkistanlılar tarafından yeri doldurulur. BÖLÜM 5: KANUNLAR VE KARARNAMELER Madde 20: Bütün kanunlar Parlamento tarafından müzakere edilerek çıkarılır. Çıkarılan kanunlar üçte iki oy ile kabul edilir. Kabul dilen kanunları Hükümet uygular. Madde 21: Bütün kararnameler Hükümet tarafından çıkarılır. Başbakan bir veya iki Bakan’ı “Hükümet Sözcüsü” diye tayin eder. BÖLÜM 6: PARLAMENTO VE SİLAHLI KUVVETLER Madde 22: Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkumandanıdır. Madde 23: Barış zamanlarında Devlet Başkanı tarafından tayin edilecek tecrübeli ve itibarlı, silahlı kuvvetler içerisinde sevilen ve itimat edilen bir yüksek rütbeli subay, silahlı kuvvetleri sevk ve idare eder. Madde 24:Parlamento; devlet istiklalini koruma doğrultusunda savaş hazırlığı, savaş ilan etme ile dış dünya ile olabilecek anlaşmaları yapma hakkını 3’de 2 oy çoğunluğu ile Hükümet’e verir. BÖLÜM 7: DEVLET BAŞKANI’NKIN SEÇİMİ VE HUKUKLARI Madde 25: Doğu Türkistan’ın bağımsızlık davasına kendisini adayan, Doğu Türkistan halkının istiklali için fedakarlık yapabilen, Üniversite mezunu, Parlamento üyesi olarak seçilen, vatandaşlar arasında sevilen, milli özellikleri taşıyan Türk ırkına mensup her 40 yaşını dolduran Doğu Türkistanlı, Parlamento’nun oy çoğunluğu ile Devlet Başkanı seçilir ve yemin ederek vazifesine başlar. Madde 26: Devlet Başkanının Hukukları : Devlet Başkanı, Başbakanı aday gösterir. Başbakan tarafından sunulan Bakanlar Kurulu’nu tasdik eder. Bakanlığa atanan adayları gerekçe göstererek değiştirilmesi veya görevden alınması hakkında Başbakana yazılı teklif sunar. Devlet Başkanının hastalık, seyahat veya başka nedenlerle vazifesini yerine getiremediği dönemlerde, Parlamento üyesi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Devlet Başkanı’nın sağlığına kavuşmasına veya seyahatten dönüşüne kadar, Devlet Başkanının bütün yetkisine haiz olarak görevini sürdürür. Devlet Başkanı’nın ölümü halinde, Parlamento tarafından yeni Devlet Başkanı seçilene kadar vazifesini sürdürür. Bu madde sürgündeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı için de geçerlidir. Devlet Başkanı, devlet birliğinin sembolüdür. Devlet Başkanı, Parlamento’nun onayladığı kanunları, şartnameleri, beyannameleri ve kararnameleri imzalar, dış ülkelerdeki elçileri tespit eder ve dış ülke elçilerini kabul eder. Adalet Bakanı’nın teklifi ile ağır suçluları affeder, cezayı hafifletir. BÖLÜM 8: BAŞBAKAN’IN SEÇİMİ VE HUKUKLARI Madde 27: Başbakan, Doğu Türkistan’ın bağımsızlık davasına kendini adayan, bu davaya inanan, 40 yaşını doldurmuş, vatandaşlar arasında sevilen, milli özellikler taşıyan, Parlamento üyesi olarak seçilen, Türk ırkına mensup her Doğu Türkistanlı, Doğu Türkistan Devlet Başkanı tarafından Başbakan adayı olarak gösterilir. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nu oluşturur, Devlet Başkanı’nın onayından sonra Parlamento’ya sunar. Parlamento, Hükümet Programını onayladıktan sonra, Bakanlar Kurulu’nu üçte iki oy çoğunluğu ile onaylar. Bu süreç esnasında eski Bakanlar Kurulu görevini sürdürür. Madde 28: Başbakan, Parlamento’ya en az yılda bir defa vatanın genel durumu ve Hükümetin takip ettiği siyaseti hakkında bilgi verir. Ve bir yasama dönemi sona erdikten sonra Doğu Türkistan halkını yeni vekiller seçmek için seçim zamanını belirlemeye, savaş ve barış zamanlarında silahlı kuvvetleri hazır bulundurmaya, Bakanlar Kurulu’nun faaliyetlerini denetlemeye, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara ters faaliyet gösteren Bakanları üç defa uyarmaya ve bu uyarılara uyulmadığı takdirde Devlet Başkanının onayı ile bunları Bakanlar Kurulu’ndan çıkarmaya, kanunların adil olarak icra edilmesine ve vatanın fevkalade hallerinde kanun gücünde kararnameler çıkarmaya, parlamento kararı ile sıkıyönetim ilan etmeye yetkilidir. BÖLÜM 9: PARLAMENTO YETKİLERİ Madde 29: Mezkur Parlamento; bütün kanun ve nizamnameleri çıkarmaya, vergi alma ve tahsilat yasalarıyla ithalat ve ihracaat rejimi yasalarını çıkarmaya mallarını vergilendirmeye, borçları ödemeye, umumun menfaatini kollamaya, genel vergi ile ithal mallardan alınan vergilerin Doğu Türkistan sınırları içinde eşit olarak işlev görecek kanunları çıkarmaya yetkilidir. Parlamento aşağıdaki konularda da yasa çıkarır. Madde 30: Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümetinin dışarıdan borç almasına, iç ve dış ticareti kontrol etmeye, Madde 31: Vatandaşlığa kabul etme,vatandaşlıktan çıkarma, krize sebebiyet verecek banka muamele işlemlerini önlemeye, ve bankalar yasası cıkarmaya Madde 32: Para tedavüle çıkarmaya, değerini korumaya, yabancı para kurlarını ayarlamaya, ölçü ve tartı aletlerini ayarlamaya, Madde 33: Sahte para basan kalpazanları cezalandırmaya, Madde 34: Postahane. hastahane, okullarla, imar ve bayındırlık işlerini yürütmeye, Madde 35: Yazarlar ve sanaatkarları, ilim – irfan sahalarında faaliyet gösterenlerin emek ve kalem haklarını tesbite,mucıtlerin patent haklarını korumaya ve özgür faaliyet göstermelerini teminat altına almaya, Madde 36: Yüksek mahkeme ve diğer alt mahkemeleri kurmaya, Madde 37: Sınırlarda meydana gelecek gasp, talan ve sahtekarlık gibi olayları aydınlatacak yasalar çıkarmaya, yasalara karşı aykırı hareket edenleri cezalandırmaya, Madde 38: Savaş ilan etmek,vatana saldırılara veya saldırma ihtimali olduğunda savunma hazırlığı yapmaya, Madde 39: Silahlı kuvvetleri eğitmek,desteklemek ve ordunun sevk idaresi için yasalar çıkarmak, Madde 40: Devletin üniter yapısını korumak için, devlete karşı ayaklanma ve işgal halinde orduyu göreve çağırma yasası çıkarmaya, Madde 41: Parlamentonun çıkardığı yasalara göre, ordunun organize edilmesi, silahlandırılması, görevlilerin atanması,ve askeri eğitimle ilgili yasa çıkarmaya, Madde 42: Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümeti, herhangi bir daire ve görevliye, bu ana yasa ile bütün yetkilerle yukarıdaki yetkilerin icra edilmesi için gerekli ve uygun olan bütün yasaları uygulama, denetleme ve yürütme yetkisine sahiptir. BÖLÜM 10: VATANDAŞLIK HAKLARI VE PARLAMENTO HAKLARI Madde 43: Parlamento, Doğu Türkistan halkının haklarını,dini inançlarını teminat altına alır ve herkesin inandığı dinde özgürce ibadet etmesini yasaklayan veya düşünce, ifade, toplantı ve gösteri özgürlükleriyle basın-yayın özgürlüklerini kısıtlayan, devlete dilekçe verme özgürlüğünü engelleyen yasalar çıkaramaz. Madde 44: Doğu Türkistan Hükümeti’nin müsaadesi ile, Halkın silah bulundurma ve taşıma özgürlüğü vardır. Madde 45: İşgalcilerle işbirliği yaparak vatanın işgaline vasıta olanlar veya düşmana yataklık edenler suç durumlarına göre mahkeme edilerek cezalandırılırlar. Madde 46: Hiçbir asker veya emniyet mensubu barış zamanında olsun, savaş zamanında olsun ev sahibinin izni ve mahkeme kararı veya savcının yazılı talimatı olmadan, herhangi bir mülkiyete giremez veya mülkiyetine el koyamaz. Madde 47: İnsanların kendileri, evleri. evrakları. nakitleri, taşınır-taşınmaza mevcut malları, makul olmayan aramalara ve el koymalara karşı güvenlik altına olup, bu hakları ihlal edilemez. Madde 48: Savaş halinde veya kamunun tehlikede olduğu zamanlarda,hiç kimse mahkeme kararı veya savcının yazılı talimatı olmadan tutuklanamaz ve suçlanamaz. Hiç kimse aynı suçtan iki defa yargılanamaz. Mahkemece subut olmadan hiç kimse özgürlüğünden ve mülkiyetinden mahrum edilemez, mülkiyeti müsadere edilemez veya bu mülkiyet hakları halka devir edilemez. Madde 49: Bütün suç araştırmalarında suçlanan kimse,tarafsız bir mahkeme tarafından kamu adına yargılanır. Suçluya suçunun niteliği ve sebepleri yüzüne karşı açıklanır. 0layın şahitleri dinlenir, suçlu savunma avukatı tutabilir. Madde 50: Suçludan aşırı kefalet talep olunamaz, aşırı para cezaları da uygulanamaz, ve dahi ağır ve anormal cezalar verilemez. Suçlu ancak, ceza kanunundaki suçuna uyan hükümlerle cezalandırılır. Madde 51: Vatandaşların Anayasada belirlenen hukukları inkar edilemez, verilen hukuklar çiğnenemez, anayasanın belirlediği eşitlik hakları inkar edilemez. Madde 52:Mahkeme usulüne uygun suçlu olduğu anlaşılan suçlunun cezası hariç,kölelik,marabalık,bir sınıfın diğer sınıfa üstünlüğü ve dahi gönülsüz devlete hizmet etmek Doğu Türkistan sınırları dahilinde olamaz, vatandaş da kanun önünde eşittir. BÖLÜM 11: DİĞER YETKİ SINIRLANDIRMALARI Madde 53: Yasa tarafından belirlenen tahsisatlar hariç, Doğu Türkistan Hükümeti tarafından herhangi bir usulsüz harcama yapılmayacaktır. Ancak, devletin güvenliği ve tanıtımı için gerekli fonları harcamak üzere Başbakan nezdinde bulundurmak ve harcamak yetkisine parlamentonun onay ile sahiptir. Parlamento, hükümet tarafından sunulan devletin bir yıllık mali bütçesini oy çokluğu ile onaylar. İlgili bakanlık ve kurumlardan her yıl bütçe harcamalarını, Parlamento teftiş ve kontrol komisyonları vasıtasıyla hesaplarını inceletir. Komisyon azaları milletvekili olup, 3,5,7,9 veya tek rakamlı salt çoğunluklu olup, parlamento azaları arasından oylama ile seçilen milletvekillerinden oluşur. Madde 54: Doğu Türkistan devleti ve hükümeti hiç kimseye soyluluk veya asalet payesi veremez. Kamu görevlileri ve milletvekilleri, parlamentonun izni olmadan hiçbir yerden hediye ve mansıp alamaz. Fakat, devletin milli menfaatine uygun görülen ve şerefiye niteliğinde olan unvan,hediye ve beratları kamu görevlileri,milletvekilleri,aydınlar kabul eder,hatıra babından aldıkları gibi verebilme yetkisine de sahiptirler. BÖLÜM 12: YARGI Madde 55: Doğu Türkistan devletinin adalet sistemi, parlamento tarafından özel olarak çıkarılan yasa ile kurulan ana yasa mahkemesi, yargıtay ve mahkemelerce işlerlik kazanır. Hakimler ve savcılar Adalet Bakanı tarafından yüksek hukuk tahsili yapmış,sicili temiz, halk arasında itibarlı hukukçuları tayin edilirler. Hakim ve savcılar tarafsız, adaletle görevlerini icra ederler. Madde 56: Alt mahkemelerin verdiği karar ve ilamları vatandaşlar yüksek mahkeme olan yargıtayda temiz etme hakkına sahiptir. Madde 57: Doğu Türkistan Hükümeti, ana yasanın ortaya koyduğu bütün yasaların tarafsız olarak icrasından, milletlerarası hukuki anlaşmalardan, Doğu Türkistan Cumhuriyetinin taraf olacağı bütün evrensel hukuki durumların yürütülmesinden sorumludur. Madde 58: Bütün yargılamalar, savcının iddianamesi üzerine tarafsız mahkemelerde yapılır. Madde 59: Doğu Türkistan devletine hıyanet, ancak kendisine karşı savaş açılması veya düşmanlara, işgalcilere bağlılık gösterilmesi,yardım ve yataklık etme ile olur. Bu fiillerin gerçek olması için iki tanığın şahitliği ve tarafsız mahkemede itiraf etmedikçe kimse hıyanetle suçlanamaz. Madde 60: Parlamento hıyanet cezasını onama yetkisine sahiptir. BÖLÜM 13: DEĞİŞİKLİKLER ve DÜZELTMELER Madde 61: Parlamentonun üçte iki oyu ile uygun bulmayacağı bu ana yasanın maddeleri değişebilir. Ancak,a na yasanın başlangıç maddeleri olan 1,2,3,4,5, ve 6.maddeleri değiştirilemez ve değiştirme teklif edilemez. Değiştirilen maddeler karşılıklı olarak ekte gösterilir. Madde 62: İşbu anayasa ve buna uygun çıkarılacak Doğu Türkistan yasaları, devletin yetkisi altında yapılacak anlaşmaların kendi toprağının yüce yasası olarak kabul eder ve hakimler bu yasalaraa göre çalışacaklardır. Milletvekilleri, idari ve adli görevliler yemin ederek bağlılıklarını teyit edecekler ve görevlerine başlayacaklardır. Madde 63: Sürgündeki Doğu Türkistan parlamentosunun azaları her dört yılda bir Ekim ayının ilk haftasında Doğu Türkistanlılar tarafından demokratik usulle gizli oy,açık tasnifle seçilirler. Yeni parlamento Kasım ayının 12.günü, en yaşlı parlamento azasının başkanlığında toplanır ve yemin ederek görevlerine başlarlar. Yeminden sonra parlamento 14. Maddeye göre faaliyetlerini sürdürür. Madde 64: 14 Eylül 2004 tarihinde seçimle işbaşına gelen parlamento azaları, ve bakanlar dört yıl sonraki seçime kadar iş başında kalır ve görevlerine devam ederler. BÖLÜM 14: ANA YASA MAHKEMESİ Madde 65: Ana yasa mahkemesi, Doğu Türkistan parlamentosu tarafından çıkarılan özel kanunla kurulur. Bu mahkeme, yasanın ve yasa gereği çıkarılan kararnamelerin, parlamento nizamnamelerinin şekil ve mahiyetinin anayasaya uygun olup olmadığına bakar.Anayasa Mahkemesi 11 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Kendi aralarından Anayasa Mshkemesi Başkanı ve Başkan Vekili seçer. Madde 66: Anayasa mahkemesi en yüksek mahkeme sıfatıyla,siyasi parti faaliyetlerinin anayasaya uygun olup olmadığına, Cumhuriyet baş savcısının yazılı rapor ve müracaatını inceleyerek karara bağlar. Karar vermezden önce, ilgili partinin başkan veya başkan vekilinin savunmasını alır. Madde 67: Anayasa mahkemesi başsavcının iddianamesi ve parlamentonun onayı ile, devletin milli menfaatini ağır zarara uğratan Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakanları Yüce Divan’da yargılar. Yüce Divanın kararı kesin olup, itiraz edilemez. Madde 68 : İşbu anayasa 14 bölüm 68 Maddeden müteşekkil olup 25.11.2004 tarihinde mezkur hükümetin kurucusu Enver Yüsüf Turani onderliginde Washington ‘da toplanan parlamento üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilerek ilan edildi. Bu anayasanın esas alınacak metni Uygur Türkçesidir.

Mission: Milli Yemin: Ayrilmisun Abdulaziz Mahsum (1899-1982) Millitim milli hemiyet shanidin ayrilmisun, Millitim heq toghra niyet jamidin ayrilmisun, Millitim sap adimiyet sanidin ayrilmisun, Millitim birlik me’iyet yanidin ayrilmisun, Millitim mendin wesiyet qanidin ayrilmisun. Millitim insaniyet meydanidin ayrilmisun, Millitim Islamiyet imanidin ayrilmisun, Millitim heqqaniyet wijdanidin ayrilmisun, Millitim Turaniyet unwanidin ayrilmisun, Millitim hör apiyet dewranidin ayrilmisun. Millitim eghyar üchün hech yol bilen aldanmisun, Millitimni özgiler maymun qilip qollanmisun, Millitim tarixni pak saqlisun, bulghanmisun, Millitim hergiz beqindiliq ücün gollanmisun, Millitim erkin yashash imkanidin ayrilmisun. Millitm bilsun wetenni, qedrini xar etmisun, Bu muqedes jan veten, jananini zar etmisun, Bashqilar “bizning” digen shum sözige iqrar etmisun, “Mushterik dölet” digen yalghanni derkar etmisun, Ana weten Sherqiy Türkistanidin ayrilmisun. Kimge mensup, kimge heqliq, kimge miras bu weten, Esli nesli qani bir, tuqqan uyushqan izchimen, Shubhisiz Uyghur, Qazaq, Qirghiz, Moghul, Tajik bilen, Bu weten turi uruqqa ata miras chimen, Ata miras chimen Turanidin ayrilmisun. Neqeder shanli buyuk erler yetishtürgen weten, Erler ichre turli jewherler yetishtürgen weten, Shanu-shewket ehli göherler yetishtürgen weten, Dahi we danayi rehberler yetishtürgen weten, Arsilan ve qehriman oghlanidin ayrilmisun. Bu weten bagh we gulüstanlar bilen tolghan chimen, Taghu-tüz meydanliri körkem güzel bolghan chimen, Katta xislet zor peziletlerge ornashqan chimen, Yer yüzining jenniti shanli ulugh Turan chimen, Daima jennet nishan bolghanidin ayrilmisun. Weqip mutleq bolmisun aghyar üchün ali weten, Shum ayaqler astida desselmisun ghali weten, Müsteqil, muxtar ötsun her zaman hali weten, Millitimge xas miras bolsun iqbali weten, Erkin azad bextiyar turghanidin ayrilmisun. Millitim bashini aylandurghusi aghyariler, Qan sürtmek birle yürtmek bolghusi mekkariler, Shuningchin türli tozaq, dam qurghusi heyyariler, Bedniyet shum pikirde qollanghuchi her chariler, Millitim bayqap qedem basqanidin ayrilmisun. Esliter jennetni daim wetinim gülzarliri, Höry-ghilmanlerni esletkey chimen dildarliri, Baghu-bostan, gül-gülistanlar ara Gülnarliri, Peyzi rehmet, nazu-nimet, kinizdur esrarliri, Jennetul perdewis meydanidin ayrilmisun. Wetinim tarixi üstun, qedirlik ong-solliri, Arslanlar izliri bilen cheniqqan yolliri, Qehrimanlar üstixanidin qurulghan hulliri, Kimki xa’in bu weten’ge qurusun put qolliri, Erkin azad güllinish jeryanidin ayrilmisun. Esirler gheplet-jahaletlerde qalghan bolsimu, Köz achalmay jahili nadanliqta yatqan bolsimu, Dewirlerdin xaru-zarliqlerge patqan bolsimu, Köp zamanlar zul-mi külpetlerni tartqan bolsimu, Hemde parlaq bextlik dewranidin ayrilmisun. Qolgha kelmes erk mushuktek telmurup turghan bilen, Qayturup bermes bulangchi yalwurup sorighan bilen, Bext izlep kelmigey hangweqip olturghan bilen, Aldinip qalmasliq kerek aldap umundurghan bilen, Heqni öz küchi bilen qolgha alghanidin ayrilmisun. Weten milletni söymek ehli Islam shanidur, Bu heqiqet,bu adalet tengrining permanidur, Bu eniq sir shühbisiz heqqniyet mizanidur, Esli nesli pak, wijdan ehlining jananidur, Janidin ayrilsun, lekin jananidin ayrilmisun.

05/29/2019
Eynek - ئەينەك خەۋەر سەھىپىسى

Eynek - ئەينەك خەۋەر سەھىپىسى

Çinin İstanbul baş konsülüsünün yalanlarına Doğu Türkistanlı bir anneden tepki. Yalancı baş konsülüsünü resmen yerle bir etmiş.
خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى باش كونسۇلىنىڭ يالغان - ياۋىداقلىرىغا ئۇيغۇر ئانا رەددىيە قايتۇرۇپ، يالغانچى خىتاينى يەر بىلەن يەكسان قىلدى.

05/29/2019
U.S. Department of State

U.S. Department of State

Spokesperson Ortagus: #China must end its rampant abuse of human rights in #Xinjiang. We call on the Chinese Government to release all Uighurs & other Muslim minorities arbitrarily detained throughout #Xinjiang so they may return home to celebrate the #Eid holiday with their loved ones.

05/28/2019
Omar Suleiman

Omar Suleiman

Imam Omar Suleiman delivers the invocation this morning from the House floor.

“We pray for peace; not war. Love; not hate. Benevolence; not greed. Unity; not division. And we commit ourselves to not betraying our prayers with actions that contradict them.”

Yaqeen is a thinktank dedicated to challenging detrimental narratives about Islam, and instilling a strong sense of Muslim identity through conviction and contribution. Contribute to clarity.

Support our work by donating here: https://yaqeeninstitute.org/donate/

- Admin

05/02/2019
OnePath Network

OnePath Network

While the world watches Notre Dame, Mosques are secretly destroyed in China.

😢

04/24/2019
China's Genocide Starts in the Womb

China's Genocide Starts in the Womb

The Baren Massacre may be the only massacre in human history that began with State-forced mass abortions. And in a way, it’s a massacre that still continues ...

04/12/2019
DOĞU TÜRKİSTAN - 40 Milyon MÜSLÜMAN TÜRK

DOĞU TÜRKİSTAN - 40 Milyon MÜSLÜMAN TÜRK

12 Kasım1933 Tarihinde ilan edilen Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti ve 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Millî Meclislerinde Oy birliği ile kab...

04/05/2019
Uygur Haber

Uygur Haber

İstiklal Marşı'nın kabülünün 98. yıldönümü geldi!
Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından “İstiklâl Marşı” olarak kabul edilmiştir.
(Doğu Türkistanlı 5 yaşındaki çocuktan İstiklal Marşı)

03/31/2019
Talk to East Turkestan

Talk to East Turkestan

Vice President Mike Pence raised the issue of China's mass incarceration of "millions of Muslim #Uyghurs" in Occupied East #Turkistan in the speech he gave at Ave Maria University in Collier County, Florida on March 28, 2019.

We thank VP Mike Pence and The White House for remembering the plight of the Turkic peoples of Occupied East Turkistan.

#EastTurkistan #Uyghur #China #Muslims

03/26/2019
Turkish Forum

Turkish Forum

BEN İSTERDİM CUMHURBAŞKANI HEPİMİZİN OLSUN, SADECE BİR PARTİNİN DEĞİL. BU BİZİ ÇOK YORDU, BİTİRDİ ...
BENİ DE ATSINLAR MERAL AKŞENER'İN YANINA; BABAMIN OĞLU DEĞİL KIZI DEĞİL ...

03/24/2019
Muhammad Salih

Muhammad Salih

AİDİN SALİH’İN YOLU

(Aidin Salihin eşi Muhammed Salih’in "Aidin Salih Ekolü" konferansında yaptığı açılış konuşması)

70’li yıllarda, Sovyetler Birliği’nde bir dekadans dönemi başladı.
Bu çürüme sadece siyasi, içtimai ve kültürel sahada değil, pozitif ilimler, cümleden, tıp sahasında da bariz şekilde ortaya çıktı. Tıpta ilerleyen bu düşünce boşluğunu, bitkilerle tedavi yöntemlerinden, mediumlara kadar uzanan çeşitli batıl akımlar doldurmayı başladı.
Bugün alternatif tıp denilen tıpla, Aidin Salih o süreçte tanıştı…
Açlıkla tedavi, mizaçlar, Ibn-i Sina Tıbbı, bitkilerle tedavi, hacamat, kan grubuna göre tedavi yöntemleri, Aidin Salih’in ilgi odağı oldu.
Bugün, Açlık ve kupa terapisi Aidin Salih’in esas tedavi üslubu olarak gösteriliyor. Halbuki açlık ve hacamat asırlardan beri çeşitli kavimlerde uygulanan metotlardır.
Aidin Salih’in tedavi üslubu, aslında tüm bu uygulamaların SENTEZIDIR.
Dr. Paul Bragg (1895-1976) gibi, sadece açlıkla tedavinin ya da sadece hacamatın insan sağlığı için yeterli olmadığını Aidin Salih çok iyi biliyordu.
Aidin Salih’in tedavi üslubu şeffaftı. Anlattığı gaye netti.
Aidin Salih’in Post modern tıp alimlerinden farkı - ilmi dinden ayrı tutmamasıydı. Özellikle tıp ilminin; Allah’ın yarattığı düzeni idrak etmekten, O’nun kurallarına uymaktan geçtiğini idrak ediyordu.
Aidin Salih, karşı çıktığı tedavi yöntemleri hakkında açık konuşuyordu. Tıpta aşı, sezeryan, organ nakli ameliyatı, tüp bebek gibi insan yaratılışına aykırı uygulamalara karşıydı. Bu yöntemlerin hem sağlık açısından, hem dini açıdan insan için zararlı olduğunu ilmi şekilde ispatlıyordu.
Tedavisi rasyoneldi. Bilimseldi. Aynı zamanda dine aykırı değildi. BBC radyosuna verdiği röportajında “Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerife aykırı bir tedavi yöntemi kullanmadım” diye beyanatta bulunmuş ve bu radikal itirafın Batı da yayınlanması herkesi şaşırtmıştı.
70’li yıllarda, dostlarımızdan biri evimize hasta getirmişti. Aidin Hanım dan ona bakmasını rica ettiler. Hastanın diz kapağı altında, kangren oluşmuş, hızlı şekilde çürüyordu. Doktorlar bacağını kesmeye karar vermişler. Adam bunu istemiyordu. Aidin Hanım’ın doğal tedavi taraftarı olduğunu işitmiş, onun önerisini almak istemiş. Aidin Hanım ona evde buğdayı çimlendirmesini, kökünden çıkan suyla macun yapıp, kangren yarasına sarmayı önermişti. Adam öneriyi birebir uyguladı ve mucizevi şekilde kangrenden kurtuldu. Doktorlar bu iyileşme karşısında şaşırdılar. Tedavi yöntemini öğrendiklerinde ise daha da hayrete düştüler.
O zamanlarda “buğday çiminin” şifalı özelliği bilinmiyordu. Bu metot, şimdilerde kanser hastaları için doğal tedavi yöntemlerinin başında gelen bir metottur. Aidin Hanım’a bu tedavi yöntemini nasıl öğrendiğini sorduğumda; buğday çiminin çok güçlü bir ilaç olabileceğini, biyolog sıfatında HİSSETİM demişti. Yani Aidin Salih’in kangrene karşı tavsiye ettiği tedavi önerisi, o günler için daha çok reflektif, irrasyonel görülüyordu.
Aidin Salih, “Gerçek Tıp” kitabında Kuran-ı Kerim’in önemli bir mucizesini keşfetti. Biliyorsunuz, Genetik ilmi, 20. asrın başlarında gelişmiş bir ilimdir. Bu ilim ortaya çıkmadan, 1400 yıl önce, bu ilmin mühendislerinin yapacaklarını, Kuran-ı Kerim şöyle beşaret etmiş: “(Şeytan). Onları mutlaka saptıracağım… kesinlikle onlara emredeceğim de, hayvanların kulaklarını yaracaklar, Allah’ın yarattığını değiştirecekler”(Nisa Suresi,119-120).
Bu ayetleri Aidin Salih “Gerçek Tıp” kitabında şöyle bağlamaktadır: “Genetik araştırmalarda ve mutasyonları takip etmek için yapılan deneylerde gerekli olan doku, hayvanların kulakları yarılarak alınır. Çünkü hayvanların vücudu tüy ve yünle kaplıdır. Sadece kulak içi bölgesi açıktır ve bu işleme elverişlidir”.
Aidin Salih in yukarıda geçen tedavi metotlarının SENTEZİ KURAN-I KERİM ve HADİSLERİN ışığında gerçekleşmiştir.
Belki bu yüzden Aidin Salih’i aşırı gelenekçi, tıpta yeni tedavi yöntemlerine karşı bir zihniyet olarak tanımlamaya çalışanlar da oluyor. Mesela, Aidin Salih’in Kuantum Fiziğine karşı olduğu söylentileri son dönemde yaygınlaştı. Fiziğe değil, fizik adı altında, şifacılık gibi, enerjiyle uğraşan tehlikeli akımlara karşıdır Aidin Salih.
Kuantum Fiziği nedir?
Bugün ilim olarak iki fizik mevcuttur: Klasik fizik ve kuantum fiziği. Klasik fizik iki bin yıldan beri süre gelen, Dekart, Isaac Newton, Faraday, Maxwell fiziğidir. Macro dünya düzeyinde klasik fizik kanunları çalışıyor.
Mikro dünya seviyesinde; yani maddenin mikroskopik düzeyinde ise kuantum fiziği kanunları geçerlidir.
Kuantum fiziğinde insan bir enerji topu olarak değerlendiriliyor.
Aidin Salih, insan zatını bir enerji subjekti olarak, yanlış yönlendirilmesinden endişe ediyordu. Yoksa, bir kişinin kuantum fiziği ya da herhangi bir fiziğe karşı ya da karşı olmaması hiçbirşey ifade etmez.
Aidin Salih, insan sağlığını, yaşadığı ortamla, doğa ile birlikte değerlendirmesinin en doğru yol olacağına inanıyordu. Aidin Salih, insan sağlığına nasıl önem veriyorsa, yer kürenin selametine de o kadar önem veriyordu. Bu global harmoninin (uyumluluk) selameti için mücadele etmeği sadece insani değil, dini bir görev olarak da görüyordu.
Bu açıdan, Aidin Salih’in kitapları ilmi olmakla beraber, Peygamberimiz (s.a.v) tebliğinin izinde bir yoldur.

Muhammed SALİH
24 Mart 2019

03/24/2019
Ak Sakallı

Ak Sakallı

Abdülhamid Han ve Eserleri , Medinenin Düşmesi Fahrettin Paşa, Filistin cephesinin düşmesi.

03/15/2019
Sadece Gerçekler

Sadece Gerçekler

ERDOĞAN AKŞENER'İ NEDEN HEDEF ALMAYA BAŞLADI?

03/09/2019
Amnesty International Australia

Amnesty International Australia

Where are they? These people are holding pictures of family members gone missing. Their relatives, all belonging to the Uighur community, are believed to be detained in China’s ‘re-education’ camps where they are brainwashed and tortured.

East Turkistan National Awakening Movement
03/05/2019

East Turkistan National Awakening Movement

Mass March to STOP China’s Mass Genocide of Uyghurs & other Turkic peoples in Occupied East Turkistan. Please spread the word to prevent a 21st century Holocaust.

#EastTurkistan #EastTurkestan #turkic #turkish #uyghur #uighur #kazakh #qazaq #kyrgyz #uzbek #china #concentrationcamp #muslim #christian #buddhist #protest #genocide #holocaust #demonstration #washingtondc

03/03/2019
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Memleketi bu hale getirdin, bunun sorumluluğunu da dış güçlere yüklüyorsun! Şimdi 81 milyon vatandaşım adına, senden şu sorulara yanıt vermeni bekliyorum...

03/03/2019
Zeyno Erkan

Zeyno Erkan

Canımın içi teyze! ❤️
“Saç ekmeği değiliz biz, o tarafa bu tarafa dönelim” diyor!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Ellerinden öperim 🤗❤️💓❣️☀️🌻💐🍀👏🏻

02/15/2019
Muslim Affairs & Public Policy

Muslim Affairs & Public Policy

Thank you for coming to our conversation with Anwar Yusuf on China's Secret Re-education Camps! Watch the whole presentation here.

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan
02/13/2019
T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan

Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman toplulukların temel insan haklarını ihlal eden uygulamalar, özellikle son iki yıl içerisinde ağırlaşmış ve uluslararası toplumun gündemine taşınmıştır.

02/13/2019
Talk to East Turkestan

Talk to East Turkestan

China retaliates after Turkey's claims about prominent #Uyghur poet.

#EastTurkistan #Uyghurs #Turkey #China

02/09/2019
YOL Televizyonu

YOL Televizyonu

2 dakika 15 saniyede Türkiye gerçeği⏱️

"Saraydakiler bilemez. Benim gibi bir ayda 200-300 lira kazansınlar da göreyim. Her sabah poğaça parası arıyorum"

5 liraya parfüm satarak geçimini sağlamaya çalışan vatandaş isyan etti.

Duke MSA
02/03/2019

Duke MSA

These photos were taken at the Duke MSA's event on East Turkestan and China's human rights abuses against the Uyghur people.

02/01/2019
Talk to East Turkestan

Talk to East Turkestan

The first thing they asked me was to take off my clothes… They put me in the cell with the drug addicts and with the killers and they beat me."

Abduweli Ayup, a Uyghur, alleges he was raped and tortured while in detention in China for 15 months.

His is one of a growing number of stories recounted by #Uyghurs fleeing their homeland, as #China faces increasing criticism of its treatment of the country's #Muslim population.

Experts estimate one million people are being held in detention centres in Chinese occupied East #Turkistan. The government denies the claims.

Authorities say "vocational training centres" are preventing "religious extremism", educating Uighurs on the country's language and laws and providing job training.

But more than a dozen Uyghurs that 101 East spoke to, who eventually fled to #Turkey, speak of being held against their will, beaten, tortured and starved.

Even outside the country, #Uyghur #Muslims say their future is far from safe.

After vowing greater economic cooperation in 2018, Turkish officials recently pledged to safeguard China's security and not allow any criticism of the country on its soil.

Uyghurs say the Chinese embassy has stopped renewing their passports. Without official documents, Uyghurs tell Al Jazeera, they struggle to work and live in fear that they will be deported back to China.

01/29/2019
Uyghur News

Uyghur News

Religious Persecution in China

01/22/2019
Turan Birliği

Turan Birliği

Çin Doğu Türkistan'lı Müslümanların Cenazelerini Yakıyor

#BirOlmakZorundayız

01/22/2019
Talk to East Turkestan

Talk to East Turkestan

A group of #US lawmakers have introduced the Uyghur Human Rights Policy Act in Congress, aiming to hold #China accountable for the alleged mass internment of ethnic #Uyghur #Muslims and other minorities in East #Turkistan.

#EastTurkistan #Chinese #Pakistan

01/21/2019
Eynek - ئەينەك خەۋەر سەھىپىسى

Eynek - ئەينەك خەۋەر سەھىپىسى

Vatan partisinden Adnan Akfırat ile Turgay Tüfekçioğlunun doğu türkistanda zülüm var mı yok mu tartışması
‎ۋەتەن پارتىيەسىدىن ئەدنان ئاكفىرات بىلەن تۇرگاي تۈفەكچىئوغلىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا زۇلۇم بارمۇ يوقمۇ دېگەن ھەقتىكى مۇنازىرىسى.

01/19/2019
HEDEF TURAN

HEDEF TURAN

Çorlunun Bozkurtları Kardeş Türkistan için sokaklara indi.

01/18/2019
NTW news

NTW news

Kürtlere zulûm yapıldı, yapanlar yargılansın dedi.
Tayyip çıldırdı...

Erdoğan'ın Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına tahammül edememesi ve dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün durumu idare etmeye çalışması

01/17/2019
Cübbeli Ahmet Hoca

Cübbeli Ahmet Hoca

İman kalbe öyle nakşetmeli ki annenin, babanın, çocuklarının adlarını unuttuğun zamanda bile iman şartlarını hatta peygamberlerin isimlerini sayabilesin.

Küçük yaştaki ilim, taşa nakşetmek gibidir. Yaşlıyken ilim, suya yazmak gibidir.

* Prof. Dr. Volkan Tuzcu Hocamıza bu paylaşımından dolayı teşekkür ederiz.

01/16/2019
Eynek - ئەينەك خەۋەر سەھىپىسى

Eynek - ئەينەك خەۋەر سەھىپىسى

مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى مانىسا مىللەت ۋەكىلى ئەركان ئاكچاي 15- يانىۋار تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسىدىكى گۇرۇپ يىغىنىدا شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە سۆز قىلغان.
Msnisa mhp millet vekili sayın Erkan Akçay efendim #TBMM da doğu türkistanı dile getirdi.

01/16/2019
Азаттық радиосы

Азаттық радиосы

Соңғы уақытта әлем назары ауған Шыңжаң өлкесінің тарихына үңіліп көрсек. Шыңжаң қалай автономиялық аймаққа айналды? Ондағы қазақтар мен ұйғырлардың саны қанша? Шыңжаңда қанша теракті болды?

01/15/2019
NowThis Politics

NowThis Politics

China has detained more than a million Muslims in concentration camps — and no one is doing anything about it

01/09/2019
Düşünen Deli

Düşünen Deli

Bahçeli'yi Bitiren Video..! Sonuna kadar izleyin, Sürpriz sonlu.

01/09/2019
Halk Haber

Halk Haber

Gerçekler acı maalesef. Bu halk koyun değil ancak yapılan muamele içimizi acıtıyor. Partinin önemi yok gariban hep daha fazla ezilmiş.
Not:Konuşan kişi iktidar partisine oy verdiğini ancak pişman olduğunu söylüyor. Israrla adama chp damgası vurup yine parti bazlı eleştirmeyelim lütfen. Sorunumuz parti eksenli konuşarak kutuplaşmamız değil mi zaten...???

01/09/2019
hakkı üstün tutanlar

hakkı üstün tutanlar

Soruya cevap vermekten korkan milletin yaşadığı ülke yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkmıştır, Adil düzen kurulmadan bu ülke asla yaşanılabilr bir ülke olamaz

Address

Fairfax, VA
22033

General information

Istiklal Marşi Mohamhad Ali Tevpik (1900-1936) Kurtulush yolida sudek aktı bizning kanimiz, Sen üçün ey yurtimiz bolsun pida bu canimiz. Kan keçip hem can berip ahir kutuldurduk seni, Kalbimizde kutkuzuşka bar idi imanimiz. Yar hemdem boldi bizning himmitimiz sen üçün, Dunyani soriğan idi ötken uluğ ecdadimiz. Yurtumuz biz yüz-közüngni kan bilen pakizliduk, Emdi heç kirletmigeymiz çünki Türktur namimiz. Atilla, Cin’giz, Tömür Dunyani Titretken idi, Kan berip nam alimiz biz ularning ewladibiz. Çikti can hem akti kan düşmendin alduk intikam, Yaşisun heç ölmisun parlansun istikbalimiz. MİLLİ MARŞ Mohamhad Ali Tevpik Tarixtin ewwel biz iduq, tarixtin songre yene biz, Qelbimizde wijdanimiz, bu bizning imanimiz. Türk biz, ana yurtimizning köksi biz tuch suferi, Bash kesilse qaytmas basqan izidin Türk erliri. Yurtimizning altunidur taghi birle tashliri, Her birimiz bir arslandur, bu wetenning yashliri. Yurtimiz üchün qurbandur yashlirimizning bashliri, Imani issiq qani, ularning yoldashliri. Ordimiz hem yurtimiz, meshhur Türkdur namimiz, Dinimiz, imanimiz, bu bizning wijdanimiz. Yurtimiz Türkning yurti, biz uning qurbanimiz, Bayriqimiz kök bayraq ottursida ay-yultuz.

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti:

Nearby government services


Other Government Organizations in Fairfax

Show All